Logo UAB
2023/2024

Tècniques Psicològiques dins l'Àmbit Forense

Codi: 44452 Crèdits: 12
Titulació Tipus Curs Semestre
4317571 Psicologia Jurídica i Forense OB 0 1

Professor/a de contacte

Nom:
Juan Deus Yela
Correu electrònic:
joan.deus@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Merce Jodar Vicente
Jenny Cubells Serra
Andrea Riera Campillo
Sergio Mora Cirujeda
Judit Castellà Arbós
Elena Garrido Gaitán
Rocío Pina Ríos
Anna Melendez Pereto

Prerequisits

No hi ha cap. És altament recomanable haver cursat, en el grau, les assignatures d'Avaluació Psicològica Clínica en Adults i en la infància, Psicopatologia d'Adults i en la Infància, Trastorns de la Personalitat i Neuropsicologia Clínica.


Objectius

Aquest mòdul es centra en les tècniques psicològiques necessàries per al bon exercici de la pràctica psicològica forense. Específicament els objectius del present mòdul es centren en:

1. Conéixer i saber fer ús de les tècniques d'entrevista i la seva adaptació en funció del tipus de pacient a avaluar.

2. Conèixer, saber utilitzar i interpretar les proves d'avaluació i valoració psicomètrica més freqüents en l'àmbit psicològic forense.

3. Conéixer, saber fer un bon ús i interpretació dels instruments psicomètrics que permeten una avaluació de la personalitat, normal i patològica, així com de la possible psicopatologia del cas.

4. Conéixer, saber utilitzar i poder realitzar una adequada interpretació dels instruments psicomètrics que permeten avaluar la capacitat intel·lectiva o intel·ligència.

5. Proporcionar fonaments bàsics i essencials de la neuropsicologia forense, de la psicologia social i perspectiva de gènere.

6. Proporcionar fonaments de de la Psicologia Bàsica (Memòria de Testimonis i Anàlisi del Contingut).


Competències

 • Analitzar i organitzar la informació psicològica disponible a fi d’assessorar en processos judicials.
 • Aplicar les normatives jurídiques específiques i actuar amb responsabilitat ètica i professional en la pràctica forense de la psicologia.
 • Contextualitzar les competències i els conceptes específics de la psicologia general en l’àmbit de la psicologia jurídica i forense.
 • Organitzar i planificar les activitats pròpies per assolir els objectius professionals.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 • Utilitzar les tècniques i metodologies adequades per elaborar i defensar informes judicials.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar de manera sistemàtica la informació disponible en processos judicials.
 2. Analitzar les conseqüències ètiques de la pràctica professional de la psicologia forense.
 3. Identificar les tècniques i les mesures de la psicologia que són aplicables en l'àmbit de la psicologia jurídica i forense.
 4. Organitzar i planificar les activitats pròpies per assolir els objectius professionals.
 5. Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 6. Seleccionar les tècniques adequades per a la defensa d'informes judicials.

Continguts

Els continguts del present mòdul estan organitzats en un ordre lògic i coherent, de manera que l'estudiant pugui anar adquirint de manera seqüencial i acumulativa, d'acord amb la formació de la psicologia forense. Específicament, els continguts a tractar són:
 
1. Aplicació de l'entrevista psicològica forense: Procés general; Principals dificultats; La simulació a l'entrevista forense; Pràctica i estructura de l'entrevista penal forense; La presentació, el desenvolupament i el tancament; Tipus d'entrevista segons el procediment: L'entrevista civil i laboral: procés i marc de l'entrevista; obtenció d'informació en àmbit penal; entrevistes a l'àmbit familiar i canònic.
 
2. Avaluació i valoració de la intel·ligència. Avaluació:Valoració de la intel·ligència; Proves d'avaluació més rellevants; Descripció de la utilització forense; Principals problemes d'interpretació.
 
3. Avaluació i valoració de la personalitat adulta: Proves d'avaluació de personalitat normal i patològica; Proves d'avaluació més rellevants; Descripció de la utilització forense; Principals problemes d'interpretació.
 
4. Avaluació psicomètrica infantil: Descripció i interpretació de les principals proves psicomètriques; Proves d'avaluació projectives; Adequació a la pràctica forense civil i prinicipals limitacions.
 
5. Avaluació i valoració neuropsicològica: proves d'avaluació neuropsicològica més rellevants; Descripció del seu ús forense; Valoració de funcions executives; Principals problemes d'interpretació. Avaluació i interpretació global de diferents mesures.
 
6. Valoració neuropsicològica diagnòstica: Fonaments del diagnòstic neuropsicològic; Principals eines i la seva aplicació a la psicologia forense.
 
