Logo UAB
2023/2024

Direcció Financera

Codi: 43411 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
4314928 Gestió d'Empreses Hoteleres OB 0 1

Professor/a de contacte

Nom:
Isabel Narbón Perpiña
Correu electrònic:
isabel.narbon@uab.cat

Idiomes dels grups

Per consultar l'idioma/es de l'assignatura caldrà anar a l'apartat "Metodologia" de la guia docent.

Equip docent

Isabel Narbón Perpiña
Ane Elixabete Ripoll Zarraga

Equip docent extern a la UAB

Toni Ramis
Álvaro Brú

Prerequisits

No hi han prerequisits per cursar aquesta assignatura


Objectius

El mòdul ofereix un coneixement detallat de les tècniques analítiques i models utilitzats en els processos de presa de decisions de la Direcció de Finances d'una corporació hotelera moderna. Els conceptes i teories que serveixen d'aliment a les finances corporatives modernes abasten tòpics diversos, entre ells els conceptes de rendibilitat, risc, anàlisi d'inversions, cost de capital, pressupost, fonts de finançament, fusions, adquisicions i insolvència financera.

Els objectius són:

 • Proporcionar coneixements detallats de les tècniques analítiques i models utilitzats en els processos de presa de decisions de la Direcció de Finances d'una corporació hotelera moderna
 • Consolidar els conceptes i teories que serveixen d'aliment a les finances corporatives modernes que abasten tòpics diversos, entre ells, els conceptes de rendibilitat, risc, anàlisi d'inversions, cost de capital, pressupost, opcions reals, fonts de finançament, fusions i adquisicions i insolvència financera
 • Integrar els conceptes financers amb els del pla màrqueting i l'estratègia corporativa

Competències

 • Aplicar les TIC en la gestió i en l'anàlisi de l'activitat per a la millora i identificació de noves oportunitats de negoci.
 • Dissenyar i interpretar sistemes de control a diferents a diferents nivells organitzatius específics de les companyies hoteleres.
 • Dominar els coneixements i les eines de la gestió hotelera avançada.
 • Fer una estratègia i la seva implementació en gestió dels recursos humans.
 • Identificar i relacionar indicadors amb els quals elaborar informes per a la presa de decisions.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 • Realitzar plans de màrqueting hotelers acompanyats dels seus conseqüents plans econòmics i financers.
 • Treballar en equips de caràcter interdisciplinari.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar la informació economicofinancera per a millorar l'eficiència i la rendibilitat del negoci hoteler.
 2. Aplicar sistemes avançats d'avaluació de l'acompliment.
 3. Conèixer el caràcter públic dels comptes anuals i les obligacions d'aquesta transparència informativa.
 4. Conèixer els instruments de finançament per a activitats corrents i estratègies de creixement en cadenes hoteleres.
 5. Conèixer els principals reports dels sistemes ERP (enterprise resources planning) en l'àmbit FI/CO (finances i comptabilitat).
 6. Conèixer i analitzar les principals variables economicofinanceres per a la presa de decisions.
 7. Conèixer les fases del procés de planificació i els documents bàsics de la planificació.
 8. Conèixer les implicacions del pla de màrqueting i vendes en els plans economicofinancers.
 9. Conèixer les obligacions legals i els processos d'auditoria.
 10. Conèixer les tècniques i les eines per a l'anàlisi de les inversions hoteleres.
 11. Dissenyar un sistema de costos basat en l'Uniform System of Accounts for the Lodging Industry.
 12. Dominar els conceptes més rellevants de la gestió economicofinancera.
 13. Establir sistemes de control conformes amb l'estratègia global de l'empresa per aconseguir la màxima eficiència atesos els nivells de servei desitjats.
 14. Fer servir eines informàtiques per a l'anàlisi economicofinancera i la valoració d'inversions.
 15. Identificar i relacionar indicadors amb els quals elaborar informes per a la presa de decisions.
 16. Implantar l'Uniform System of Accounts for the Lodging Industry en sistemes ERP (enterprise resources planning) globals.
 17. L'anàlisi del compte de pèrdues i guanys i dels indicadors de rendibilitat i productivitat.
 18. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 19. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 20. Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 21. Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 22. Reconèixer l'impacte del negoci patrimonial en el sector hoteler i les seves conseqüències econòmiques i financeres.
 23. Treballar en equips de caràcter interdisciplinari.

Continguts

 1. La coherència i la fiabilitat de les dades.
 2. L'anàlisi dels estats comptables històrics
 3. La comptabilitat analítica
 4. El Uniform System of Accounts for the Lodging Industry
 5. La planificació econòmica i financera
 6. Inversions i finançament. Anàlisi d'escenaris
 7. El negoci patrimonial en el sector hoteler

Metodologia

La metodologia docent està basada en diferents activitats: 

 • Classes magistrals on els professors exposaran els temes generals, es resoldran / discutiran casos / exercicis i es realitzaran debats entre estudiants sobre temes exposats i prèviament llegits o explicats
 • Proves síntesi
 • Realització casos aula d'informàtica
 • Tutories personalitzades amb el professor, tant individuals com grupals

Llengua de docència: castellà

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals 55 2,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
Tipus: Supervisades      
Treball casos d'estudi y tutories 40 1,6 1, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
Tipus: Autònomes      
Estudi, preparació casos d'estudi i proves 53,5 2,14 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23

Avaluació

Per poder superar l'assignatura es requrirà una assitència mínima d'un 80% a les classes presencials. Els alumnes que obtinguin una nota mínima a la primera convocatòria de 3,5 es podran presentar a un examen de recuperació.

Aquesta assignatura no preveu el sistema d’avaluació única.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Cas d'estudi 45% 0,5 0,02 1, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23
Entregables 25% 0,5 0,02 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21
Examens 30% 0,5 0,02 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

Bibliografia

 • Brealey, R; Myers, S. Marcus, A; Mateos, (2010). Finanzas Corporativas. McGraw Hill. UNED.
 • Contreras, J.I.; Durbán, S.; Palacín, M.J. y Ruiz., R.J. (1995). Casos prácticos de finanzas corporativas, McGraw-Hill, Madrid.
 • De Pablo, A. Ferruz, L. y Santamaría, R. (1990). Análisis práctico de decisiones de inversión y financiación en la empresa. Casos resueltos y aplicaciones informáticas, Ariel, Barcelona.
 • Educational Institute American Hotel & Lodging Asociation (2006). Uniform system of accounts for the lodging industry. London
 • Martín Fernández, M. y Martínez Solano, P. (2000). Casos prácticos de dirección financiera, Pirámide, Madrid.
 • Martínez Abascal, E. (2012). Finanzas para Directivos. Ed. McGraw-Hill.
 • Ross, S. Westerfield, R; Jordan, B. (2014). Fundamentos de Finanzas Corporativas. 10ª edición.
 • Ruiz Martínez, J. R. y Gil Corral, A. Mª. (2000). La Planificación financiera de la empresa, Instituto Superior de Técnicas y Prácticas Bancarias, Madrid.

Programari

Microsoft Excel