Logo UAB
2023/2024

Àmbits de Recerca de la Traductologia i dels Estudis Interculturals

Codi: 44016 Crèdits: 15
Titulació Tipus Curs Semestre
4316560 Traducció i Estudis Interculturals OT 0 A

Professor/a de contacte

Nom:
Amparo Hurtado Albir
Correu electrònic:
amparo.hurtado@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Miquel Edo Julià
Lucia Molina Martinez
Judit Fontcuberta Famadas
Amparo Hurtado Albir
Nazir Ahmed Can
Sonia Gonzalez Cruz
Gema Rubio Carbonero
María Eugenia Larreina Morales
Marta Arumi Ribas
Mariana Orozco Jutoran
Olga Torres Hostench
Anabel Galan Mañas
Patricia Rodriguez Ines
Maria Guadalupe Romero Ramos
Inna Kozlova

Prerequisits

Estar matriculat en el Màster.


Objectius

L'objectiu del mòdul és establir pautes metodològiques i un panorama de la investigación duta a terme en cada àmbit de la Traductologia i els Estudis interculturals.


Competències

 • Analitzar diferents tipus de discurs en entorns interculturals.
 • Identificar i interpretar adequadament elements culturals.
 • Integrar coneixements per formular judicis sobre temes rellevants de la traducció i els estudis interculturals.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 • Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Utilitzar els recursos documentals i tecnològics necessaris per a la traducció i els estudis interculturals

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar el tractament dels elements culturals en diferents àmbits de recerca.
 2. Distingir els mètodes d'investigació utilitzats en traductologia i en els estudis interculturals.
 3. Identificar l'àmbit de recerca i l'enfocament metodològic aplicable a diferents tipologies textuals.
 4. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 5. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 6. Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 7. Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 8. Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 9. Utilitzar els recursos propis dels diferents àmbits de recerca en traductologia i en els estudis interculturals.

Continguts

El mòdul s'estructura al voltant de diferents seminaris sobre la investigació realitzada en els diferents àmbits de la Traductologia i els Estudis interculturals, així com dels mètodes i recursos específics emprats en cada cas. Els continguts giren al voltant de: traducció de textos especialitzats; traducció de textos literaris; traducció de textos audiovisuals i accessibilitat; interpretació; TICs aplicades a la traducció; formació en traducció i interpretació; història de la traducció i la interpretació; interculturalitat, ideologia i sociologia de la traducció; gènere i traducció; cognició en traducció i aspectes professionals i laborals de la traducció.


Metodologia

• Classes magistrals
• Presentació oral de treballs
• Elaboració de treballs
• Lectura de llibres / articles / informes d'interès

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals 90 3,6 1, 2, 3, 8, 9
Tipus: Supervisades      
Presentació oral de treballs 30 1,2 1, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 8, 9
Tipus: Autònomes      
Elaboració de treballs 100 4 1, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 8, 9
Lectura de llibres / articles / informes d'interès 155 6,2 1, 6, 2, 3, 4, 8, 9

Avaluació

Assistència i participació activa a classe.
Lliurament d'informes / treballs.
Fitxes de lectures de llibres / articles / informes d'interès.

 

Aquest mòdul no preveu el sistema d’avaluació única.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Assistència i participació activa a classe 40 0 0 1, 6, 2, 3, 4, 8, 9
Fitxes de lectures de llibres / articles / informes d'interès 20 0 0 1, 6, 7, 2, 3, 4, 8, 9
Lliurament d'informes / treballs 40 0 0 1, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 8, 9

Bibliografia

La bibliografia s'inclou en les guies docents de cada Seminari.


Programari

S'inclou en les guies docents de cada seminari.