Logo UAB
2023/2024

Plans de Lectura

Codi: 42955 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
4313816 Biblioteca Escolar i Promoció de la Lectura OB 0 1

Professor/a de contacte

Nom:
Joan Portell Rifà
Correu electrònic:
joan.portell@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

No s’estableixen prerequisits.

 


Objectius

Aquest mòdul és obligatori i se centrarà en la planificació de la lectura en els centres educatius i socials.

Seguint les aportacions de la recerca en cada camp, s'abordaran les bases sobre l'aprenentatge de la lectura (comprensió i interpretació de diferents tipus de textos), l'aprenentatge mitjançant la lectura (des de totes les àrees del currículum) i la lectura per plaer (estratègies per al foment de la lectura i la construcció d'hàbits lectors).

Es desenvoluparan estratègies de diagnòstic sobre el tractament de la lectura en els centres educatius i en altres entorns.

Es presentarà el Pla de lectura de centre com una eina global que recull i sistematitza els objectius, les metodologies i les estratègies per incidir en l'aprenentatge lector.

A més es coneixeran alguns plans de lectura d'altres indrets del món a fi d'observar-ne les característiques pròpies i els possibles aprenentatges que se'n poden derivar. 


Competències

 • Contextualitzar l'activitat professional en les pràctiques i els hàbits lectors de les societats actuals, així com en els processos d'aprenentatge escolars.
 • Desenvolupar estatègies de cooperació per a treballar en equip.
 • Desenvolupar estratègies d'innovació, creativitat i emprenedoria en l'àmbit de la biblioteca escolar i el foment de la lectura.
 • Detectar les necessitats pel que fa a la lectura i la informació en contextos escolars i socials.
 • Dissenyar, planificar i avaluar projectes de biblioteca, de plans de lectura de centre i de promoció social de la lectura adequats al context.
 • Incorporar les TIC per aprendre, comunicar i compartir en contextos educatius.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar el context i els objectius d'actuació en relació amb l'aprenentatge escolar i els usos socials de la lectura.
 2. Avaluar el disseny, la planificació, l'execució i els resultats de plans de lectura partint de la seva adequació al context.
 3. Desenvolupar estatègies de cooperació per a treballar en equip.
 4. Identificar i relacionar les dades pertinents per al diagnòstic de les necessitats lectores del centre educatiu o del context social.
 5. Introduir innovacions i propostes creatives en el disseny de plans de lectura.
 6. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 7. Utilitzar les TIC com a instruments d'aprenentatge i comunicació en la realització de les activitats.

Continguts

-La lectura en la societat actual i l'ensenyament i aprenentatge de la lectura en els centres escolars.

-Els plans de lectura de centres educatius i d'entorn. La comprensió lectora i la interpretació dels textos. La recerca i tractament de la informació. La lectura ficcional i la construcció d'hàbits lectors.

-El PLEC: el Pla de Lectura de Centre, i el Pla Lector 

-L'impacte de les TIC en l'ensenyament i aprenentatge de la lectura. La promoció de la lectura en context digital.

 


Metodologia

L’activitat formativa es desenvoluparà a partir de les dinàmiques següents:

 

- Classes magistrals

- Anàlisi de materials impresos i digitals aplicant conceptes i criteris de les lectures i informes

- Realització i presentació pública d'activitats / treballs

- Anàlisi i debat virtual de plans de lectura en línia de les administracions educatives

- Resolució de casos / problemes / exercicis de manera virtual a través de diferents possibilitats de les TIC

- Lectura i debat bibliogràfic en fòrums virtuals

- Tutories en línia. 

La metodologia docent i l'avaluació proposades poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Activitats d'anàlisi, selecció i valoració de materials d'aula 18 0,72 1, 4
Tipus: Supervisades      
Seguiment i realització dels treballs i lectures / Participació en els fòrums virtuals 82 3,28 2, 3, 4, 5, 7
Tipus: Autònomes      
Lectura bibliogràfica i de materials relacionats amb l'assignatura 50 2 2, 4

Avaluació

Avaluació única: 

S'aplicarà el mateix sistema de recuperacio que per a l'avaluació continuada però totes les activitats es lliuraran o realitzaran en un únic dia en acabar l'assignatura. El dia, hora i lloc per fer el lliurament de les activitats (o presentacions orals, si s'escau) s'anunciarà al Campus Virtual de l'assignatura. En cas d'optar a l'avaluació única cap de les activitats avaluables rebrà avaluació formativa de cap tipus, ni oral ni escritaL’avaluació es farà a partir de les activitats lliurades que seran comentades pel professorat. Es tindrà en compte també la participació en els fòrums i a l’aula. Les activitats han de fer ús de les lectures de cada tema.

