Logo UAB
2023/2024

PrÓctiques Externes

Codi: 43415 CrŔdits: 12
Titulaciˇ Tipus Curs Semestre
4314928 Gestiˇ d'Empreses Hoteleres OB 0 2

Professor/a de contacte

Nom:
Victor Manuel Gimenez Garcia
Correu electr˛nic:
victor.gimenez@uab.cat

Idiomes dels grups

Per consultar l'idioma/es de l'assignatura caldrÓ anar a l'apartat "Metodologia" de la guia docent.

Equip docent

Daniel Blabia Girau

Prerequisits

No hi han prerequisits per cursar aquesta assigntura.


Objectius

El mòdul pràctic s'estableix de caràcter obligatori i consisteix en pràctiques en empreses hoteleres. La durada és de 12 ECTS i s'oferiran principalment en el segon semestre del pla d'estudis. Les pràctiques es realitzen en les principals cadenes hoteleres o consultores especialitzades en el sector que operen a Espanya i que reconeixen els nostres alumnes de màster de manera diferenciada als de grau.

Els objectius són:

 • Conèixer l'operativa bàsica hotelera de cada departament per a aquells estudiants sense experiència en el sector
 • Aprofundir en el coneixement pràctic d'algun departament d'interès per a aquells alumnes que ja disposin d'experiència prèvia en el sector

CompetŔncies

 • Demostrar una visiˇ global i integradora de l'entorn socioecon˛mic mundial i avanšar les seves implicacions en la gestiˇ hotelera.
 • Establir en la gestiˇ una orientaciˇ a la qualitat i la responsabilitat social corporativa.
 • Gestionar cadenes hoteleres amb una visiˇ integradora de les diferents Órees de negoci.
 • Identificar i relacionar indicadors amb els quals elaborar informes per a la presa de decisions.
 • Que els estudiants siguin capašos d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informaciˇ que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i Ŕtiques vinculades a l'aplicaciˇ dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sÓpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resoluciˇ de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos mÚs amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva Órea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball aut˛nom a autodirigit.
 • Treballar en equips de carÓcter interdisciplinari.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar professionalment els coneixements adquirits en una situaciˇ empresarial hotelera concreta.
 2. Demostrar una capacitat d'adaptaciˇ excelĚlent a l'exercici professional assignat.
 3. Identificar en entorns de gestiˇ hotelera l'orientaciˇ a la qualitat, amb procediments ben definits i una marcada cultura de qualitat de servei.
 4. Identificar i relacionar indicadors amb els quals elaborar informes per a la presa de decisions.
 5. Que els estudiants siguin capašos d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informaciˇ que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i Ŕtiques vinculades a l'aplicaciˇ dels seus coneixements i judicis.
 6. Que els estudiants sÓpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resoluciˇ de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos mÚs amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva Órea d'estudi.
 7. Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball aut˛nom a autodirigit.
 8. Saber espavilar-se en un entorn empresarial hoteler multinacional.
 9. Treballar en equips de carÓcter interdisciplinari.

Continguts

Els principals continguts que s'aborden són els propis del lloc de pràctiques que s'ocupi més d'aquells que necessiti l'alumne per a la preparació de la seva memòria de pràctiques.


Metodologia

Idioma d'impartició docència: castellà/anglès/altres

El procés d'aprenentatge es desenvolupa a través de:

 • Tasques prèviament definides conjuntament amb la coordinació del màster
 • Realitzar una memòria de pràctiques

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulaciˇ, per a la complementaciˇ per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluaciˇ de l'actuaciˇ del professorat i d'avaluaciˇ de l'assignatura/m˛dul.


Activitats formatives

TÝtol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Supervisades      
AssistŔncia a les prÓctiques i realitzaciˇ de la mem˛ria d'estudiant 299 11,96 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Avaluaciˇ

Aquesta assignatura/mòdul no preveu el sistema d’avaluació única

L'avaluació consistirà en l'avaluació que realitzi el / la tutor / a professional de l'estudiant i en l'elaboració de la memòria per part de l'estudiant.


Activitats d'avaluaciˇ continuada

TÝtol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Informe prÓctiques (realitzat pel tutor de prÓctiques) 75% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Mem˛ria de prÓctiques (estudiant) 25% 1 0,04 1, 2, 8

Bibliografia

En aquest mòdul no es proposa bibliografia recomanada donada la naturalesa d'aquest.


Programari

Microsoft Excel, PMS