Logo UAB
2023/2024

Treball de Final de Màster

Codi: 43976 Crèdits: 9
Titulació Tipus Curs Semestre
4316481 Didàctica del Xinès per a Hispanoparlants OB 0 2

Professor/a de contacte

Nom:
Helena Casas Tost
Correu electrònic:
helena.casas@uab.cat

Idiomes dels grups

Per consultar l'idioma/es de l'assignatura caldrà anar a l'apartat "Metodologia" de la guia docent.

Equip docent

Melinda Dooly Owenby
Emilee Sarah Moore de Luca
Andy Morodo Horrillo
Antonio Paoliello
Xianghong Qu Lu
Maria Dolors Masats Viladoms
Xavier Pascual Calvo
Sara Rovira Esteva
María Carmen Espín García
Claudia Carolina Vallejo Rubinstein
Julia Llompart Esbert
Mireia Vargas Urpi

Prerequisits

Cap


Objectius

L'objectiu d'quest mòdul és elaborar i defensar un treball de fi de màster (TFM), que integri els coneixements adquirits en els mòduls previs. Es tracta de desenvolupar de manera individual, i guiat pel tutor/a assignat/da, un treball que haurà d'abordar un tema relacionat amb la didàctica del xinès com a llengua estrangera. 

En el treball de finalització de màster l'alumant ha de demostrar que: 
 • Ha adquirit els coneixements treballats al llarg del màster. 
 • Té capacitat reflexiva i crítica. 
 • Té coneixement sistemàtic dels camps d'estudi bàsics i un domini de les aptituds i els mètodes de treball associats. 
 • És capaç d'utilitzar adequadament en els contextos professionals i acadèmics els recursos específics de suport a l'estudi, al treball i a la recerca. 
 • És capaç d'exposar i defensar els resultats obtinguts.

Competències

 • Analitzar contrastivament aspectes lingüístics i culturals del xinès i l'espanyol amb finalitats didàctiques.
 • Aplicar la metodologia de recerca, tècniques i recursos específics per investigar i produir resultats innovadors en un determinat àmbit d'especialització.
 • Generar i gestionar propostes i projectes innovadors en l'activitat professional i en la investigació.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom o autodirigit.
 • Reconèixer les característiques de la llengua i la cultura xineses per aplicar-les a l'ensenyament del xinès per a hispanoparlants.
 • Relacionar la investigació sobre l'ensenyament i aprenentatge de llengües amb la pràctica docent o amb els processos d'aprenentatge que s'observen a l'aula, per poder fer propostes de millora des del punt de vista teòric i pràctic.
 • Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Treballar individualment i en equip, i ser capaç d'analitzar, interpretar i sintetitzar les dades i la informació generades.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar autònomament les eines de recerca per reflexionar sobre aspectes professionals o de recerca-acció a l'aula de xinès com a llengua estrangera i proposar millores.
 2. Aplicar la metodologia, les tècniques i els recursos específics de recerca per investigar i produir resultats innovadors en un determinat àmbit d'especialització.
 3. Comunicar de manera clara i precisa les conclusions sobre les similituds i les diferències entre el xinès i l'espanyol sobre un aspecte lingüístic concret amb finalitats didàctiques.
 4. Generar i gestionar propostes i projectes innovadors en l'activitat professional i en la recerca.
 5. Integrar i plasmar els coneixements teòrics en el plantejament i la resolució d'un problema específic sobre l'ensenyament d'un aspecte concret de la llengua o la cultura xineses.
 6. Integrar la recerca-acció com un element de millora aplicable a la pràctica professional a l'aula, així com al disseny de currículums.
 7. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 8. Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 9. Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom o autodirigit.
 10. Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 11. Treballar individualment i en equip i ser capaç d'analitzar, interpretar i sintetitzar les dades i la informació generades.

Continguts

Aquest mòdul no té un temari concret, atès que cada alumne/a realizarà el seu treball de manera individual sobre el tema que el/la propi/a elumne/a esculli, sota la supervisió i guia del seu tutor/a acadèmic/a.

El TFM es redactarà en castellà ha de tenir els apartats següents:

 • Portada: amb el títol, nom, NIU i signatura de l'autor/a, nom i signatura del tutor/a acadèmic/a, títol del màster, nom i signatura del coordinador del màster, data
 • Resum i paraules clau en castellà i xinès
 • Índex
 • Introducció (objectius, motivació i estructura del treball)
 • Marc teòric i metodològic
 • Cos del treball (context, anàlisi, estudi de cas, etc.)
 • Conclusions
 • Bibliografía (únicament la citada al treball)
 • Apèndixs (si s'escau)

El TFM ha de seguir els aspectes formals següents:

 • Extensió: entre 20.000 i 25.000 paraules aproximadament, excloent els apèndixs (50 pàgines)
 • Interliniat de 1,5 espais
 • Cos de la lletra 12
 • Tipus de lletra Arial o Times New Roman per al castellà i Simsun/Songti per al xinès
 • Notes al peu de pàgina Times New Roman 10
 • Bibliografia d'acord amb la norma APA, MLA o Harvard. Vegeu Guia d'estil per al tractament de mots xinesos en català 

