Logo UAB
2023/2024

Avaluació i Intervenció en Malalties Cròniques, Discapacitat i Envelliment

Codi: 43421 Crèdits: 9
Titulació Tipus Curs Semestre
4314949 Psicologia General Sanitària OB 1 2

Professor/a de contacte

Nom:
Joaquín Timoteo Limonero García
Correu electrònic:
joaquin.limonero@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Francesc Xavier Borras Hernandez
Antonio Font Guiteras
Joana Moix Queralto
Antonio Sanz Ruíz
Juan Deus Yela
Maria Soledad Fernández Gonzalo
Marina Gallardo Yeguas
Josep Devi Bastida
María José Gómez Romero
Martín Mora Martínez
Carmina Castellano Tejedor

Prerequisits

No hi ha prerequisits, però es pressuposen els coneixements i les habilitats adquirides al llarg dels mòduls precedents així com en el grau de psicologia.

Es molt important un coneixement mínim d’anglès a nivell de lectura per a poder comprendre les lectures recomanades que proposen els professors.


Objectius

Un cop finalitzat el mòdul l'estudiant  hauria de ser capaç de:

 • Fer una anàlisi biopsicosocial de la cronicitat, l'envelliment, i la discapacitat
 • Conèixer els diferents instruments i mètodes d'avaluació psicològics específics de la cronicitat, la discapacitat i l'envelliment .
 • Saber realitzar una diagnòstic psicològic específic en la cronicitat, la discapacitat i l'envelliment.
 • Conèixer les intervencions psicològiques, neurocognitives i conductuales  que es poden aplicar en la cronicitat, la discapacitat i l'envelliment en diferents contextos (individual, familiar, educatiu i social)
 • Saber aplicar les intervencions psicològiques, neurocognitives i conductuals en la cronicitat, l'envelliment, i la discapacitat.
 • Analitzar críticament els diferents resultats obtinguts tant en l’avaluació com en la intervenció i si s’escau saber derivar a un especialista o servei específic.

Competències

 • Analitzar críticament i utilitzar les fonts d'informació clínica.
 • Aplicar els fonaments de la bioètica i el mètode de deliberació a la pràctica professional, ajustant el propi exercici com a professional sanitari al que disposa la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d'ordenació de les professions sanitàries.
 • Conèixer el marc d'actuació del psicòleg general sanitari i saber derivar al professional especialista corresponent.
 • Conèixer en profunditat els diferents models d'avaluació i intervenció en el camp de la psicologia general sanitària, així com les tècniques i els procediments que se'n deriven, per abordar els trastorns del comportament i els factors psicològics associats amb els problemes de salut.
 • Conèixer en profunditat els factors psicosocials associats als problemes de salut i malaltia.
 • Conèixer en profunditat la naturalesa psicològica dels trastorns del comportament humà.
 • Dissenyar, desenvolupar i, si escau, supervisar i avaluar plans i programes d'intervenció psicològica, en funció de l'avaluació psicològica i de les variables individuals i socials concurrents en cada cas.
 • Formular hipòtesis de treball en recerca i recollir i valorar de manera crítica la informació per resoldre problemes aplicant el mètode científic.
 • Mostrar habilitats de comunicació interpersonal i de gestió de les emocions adequades per interaccionar de manera efectiva amb els pacients, els familiars i els cuidadors en els processos d'identificació del problema, avaluació, comunicació del diagnòstic i intervenció i seguiment psicològics.
 • Planificar, realitzar i, si escau, supervisar el procés d'avaluació psicològica del comportament humà i dels factors psicològics associats amb els problemes de salut per establir-ne l'avaluació.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Saber comunicar i comunicar-se amb altres professionals, i dominar les habilitats necessàries per treballar en equip i en grups multidisciplinaris.
 • Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

