Logo UAB
2023/2024

Productes Culturals, Discursos Representacionals i Identitats Transnacionals

Codi: 44258 Crèdits: 10
Titulació Tipus Curs Semestre
4317118 Estudis Globals d'Àsia Oriental OB 0 1

Professor/a de contacte

Nom:
Ester Torres Simon
Correu electrònic:
ester.torres@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Irene Masdeu Torruella
Antonio Paoliello
Blai Guarné Cabello
Roberto Figliulo
Tomás Grau De Pablos
Uh Jeen Lee
Jordi Mas Lopez
Arturo Lozano Mendez

Prerequisits

Cap.


Objectius

"Productes culturals, discursos representacionals i identitats transnacionals" és una assignatura obligatòria de 10 ECTS centrada en l'estudi de la circulació global dels productes culturals i les indústries creatives, els corrents identitaris i els discursos representacionals que emergeixen des de l'Àsia Oriental, entesa com a node d'influències creatives-culturals, processos polítics-identitaris i formacions discursives-representacionals que transcendeixen els seus límits regionals incidint a la resta del món. L'assignatura integra les aportacions teòriques i conceptuals de l'antropologia i la sociologia, els estudis culturals i literaris, i l'estudi dels mitjans i la cultura visual, amb l'objectiu darrer d'entendre la rellevància global de la cultura popular, les formulacions identitàries i les configuracions representacionals de l'Àsia Oriental en el món contemporani.


Resultats d'aprenentatge

  1. CA01 (Competència) Ser capaç d'interpretar les dinàmiques globals de la circulació cultural, creativa y discursiva que es desenvolupa a l'entorn d'Àsia Oriental.
  2. CA02 (Competència) Ser capaç de comunicar de manera clara i sistemàtica, a interlocutors diversos, la rellevància global de la cultura popular, les formulacions identitàries i els discursos representacionals relacionats amb Àsia Oriental.
  3. KA01 (Coneixement) Reconèixer la complexitat i les implicacions culturals, creatives i representacionals que comporten la realitat d'una Àsia Oriental global.
  4. KA02 (Coneixement) Descriure el paper que juguen les noves formes de comunicació social en la circulació i consum global de productes, continguts i discursos que emergeixen d'Àsia Oriental.
  5. SA01 (Habilitat) Analitzar els aspectes principals dels processos de disseminació, (re)producció i consum dels productes culturals i els discursos representacionals que emergeixen d'Àsia Oriental a escala mundial.
  6. SA02 (Habilitat) Analitzar els canvis en les esferes creativocultural i discursivorepresentacional resultants de la participació activa d'Àsia Oriental en el procés de globalització.
  7. SA03 (Habilitat) Analitzar de manera complexa el rol dels agents i canals de la circulació creativocultural i discursivorepresentacional d'Àsia Oriental global.
  8. SA04 (Habilitat) Fer un ús competent dels conceptes i perspectives teòriques i metodològiques en l'estudi de les indústries culturals i creatives, els corrents identitaris i els discursos representacionals que circulen a escala global amb relació a Àsia Oriental.

Continguts

Els continguts de l'assignatura s'orienten a adquirir coneixements sobre la circulació global dels productes culturals i les indústries creatives, els corrents identitaris i els discursos representacionals que emergeixen des de l'Àsia Oriental. Els continguts específics de l'assignatura són:

1. Productes culturals i indústries creatives: a) Indústries i productes audiovisuals: musicals, literaris, artístics, electrònics i digitals; b) Convergència mediàtica: narratives crossmedia, relats transmèdia; c) Circulació i (re)producció cultural: adaptacions, apropiacions i pràctiques de comunicació social i consum cultural, ecosistema fandom i cultura fan.

2. Discursos representacionals i identitats transnacionals: a) Formacions discursives: imaginaris representacionals, occidentalismes i orientalismes, nacionalisme cultural; b) Recorreguts transnacionals: migració, diàspora, transnacionalisme, noves mobilitats, comunitats a l'exterior; c) Expressions identitàries: ètniques, (sub)culturals, referencials, de gènere, orientació, elecció, consum.

3. Aspectes lingüístic-culturals: a) Llengües d'Àsia Oriental (Xina, Japó, Corea): història i formació, sistemes d'escriptura, cultures lletrades, transvasaments lingüístics, llengua i ideologia; b) Pràctiques sociolingüístiques: transmissió familiar, ensenyament, llengües minoritàries i política lingüística; c) Literatura en contextos (trans)nacionals: literatures síniques, literatura japonesa, literatura coreana, cànon i traducció.


Metodologia

- Classes magistrals

- Lectura d'articles/informes especialitzats

- Aprenentatge cooperatiu

- Debats

- Conferències

- Elaboració de treballs

- Presentació oral de treballs

- Estudi personal

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals, conferències 62 2,48 CA01, CA02, KA01, KA02, SA01, SA02, SA03, SA04, CA01
Tipus: Supervisades      
Defensa oral de treballs i debats 25 1 CA01, CA02, KA01, KA02, SA01, SA02, SA03, SA04, CA01
Tipus: Autònomes      
Elaboració de treballs, estudi personal, lectura d'articles/informes especialitzats, aprenentatge cooperatiu 163 6,52 CA01, CA02, KA01, KA02, SA01, SA02, SA03, SA04, CA01

Avaluació

La informació sobre l’avaluació, el tipus d’activitat d’avaluació i el seu pes sobre l'assignatura és a títol informatiu. El professorat responsable de l'assignatura la concretarà en començar-ne a impartir la docència.

