Logo UAB
2023/2024

Treball de Final de Màster

Codi: 44176 Crèdits: 12
Titulació Tipus Curs Semestre
4316837 Gestió Turística del Patrimoni Cultural OB 1 2

Professor/a de contacte

Nom:
Maria Abril Sellarés
Correu electrònic:
maria.abril@uab.cat

Idiomes dels grups

Per consultar l'idioma/es de l'assignatura caldrà anar a l'apartat "Metodologia" de la guia docent.


Prerequisits

No hi ha prerequisits


Objectius

L’objectiu d’aquest mòdul es demostrar que l’alumne domina els conceptes i instruments teòrics i metodològics apropiats per realitzar una recerca pròpia i en profunditat sobre el tema escollit relacionat amb el sector turístic cultural i demostrar que pot investigar en un futur i/o ser capaç d’atendre a les necessitats que el sector cultural turístic pugui tenir en la gestió i creació dels seus continguts.


Competències

 • Analitzar el valor de les arts i humanitats i les ciències socials aplicades al turisme.
 • Assumir les responsabilitats i preses de decisió de manera crítica i autònoma.
 • Dissenyar i desenvolupar projectes de recerca en l'àmbit de la gestió turística del patrimoni cultural.
 • Gestionar i desenvolupar aportacions originals en el marc de la recerca teòrica o de l'aplicació pràctica.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 • Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar autònomament les eines d'investigació per relacionar les arts i les humanitats amb la gestió turística.
 2. Aplicar el mètode científic en el disseny i la realització del treball final de màster.
 3. Assumir les responsabilitats i les preses de decisió de forma crítica i autònoma.
 4. Gestionar i dur a terme aportacions originals en el marc de la investigació teòrica i/o de l'aplicació pràctica.
 5. Identificar temes emergents en matèria de gestió turística del patrimoni cultural.
 6. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 7. Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 8. Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 9. Realitzar cerques bibliogràfiques que s'ajustin al tema del TFM.
 10. Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

Continguts

Els objectius d’aquest mòdul són els següents:

Posar en pràctica els coneixement i les capacitats adquirides al llarg del màster en un Treball Final escrit i posteriorment defensat davant un tribunal

Demostrar el seu coneixement de les tècniques d’anàlisi i descripció que es corresponen a la temàtica que ha escollit dins de la relació turisme – patrimoni cultural – arts i humanitats.

Tenir el domini de la bibliografia, l’ús de les fonts i la seva aplicació, si és necessari, amb exemplificació específica, i tot això des de plantejaments originals, així com resultats derivats d’aquest d’estudi.


Metodologia

La metodologia docent d'aquest mòdul és la següent:

 • Elaboració del Treball
 • Tutories
 • Presentació i Defensa Oral del Treball
 • Lectura d'articles, informes i llibres d'interès

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes Teòriques 4 0,16 8, 6, 4
Lliuraments Parcial del Treball 11 0,44 2, 1, 3, 9, 7, 5
Tipus: Supervisades      
Tutories 10 0,4 2, 3, 8, 5, 10
Tipus: Autònomes      
Elaboració del Treball 260 10,4 2, 1, 3, 8, 9, 7, 4

Avaluació

Les activitats d'avaluació es basen en:

 • Valoració del tutor acadèmic del Treball Final de Màster
 • Valoració del Tribunal sobre el Treball Final de Màster
 • Valoració del Tribunal sobre la Defensa oral del Treball Final de Màster

Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Valoració del Tribunal de la Defensa Oral del Treball Final de Màster 30% 5 0,2 2, 9, 7, 5
Valoració del Tribunal del Treball Final de Máster 30% 5 0,2 2, 1, 8, 9, 7, 5, 10
Valoració del Tutor Acadèmic 40% 5 0,2 3, 8, 7, 6, 4

Bibliografia

Aguirre Baztan, Ángel (2002) Etnografía: metodología cualitativa en la investigación socio cultura. México: Alfaomega.

Delgado, Juan Manuel; Gutierrez, Juan (2010). Métodos y técnicas cualitativas de investigación en ciencias sociales. Madrid: Sintésis.

Denzin N, Lincoln Yvonna, editors. Handbook of qualitative research. 2nd ed. Thousand Oaks: Sage Publications; 2000.

Hammersley M. y Atkison P. (1994). Etnografía. Métodos de investigación. Barcelona: Paidos.

 Iñiguez Rueda, L. (1999). “Investigación y Evaluación Cualitativa: Bases teóricas y conceptuales”. En Atención Primaria. Vol. 23 Núm. 8. Mayo 1999. Barcelona: Universidad Autónoma de Barcelona.

Iñiguez Rueda, L. y Antaki C. (1994). El análisis del discurso en psicología social. En: Boletín de Psicología 1994; 44: 57-75. Barcelona: Universidad Autónoma de Barcelona.

Krueger R.A. (1991). El grupo de discusión. Guía práctica para la investigación aplicada. Madrid: Pirámide

Lozano J. y Peña Marin Cristiña. (1989). Análisis del discurso. Hacia una semiótica de la interacción textual. Madrid: Cátedra.

Martinez M., Miguel (2013). La investigación cualitativa etnográfica en educación. Editorial Trillas, México.

Mays N, Pope Catherine. Qualitative research in health care: assessing quality in qualitative research. BMJ. 2000;320:50-2.

Montero Maritza. (1994). Psicología social comunitaria. Guadalajara: Universidad de Guadalajara.

Patton M. Qualitative research and evaluation methods. 3rd ed. Thousand Oaks: Sage; 2002.

Ruiz Olabuenaga J.I. (1997). Metodología de investigación cualitativa. Bilbao: Universidad de Deusto.

Sandoval C. Módulo cuatro: investigación cualitativa. Programa de Especialización en Teoría, Métodos y Técnicas de Investigación Social. ARFO; 2002.


Programari

A la Plataforma Moodle