Resultats d'aprenentatge

 1. Comunicar-se amb altres professionals sanitaris implicats en l'abordatge de la cronicitat, la discapacitat i l'envelliment.
 2. Conèixer el circuit assistencial, tant sanitari com d'educació, per a totes les etapes del cicle vital i per als diferents problemes associats de les persones amb problemes crònics, discapacitat i envelliment.
 3. Conèixer i analitzar críticament els diferents mètodes, instruments i estratègies d'avaluació en la cronicitat, la discapacitat i l'envelliment.
 4. Conèixer i analitzar críticament les diferents tècniques i procediments d'intervenció per afrontar els problemes crònics, de discapacitat i vinculats a l'envelliment.
 5. Discriminar quins mètodes i dissenys de recerca són més apropiats per donar resposta a una hipòtesi en els àmbits de la cronicitat, la discapacitat i l'envelliment.
 6. Familiaritzar-se amb els principals conceptes psicosocials clau que afecten les condicions cròniques més rellevants.
 7. Fer servir els recursos comunicatius en els diferents processos i actuacions, adequant-se a les competències i les característiques de les persones i als diferents contextos socials i culturals en el context d'actuació laboral del professional sanitari.
 8. Formular adequadament preguntes, objectius i hipòtesis de recerca per resoldre problemes en els àmbits de la cronicitat, la discapacitat i l'envelliment.
 9. Identificar actuacions professionals èticament inapropiades en la cronicitat, la discapacitat i l'envelliment.
 10. Identificar aquells casos que requereixen derivació o actuació interdisciplinària.
 11. Identificar i analitzar críticament la documentació clínica rellevant per exercir l'activitat professional en els àmbits de la cronicitat, la discapacitat i l'envelliment.
 12. Identificar i analitzar l'impacte sobre l'entorn psicosocial en la cronicitat, la discapacitat i l'envelliment.
 13. Identificar les principals variables biopsicosocials que afecten el desenvolupament, l'evolució i l'afrontament de la cronicitat, la discapacitat i l'envelliment.
 14. Proposar programes d'intervenció psicològica eficaços que prevegin factors psicosocials associats a un problema de salut relacionat amb la cronicitat, la discapacitat i l'envelliment.
 15. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 16. Recollir i analitzar la informació de manera coherent amb els objectius i hipòtesis de la recerca, i interpretar adequadament els resultats obtinguts, reconeixent-ne l'impacte en les persones i les comunitats, en els àmbits de la cronicitat, la discapacitat i l'envelliment.
 17. Seleccionar els procediments, les tècniques i els instruments més adequats per avaluar el comportament i els factors psicològics més rellevants associats a la cronicitat, la discapacitat i l'envelliment.
 18. Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 19. Valorar críticament programes d'intervenció psicològica en l'àmbit de la cronicitat, la discapacitat i l'envelliment, proposant pautes de millora.

Continguts

Aquesta assignatura s'estructura en el següents continguts:

 

1. Anàlisi biopsicosocial de la cronicitat, l'envelliment, i la discapacitat. Impacte en la qualitat de vida al llarg del cicle vital en la persona i en l'entorn

L'impacte dels factors culturals i socials en la cronicitat, l'envelliment, i la discapacitat. Marcs conceptuals.

Situacions crítiques associades a l'envelliment i dinàmiques familiars.

La discapacitat (sensorial, cognitiva i motora) i les seves implicacions.

La prevenció i l'atenció primerenca en la discapacitat.

 

2. Avaluació i intervenció psicològica en la cronicitat, la discapacitat i l'envelliment en diferents contextos (individual, familiar, educatiu i social): Models i pràctica basada en l'evidència.

  Cures de llarga durada i atenció centrada en la persona. Intervencions amb cuidadors familiars i amb professionals, i prevenció del maltractament.

  La inclusió social de les discapacitats: Barreres psico-socio-comunicatives.

  Recursos Tècnics i Estratègies psicoeducatives generals i especifiquis en els diferents contextos. Recursos Associatius i circuits assistencials públics d'atenció sanitària, educativa i social de la cronicitat, la discapacitat i l'envelliment.

  Envelliment: àmbits d'intervenció i recursos i suport social.

 

3. Avaluació i Intervenció neurocognitiva i conductual

Intervenció neurocognitiva i conductual en l'envelliment i en les demències.

Intervenció neurocognitiva i conductual en els trastorns del desenvolupament en la discapacitat.

Tècniques de tractament psicològic en atenció primerenca per a les persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies.

 

4. Avaluació i intervenció psicològica:

 Avaluació i intervenció psicològica en la psicopatologia associada a l'envelliment i la discapacitat

Consideracions relacionades amb l'avaluació psicopatològica de les persones grans. Dèficits cognitius i funcionals en l'envelliment normal i patològic.

Instruments psicomètrics d'avaluació (psciopatològica, cognitiva, funcional).

Trastorns psicosomàtics i funcionals; Trastorns d'ansietat; Trastorns afectius; Trastorns del son. Altres trastorns mentals.

 

Avaluació i intervenció psicològica en malalties cròniques:

Estrès i adaptació. Afrontament de l'adversitat.

