Logo UAB
2023/2024

Eines i Metodologia Aplicades a la Traducció Audiovisual

Codi: 43818 Crèdits: 9
Titulació Tipus Curs Semestre
4315982 Traducció Audiovisual OB 0 1

Professor/a de contacte

Nom:
Carme Mangiron
Correu electrònic:
Carme.Mangiron@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Rosa Maria Esqué
Itziar Andujar Garcia
María Eugenia Larreina Morales
Estel·la Oncins Noguer
Nadine Michelle Ducca

Prerequisits

No hi ha prerequisits.


Objectius

L'objectiu general del mòdul és familiaritzar l'alumnat amb les eines i la metodologia que s'utilitzen en la pràctica professional i en la recerca en el camp de la traducció audiovisual i l'accessibilitat als mitjans.


Competències

 • Aplicar metodologia, tècniques, normes i estàndards específics per generar propostes innovadores i competitives en l'activitat professional i en la recerca en l'àmbit de la traducció audiovisual i l'accessibilitat.
 • Argumentar les idees pròpies des d'una perspectiva lògica.
 • Dominar estratègies de correcció, revisió lingüística i postedició dels productes audiovisuals.
 • Gestionar l'activitat professional pròpia, planificant-ne, organitzant-ne i controlant-ne l'execució.
 • Identificar i utilitzar els recursos especialitzats per documentar-se sobre aspectes temàtics propis de la traducció audiovisual i promocionar-se com a traductor professional.
 • Saber aplicar els coneixements adquirits i ser capaç de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi pròpia.
 • Tenir les habilitats d'aprenentatge que permetin continuar estudiant de manera principalment autònoma o autodirigida.
 • Utilitzar els programes informàtics específics per traduir i fer accessibles productes audiovisuals, productes multimèdia i videojocs.

Resultats d'aprenentatge

 1. Argumentar les idees pròpies des d'una perspectiva científica.
 2. Elaborar un web per promocionar-se com a traductor audiovisual.
 3. Familiaritzar-se amb els principals mètodes i recursos per a la recerca en l'àmbit de la traducció audiovisual i l'accessibilitat als mitjans.
 4. Familiaritzar-se amb les eines informàtiques bàsiques que més s'utilitzen en la professió, com els programes de traducció assistida.
 5. Familiaritzar-se amb llistes de distribució i xarxes socials de caràcter professional.
 6. Fer estudis de cas.
 7. Formular preguntes de recerca i hipòtesis sobre la traducció audiovisual i l'accessibilitat als mitjans.
 8. Gestionar l'activitat professional pròpia, planificant-ne, organitzant-ne i controlant-ne l'execució.
 9. Identificar els diferents recursos de treball i fonts d'informació disponibles per al traductor audiovisual.
 10. Identificar recursos per promocionar-se laboralment.
 11. Planificar les fases i els recursos per dur a terme un procés de recerca en algun dels àmbits de la traducció audiovisual i l'accessibilitat als mitjans.
 12. Posteditar traduccions mitjançant traducció automàtica.
 13. Saber aplicar els coneixements adquirits i ser capaç de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi pròpia.
 14. Tenir les habilitats d'aprenentatge que permetin continuar estudiant de manera principalment autònoma o autodirigida.
 15. Utilitzar eines en núvol per al treball individual o en equip.
 16. Valorar críticament projectes del camp de la traducció audiovisual i l'accessibilitat als mitjans.

Continguts

Inclou tres grans blocs temàtics: eines per millorar la productivitat, Internet com a entorn de comunicació i metodologia de la recerca.
 
Al bloc d'eines es presentaran les eines informàtiques bàsiques que més s'utilitzen en la professió i la postedició de traduccions realitzades mitjançant traducció automàtica, així com nocions sobre gestió de projectes. També s'introduiran els els recursos disponibles per a la traducció audiovisual, així com tècniques per promocionar-se professionalment, com ara la creació d'una pàgina web i la presència a les xarxes socials.
 
El bloc de metodologia ofereix continguts sobre els principals instruments i mètodes de recerca que s'usen en la traducció audiovisual i l'accessibilitat als mitjans. Es presentaran tant estudis teòrics com estudis empírics, com ara els estudis de recepció, mitjançant qüestionaris i entrevistes, tecnologia de seguiment ocular (eye-tracking) o els estudis de corpus. L'alumnat aprendrà a formular preguntes de recerca i hipòtesis i a triangular les dades. També s'introduiran i analitzaran estudis de cas i projectes de recerca existents en l'àmbit nacional i internacional.
 
Finalment, s'inclouran nocions formals i de contingut sobre com redactar un treball acadèmic.

 

Metodologia

S'utilitza una metodologia activa amb activitats de diversos tipus. S'utilitzen els instruments del Campus Virtual de la UAB.
 

 Les activitats didàctiques s'organitzen en tres blocs, segons el grau d'autonomia requerit de l'estudiant:

- Activitats dirigides: requereix la direcció d'un/a professor/a.