L'avaluació en aquesta assignatura és avaluació continuada. Aquesta assignatura no preveu el sistema d’avaluació única.

Avaluació continuada

L’alumnat ha de demostrar el seu progrés fent diverses activitats d’avaluació. Aquestes activitats apareixen detallades a la taula del final d’aquesta secció de la Guia Docent.

Revisió i recuperació

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta, el professorat comunicarà el procediment per a portar a terme la seva revisió i, un cop feta aquesta, el procediment de la recuperació en cas que sigui aplicable.

Normativa d’avaluació de la UAB: https://www.uab.cat/web/estudis/masters-i-postgraus/masters-universitaris/avaluacio/en-que-consisteix-l-avaluacio-1345664366581.html

Irregularitats en les activitats d’avaluació

En cas d’irregularitat (plagi, còpia, suplantació d’identitat, etc.) en una activitat d’avaluació, la qualificació d’aquesta activitat d’avaluació serà 0. En cas que es produeixin irregularitats en diverses activitats d’avaluació, la qualificació final de l’assignatura serà 0. S’exclouen de la recuperació les activitats d’avaluació en què s’hagin produït irregularitats (com ara plagi, còpia, suplantació d’identitat).


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Defensa oral de treballs i participació activa en sessions presencials i activitats 10% - 40% 0 0 CA01, CA02, KA01, KA02, SA01, SA02, SA03, SA04
Entrega de comentaris, informes i treballs 20% - 70% 0 0 CA01, CA02, KA01, KA02, SA01, SA02, SA03, SA04
Proves escrites teòriques - pràctiques 10% - 40% 0 0 CA01, CA02, KA01, KA02, SA01, SA02, SA03, SA04

Bibliografia

Ang, Ien, 2001, “On Not Speaking Chinese. Diasporic identifications and postmodern ethnicity,” On not Speaking Chinese: Living Between Asia and the West, Routledge.

Bernards, Brian, 2016, "Sinophone Literature," Kirk A. Denton, ed., The Columbia Companion to Modern Chinese Literature, Columbia University Press.

Cho, Hae-Joang, 2005, “Reading the Korean Wave as a Sign of Global Shift,” Korea Journal 45(4):147-182.

De Seta, Gabriele, 2020, “Sinofuturism as Inverse Orientalism: China’s Future and the Denial of Coevalness,” “The Alternative Sinofuturism Special Issue,” SFRA Review 50(2-3):86-94.  

Denison, Rayna, 2015, Anime: A Critical Introduction, Bloomsbury. 

Gottlieb, Nanette, 2005, Language and Society in Japan. Cambridge University Press.

Guarné, Blai, 2010, “The Japanese Oxymoron: A Historical Approach to the Orientalist Representation of Japan,” Ignacio Lopez-Calvo, ed., One World Periphery Reads the Other: Knowing the “Oriental” in the Americas and the Iberian Peninsula, Cambridge Scholars Publishing.

Guarné, Blai, ed., 2017, Antropología de Japón: Identidad, discurso y representación, Edicions Bellaterra.

Guarné, Blai and Paul Hansen, 2018, “Introduction: Escaping Japan Inside and Out," Escaping Japan: Reflections on Estrangement and Exile in the Twenty-First Century, Routledge.

Hendry, Joy, 2013, Understanding Japanese Society, Routledge. [Para entender la sociedad japonesa, Edicions Bellaterra, 2018]

Jung, Eun-Young, 2009, “Transnational Korea: A Critical Assessment of the Korean Wave in Asia and the United States,” Southeast Review of Asian Studies 31:69-80.

Kaltenegger, Sandra, 2023, “Modelling Chinese as a Pluricentric Language,” Journal of Multilingual and Multicultural Development.

Keene, Donald, 2020, “La literatura japonesa en el mundo,” Mirai. Estudios Japoneses 4:3-9.

Liu, Petrus and Lisa Rofel, eds., 2020, “The Wandering Earth: Gender, Sexuality, and Geopolitics,” Modern Chinese Literature and Culture. [https://u.osu.edu/mclc/online-series/the-wandering-earth/]

Loriguillo-López, Antonio, ed., 2021, Estudios sobre cultura visual japonesa: Videojuegos, manga y anime, Edicions Bellaterra.

Lozano-Méndez, Artur, ed., 2016, El Japón contemporáneo: Una aproximación desde los estudios culturales, Edicions Bellaterra.

Rovira Esteva, Sara, 2010, Lengua y escritura chinas: Mitos y realidades, Edicions Bellaterra.

Salazar, Noel B., 2011, “The Power of Imagination in Transnational Mobilities,” Identites: Global Studies in Culture and Power 18:1-23.   

Shirane, Haruo, Tomi Suzuki, David Lurie, eds., 2015, The Cambridge History of Japanese Literature, Columbia University Press.

Storey, John, 2018, Cultural Theory and Popular Culture: An Introduction (Eighth Edition), Routledge. 

Yang, Wei, 2013, “Voyage into an Unknown Future: A Genre Analysis of Chinese SF Film in the New Millennium,” Science Fiction Studies 40(1):133-147. 

Yeh, Diana, 2014, “Contesting the ‘Model Minority’: Racialization, Youth Culture and ‘British Chinese’/‘Oriental’ Nights,” Ethnic and Racial Studies 37(7):1197–1210.

Yi, Jeong-Duk, 2003, “What is Korean Culture Anyway? A Critical Review,” Korean Journal 43(1):58-82.


Programari

No es preveu l'ús de programari específic.