7. Avaluació de la simulació: Psicologia de la Memòria i Exactitud; Afectacions de la memòria a nivell evolutiu; La simulació en processos penals, civils i laborals; Simulació, dissimulació i exageració; Avaluació i Implicacions Forenses.
 
8. Integració de l'avaluació a l'àmbit forense: Les proves d'avaluació a la pràctica forense: selecció, interpretació i límits; Adequació i selecció de proves d'avaluació; Interpretació forense; Límits en el seu ús forense; Síntesi global de la interpretació general de les diferents mesures avaluadores i integració dels resultats d'avaluació juntament amb entrevista i altres fonts dinformació obtingudes.
 
9. Fonaments de mediació: Concepte de reparació i restitució. Objectius i estratègies de mediació penal (justícia restaurativa).
 
10. Psicologia social aplicada a l'àmbit forense: Programes Formatius Penitenciaris i MPA. Característiques dels programes i de la intervenció en grups.
 
11. Psicologia de la memòria. Aplicacions forenses: Importància del testimoni dins del procés legal. Exactitud i factors de memòria. Els factors de codificació, retenció i recuperació.
 
12. Psicologia cognitiva a l'àmbit de les emergències: Fonaments de l'assistència a víctimes en situació d'emergència. Aspectes rellevants per a lassistència forense i la intervenció posterior.

 


Metodologia

La metodologia docent de l'assignatura està orientada a fomentar la capacitat de pressa de decisions, la capacitat de planificació, l'autonomia i l'actitud crítica. Es pretén que l'estudiant sigui capaç de decidir, d'acord a les hipòtesis formulades del cas el procediment, l'avaluació psicològica forense més adient i, finalment, culminar el procés d'avaluació amb la transmissió oral i escrita (informe) dels resultats. Cal que l'estudiant sigui pro-actiu/va en la cerca d'informació envers l'estat actual dels diferents instruments d'avaluació psicològica pericial.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals 60 2,4 2, 3, 4, 6
Tipus: Supervisades      
Classes de resolució de problemes; aprenentatge basat en problemes i debats. 12 0,48 1, 2, 3, 4, 6
Tipus: Autònomes      
Estudi personal; lectura darticles o informes dinterès; elaboració de treballs. 220 8,8 1, 3, 5, 6

Avaluació

L'avaluació de l'assignatura conté evidències d'aprenentatge individuals segons les pautes d'avaluació marcades per la Facultat de Psicologia (https://www.uab.cat/doc/DOC_Pautes_Avaluacio_2023_2024). S'han dissenyat 4 evidències d'aprenentatge individuals, amb pesos diferents cadascuna, que permeten fer una avaluació continuada.

Evidències d'aprenentatge individuals. S'han dissenyat quatre evidències: 1) Proves escrites de cas pràctic (EV1, EV2 i EV3) que impliquen una avaluació formativa per anàlisi de casos. Un mínim de 3 proves escrites. Aquestes evidències consisteixen en una prova escrita tipus test d'alternativa múltiple, en modalitat presencial a l’aula, de 5 preguntes sobre un cas forense d'una temàtica específica donada al mòdul en format classe presencial. El cas pràctic serà ubicat al moodle, amb temps previ a l'assistència al seminari implicat per poder ser treballat-discutit autònomament per part de l'estudiant de forma individual i en grup, i es contestaran les 5 preguntes tipus test d'alternativa múltiple durant el darrer tram de la classe. La nota total d’aquestes evidències d’aprenentatge té un valor màxim del 60% de la nota final del mòdul, essent del 20% per cada una de les tres evidències; 2) Prova escrita tipus test (EV4). És una prova escrita obligatòria en modalitat virtual, tipus test d’elecció múltiple pel conjunt dels 12 temes que configuren el mòdul, que serà aplicada al final del semestre durant la setmana avaluativa assignada. La nota total d’aquesta evidència d’aprenentatge té un valor màxim del 40% de la nota final del mòdul.

Per obtenir una qualificació final del mòdul o assignatura, que està situada entre el 0i el 10, l'estudiant ha d'haver presentat les 4 evidències d'aprenentatge proposades. La nota final del mòdul està conformada per la formulació següent: Nota final= [(Nota EV1x0.2) + (EV2x0.2) + (EV3x0.2)+ (EV3x0.4)]. Cadascuna de les evidències d'aprenentatge té un pes ponderat prèviament assenyalat.