- Activitats supervisades: requereix la supervisió més o menys puntual d'un/a professor/a.

- Activitats autònomes: l'estudiant s'organitza el temps i l'esforç de manera autònoma (individualment o en grup).

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Presentació de continguts teòrics 27 1,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Resolució d'exercicis 30 1,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Tipus: Supervisades      
Elaboració de treballs 24 0,96 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Preparació d'exercicis i proves 24 0,96 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Tipus: Autònomes      
Ampliació de coneixements 120 4,8 3, 6, 7, 9, 11, 14, 16

Avaluació

Avaluació continuada

L’alumnat ha de demostrar el seu progrés fent diverses activitats d’avaluació. Aquestes activitats apareixen detallades a la taula del final d’aquesta secció de la Guia Docent.

Revisió

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta, el/la docent comunicarà per escrit una data i hora de revisió. La revisió de les diverses activitats d’avaluació s’acordarà entre la professora o el professor i l’alumnat. 

Recuperació

Podrà accedir a la recuperació qui s’hagi presentat a activitats el pes de les quals equivalgui a un 66,6% (dos terços) o més de la qualificació final i que hagi tret una qualificació mitjana ponderada de 3,5 o més.

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta de l’assignatura, la professora o el professor comunicarà per escrit el procediment de recuperació. Es pot proposar una activitat de recuperació per a cada activitat suspesa o no presentada o es poden agrupar diverses activitats en una de sola. En cap cas la recuperació pot consistir en una única activitat d'avaluació final equivalent al 100% de la qualificació. En cas de recuperació, la nota màxima que pot obtenir l’estudiant és un 5.

Consideració de “no avaluable”

S’assignarà un “no avaluable” quan les evidències d’avaluació que hagi aportat l’alumne/a equivalguin a un màxim d’una quarta part de la qualificació total de l’assignatura.

Irregularitats en les activitats d’avaluació

En cas d’irregularitat (plagi, còpia, suplantació d’identitat, etc.) en una activitat d’avaluació, la qualificació d’aquesta activitat d’avaluació serà 0. En cas que es produeixin irregularitats en diverses activitats d’avaluació, la qualificació final de l’assignatura serà 0. S’exclouen de la recuperació les activitats d’avaluació en què s’hagin produït irregularitats (com ara plagi, còpia, suplantació d’identitat).

Avaluació única

Aquest mòdul no preveu el sistema d’avaluació única. 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Exercici d'Eines 9,4% 0 0 4, 9, 13, 14, 15
Exercici de Recursos 12,6% 0 0 4, 8, 9, 10, 13, 14
Exercici de fiscalitat 9,4% 0 0 8, 9, 13, 14
Exercici de promoció a Internet 17,3% 0 0 2, 5, 10
Exercicis Metodologia de la TAV 19% 0 0 1, 3, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 16
Exercicis de Metodologia del TFM 4,7% 0 0 1, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 16
Exercicis de postedició 12,6% 0 0 4, 12, 13, 14
Participació a classe 15% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Bibliografia

Aranberri, Nora. (2014) “Posedición, productividad y calidad”. Revista Tradumàtica: tecnologies de la traducción, 12, 471-477.

Bryman, Alan. (2012) Social research methods. Oxford: OUP.

Burchardt, Aljoscha, Lommel, Arle., Bywood, Lindsay., Harris, Kim and Popovic, Maja. (2016) “Machine translation quality in an audiovisual context”. Target, 28 (2), 206-221.

Bywood, Lindsay, Etchegoyhen, Thierry and Georgakopoulou, Panayota. (2017) “Embracing the threat: machine translation as a solution for subtitling”. Perspectives: Studies in Translatology, 25:3, 492-508.

Cid-Leal, Pilar; María-Carmen Espín-García & Marisa Presas. (2019) “Traducción automática y posedición: Perfiles y competencias en los programas de formación de traductores.”. Tolosa Igualada, Miguel & Álvaro Echeverri (eds.): Porque algo tiene que cambiar. La formación de traductores e intérpretes: Presente & futuro. MonTI 11, 187-214.

Matamala, Anna. (2019) Accessibilitat i traducció audiovisual. Vic: Eumo.

Saldanha, Gabriela & O'Brien, Sharon. (2013) Research methodologies in Translation Studies. Manchester: St Jerome.

Van Peer, Willie; Hakemulder, Frank; Zyngier, Sonia (2012) Scientific Methods for the Humanities. Amsterdam: Benjamins.

Williams, Jenny; Chesterman, Andrew. (2002) The Map – A Beginner’s Guide to Doing Research. Manchester: St. Jerome.


Programari

- Excel
- Free YouTube Downloader
- Any Video Converter
- Avidemux
- Format Factory
- Video to Video
- Subtitle Edit
- Vidcoder
- Handbrake
- Aegisub
- Xbench