Logo UAB
2023/2024

Ensenyament i Aprenentatge de la Llengua Xinesa

Codi: 43972 Crèdits: 12
Titulació Tipus Curs Semestre
4316481 Didàctica del Xinès per a Hispanoparlants OB 0 1

Professor/a de contacte

Nom:
Helena Casas Tost
Correu electrònic:
helena.casas@uab.cat

Idiomes dels grups

Per consultar l'idioma/es de l'assignatura caldrà anar a l'apartat "Metodologia" de la guia docent.

Equip docent

Antonio Paoliello
Shu-Ching Liao Pan
Eva Costa Vila

Prerequisits

Cap


Objectius

L'objectiu principal d'aquest mòdul és treballar des d'una perspectiva pràctica tots els aspectes que intervenen en l'ensenyament de la llengua xinesa, des de l'aplicació de les teories de l'aprenentatge en l'ensenyament del xinès per a castellanoparlants, fins la planificació, el desenvolupament i l'avaluació d'una proposta didàctica pròpia, passant per l'anàlisi, selecció i creació de materials didàctics de la llengua xinesa. 


Competències

 • Aplicar estratègies per estimular l'esforç dels futurs estudiants de xinès i promoure la seva capacitat per aprendre per si mateixos i amb altres, i desenvolupar habilitats que facilitin l'autonomia i iniciativa personals.
 • Generar i gestionar propostes i projectes innovadors en l'activitat professional i en la investigació.
 • Identificar i interpretar les principals teories de l'aprenentatge de segones llengües per aplicar-les a l'ensenyament del xinès per a hispanoparlants.
 • Planificar, desenvolupar i avaluar el procés d'ensenyament-aprenentatge de la llengua xinesa basant-se en els models teòrics actuals, adaptant-se al perfil de l'estudiant hispanoparlant i potenciant l'ús de les tecnologies.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom o autodirigit.
 • Treballar individualment i en equip, i ser capaç d'analitzar, interpretar i sintetitzar les dades i la informació generades.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar i valorar els materials publicats per a l'ensenyament de la llengua xinesa: escriptura, transcripció, fonètica, lèxic, comprensió, expressió i interacció oral i escrita, i gramàtica.
 2. Analitzar les necessitats comunicatives dels futurs estudiants.
 3. Conèixer els recursos, la tipologia d'activitats i les eines que afavoreixen l'aprenentatge de les diferents habilitats comunicatives, adequats a les característiques de diferents alumnes.
 4. Desenvolupar estratègies docents per fomentar l'aprenentatge de les diferents competències lingüístiques: escriptura, ús del pinyin, pronunciació, lèxic, comprensió, expressió i interacció oral i escrita, gramatical i pragmàtica, tenint en compte sempre l'adequació a les característiques dels diferents alumnes.
 5. Elaborar criteris i rúbriques per avaluar les diferents habilitats comunicatives i competències lingüístiques.
 6. Fer propostes didàctiques per fomentar l'aprenentatge de la llengua xinesa: escriptura, ús del pinyin, pronunciació, lèxic, comprensió, expressió i interacció oral i escrita, gramatical i pragmàtica, tenint en compte sempre l'adequació a les característiques dels diferents alumnes.
 7. Fer propostes didàctiques per promoure l'autonomia dels alumnes de diferents nivells i perfils a l'aula de xinès.
 8. Generar i gestionar propostes i projectes innovadors en l'activitat professional i en la recerca.
 9. Identificar estratègies i recursos docents que fomentin l'autonomia de l'alumne de llengua xinesa.
 10. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 11. Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom o autodirigit.
 12. Seleccionar, adaptar i explotar recursos orals, escrits i audiovisuals reals i autèntics per a l'elaboració de materials per a l'aula de xinès com a llengua estrangera, adequats a les característiques de diferents alumnes.
 13. Treballar individualment i en equip i ser capaç d'analitzar, interpretar i sintetitzar les dades i la informació generades.