Temporalització de les evidències d'aprenentatge. Les evidències 1 a 3 és realitzaran durant les setmanes 14, 18 i 19 respectivament. La evidència 4 es realitzarà el 23 de febrer de 2024 (setmana 23). Les dades de les evidències d'aprenentatge 1 a 3 poden ser modificades segons necessitats imprevistes del programa docent, menys la evidència d'aprenentatge 4.

Definició d'estudiant-alumne avaluable: un/a estudiant que ha realitzat totes les evidències d'aprenentatge proposades amb un pes igual o superior a 4 punts (40%) constarà com a “avaluable”.

Definició de superació del mòdul-assignatura: un estudiant/a ha superat l'assignatura-mòdul quan s'ha presentat a totes les evidències d'aprenentatge proposades, obtenint un total mínim de 5 punts en l'avaluació continuada, amb un mínim de 3.5 punts o més (en una escala de 0-10) a les evidències d'aprenentatge 1, 2 i 3. En cas de no assolir aquest requisit la nota màxima que l'estudiant podrà obtenir és de 4.9 punts (suspens). L'alumne que NO presenti totes les evidències d'aprenentatge NO superarà l'assignatura-mòdul, encara que el còmput global de la nota sigui igual o superior a 5. Un cop superada l'assignatura-mòdul (nota > 5) NO es poden establir sistemes per millorar la qualificació final.

Prova de recuperació. Només la podran realitzar aquells/les estudiants que tinguin una qualificació d'avaluació continuada major o igual a 3.5 punts, però inferior a 5 punts. Per poder optar a aquesta prova cal que l'alumnat hagi estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats el pes de les quals equivalgui a un mínim de 2/3 parts de la qualificació total de l'assignatura-mòdul. Aquesta prova de recuperació consistirà en 40 preguntes escrites tipus test corresponentsal contingut impartit als 12 seminaris que configuren el mòdul. Aquesta prova de recuperació no serveix per pujar nota si un estudiant ja l'ha aprovada. La nota màxima que pot obtenir un estudiant que realitza la prova de recuperació al global de l'assignatura és d'un 5.

No es preveu que l'alumnat de 2a matrícula o posterior s'avaluï mitjançant una única prova de síntesi.

No és contempla la possibilitat d’una avaluació única en la mesura en que les EV1 a 3 corresponen a una modalitat d’avaluació formativa d’aprenentatge basada en problemes (ABP o ABR).


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Prova escrita tipus test 40 2 0,08 1, 2, 3, 4, 6
Prova escrita tipus test cas pràctic_1 20 2 0,08 1, 2, 3, 5
Prova escrita tipus test cas pràctic_2 20 2 0,08 1, 2, 3, 5
Prova escrita tipus test cas pràctic_3 20 2 0,08 1, 2, 3, 5

Bibliografia

BIBLIOGRAFIA GENERAL

CARLOS SIERRA J, JIMENEZ EM, BUELA CASAL G. Psicología forense. Madrid: Editorial Biblioteca Nueva, 2013.

CARRASCO M.A., RAMIREZ I., Del BARRIO V. Evaluación Clínica. Diagnóstico, formulación y constrastación de los trastornos psicológicos. Madrid: Editorial Sanz y Torres, 2013.

DEL ROCÍO M, HERMOSO G. Manual de psicología forense. Madrid: Desclée Browers, 2022.

GARRIDO GAITÁN E, LOVELLE IGLESIAS MI, MORA MONTSERRAT S, PINA RÍOS, R. Introducción a la psicología forense. Barcelona: Editorial UOC, 2020.

VÁZQUEZ MÉZQUITA B. Manual de psicología forense. Madrid: Editorial Síntesis, 2007.

VÁZQUEZ MÉZQUITA B. Casos prácticos en psicología forense. Madrid: Editorial: Giunti Psychometrics SL, 2008. 

BIBLIOGRAFIA ESPECÍFICA

AIKEN LR. Tests psicológicos y evaluación. Méjico: Editorial Pearson, Prentice Hall, 2003. Undécima edición.

ARCE R, FARIÑA F, NOVO M, VáÁZQUEZ MJ. Evaluación forense de la enfermedad mental en la incapacidad temporal: simulación y realidad. España: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Gobierno de España, 2006.

BERMÚDEZ AM, BERMÚDEZ MP. Manual de psicología infantil. Técnicas de evaluación y tratamiento. Madrid: Biblioteca Nueva, 2013.

CABALLO-MANRIQUE, VE. Manual para la evaluación clínica de los trastornos psicológicos: estrategias de evaluación, problemas infantiles y trastornos de ansiedad. Madrid: Pirámide, 2005.

CONROY MA, KWARTNER PP. Malingering. Applied Psychology in Criminal Justice, 2006;2(3):1-23.

