Logo UAB
2023/2024

Treball de Final de Màster

Codi: 42974 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
4313754 Psicopedagogia OB 0 2

Professor/a de contacte

Nom:
Angelina Sanchez Marti
Correu electrònic:
angelina.sanchez@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

Seria convenient que l'estudiant haguès realitzat tots els mòduls del màster.


Objectius

El Treball de Fi de Màster té per objectiu la realització d'una anàlisi teòrico-pràctica del context psicopedagògic estudiat a través de la planificació, desenvolupament i avaluació d’un pla d’intervenció que identifiqui possibles àmbits de millora en el camp de la orientació educativa i l’assessorament psicopedagògic.


Resultats d'aprenentatge

 • CA24 (Competència) Generar preguntes i hipòtesis davant de nous reptes d'investigació demostrant originalitat en la manera d'abordar-les mitjançant eines psicopedagògiques que s'ajustin a les demandes individuals i socials.
 • CA25 (Competència) Dissenyar, implementar i avaluar un projecte d'investigació en el camp de l'educació formal o no formal a partir d'una investigació exhaustiva que permeti donar orientacions psicopedagògiques.
 • CA26 (Competència) Generar propostes innovadores i competitives en l'activitat professional en contextos educatius específics fent ús d'eines pròpies de la investigació del camp psicopedagògic.
 • CA27 (Competència) Comunicar fent un ús no sexista ni discriminatori del llenguatge.
 • KA17 (Coneixement) Enumerar les característiques de les investigacions dissenyades i implementades mitjançant les quals s'elaboren orientacions i intervencions psicopedagògiques.
 • SA31 (Habilitat) Analitzar la informació obtinguda a través de diferents vies, especialment a través de l'anàlisi de dades, de manera qualitativa o quantitativa, per a emetre judicis i orientacions.
 • SA32 (Habilitat) Planificar diferents activitats relacionades amb el disseny i el desenvolupament d'una investigació en l'àmbit psicopedagògic, fent una gestió adequada del temps i els recursos.
 • SA33 (Habilitat) Comunicar de forma oral i escrita els resultats del treball propi, les seves conclusions i els coneixements i les raons últimes que els sustenten a públics especialitzats d'una manera clara, concisa i sense ambigüitats.

Continguts

El/la estudiant amb l’orientació del seu tutor/a ha de:

 • Identificar la problemàtica d'investigació.
 • Realitzar una anàlisi teòrico-pràctica del context psicopedagògic estudiat.
 • Planificar, desenvolupar i avaluar un pla d’intervenció/innovació/investigació que identifiqui possibles àmbits de millora en el camp de la orientació educativa i l’assessorament psicopedagògic.
 • Elaborar un informe de la recerca desenvolupada.
 • Presentar i discutir públicament el treball i l’informe.

Metodologia

El treball de fi de màster serà un treball d'indagació o d'aprofundiment i reflexió teòrica, concebut com una activitat d'autoformació. Es realitzarà a partir de dades empíriques (enregistraments, entrevistes, observacions, diaris, materials didàctics, etc.) i/o lectures d'aprofundiment psicopedagògic (articles de difusió, recerca, reflexions, etc). Pot estar relacionat amb algun treball previ que s'hagi desenvolupat durant el curs i sobre el que ara es vulgui aprofundir més mitjançant un estudi de caire empíric o teòric. Es farà una defensa oral del treball de fi de màster davant d'un tribunal. 

L’activitat formativa es desenvoluparà a partir de les dinàmiques següents: 

 • Assistència als seminaris dins de la setmana de la recerca (7, 8 i 9 de febrer)
 • Tutories especialitzades presencials, col·lectives o individuals
 • Estudi personal
 • Lectures i comentari de textos
 • Consulta i lectura de la bibliografia recomanada
 • Preparació de treballs i monogràfics
 • Recerca de documents

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Seminari 12 0,48 CA24, CA26, CA27, SA32, SA33
Tutorias 17 0,68 CA25, CA26, CA27, KA17, SA33
Tipus: Autònomes      
Elaboracio del Treball 120 4,8 CA24, CA25, CA26, CA27, KA17, SA31, SA32, SA33

Avaluació

L’avaluació del mòdul es realitzarà mitjançant les activitats que s'assenyalen. El desenvolupament del treball de Fi de Màster es fonamenta en l’acció tutorial. L’estudiant i el/la tutor/a acordaran un calendari de  3 tutories, com a mínim, per al seguiment del treball.

La nota final serà el promig ponderat de les activitats previstes. Per poder aplicar aquest criteri serà necessari obtenir com a mínim un 5 en totes les activitats, les realitzades durant el desenvolupament del mòdul i en la memòria/treball final de mòdul.

Data de lliurament: primera quinzena de Juliol (convocatòria de Tribunal-Juliol) i primera setmana de setembre (convocatòria de Tribunal-Setembre).

Data de defensa del TFM: segona o tercera quinzena de Juliol (convocatòria de Tribunal-Juliol) i primera o segona setmana de setembre (convocatòria de Tribunal-Setembre).

Avaluació única

Aquesta assignatura/mòdul no preveu el sistema d’avaluació única.

 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Defensa del treball 25% 1 0,04 CA27, KA17, SA33
Informe de progrés del tutor/a 10% 0 0 CA25, CA26, KA17
Treball TFM 50% 0 0 CA24, CA25, CA26, CA27, KA17, SA31, SA32, SA33
Tutories 10% 0 0 CA24, CA26, CA27, SA32, SA33
autoavaluació 5% 0 0 CA24, CA26, CA27, SA33

Bibliografia

En funció de la temàtica escollida per l'estudiant, es recomanarà la lectura i anàlisi de documentació bibliogràfica complementària.

Álvarez, C., i San Fabián, J. L. (2012). La elección del estudio de caso en investigación educativa. Gazeta de Antropología, 28(1), articulo 14. http://hdl.handle.net/10481/20644

Arnau-Sabatés, L., i Sala, J. (2020). La revisión de la literatura científica : pautas, procedimientos y criterios de calidad. Dipòsit digital de documents de la UAB. https://ddd.uab.cat/record/222109

Bonet, J. (2018). El Tefegé. SIMReF. http://www.eltefege.eu/index.php/2018/03/11/recepta-1-on-cercar-informacio-i-trobar-la/#more-215

Hernández-Sampieri, R., i Mendoza, C. (2018). Metodología de la investigación. Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta. McGraw-Hill.

Nind, M., Curtin, A., i Hall, K. (2016). Research methods for pedagogy. Bloomsbury.

Pérez, E., Ruiz, P., Sainz, K., Vázquez, L., Vega, M., i Villena, U. (2019). Camino hacia la transformación social: Trabajos Fin de Grado y Trabajos Fin de Máster como herramienta de cambio. Cuaderno de Trabajo. Ingeniería Sin Fronteras País Vasco - Euskal Herriko Mugarik Gabeko Ingeniaritza (ISF-MGI)

Rodríguez, M. L., i Llanes, J. (2015). El trabajo de fin de màster. Edicions Universitat Barcelona.  

Sánchez, A.; Olmos, P.; Torrado, M., i Garcia, J. (2015). Trabajos de grado y postgrado. Aljibe. 


Programari

Jamovi: https://www.jamovi.org/

Nvivo: https://www.qsrinternational.com/nvivo-qualitative-data-analysis-software/home