Continguts

En aquest mòdul es treballaran els continguts següents, dividits en tres blocs:

Bloc 1

Materials didàctics de la llengua xinesa per a castellanoparlants

 • Anàlisi i selecció de materials didàctics de diferents nivells i per a diferentes perfils d'alumnes
 • Adaptació i creació de materials didàctics
 • Materials i eines digitals

Ensenyament i aprenentatge de la pronunciació, l'escriptura i el lèxic

 • Ensenyament de la pronunciació
 • Ensenyament del pinyin
 • Ensenyament de l'escriptura
 • Ensenyament del lèxic

Bloc 2

Planificació i seqüenciació d'una unitat didàctica

 • El rol del professor i l'aprenent en el procés d'ensenyament-aprenentatge
 • Planificació de la classe de xinès: la seqüència didàctica
 • Disseny d'una seqüència didàctica: elements que intervenen en la seva elaboració
 • La unitat didàctica per a nens i joves
 • L'avaluació de la seqüenciació d'una unitat didàctica

Tractament de la gramàtica a l'aula

 • Tractament de la gramàtica a l'aula de xinès L2: noves maneres de concebre-la
 • Dinamització de l'ensenyament de la gramàtica a l'aula: elaboració d'activitats per a adults i per a nens

Bloc 3

Ensenyament i aprenentatge de la comprensió, expressió i interacció oral i escrita en diferents nivells: infantil de 6-12 anys, inicial,intermedi i avançat per a adults

 • Comprensió escrita
  • Conceptes bàsics de lectura i escriptura
  • Didàctica de la lectura a diferents nivells
  • Objectius i tasques docents per a cada nivell
  • Anàlisi de les dificultats als diferents nivells i estratègies per a resoldre'ls
  • Tipologies d'exercicis de comprensió escrita
 • Comprensió oral
  • Importància de la comprensió oral a la comunicació i la relació entre els dos conceptes
  • Anàlisi de textos de comprensió oral: significat lingüístic i pragmàtic
  • Anàlisi de les dificultats als diferents nivells i estratègies per resoldre'ls
  • Didàctica de la comprensió oral a diferents nivells
  • Tipologies d'exercicis de comprensió oral
 • Expressió i interacció orals
  • Didàctica de l'expressió i interacció oral a diferents nivells
  • Objectius i tasques docents per a cada nivell
  • Anàlisi de les dificultats als diferents nivells i estratègies per a resoldre'ls
  • Tipologies d'exercicis de l'expressió i interacció oral
 • Expressió i interacció escrites
  • Didàctica de l'expressió i interacció escrita a diferents nivells
  • Objectius i tasques docents per a cada nivell
  • Anàlisi de les dificultats als diferents nivells i estratègies per a resoldre'ls
  • Tipologies d'exercicis de l'expressió i interacció escrita

Bloc 4

Avaluació

 • L'avaluació i certificació de l'L2: com, quan, per què, per a què
 • Avaluar/certificar les habilitats receptives: comprensió escrita i comprensió oral
 • Avaluar/certificar les habilitats productives: expressió escrita i expressió oral
 • Avaluar/certificar coneixements gramaticals
 • Avaluar/certificar en entorns digitals
 • Análisi comparativa i pràctica de proves de certificació
 • Redacció de proves d'avaluació/certificació i rúbriques

Metodologia

En aquest mòdul es faran servir el xinès i el castellà com a llengües vehiculars, així com diverses metodologies docents i totes elles pressuposen un paper actiu per part dels estudiants. Al llarg del mòdul es combinaran:

• Classes expositives
• Aprenentatge basat en problemes
• Realització d'activitats pràctiques
• Debats
• Elaboració i exposició oral o escrita de treballs
• Tutories

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Aprenentatge basat en problemes 25 1 1, 2, 3, 4, 12
Classes expositives 25 1 1, 3, 7, 9, 12
Debats 20 0,8 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12
Tipus: Supervisades      
Activitats pràctiques 20 0,8 2, 4, 5, 6, 12
Presentació de treballs 5 0,2 6, 7, 8, 10, 13
Tipus: Autònomes      
Elaboració de treballs 100 4 1, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13
Lectures i documentació 90 3,6 1, 3, 7, 9, 12

Avaluació

Per tal d'aprovar el mòdul és necessària l'assistència al 80% de les classes.

Aquest mòdul no s'acull a la modalitat d'avaluacio única. 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Assistència i participació 20% 5 0,2 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13
Carpeta de l'estudiant 60% (20% Bloc 1 + 24% Bloc 2 + 16% Bloc 3) 7 0,28 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13
Exàmens 20% 3 0,12 1, 2, 5, 6, 7

Bibliografia

Alderson, J. Charles; Clapman, Caroline; Wall, Diane, Exámenes de idiomas. Elaboración y evaluación. Madrid: Cambridge University Press, 1998.

Amber Navarre, Technology-Enhanced Teaching and Learning of Chinese as a Foreign Language. Routledge, 2018.

