Logo UAB
2023/2024

Estudis de Gènere: Noves Sexualitats / Noves Textualitats

Codi: 44032 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
4313157 Estudis Anglesos Avançats OT 0 2

Professor/a de contacte

Nom:
Sara Martin Alegre
Correu electrònic:
sara.martin@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

Nivell C2 d'anglès, i interés combinat en els estudis de Gènere i el cinema actual en llengua anglesa. Participar en els debats a classe és imprescindible.


Objectius

Objectius: El curs “Gender Studies: New Sexualities / New Textualities” estudia la representació cultural i literària del gènere identitari prenent com a punt de partida l'impacte del feminisme dels anys 1960s i 70s i, molt especialment, la Teoría Queer dels anys 1990s i les seves variants actual. Si us plau, pren nota: el 2023-24 analitzarem els nens fins a 12 anys al cinema de parla anglesa.


Competències

 • Analitzar i sintetitzar informació a nivell avançat.
 • Analitzar la relació entre factors, processos o fenòmens de l'adquisició de l'anglès com a segona llengua, el seu aprenentatge i la seva metodologia d'ensenyament, i la seva literatura, història i cultura.
 • Aplicar els coneixements metodològics sobre anàlisi estadística i generació de dades, tractament i codificació de bases de dades multilingües, anàlisis de textos literaris, etc. a la recerca.
 • Argumentar críticament, emetre judicis i aportar idees a partir de l'anàlisi de la informació procedent de la producció científica en aquestes àrees.
 • Comunicar de forma oral i escrita, amb total correcció, precisió i claredat.
 • Demostrar una actitud de respecte cap a les opinions, els valors, els comportaments i les práctiques d'altres.
 • Desenvolupar habilitats d'aprenentatge autònom aplicables a la recerca.
 • Distingir i contrastar els diferents models teòrics i metodològics aplicats a l'estudi acadèmic de l'adquisició, l'ensenyament i l'ús de l'anglès com a segona llengua en contextos multilingües i multiculturals, els estudis literaris i els estudis culturals.
 • Utilitzar l'idioma anglès per a finalitats acadèmiques i professionals relacionats amb la recerca en els àmbits de l'adquisició, l'ensenyament i l'ús de l'anglès com a segona llengua en contextos multilingües i multiculturals, els estudis literaris i els estudis culturals.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar i interpretar a nivell avançat textos crítics sobre la literatura postmoderna anglesa, extraient cites rellevants i realitzant síntesis dels seus continguts
 2. Analitzar i interpretar a nivell avançat textos literaris postmoderns que representen el gènere identitari en la Literatura Anglesa de la segona meitat del S.XX
 3. Analitzar i sintetitzar informació a nivell avançat.
 4. Comunicar de forma oral i escrita, amb total correcció, precisió i claredat.
 5. Demostrar una actitud de respecte cap a les opinions, els valors, els comportaments i les práctiques d'altres.
 6. Desenvolupar habilitats d'aprenentatge autònom aplicables a la recerca.
 7. Distingir i contrastar els diferents models teòrics i metodològics aplicats a l'estudi acadèmic del gènere identitari en la segona meitat del S. XX en relació amb la Literatura Anglesa postmoderna
 8. Llegir i analitzar la representació literària i cultural postmoderna en llengua anglesa del gènere identitari en la segona meitat del S. XX
 9. Presentar oralment en anglès temes i textos relacionats amb la recerca avançada de la literatura anglesa postmoderna vinculada a la identitat de gènere
 10. Redactar textos argumentant una idea en relació a un text literari en llengua anglesa postmodern, aplicant fonts secundàries a l'argumentació crítica, provinents dels Estudis de Gènere

Continguts

Continguts: Reflexió sobre la teorització del gènere en els Estudis de les Dones, els Estudis de Gènere, els Estduis Queer i els Estudis de les Mascunilitats mitjançant l'anàlsis d'una sèrie de textos en anglès. Si us plau, pren nota: el 2023-24 analitzarem un seguit de pel·lícules en llengua anglesa de acció real on apareixen nens fins a 12 anys d'edat.