Metodologia

Aquest mòdul està dedica íntegrament a la redacció del Treball de fi de màster, i està basat en el treball autònom de l'alumant i l'acció tutorial, atès que cada estudiant el duu a terme individualment i el presenta i defensa davant d'un tribunal. En conseqüència, l'alumant ha d'organitzar-se la feina i el temps de manera autònoma. Això no obstant, hi ha previstes un mínim de 4 tutories presencials amb el/la tutor/a acadèmic/a o director/a del treball durant el semestre que són obligatòries. En aquestes tutories es resoldran els dubtes que puguin sorgir sobre l'estructura, continguts i metodologia del TFM. Al cronograma del semestre s'hi fixen les dates de les tutories obligatòries per al bon seguiment del TFM, així com les dates dels diversos lliuraments que els estudiants han d'anar fent.

SETMANA

TEMA

MÈTODE

1

Primera trobada tutor-alumne per fixar els objectius, continguts i enfocament del TFM

Tutoria presencial 1

3

Lliurament del projecte de TFM amb els continguts següents: títol, objectius, estructura, metodologia i bibliografia bàsica

Tutoria no presencial

7

Primer lliurament del 40% del treball

Tutoria no presencial

8

Revisió del primer lliurament

Tutoria presencial 2

12

Segon lliurament del 90% del treball

Tutoria no presencial

14

Revisió del segon lliurament

Tutoria presencial 3

16

Lliurament final del TFM

Tutoria no presencial

18

Preparació de la defensa oral del TFM

Tutoria presencial 4

La llengua vehicular serà el castellà.

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Supervisades      
Tutories 10 0,4 3, 6, 7, 8
Tipus: Autònomes      
Documentació i lectures 64 2,56 5, 7, 10
Elaboració i presentació del treball 150 6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Avaluació

El màster conclourà amb l'elaboració i la defensa pública d'un treball de fi de màster, que tindrà una durada d'aproximadament 40 minuts (màxim 60 minuts). El tribunal del treball de fi de màster estarà format per tres professors/es i el tutor del treball no pot formar-ne part. La no presentació o superació del TFM en els terminis establerts implicarà haver-lo de presentar a la convocatòria de la següent edició del màster.

 El pes de cadascuna de les dues parts es distribueix de la manera següent:

 • Treball escrit: 80% (40% tutor/a, 40% tribunal)
 • Defensa oral: 20%

Els principals criteris d'avaluació són els següents:

 • Valoració general del TFM (20%)
 • Idoneïtat de les aportacions i dels resultats (20%)
 • Estructuració (15%)
 • Metodologia (15%)
 • Qüestions formals i correcció lingüística (15%)
 • Cites i bibliografia (15%)

Irregularitats

En cas que es produeixin diverses irregularitats en les activitats d'avaluació (còpia, plagit, etc.) d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0. S'exclouen de la recuperació de nota les proves suspeses per còpia o plagi. Es considera com a "còpia" un treball que reprodueix tot o gran part del treball d'un/ altre/a company/a, i com a "plagi" el fet de presentar part o tot un text d'un autor com a propi, és a dir, sense citar-ne les fonts, sigui publicat en paper o en forma digital a Internet. La còpia i el plagi són robatoris intel·lectuals i, per tant, constitueixen una falta que serà sancionada amb la nota "zero". En el cas de còpia entre dos alumnes, si no es pot saber qui ha copiat qui, s'aplicarà la sanció a tots dos alumnes.  S'aconsella als alumnes consultar com evitar el plagi a http://blogs.uab.cat/dretsautor/category/plagi/ i la Guia explicativa sobre com citar per evitar el plagi.

 Avaluació única

Aquest mòdul no està subjete a avalució única.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
defensa 20% 0,5 0,02 3, 4, 5, 7, 8, 9
nota del tribunal 40% 0,25 0,01 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
nota tutor/a 40% 0,25 0,01 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Bibliografia

Atès que cada TFM té una temàtica específica, la bibliografia serà igualment específica per a cada treball, tot i que a continuació es recullen obres de referència bàsica sobre metodologia de la recerca:

 • Casas-Tost, Helena and Sara, Rovira-Esteva. 2015. Guía de estilo para el uso de palabras de origen chino. Madrid: Adeli. <https://ddd.uab.cat/record/180644>
 • Hartley, James. 2008. Academic Writing and Publishing: A Practical Handbook. London: Routledge.

 • Koval, Martín; Koval, S. (2015). ¿Cómo se hace un trabajo académico? Material de apoyo del Taller de metodología y redacción académica. EDICIONES INCERTIDUMBRE.
 • Murray, Rowena, and Sarah Moore. 2006. The Handbook of Academic Writing. Berkshire, England: Open University Press.
 • Nicodemus, Brenda; Swabey, Laurie. 2016. “Action Research.” In Researching Translation and Interpreting, edited by Angelelli, Claudia V.; Baer, Brian James, 157–67. New York; Oxon: Routledge.
 • Nunan, David. 1992. Research Methods in Language Learning. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Rigo, Antònia; Genescà, Gabriel. 2002. Cómo Presentar una Tesis y Trabajos de Investigación. Vic; Barcelona: Eumo, Octaedro.

Programari

cap especial