Brindley, Geoff and Gillian Wigglesworth, Issues in Language Test Design and Delivery. Sidney: Macquarie University, 1997.

Buck, Gary, Assessing Listening (Cambridge Language Assessment). Cambridge: Cambridge University Press, 2001.

Carbó Marro, Carme. “Tipos de evaluación, instrumentos y herramientas” en Carme Carbó Marro et al. (eds.). Metodología y evaluación de lenguas. Valencia: Generalitat Valenciana, 2017, pp. 183-192.

Casas-Tost, Helena; Rovira-Esteva, Sara. 2015. "Mapping Chinese Language pedagogy from 1966 to 2013: a bibliometric study of the Journal of Chinese Language Teachers Association". Journal of Chinese Language Teachers Association, vol. 50(2): 31-58.

Casas-Tost, Helena; Rovira-Esteva, Sara. 2014. "New models, old patterns? The implementation of the Common European Framework of Reference for Languages for Chinese". Linguistics and Education, vol. 27: 30-38.

Chang, Li-Ping. “The Development of the Test of Chinese as a Foreign Language (TOCFL)” a Zhang, Dongbo, Lin, Chin-Hsi (eds.). Chinese as a Second Language Assessment. Singapore: Springer, 2017, pp. 21-41.

Chen, Min. “La Enseñanza de la Lengua China Mediante el Enfoque por Tareas Para Aprendices de Nivel Intermedio.” La Enseñanza de la Lengua China Como Lengua Extranjera en España I Congreso Nacional Para La Enseñanza de la Lengua China. Ed. Óscar Ángeles Iglesias Madrigal, M.a; Jesús Martínez Galán, M.a ; Ramos Alonso. Valladolid: Ayuntamiento de Valladolid, 2007. 269–275.

Chen Xuanchun, Waiyu Yuedu Jiaoxue yu Xinlixue. (华语阅读教学与心理学) Beijing: Beijing Language and Culture University Press, 1998.

Ciruela Alférez, Juan José. “Análisis Teórico y Propuestas Didácticas para la Enseñanza de la Lengua y la Escritura Chinas en el Aula Universitaria.” Aprender y Enseñar Chino. Jornadas Académicas sobre la Lengua China y su Enseñanza. 1a ed. Granada: Eug. Editorial Universidad de Granada, 2013. 105–128. 

Espín García, Mari Carmen. “Manuales de Lengua China: Tradición y Actualidad.” El Impacto de China en el Mundo Iberoamericano Política, Economía, Sociedad, Lengua, Cultura y Traducción. Ed. Minkang Zhou. Barcelona: Centre d’Estudis i Recerca sobre Àsia Oriental Universitat Autònoma de Barcelona, 2013. 273–287.

Everson, Michael E.; Yun, Xiao (eds.). Teaching Chinese as a Foreign Language. Theories and Applications. Boston: Cheng & Tsui Company, 2009.

Everson, Michael E. “Best Practices in Teaching Logographic and Non-Roman Writing Systems to L2 Learners.” Annual Review of Applied Linguistics , 2011, 31: 249–74. doi:10.1017/S0267190511000171.

Fang, Tiffany (ed.) Zhēn Bàng! (真棒!) Elementary Chinese. Live ABC, 2009.

Fisac, Taciana.“Algunas Propuestas Metodológicas Para la Enseñanza de la Lengua China: Planteamientos Iniciales Para Una Ulterior Discusión.” La Enseñanza deLa Lengua China Como Lengua Extranjera En España I Congreso Nacional Para La Enseñanza de La Lengua China. Ed. Óscar Ángeles Iglesias Madrigal, M.a Jesús Martínez Galán, M.a; Ramos Alonso. Valladolid: Ayuntamiento de Valladolid, 2007. 37–45.

Fox, Janna et al. (ed.). Language Testing Reconsidered. Nueva edición. Ottawa: Les Presses de l’Université d’Ottawa | University of Ottawa Press, 2007 Disponible en Internet: <http://books.openedition.org/uop/1542>.

Guder, Andreas and Fachverband Chinesisch e.V. (FaCh) (eds.) European Benchmarks for the Chinese Language (EBCL). Munich: IUDICIUM Verlag GmbH, 2015. Disponible en Internet: http://edocs.fu-berlin.de/docs/servlets/MCRFileNodeServlet/FUDOCS_derivate_000000005242/EBCLxinklxxAppendizesx23Juni2015.pdf 

Ke, Chuanren (ed.). 2018. The Routledge Handbook of Chinese Second Language Acquisition. doi:10.4324/9781315670706.