Metodologia

Activitats

Total hores = 150

Contacte: 30 (classe: seminaris, debats, anàlisi i interpretació de textos, us de fonts secundàries). Inclouen 8 hores d'activitats d'avaluació. Contacte amb el docent 100%

Supervisades 20 (despatx i campus virtual: tutories, participació al fòrum). Inclouen 11 hores d'activitats d'avaluació. Contacte amb el docent 20%

Treball autònom 100 (biblioteca, domicili: lectura i visionat de fonts primàries, localització de fonts primàries i secondàries, preparació de seminaris, redacció per avaluació). Inclouen 19 hores d'activitats d'avaluació. Contacte amb el docent 10%

 

Metodologia: aquest curs és un seminari i es basa en el debat a l'aula. Els estudiants han de: a) llegir i/o veure els textos primaris i secundaris; b) preparar notes sobre aquests textos per avançat seguint el programa; c) participar en els debats a l'aula; anar a tutories individuals si s'escau

Les activitats i participació a classe es realitzaran a través de l'aula presencial i de fòrums a l'aula virtual a Moodle.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Activitats a l'aula 37 1,48 2, 1, 3, 4, 6, 7, 9, 8, 5, 10
Tipus: Supervisades      
Tutories 12 0,48 2, 1, 3, 4, 6, 7, 9, 8, 5, 10
Tipus: Autònomes      
Estudi propi 63 2,52 2, 1, 3, 4, 6, 7, 8, 5, 10

Avaluació

Activitats d'avaluació (Total hores 36/150)

Entre 3 i 6 fitxes per estudiant sobre les pel·lícules assignades pel docent per participar en un volum col·lectiu amb publicació al Dipòsit Digital de Documentació de la UAB (veure com exemple https://ddd.uab.cat/record/254907). Data máxima per entregar les fitxes 30 Maig 2024 (versió final 15 Juny 2024). 50% (19 h)

Revisió dels treballs dels companys de classe (treball oral i escrit) 20% (11 h)

Presentacions a classe individuals sobre les pel·lícules assignades 15% (4 h)

Participacióals debats a classe basats en les pel·lícules assignades 15% (4 h)

 

Avaluació única

El estudiants que optin per l'avaluació única ho han de comunicar en el termini establert per Deganat. En el mateix dia (17 de maig 2024) es farà una presentació oral (màxim 30 minuts) sobre les pel·lícules treballades i s'entregaran els assaigs per l'e-book. S'aplicarà el mateix sistema de recuperació que per a l'avaluació única.

Entre 3 i 6 fitxes per estudiant sobre les pel·lícules assignades pel docent per participar en un volum col·lectiu amb publicació al Dipòsit Digital de Documentació de la UAB (veure com exemple https://ddd.uab.cat/record/254907). Data màxima per entregar les fitxes: 17 maig 2024. 50%

Presentació oral de 30 minuts sobre les pel·lícules assignades 15% (17 maig 2024)

Participació als debats a classe basats en les pel·lícules assignades 15% (al llarg del semestre)

Revisió dels treballs dels companys de classe (treball oral i escrit) 20% (al llarg del semestre)

Si us plau, pren nota:

L'estudiant que no compleixi els requisits de la metodologia pot suspendre el curs.

En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professor o professora informarà l’alumnat del procediment i data de revisió de les qualificacions.

L’estudiant rebrà la qualificació de No avaluable sempre que no hagi lliurat el 50% de les activitats d’avaluació.

En cas que l’estudiantat realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificaràamb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. Encas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

Revisió i recuperació

El format d'avalació fa molt improbable que l'estudiant pugui suspendre excepte que no entregui el treball a temps. En tot cas,els estudiants sempre poden demanar una revisió individual dels seus treballs i notes un una trobada al despatx amb el docent. Si no es pot presentar el treball a temps es pot demanar una extensió, mai més tard del 25 de juny 2023.

Observacions

Cal llegir i/o veure tots els textos amb suficient anticipació.

Es demana els estudiants usar llenguate no sexiste en la seva producció oral i escrita. Veure el web de la Linguistic Society of America (LSA): https://www.linguisticsociety.org/resource/lsa-guidelines-nonsexist-usage. L'ús de llenguateg no sexista és part dels criteris d'avaluació

Programa

El programa consta de 10 sessións de 180 minuts en 10 setmanes, 30 hores en total (dimecres i divendres 11:30-13:00). Les classes comencen el dimecres 14 de febrer i acaben el divendres 26 d'abril 2024.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Participació a classe 15% 4 0,16 1, 3, 4, 6, 7, 9, 5
Presentacions a classe 15% 4 0,16 2, 1, 3, 4, 6, 7, 9, 8, 5
Redacció de fitxes 50% 19 0,76 2, 1, 3, 4, 6, 7, 8, 5, 10
Revisió de treballs dels companys de classe 20% 11 0,44 4, 6, 7, 5, 10

Bibliografia

No hi ha lectures obligatòries, sino que cada estudiant haurà de llegir les fonts secundàries pertinents per l'anàlisi de les pel·lícules estudiades.


Programari

No es fa servir cap programari.