Aplicacions del Mindfulness en Psicologia de la Salut.

Dolor i fibromiàlgia. Teràpia d’activitat en la Natura

Reaccions psicològiques i intervenció psicològica en la discapacitat adquirida.

Psicooncologia. Camps d'intervenció i tipus d'intervenció psicològica.

Malaltia del final de la vida. Cures pal·liatives. Avaluació e Intervenció psicològica.

 

 

 

 


Metodologia

Aquesta assignatura es desenvoluparà a través de classes magistrals tipus conferències i classes pràctiques basades en l’Aprenentatge Basat en Problemes (ABP) amb suport de TICs a on es pretén generar una dinàmica activa de treball amb els alumnes.

Cadascun dels àmbits d'aquesta assignatura serà impartit per diferents professors especialistes en la matèria de forma coordinada.

Cada professor proporcionarà els recursos necessaris i assignarà diferents tasques a realitzar pels alumnes, on es valorarà la reflexió crítica i la participació activa de l'alumne, posant en comú les tasques realitzades.

Les activitats que es duran a terme i que guiaran a l'estudiant per tal d'assolir els diferents objectius d'aprenentatge són de tres tipus: dirigides, supervisades i autònomes.

 

Activitat dirigida:

Les sessions de docència dirigida es portaran a terme en dos tipus de grups:

- grups 1/2: Classes magsitrals amb o sense suport multimèdia i/o amb debats i discussions grupals.

- grups 1/4: Classes en grups partits, a on es divideix el grup en quatre subgrups, per tal de poder treballar en grups reduits sota el principi d'aprenentatge basat en problemes (ABP) que permetrà a l'estudiant autoavaluar el seu aprenentatge i adquirir les habilitats, competències i actituds proposades en el programa pròpies del profesional de la Psicologia General Sanitària.

Els objectius d’aprenentatge de les classes pràctiques en grup reduit es basaran en la resolució de dos casos pràctics. Aquestes activitats seguiran l’enfocament docent de l’Aprenentatge Basat en Problemes (ABP) i es portaran a terme a partir d’un grup de treball. Hi haurà 9 sessions de 2 hores de duració de docència presencial.

En aquest curs s'ha dissenyat dos casos d'ABP (cas 1, 5 sessions i cas 2, 4 sessions). En les sessions de docència presencial (treball dins de l’aula), el professor tutoritzarà el treball portat a terme pel grup de treball, proporcionant les orientacions necessàries per a la realització de les diferents activitats que comportin la resolució dels casos, oferint pautes i guies per desenvolupar el treball i assessorarà sobre el procés d’aprenentatge. Les sessions no presencials (treball fora de l’aula) tenen com a objectiu el desenvolupament del treball autònom dels grups de treball. Els alumnes elaboraran actes de les sessions de treball de classe, hauran de presentar i defensar oralment cada cas d'ABP presentat i hauran de lliurar un mapa concceptual de cadascun dels casos.

 

Activitat supervisada

Es durà a terme a través de tutories presencials (horaris de d'atenció del professor) o mitjantçant l'aula moodle.

 

Activitat autònoma:

El desenvolupament de les diferents tasques dirigides i supervisades va acompanyat per part de l'estudiant d'una activitat autònoma de treball al llarg de tot el semestre que és fonamental en l'assoliment dels diferents resultats d'aprenentatge.

Aquesta activitat autònoma està estructurada en la  lectura selectiva i comprensiva de textos (material obligatori i avaluable, i material secundari -no avaluable-), tant de fonts primàries com secundaries; elaboració del treball (elaboració i presentació de l'estudi de cas a través de la metodologia ABP que inclou l'elaboració del treballescrit i la presentació del mateix (power point) i estudi (confrontació del materials proporcionats a les classes magistrals  -conferències- amb manuals de la materia, així com elaboració de resums, esquemes, mapes conceptuals, etc.)

 

Nota: La metodologia docent i l'avaluació proposta poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries. L'equip docent detallarà a través d'l'aula moodle o el mitjà de comunicació habitual el format presencial o virtual / on-line de les diferents activitats dirigides i d'avaluació, tenint en compte les indicacions de la facultat en funció del que permeti la situació sanitària.