Lan, Yu Ju, Shin Yi Fang, Jennifer Legault, and Ping Li. 2015. “Second Language Acquisition of Mandarin Chinese Vocabulary: Context of Learning Effects.” Educational Technology Research and Development 63 (5). doi:10.1007/s11423-015-9380-y.

Li, Yu-chin, Liao Pan, Shu-ching, Tiao, Chia-ying. Chino Plus: Un nuevo método para Hispanohablantes. Taipei: LiveABC, National Taiwan Normal University, 2014.

Liu, Jun., Rong. Fu, Tingda. Li, 刘骏., 傅荣., 李婷妲., and Council of Europe. Council for Cultural Co-operation. Education Committee. 2008. Ouzhou Yuyan Gongtong Cankao Kuangjia : Xuexi, Jiaoxue, Pinggu. Beijing : Waiyu jiaoxue yuyan jiu chubanshe. 

Liu, Shiyang. 2022. Análisis de errores en el aprendizaje de chino de alumnos españoles (西班牙学生学习汉语的偏误分析).  Beijing: Shijie Zhishi Chubashe.

López Calvo, Francisco Javier. “El Componente Afectivo En La Clase de Chino: Propuesta de Técnicas Y Actividades Para El Aula.” El Impacto de China En El Mundo Iberoamericano Política, Economía, Sociedad, Lengua, Cultura y Traducción. Ed. Minkang Zhou. Barcelona: Centre d’Estudis i Recerca sobre Àsia Oriental Universitat Autònoma de Barcelona, 2013. 289–303.

陆俭明,马真。《汉语教师应有的素质与基本功》。外语教学与研究出版社,2016.

Lu, Yang. Teaching and Learning Chinese in Higher Education: Theoretical and Practical Issues.  London & New York: Routledge, 2017.

吕必松。《语言教育与对外汉语教学》。北京:外语教学与研究出版社, 2005.

Luo Lian (罗莲), "国内对外汉语分级测试 设计及实施调查研究 (A Survey on the Chinese Language Placement Test in China)", en Sinología Hispánica, 4, 1 (2017), pp. 81-96

毛悦 (主编)《汉语作为第二语言教学————汉语要素教学》。北京:外语教学与研究出版社, 2015。

Paternicò, Luisa M. “Chinese Language Learning, Teaching and Assessment in Europe: The Need for Standardization.” In Italian Association for Chinese Studies,Selected Papers 1, edited by P. Paderni, 163–81. Venezia: Ca’ Foscarina, 2016.

任国平。《轻松教中文:美国汉语教学实用指导手册》。北京:外语教学与研究出版社,2017。

Shei, Chris; McLellan, Monica; Chao, Der-Lin (eds.)  The Routledge Handbook of Chinese Language Teaching. London: Routledge, 2020.

Teng, Yanjiang. “Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK): Past, Present, and Future” en Zhang, Dongbo, Lin, Chin-Hsi (eds.). Chinese as a Second Language Assessment. Singapore: Springer, 2017, pp. 3-19.

Wen, Xiaohong. Teaching Chinese as a second language: Curriculum Design & Instruction. Chicago: Phoenix Tree Publishing Inc, 2015. ISBN: 978-1625750174. 

Wen, X. S., & Jiang, X. (Eds.). Studies on learning and teaching Chinese as a second language. Taylor & Francis, 2018. ISSN: 9780815382324.

吴中伟 (主编)《汉语作为第二语言教学————汉语技能教学》。 外语教学与研究出版社 , 2014.

Xing, Janet Zhiqun. Teaching and Learning Chinese as a Foreign Language. A Pedagogical Grammar. Hong Kong: Hong Kong University Press, 2006.

Zhang, Nian. “Reflexiones Sobre la Elaboración de los Manuales de Chino Para Usuarios Hispanohablantes.” La Enseñanza de La Lengua China Como Lengua Extranjera En España I Congreso Nacional Para La Enseñanza de La Lengua China. Ed. Óscar Ángeles Iglesias Madrigal, M.a; Jesús Martínez Galán, M.a; Ramos Alonso. Valladolid: Ayuntamiento de Valladolid,2007. 233–241.

周小兵、张世涛、干红梅。《汉语阅读教学理论与方法》。北京大学出版社,2010.


Programari

A més del campus virtual, s'usaran plataformes com ara Kahoot, Socrative, etc.