Logo UAB
2023/2024

Normes Internacionals de Comptabilitat (NIC/NIIF) i Consolidació

Codi: 44445 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
4317517 Auditoria de Comptes i Comptabilitat OB 0 2

Professor/a de contacte

Nom:
Francisco Gomez Valls
Correu electrònic:
francesc.gomez@uab.cat

Idiomes dels grups

Per consultar l'idioma/es de l'assignatura caldrà anar a l'apartat "Metodologia" de la guia docent.

Equip docent

Francisco Gomez Valls
Jordi Rizo Gubianas
Xavier Sentis Ros
Ane Elixabete Ripoll Zarraga

Prerequisits

No es necessita cap prerequisit per cursar asquesta assignatura


Objectius

- Normes Internacionals de comptabilitat NIC-NIIF

- Marc legal de la consolidació a Espanya (NOFCAC, RD 1159/2010)

- Estats financers consolidats

- Normes de consolidació


Resultats d'aprenentatge

 1. CA03 (Competència) Calcular les diferències entre els models de presentació de la informació financera de les NIC/NIIF versus el pla general de comptabilitat.
 2. CA04 (Competència) Contrastar les diferències entre els criteris de valoració establerts a les NIC/NIIF respecte als inclosos al pla general de comptabilitat.
 3. KA06 (Coneixement) Identificar les normes internacionals de comptabilitat (NIC/NIIF).
 4. SA05 (Habilitat) Classificar les diferents alternatives que presenten les NIC/NIIF sobre l'estructura dels comptes anuals i les normes de valoració.
 5. SA06 (Habilitat) Elaborar els comptes anuals consolidats d'un grup d'empreses utilitzant les normes de consolidació espanyoles o les normes internacionals de comptabilitat i les normes internacionals d'informació financera (NIC/NIIF).

Continguts

PRIMER PART:

CONSOLIDACION D'ESTATS FINANCERS I NORMES RELATIVES ALS COMPTES CONSOLIDATS

 

CONTINGUT

1. INTRODUCCIÓ I NORMATIVA (Reial decret 1159/2010 de 17 de setembre de 2010) a) Marc legal a Espanya. La nova regulació a partir de 2010

 • Marc legal a Espanya
 • Les combinacions de negoci
 • La consolidació comptable

 2. CONCEPTES PRELIMINARS QUE INTERVENEN EN LA CONSOLIDACIÓ

 • Societats que intervenen en la consolidació
 • Grups de societats: grups verticals i grups horitzontals
 • Obligació de consolidar.

 3. ETAPES DE LA CONSOLIDACIÓ

 •  Homogeneïtzació de la informació
 • Agregació de les partides. Eliminacions.

 

4. EL MÈTODE D'INTEGRACIÓ GLOBAL

 • Introducció al mètode.
 • Eliminació inversió-patrimoni net
 • Fons de comerç de consolidació
 • Els socis externs o minoritaris
 • Eliminació de resultats per operacions internes
 • Eliminacions per operacions financeres entre empreses

 

5. MÈTODE D'INTEGRACIÓ PROPORCIONAL

6.PROCEDIMENT DE POSADA EN EQUIVALÈNCIES (MÈTODE DE LA PARTICIPACIÓ). VALORACIÓ DE LES INVERSIONS EN EMPRESES ASSOCIADES

7. ELS COMPTES ANUALS CONSOLIDATS

 • Aspectes generals
 • Estructura del balanç consolidat
 • Estructura del compte de pèrdues i guanys consolidada
 • L'estat de canvis en el patrimoni net consolidat
 • Informació a proporcionar en la memòria consolidada.

 7. INTRODUCCION A la TRIBUTACION CONSOLIDADA (grups fiscals a l'efecte de tributació)

  

SEGONA PART

NORMES INTERNACIONALS D'INFORMACION FINANCERA (NIC/NIIF)

 

CONTINGUT:

TEMA 1. LES NIC/NIIF. L'International Accounting Standard Board (IASB)

TEMA 2. QUADRE GENERAL DE LES NIC/NIIF

TEMA 3. ADOPCIÓ DE LES NIC/NIIF A ESPANYA

TEMA 4. PRINCIPALS DIFERÈNCIES ENTRE EL PGC I LES NIC/NIIF

TEMA 5. ULTIMES NOVETATS EN ELS PROJECTES DEL IASB

 • Ingressos
 • Arrendaments
 • Norma sobre valor raonable

TEMA 6. INTRODUCCION A l'ESBORRANY SOBRE PRESENTACIONS ESTATS FINANCERS (projecte conjunt IASB i US FASB)


Metodologia

La metodologia docent estarà basada en una combinació de tres tipus d'activitats:

- Activitat dirigida: classes teòriques

- Activitat supervisada: consistent en la realització de classes pràctiques i de resolució de problemes i de tutories i la realització i presentació d'exercicis amb seguiment pautat

- Activitat autònoma que es divideix en dues parts: part d'estudi personal de l'alumne (lectures, cerca d'informació, etc.). També s'inclou la realització d'exercicis addicionals i casos.

 

A tenir en compte:

La metodologia docent proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries

Les tutories podran ser presencials o on line

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Clases teòriques 37 1,48 KA06, SA05, SA06, KA06
Tipus: Supervisades      
Classes pràctiques 11,5 0,46 CA04, SA06, CA04
Presentació d'un treball 1 0,04 SA05, SA06, SA05
Tutories casos pràctics i treballs 10 0,4 CA04, SA06, CA04
Tipus: Autònomes      
Estudi de normatives 47,5 1,9 CA03, CA04, KA06, CA03
Realització de casos i treballs 40 1,6 SA05, SA06, SA05

Avaluació

El sistema d'avaluació i seguiment de l'estudiant es divideix en 4 modalitats:

- Realització d'un exercici global sobre consolidació (20%) 

- Realització i presentació d'un treball sobre NIC/NIIF (20%) 

- Participació i assistència en classe: 10%   (assistència mínima 75%)  

- Prova final: 50%   

  La prova final es realitzarà a finals maig o principis de juny una vegada finalitzades les classes regulars.

 

Nota mínima en l'examen per poder fer mitjana: 4 punts (sobre 10 punts)

 

L'avaluació proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

 

Procés de Recuperació

 "Per participar en el procés de recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats que representi un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura o mòdul." Apartat 3 de l'Article 112 ter. La recuperació (Normativa Acadèmica UAB). Els i les estudiants han d'haver obtingut una qualificació mitjana de l'assignatura entre 3,5 i 4,9. La prova de recuperació s'efectuarà entre 15 i 20 dies després de la prova final.. L'estudiant que es present i la superi aprovarà l'assignatura amb una nota de 5. En cas contrari mantindrà la mateixa nota.

 

Irregularitats en actes d'avaluació

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb un 0 aquest acte d'avaluació, amb independència del procés disciplinari que es puguiinstruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0". Apartat 10 de l'Article 116. Resultats de l'avaluació. (Normativa Acadèmica UAB)

Aquesta assigntura no preveu el sistema d'avaluació única.

 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Assistència i participació 10% 0 0 KA06
Presentacion de ejercicios 20% 0 0 CA04, SA05
Presentació d'un treball 20 1 0,04 CA03, SA06
Pruebas 50 2 0,08 SA06

Bibliografia

NIC/NIIF

RD 1159/2010  Sobre normes de consolidació.

RD 602/2016 que modifica les normes de consolidació

RD 1/2021 que modifica el PGC i les normes de consolidació.

Resolucions de l'ICAC


Programari

- Excel

- SABI DATA BASE