 

 

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Aprenentatge Basat en Problemes (ABP) 18 0,72 1, 3, 4, 8, 14, 17
Classes magistral 36 1,44 2, 3, 4, 6, 15, 18
Tipus: Supervisades      
Tutories 11 0,44 6, 7, 12, 15, 18
Tipus: Autònomes      
Elaboració del projecte del cas (ABP) 66 2,64 4, 8, 11, 13, 14, 17
Estudi personal 40 1,6 7, 13, 15
Recerca bibliogràfica i lectura comprensiva 30 1,2 15, 18

Avaluació

 Aquesta assignatura s'avalua a través de quatre evidències d'aprenentatge:

 

 

 

Codi Evidència

Denominació

Pes

 Format        (oral, escrit o ambdós)

Autoria (individual, col·lectiva o ambdues)

Via (presencial, virtual o ambdues)

EV1

Evidència 1. Prova escrita

40%

escrit

individual

presencial

EV2

Evidència 2. Defensa oral dels casos d'ABP

40%

oral

ambdues

presencial

EV3

Evidència 3. Informe escrit del diferents casos d'ABP (Presentación Power Point, Mapa conceptual)

10%

escrit

ambdues

virtual

Ev4

EV4: Participació activa en activitats programades i presentació de les actes dels casos d'ABP

10%

ambdós

ambdues

presencial

 

 

 

 


 

 

 

Respecte a l'evidència 1, a més del contingut impartit a classe, els professors proporcionaran lectures obligatòries (avaluables) que seran avaluadas en una prova escrita.

Criteris d'avaluació:

 

La nota final de l'assignatura està situada entre 0 i 10.

 

Es considerarà que un/una estudiant ha superat l'assignatura si en el conjunt de les diferents evidències obté una puntuació igual o superior a 5 i com a mínim en l'evidència 1 (prova escrita tipus test) ha obtingut un 2. L'alumnat que NO presenti totes les evidències NO superarà l'assignatura, malgrat que en el còmput global la nota sigui igualo superior a 5.


Un cop superada l'assignatura (nota ≥ 5) NO
es poden establir sistemes per millorar la qualificació final.


Un/a estudiant que hagi lliurat evidències d’aprenentatge amb un pes igual o superior a 4 punts (40%) constarà
com “avaluable”.


La prova de recuperació només la podran fer aquells/aquelles estudiants
que tinguin una qualificació d'avaluació continuada major o igual o 3,5 punts, però inferior a 5. Per tal de poder optar a aquesta prova cal que l'alumnat hagi estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats el pes de les quals equivalgui a un mínim de 2/3 parts de la qualificació total de l'assignatura.


Aquesta prova de recuperació consistirà en preguntes escrites corresponents a l'evidència 1 (examen tipus test) i no serveix per a pujar nota si un/una estudiant ja l'ha aprovat. No es poden recuperar les evidències 2, 3 i 4 donat que són activitats d'avaluació continuada al llarg del curs.


La nota màxima que pot obtenir un/una estudiant que realitza la prova de recuperació en el global de l'assignatura és un 5.

 

Per a poder fer aquestes evidències es requereix la presència (assistència) de l'alumnat en les diferents activitats proposades.

 

No es preveu que l’alumnat de 2ª o posterior matrícula s'avaluï mitjançant una única prova de síntesi no recuperable  

 

Donat el contingut de l'assignatura i la seva metodologia docent, aquesta assignatura  assignatura no preveu el sistema d’avaluació única. 


CÒPIA O PLAGI:
Segons l’Art 116, punt 10 Normativa UAB, en cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat (còpia, plagi,...) que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest
acte d’avaluació.
En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura/mòdul, la qualificació final serà 0.


Per a més informació.
El document amb les pautes d'avaluació de la Facultat es troba en http://www.uab.cat/doc/DOC_avaluaciotulacions1819

 

 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
EV1: Prova escrita individual 40% 2 0,08 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19
EV2: Defensa oral dels casos d'ABP 40% 2 0,08 1, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 17, 18
EV3: Informe escrit del diferents casos d'ABP (Presentación Power Point, Mapa conceptual) 10% 2 0,08 3, 4, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19
EV4: Participació activa en activitats programades i presentació de les actes dels casos d'ABP 10% 18 0,72 5, 8, 12, 14, 15, 18

Bibliografia

Al ser una matèria de contingut molt divers, els diferents professors aniran proporcionant bibliografia específica i seleccionada per a cadascun dels diferents àmbits i temes tractats en aquesta assignatura. Algunes d'aquestes lectures seràn de caràcter obligatori, i per tant, avaluables en la prova escrita (Evidència 1). S'especificarà en cada moment si una lectura específica és optativa o obligatòria i per tant avaluable.


Programari

No aplicable.