Logo UAB
2023/2024

Fonaments de la Traductologia i dels Estudis Interculturals

Codi: 44015 Crèdits: 9
Titulació Tipus Curs Semestre
4316560 Traducció i Estudis Interculturals OT 0 1

Professor/a de contacte

Nom:
Amparo Hurtado Albir
Correu electrònic:
amparo.hurtado@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Montserrat Bacardi Tomas

Prerequisits

Estar matriculat al Màster.


Objectius

L’objectiu del mòdul és adquirir coneixements sobre l’especificitat de la investigació dels diferents àmbits dels estudis teòrics, descriptius i aplicats de la traductologia i dels estudis interculturals.


Competències

 • Actuar amb responsabilitat social i ètica.
 • Desenvolupar una perspectiva crítica davant els discursos propis i aliens.
 • Integrar coneixements per formular judicis sobre temes rellevants de la traducció i els estudis interculturals.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 • Resoldre problemes rellevants de la traducció i argumentar les decisions preses.
 • Resoldre problemes rellevants relacionats amb la interculturalitat i argumentar les decisions preses.
 • Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Utilitzar els recursos documentals i tecnològics necessaris per a la traducció i els estudis interculturals

Resultats d'aprenentatge

 1. Actuar amb responsabilitat social i ètica.
 2. Aplicar coneixements per resoldre problemes de recerca específics dels estudis interculturals.
 3. Aplicar coneixements per resoldre problemes propis de la traductologia.
 4. Demostrar coneixements de la traductologia i dels estudis interculturals.
 5. Desenvolupar una perspectiva crítica davant els discursos propis i aliens.
 6. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 7. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 8. Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 9. Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 10. Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 11. Utilitzar els recursos propis de la traductologia i els estudis interculturals.

Continguts

Es tracten els continguts següents: la traducció en la cultura occidental; l’impacte de la traducció en el desenvolupament d’alguns episodis històrics transcendentals; les tendències actuals de la traductologia i els estudis interculturals.


Metodologia

• Classes magistrals
• Realització d'activitats pràctiques
• Presentació oral de treballs
• Elaboració de treballs
• Lectura de llibres / articles / informes d'interès
• Tutories

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals 54 2,16 1, 8, 4, 5, 10, 11
Tipus: Supervisades      
Realització d'activitats pràctiques 10 0,4 1, 3, 2, 7, 11
Tutories 8 0,32 1, 8, 4, 5, 6, 10, 11
Tipus: Autònomes      
Elaboració de treballs 50 2 1, 3, 2, 8, 9, 4, 5, 6, 7, 10, 11
Lectura de llibres 63 2,52 4, 5, 6, 10, 11
Presentació oral de treballs 40 1,6 1, 3, 2, 8, 9, 4, 5, 6, 7, 10, 11

Avaluació

Assistència i participació activa a classe.
Lliurament d'informes / treballs.
Control de coneixements adquirits teòrics i pràctics.
 
Aquest mòdul no preveu el sistema d’avaluació única.

Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Assistència i participació activa a classe 10 0 0 1, 4, 5, 6, 10, 11
Control de coneixements adquirits teòrics i pràctics 45 0 0 1, 3, 2, 8, 9, 4, 5, 6, 7, 10, 11
Lliurament d'informes / treballs 45 0 0 1, 3, 2, 8, 9, 4, 5, 6, 7, 10, 11

Bibliografia

La bibliografia s’inclou a les guies docents de cada assignatura.


Programari

No es fa servir cap.