Logo UAB
2023/2024

Instruments de Gestió Turística Patrimonial del Territori

Codi: 44169 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
4316837 Gestió Turística del Patrimoni Cultural OB 1 1

Professor/a de contacte

Nom:
Maria Abril Sellarés
Correu electrònic:
maria.abril@uab.cat

Idiomes dels grups

Per consultar l'idioma/es de l'assignatura caldrà anar a l'apartat "Metodologia" de la guia docent.

Equip docent

Roger Calaf Ferre
Maria Abril Sellarés
Francesc Romagosa Casals
Esteve Dot Jutglà
Maria Asuncion Blanco Romero

Prerequisits

No hi ha prerequisits


Objectius

L’objectiu d’aquest mòdul és aprofundir en el marc conceptual que relaciona el turisme, el patrimoni i el territori, on aquesta relació es desenvolupa per poder adquirir destreses necessàries per a la seva correcta gestió. Una relació que necessita dels següents continguts per se desenvolupada adequadament: proporcionar el coneixement avançat respecte l’estructura i segmentació de l’activitat turística aplicant-la a l’àmbit concret de les arts i humanitat per poder desenvolupar la gestió del coneixement sobre els recursos patrimonials existents en el territori. Contemporàniament, els continguts també contemplen els instruments necessaris per aprofundir en l’anàlisi de la demanda turística d’àmbit cultural, l’aplicació de les noves tecnologies (E-tourism) sobre l’oferta territorial i els seus recursos patrimonials. Així com, desenvolupar els marcs interpretatius que millor s’adapten als recursos patrimonials aconseguint, d’aquesta manera, la proposta de nous productes turístics adaptats al patrimoni i al territori de manera sostenible i accessible


Competències

 • Analitzar a escala territorial els recursos patrimonials i les característiques, la dimensió i l'impacte de l'activitat turística, tant en l'àmbit nacional com a internacional.
 • Analitzar el valor de les arts i humanitats i les ciències socials aplicades al turisme.
 • Assumir les responsabilitats i preses de decisió de manera crítica i autònoma.
 • Crear discursos expositius plurilingües interrelacionant els continguts turístics del patrimoni cultural amb les arts i les humanitats.
 • Dissenyar productes turístics adaptats als espais territorials a partir de recursos patrimonials culturals, tant tangibles com intangibles.
 • Fomentar l'ús i la gestió dels recursos patrimonials com a producte turístic.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar el patrimoni en un territori determinat amb la finalitat d'establir les estratègies més adequades per fer-lo valer en l'àmbit turístic, tant nacionalment com internacionalment.
 2. Aplicar les tècniques de dinàmiques socials vinculades als recursos turístics patrimonials en la professió del guia en el marc territorial.
 3. Assumir les responsabilitats i les preses de decisió de forma crítica i autònoma.
 4. Descriure les principals aportacions teòriques i metodològiques en la relació entre turisme, humanitats i territori.
 5. Identificar les bases en què es fonamenta la interpretació patrimonial per aplicar-les en la promoció de l'ús dels recursos turístics patrimonials.
 6. Identificar les característiques, motivacions i expectatives de la demanda turística en l'àmbit territorial on es produeix.
 7. Identificar les fonts d'informació sobre l'actualitat turística i la seva demanda relacionades amb la gestió turística del territori en els àmbits nacional i internacional.
 8. Proposar formes expositives vinculades a les noves tecnologies per obtenir una comunicació més fluida i efectiva per a la promoció dels recursos turístics patrimonials.
 9. Proposar i descriure continguts turístics que relacionin el patrimoni amb les estratègies de desenvolupament local sostenible.
 10. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 11. Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 12. Relacionar la representativitat social dels recursos patrimonials turístics amb les motivacions turisticoculturals.
 13. Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

Continguts

Els continguts d'aquest mòdul són els següents:

 1. Turisme i Territori. El sistema turístic i la imatge de les destinacions i dels recursos del segle XXI. Els impactes que actualment té l'activitat turística sobre el territori i el patrimoni i com evoluciona cap a un turisme més sostenible i responsable a l'hora de gestionar el coneixement que va referit a ambdós.
 2. L'enogastronomia, noves formes d'entrendre el turisme i els impactes que es produeixen en el territori. 
 3. E-tourism. i l'aplicació de les noves tecnologies, fent especial èmfasi en les necessitats d'una demanda totalment canviant i experimental.
 4. Les metodologies i teories que es poden aplicar en la relació turisme - arts i humanitats - territori.  

Metodologia

La metodologia docent que s'utilizarà serà una combinació entre classes expositives, pràctiques a l'aula i fora de l'aula, aprenentatge cooperatiu, tutories, lectures d'articles, informes i llibres d'interès així com dinàmiques de grup.

L'idioma utilitzat serà el castellà.

Nota: es reservaran 15 minuts d’una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l’alumnat de les enquestes d’avaluació del professorat i d’avaluació de l’assignatura/mòdul

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes Teòriques 26 1,04 2, 4, 6, 9, 12, 13
Tipus: Supervisades      
Classes Supervidades i tutories 23,5 0,94 3, 10, 8
Tipus: Autònomes      
Elaboració de Treballs 22 0,88 1, 7, 9
Estudi 72,5 2,9 1, 11, 5

Avaluació

El sistema d'avaluació es basa en:

 1. La participació activa a classe és un 20$ de la nota (en la participació s'inclou la necessitat d'una assistència del 80%) perquè es pugui ponderà aquesta activitat
 2. Lliurament de Treballs o Projectes és un 35% de la nota global
 3. Defensa oral dels Treballs és un 35% de la nota global
 4. Proves de Sintesis és un 10% de la nota global. 

Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Defensa Oral de Treballs 35% 4 0,16 2, 11, 4, 10, 12
Lliurament de Treballs 35% 0 0 1, 3, 11, 7, 10, 9, 8
Participació activa a classe 20% 0 0 2, 3, 11, 5, 8, 13
Proves de Sintesis 10% 2 0,08 4, 7, 6, 12

Bibliografia

Referències bàsiques

BLANCO, Asunción et al. (2021). Diccionario de Turismo. Ed. Cátedra. Madrid.

COHEN, Carolina; Benseny, Graciela (2016). Turismo y Territorio. Un abordaje teórico desde los conceptos: recursos territoriales y atractivos turísticos. In Lan, Diana, (Ed.), Geografías en diálogo. Aportes para la reflexión (pp.35-41). Buenos Aires.

CANOVES, Gemma; BLANCO-ROMERO, Asunción; PRAT, José María y VILLARINO, Montserrat (eds.) (2017). Turismo de interior en España. Productos y dinámicas territoriales. Publicaciones de la Universidad de Valencia, Valencia.

CANOVES, Gemma y LOPEZ-PALOMEQUE, Francisco (eds). (2014). Turismo y territorio. Innovación, renovación y desafíos. Ed. Tirant lo Blanch. Valencia.

PRIESTLEY, Gerda. y ROMAGOSA, F. (dirs.) (2013). Nuevos horizontes en la gestión del turismo. EUTDH – UAB, Bellaterra.

VERA, José Fernando (coord.) (2011). Análisis territorial del turismo y planificación de destinos turísticos. Ed. Tirant lo Blanc, València.

 

Referències complementàries 

HERMOSILLA PLA, Jorge et.al. (2017). Guía para la elaboración de planes de desarrollo territorial turístico. Universitat de Valencia

OCHOA Fredy A. y MORALES BETANCOURT, Diana (2016). Tejiendo el Territorio. Lineamiento para la construcción dle turismo desde lo local. Universidad Externado de Colombia


Programari

En la plataforma de moodle