Logo UAB
2023/2024

Direcció de Qualitat i Medi Ambient

Codi: 43413 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
4314928 Gestió d'Empreses Hoteleres OB 0 2

Professor/a de contacte

Nom:
Victor Manuel Gimenez Garcia
Correu electrònic:
victor.gimenez@uab.cat

Idiomes dels grups

Per consultar l'idioma/es de l'assignatura caldrà anar a l'apartat "Metodologia" de la guia docent.

Equip docent

Daniel Blabia Girau
Isaac Lozano Alfaro
Francesc Romagosa Casals

Equip docent extern a la UAB

Daniel Bádenas
Patricia Rodríguez
Rosana González
Valeria Sánchez

Prerequisits

No existeixen prerequisits per cursar aquesta assignatura


Objectius

En aquest mòdul es presenten aspectes fonamentals per a gestió hotelera actual com són l'assegurament de qualitat, tant de servei com mediambiental. Especialment aquesta última es relaciona amb aspectes vistos en el mòdul de Direcció Estratègica relacionats amb la Responsabilitat Social Corporativa. Al llarg del mòdul es presenta els diferents models de qualitat, tant nacionals com internacionals, que són aplicats per les empreses hoteleres com són les Normes Q, ISO, el model EFQM, etc. També es presta especial atenció a eines de qualitat com són les auditories, els qüestionaris de satisfacció o la gestió per processos entre d'altres.

Els objectius són:

 • Comprendre els conceptes de la qualitat total (TQM) en l'entorn hoteler
 • Conèixer les principals normes de qualitat
 • Conscienciar els alumnes dels costos de qualitat i la seva correcta gestió
 • Consolidar el concepte de sostenibilitat incidint especialment en aspectes de la gestió mediambiental hotelera
 • Conèixer els models teòrics de mesura de la satisfacció en serveis i en hoteleria
 • Conèixer les tècniques per al disseny, mostreig i anàlisi dels qüestionaris de satisfacció

Competències

 • Aplicar les TIC en la gestió i en l'anàlisi de l'activitat per a la millora i identificació de noves oportunitats de negoci.
 • Desenvolupar habilitats directives i de lideratge.
 • Dominar els coneixements i les eines de la gestió hotelera avançada.
 • Establir en la gestió una orientació a la qualitat i la responsabilitat social corporativa.
 • Identificar i relacionar indicadors amb els quals elaborar informes per a la presa de decisions.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 • Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Treballar en equips de caràcter interdisciplinari.

Resultats d'aprenentatge

 1. Conèixer els diferents models de gestió de la qualitat i mediambientals, tant generals com específics del sector hoteler.
 2. Conèixer els sistemes d'informació orientats a la gestió de la qualitat.
 3. Desenvolupar habilitats directives i de lideratge.
 4. Dissenyar un sistema de gestió mediambiental i de la qualitat hotelera.
 5. Identificar i relacionar indicadors amb els quals elaborar informes per a la presa de decisions.
 6. Mesurar la qualitat de servei i identificar de quines variables depèn.
 7. Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 8. Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 9. Treballar en equips de caràcter interdisciplinari.
 10. Utilitzar les diferents eines i tècniques de la qualitat orientades a la millora contínua.
 11. Utilitzar les principals eines per a la gestió de la qualitat i la responsabilitat social corporativa.
 12. Valorar la importància de la gestió mediambiental, de la qualitat i de la responsabilitat social corporativa per a l'èxit del negoci hoteler.

Continguts

 1. La gestió de la qualitat total
 2. Costos de la qualitat
 3. Normes de qualitat: ISO, EFQM, ICTE
 4. Mesura de la qualitat de servei i satisfacció
 5. qualitat mediambiental
 6. La política mediambiental: normatives aplicables
 7. Millors pràctiques en qualitat i gestió respectuosa amb el medi ambient

 


Metodologia

Idioma impartició docència: castellà

La metodologia docent està basada en diferents activitats: 

 • Classes magistrals on els professors exposaran els temes generals, es resoldran / discutiran casos / exercicis i es realitzaran debats entre estudiants sobre temes exposats i prèviament llegits o explicats
 • Proves síntesi
 • Realització casos aula d'informàtica
 • Visites a hotels
 • Tutories personalitzades amb el professor, tant individuals com grupals

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals 36 1,44 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12
Visita a hotel 3 0,12 1, 2, 3, 5, 12
Tipus: Supervisades      
Casos d'estudi y tutorías 60 2,4 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Tipus: Autònomes      
Estudi, preparació casos d'estudi i proves 49,5 1,98 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Avaluació

Aquesta assignatura/mòdul no preveu el sistema d’avaluació única

Per superar l'assignatura s'ha d'assitir a un minim del 80% de les sessions presencials. Per poder realitzar l'examen de recuperació s'haurà d'obtenir un nota minima d'un 3,5 a la primera convocatòria.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Auditoria qualitat mediambiental 45% 0,5 0,02 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12
Participación forum 5% 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12
Pràctiques sobre gestió de la calidad 50% 0 0 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Bibliografia

 • CUATRECASES, LL. (1999). “Gestión Integral de la Calidad”. Gestión 2000. Barcelona
 • GRIMA, P y TORT-MARTORELL, J. (1995). “Técnicas para la Gestión de la Calidad”. Díaz de Santos. Madrid
 • JAMES, P (1997). “Gestión de la Calidad Total. Un texto introductorio”. Prentice-Hall. Madrid
 • JULIÁ, M, PORCHE, F., GIMÉNEZ, V., VERGE, X. (2002).   “Gestión de la Calidad Aplicada a Hostelería y Restauración”. Prentice Hall. Madrid.
 • SENLLE, A. (1999). “Cómo Evaluar su Calidad”. Colección “ISO9000 en la práctica”. Gestión 2000. Barcelona
 • ZEITHAML, V. y BITNER, M., (1996). “Services marketing” McGraw-Hill. New York

Programari

Microsoft Excel