Logo UAB
2023/2024

Metodologies i Tècniques de Recerca

Codi: 44174 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
4316837 Gestió Turística del Patrimoni Cultural OB 1 2

Professor/a de contacte

Nom:
Maria Abril Sellarés
Correu electrònic:
maria.abril@uab.cat

Idiomes dels grups

Per consultar l'idioma/es de l'assignatura caldrà anar a l'apartat "Metodologia" de la guia docent.

Equip docent

Jose Rialp Criado

Equip docent extern a la UAB

Victòria López

Prerequisits

No hi ha prerequisits


Objectius

L'objectiu d’aquest mòdul és que l’alumne pugui adquirir les competències necessàries per gestionar de forma adequada el coneixement científic dins del camp de les arts i les humanitats i del turisme, i, més concretament de les activitats turístiques relacionades amb el patrimoni. Contemporàniament s’ofereixen, a l’alumne les eines metodològiques necessàries per l’anàlisi i resolució de problemes identificats en la pràctica professional.


Competències

 • Analitzar el valor de les arts i humanitats i les ciències socials aplicades al turisme.
 • Analitzar els diferents projectes culturals de les institucions públiques i privades en relació amb el patrimoni turístic cultural.
 • Assumir les responsabilitats i preses de decisió de manera crítica i autònoma.
 • Dissenyar i desenvolupar projectes de recerca en l'àmbit de la gestió turística del patrimoni cultural.
 • Gestionar i desenvolupar aportacions originals en el marc de la recerca teòrica o de l'aplicació pràctica.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar les principals tècniques de comunicació científica, orals i escrites, en les presentacions de projectes de l'àmbit de la gestió turística del patrimoni cultural.
 2. Assumir les responsabilitats i les preses de decisió de forma crítica i autònoma.
 3. Conèixer i utilitzar adequadament els recursos bibliogràfics i biomètrics bàsics per cercar informació.
 4. Elaborar una proposta d'article científic sobre temes relacionats amb la gestió turística del patrimoni cultural.
 5. Gestionar i dur a terme aportacions originals en el marc de la investigació teòrica i/o de l'aplicació pràctica.
 6. Identificar i seleccionar la metodologia d'investigació adequada per a la pregunta i els objectius d'estudi.
 7. Identificar les organitzacions tant públiques com privades que treballen amb dades estadístiques en el sector del turisme cultural.
 8. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 9. Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

Continguts

Els continguts principals d’aquest mòdul es refereixen:

Tant a paradigmes de recerca i el mètode científic: els aspectes fonamentals d’una proposta d’estudi. La pregunta de recerca i principals dissenys d’estudi. Aspectes ètics de la recerca. Tècniques de comunicació oral per a la defensa d’un article científic.

Com a la recerca de la informació en base de dades documentals: Bibliografia i bibliometria. Fonts de dades primàries: recol·lecció de dades pròpies. Fons de dades secundàries: recol·lecció de dades estadístiques d’institucions públiques i privades vinculades al turisme cultural.

Aplicació de Metodologia de recerca quantitativa: concepte i aplicabilitat. Metodologies i mètodes més utilitzats: elaboració i explotació d’enquestes, interpretació de dades i altres mètodes aplicats. Anàlisi de dades quantitatives: ús de software específic per a l’explotació i obtenció d’indicadors rellevants.

Així com Metodologia de recerca qualitativa: concepte i aplicabilitat. Metodologies i mètodes més utilitzats: disseny òptim d’entrevistes i altres mètodes d’explotació qualitativa. Anàlisi de dades qualitatives: ús de software específic per a l’explotació i obtenció d’indicadors rellevants. 


Metodologia

Les metodologies a seguir en aquest mòdul es basaran en:

 • Classes expositives
 • Presentació oral de treballs
 • Tutories
 • Elaboració de treballs
 • Lectura d’articles, informes i llibres d’interès
 • Estudi Personal

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes Teòriques 26 1,04 1, 6, 7, 5, 3, 9
Tipus: Supervisades      
Elaboració de Treballs 22 0,88 2, 8, 5
Presentacions orals, Treballs 23,5 0,94 1, 8, 5, 4
Tipus: Autònomes      
Estudi 72,5 2,9 1, 2, 6, 7, 8, 4

Avaluació

L’avaluació d’aquest mòdul es basa en els següents criteris:

 • Assistència obligatòria a classe amb un mínim del 80% i participació activa
 • Lliurament de Treballs
 • Defensa oral dels Treballs
 • Assistència a conferències i activitats complementàries

Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Assistència a conferències i activitats complementaries 10% 2 0,08 2, 7, 8
Assistència i participació activa 20% 0 0 1, 2, 8, 5
Lliurament de Treballs 35% 0 0 1, 6, 7, 5, 4
Presentacions orals, Treballs 35% 4 0,16 1, 2, 3, 9, 4

Bibliografia

Aguirre Baztan, Ángel (2002) Etnografía: metodología cualitativa en la investigación socio cultura. México: Alfaomega.

Delgado, Juan Manuel; Gutierrez, Juan (2010). Métodos y técnicas cualitativas de investigación en ciencias sociales. Madrid: Sintésis.

Denzin N, Lincoln Y, editors. Handbook of qualitative research. 2nd ed. Thousand Oaks: Sage Publications; 2000.

Guerrero Bejarano, Maria Auxiliadora. (2016) La investigación cualitativa. INNOVA Research Journal, 1(2), 1-9. https://doi.org/10.33890/innova.v1.n2.2016.7 (página revisada en juliol de 2022)

Hammersley M. y Atkison P. (1994). Etnografía. Métodos de investigación. Barcelona: Paidos.

Iñiguez Rueda, L. (1999). “Investigación y Evaluación Cualitativa: Bases teóricas y conceptuales”. En Atención Primaria. Vol. 23 Núm. 8. Mayo 1999. Barcelona: Universidad Autónoma de Barcelona.

Iñiguez Rueda, L. y Antaki C. (1994). El análisis del discurso en psicología social. En: Boletín de Psicología 1994; 44: 57-75. Barcelona: Universidad Autónoma de Barcelona.

Krueger R.A. (1991). El grupo de discusión. Guía práctica para la investigación aplicada. Madrid: Pirámide

Lozano J. y Peña Marin Cristina. (1989). Análisis del discurso. Hacia una semiótica de la interacción textual. Madrid: Cátedra.

Martinez M., Miguel (2013). La investigación cualitativa etnográfica en educación. Editorial Trillas, México.

Mays N, Pope C. Qualitative research in health care: assessing quality in qualitative research. BMJ. 2000;320:50-2.

Montero Maritza. (1994). Psicología social comunitaria. Guadalajara: Universidad de Guadalajara.

Patton, M. Qualitative research and evaluation methods. 3rd ed. Thousand Oaks: Sage; 2002.

Ruiz Olabuenaga J.I. (1997). Metodología de investigación cualitativa. Bilbao: Universidad de Deusto.

Sandoval C. Módulo cuatro: investigación cualitativa. Programa de Especialización en Teoría, Métodos y Técnicas de Investigación Social. ARFO; 2002.

Ugalde Binda , Nadia Balbastre-Benavent, F. (2013). Investigación cuantitativa e investigación cualitativa: buscando las ventajas de las diferentes metodologías de investigación. vol. 31 núm. 2  revista de ciencias económicas https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/economicas/article/view/12730 (pàgina revisada el juliol de 2022)


Programari

A la Plataforma Moodle