Logo UAB
2023/2024

Iniciació a la Recerca

Codi: 44017 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
4316560 Traducció i Estudis Interculturals OT 0 2

Professor/a de contacte

Nom:
Montserrat Bacardi Tomas
Correu electrònic:
montserrat.bacardi@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

 

Estar matriculat a l'especialitat de Traductologia del màster de Traducció i Estudis Interculturals.


Objectius

 

L'objectiu del mòdul és adquirir coneixements i capacitats per al plantejament d'un treball de recerca en l'àmbit de la traductologia i dels estudis interculturals.

En aquest mòdul es fa un seguiment del plantejament metodològic del treball de recerca i se n'elabora el projecte.


Competències

 • Argumentar les idees pròpies des d'una perspectiva científica.
 • Desenvolupar una perspectiva crítica davant els discursos propis i aliens.
 • Dissenyar, planificar i elaborar un treball acadèmic o professional en l'àmbit de la traducció i els estudis interculturals.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 • Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

Resultats d'aprenentatge

 1. Argumentar les idees pròpies des d'una perspectiva científica.
 2. Desenvolupar una perspectiva crítica davant els discursos propis i aliens.
 3. Planificar les fases i els recursos per dur a terme un procés de recerca en algun dels àmbits de la traductologia i els estudis interculturals.
 4. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 5. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 6. Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 7. Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 8. Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

Continguts

 Elaboració del projecte de treball de recerca.


Metodologia

 

Tria d'un tema d'acord amb les línies d'investigació corresponents a la traductologia i als estudis interculturals del màster i recerca d'un tutor que el dirigeixi.

 

Seminari de preparació per a la investigació.

 

Tutories amb el director o la directora del treball.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Tutories 10 0,4 1, 6, 7, 3, 5, 8
Tipus: Supervisades      
Revisions 40 1,6 1, 6, 7, 3, 5, 8
Tipus: Autònomes      
Elaboració del projecte de TFM 50 2 1, 6, 7, 2, 4, 3, 5, 8

Avaluació

 

El projecte de treball de recerca serà avaluat pel director o la directora.

Criteris:

- Claredat dels objectius. 

- Idoneïtat de la metodologia prevista.

- Estructura.

 

Aquest mòdul no preveu el sistema d’avaluació única.

 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Assistència i participació activa en tutories 10% 15 0,6 1, 7, 5, 8
Projecte de treball d'investigació 90% 35 1,4 1, 6, 7, 2, 4, 3, 5, 8

Bibliografia

 

Bibliografia personalitzada, segons la tria del tema de recerca.


Programari

No