DÍAZ CE. La simulación y la disimulación en medicina evaluativa. Medicina y Seguridaddel Trabajo, 2014;60(235):379-391.

HOGAN TP. Pruebas psicológicas. Una introducción práctica. Madrid: Manual Moderno, 2015.

INDA M, LEMOS S, LÓPEZ AM, ALONSO JL. La simulación de enfermedad física o trastorno mental Papeles del Psicólogo, 2005;26:99-108.

JARNE A, ALIAGA A. Manual de neuropsicología forense. Barcelona: Editorial Herder, 2011.

JIMÉNEZ-GÓMEZ, F. Evaluación Psicológica Forense 1: fuentes de información, abusos sexuales, testimonio, peligrosidad y reincidencia. Ediciones Amarú, 2006.

JIMÉNEZ-GÓMEZ, F. Evaluación Psicológica Forense 2: matrimonio y procesos de protección con el menor. Ediciones Amarú, 2006.

JIMÉNEZ-GÓMEZ, F. Evaluación Psicológica Forense 3: ámbitos delictivos, laboral y elaboración de informes. Ediciones Amarú, 2009.

MANZANERO AL. Memoria de Testigos. Obtención y Valoración de la Prueba Testifical. Madrid: Ediciones Pirámide, 2010.

PORTELLANO-PÉREZ, JA. Neuropsicología de la atención, de las funciones ejecutivas y la memoria. Madrid: Editorial Síntesis, 2014.

RAMÍREZ-GONZALEZ M. Evaluación psicológica de las custodias infantiles. Madrid: Editorial Pirámide, 2022.

RODRÍGUEZ AGUADO, V. Manual parala redacción de informes periciales psicologicos (Psicología). Madrid: Editorial: Giunti Psychometrics SL, 2022.

RODRIGUEZ-RUÍZ D, CEJUDO J, PÉREZ-GONZÁLEZ, JC. Compendio y análisis de medidas de evluación de la inteligencia emocional. Revista Iberoamericana de Diagnóstico y Evaluación, 2019;51(2):99-115.

SORACI SA, CARLIN MT, READ JD, POGODA TK, WAKEFORD Y, CAVANAGH S, SHIN L. Psychological impairment, eyewitness testimony, and false memories: Individual differences. In Toglia MP, Read JD, Ross D F, Lindsay RCL (Eds.), The handbook of eyewitness psychology, Vol. 1. Memory for events (p. 261–297). Lawrence Erlbaum Associates Publishers, 2007.

VALLEJO RD, GESTOSO CG. Mediación. Procesos, tácticas y técnicas. Madrid: Editorial Pirámide, 2006. TerceraEdición.


Programari

Sessió

Data

Modalitat

Professor

Continguts

 

1

Dimarts

28.11.2023

5h

 

Presencial

 

Elena Garrido

 

Aplicacions de l’entrevista forense

    

     2

Dijous

30.11. 2023

5h

 

Presencial

 

Pendient Assignació

 

Valoració-Avaluació de la Intel·ligència

 

3

Dimarts

12.12.2023

5h

 

Presencial

 

AndreA Riera

 

Avaluació psicomètrica infantil

 

4

Dijous

14.12.2023

5h

 

Presencial

 

Joan Deus

 

Valoració-Avaluació de la personalitat adulta

 

5

Dimarts

19.12.2023

5h

 

Presencial

 

Mercè Jodar

 

Valoració-Avaluació Neuropsicològica

 

6

Dijous

21.12.2023

5h

 

Presencial

 

Mercè Jodar

 

Valoració neuropsicològica diagnòstica

 

7

Dimarts

09.01.2024

5h

 

Presencial

 

Sergio Mora

 

Avaluació de la simulació

 

8

Dijous

11.01.2024

5h

 

Presencial

 

Rocío Pina

 

Psicologia de la memòria: aplicacions forenses

 

9

Dimarts

16.01.2024

5h

 

Presencial

 

Judit Castellà

 

Psicologia cognitiva a l’àmbit de les emergències

 

10

Dijous

18.01.2024

5h

 

Presencial

 

Elena Garrido

 

Integració de l’avaluació a l’àmbit forense

 

11

Dimarts

23.01.2024

5h

 

Presencial

 

Jenny Cubells

 

Psicologia Social aplicada a l’àmbit forense

 

12

Dijous

25.01.2024

5h

 

Presencial

 

Anna Meléndez

 

Fonaments de la mediació

       

En la programació establerta poden haver modificacions per motius docents o alients a la coordinació, essent puntualment informats els possibles canvis.