Avaluació continuada: 

Es desenvoluparà una presentació pública d'una recerca en grup a l'entorn d'estratègies o plans de lectura de proximitat. 

Per poder-se acollir a l’avaluació continuada l’alumne ha de presentar i aprovar un 80% de les activitas. En cas contrari, es considerarà No presentat. 

 

 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Activitats d'anàlisi de plans de lectura 10% 0 0 1, 3, 4, 7
Activitats de valoració d'estratègies sobre l'ensenyament de la lectura, la cerca d'informació i el gust per llegir 10% 0 0 2, 4
Assistència i participació a les activitats presencials i virtuals 20% 0 0 6
Disseny d'un projecte d'ensenyament de la lectura 20% 0 0 5
Presentació del projecte d'ensenyament de la lectura i de les seves activitats 20% 0 0 1, 5, 6
Pràctiques de diagnòstic segons paràmetres donats 20% 0 0 1, 4

Bibliografia

Blasco,  A.;  Durban,  G.  (2011).  Competència  informacional:  del  currículum  a  l’aula. Barcelona. Publicacions de Rosa Sensat.

Cairney, T.H. (1992): Enseñanza de la comprensión lectora. Madrid:Morata, 1992). CAMPS, A. (comp.) (2003): Seqüències didàctiques per aprendre a escriure. Barcelona: Graó.

Cassany, D. (2011): En_línia. Llegir i escriure a la xarxa. Barcelona. Graó.

Chartier, A.M. (2004): Enseñar a leer y escribir. Una aproximación histórica. México: Fondo de cultura económica.

Chartier, A.M.; J.Hebrard (1994): Discursos sobre la lectura (1880-1980) . Barcelona: Gedisa.

Coiro, J. (2003): «Reading comprehension on the Internet: Expanding our understanding of reading comprehension to encompass new literacies». The Reading Teacher [article en línia]. Núm. 56, p. 458-464. Versió en espanyol publicada a Eduteka (2003).

Colomer, T. (coord) (2008): Lectures adolescents. Barcelona: Graó.

Colomer, T. (2007): Andar entre libros. México: Fondo de Cultura Económica, 2ona ed.

Colomer, T.; A.CAMPS (1991): Ensenyar a llegir, ensenyar a comprendre. Barcelona: Ed.62-Rosa Sensat (Trad.cast. Enseñar a leer, enseñar a comprender. Madrid:Celeste MEC, 1996) Disponible en format digital al web www.gretel.cat

Correro, Cristina; Portell, jOAN (2023). Lectures que fan lectors. Vic: Eumo 

Correro, Cristina; Real, Neus (eds.) (2018). La literatura a l'educació infantil. Barcelona: Associació de Mestres Rosa Sensat (Temes d'Infància, 73) 

DDAA. (2011) Marco de referencia para las bibliotecas escolares. Madrid: Ministerio de Educación. 
 
DDAA. (2011) Bibliotecas escolares¿entre ineterrogantes?. Madrid: Ministerio de Educación / Fundación Germán Sánchez Ruipèrez. 
 
DDAA. (2013) La lectura en un centre educatiu. Saber llegir, llegir per aprendre, gust per llegir. Barcelona: Departament d'Ensenyament. 

DDAA. (2019). El pla valencià del llibre i la lectura. València: Universitat de València. A: https://mobiroderic.uv.es/handle/10550/50751

Duran,T.; Ros, R- (1995): Primeres literatures. Llegir abans de saber llegir. Barcelona: Pirene. (Adapt. castellana: DURAN, T.; R. LÓPEZ (2002): Leer antes de leer. Madrid:Anaya)

Jóvenes y lectura. Fundación Germán Sánchez Ruipérez: https://fundaciongsr.org/wp-content/uploads/2022/01/Jovenes-y-lectura.pdf 

Goldin, D.; Kriscautzky, M.; Perelman, F. (coord.) (2012). Las TIC en la escuela, nuevas herramientas para viejos y nuevos problemas. Barcelona: Océano.

Jubany, Jordi (2012). Connecta’t per aprendre. Aprenentatge social i personalitzat. Barcelona: Rosa Sensat.

Lara, T., Zayas i altres (2009). La competencia digital en el área de lengua. Barcelona. Octaedro.

Lankshear, C; Knobel, M. (2008): Nuevos alfabetismos. Su práctica cotidiana y el aprendizaje en el aula. Madrid. Morata.

Lerner, D. (2001): Leer y escribir en la escuela: lo real, lo posible y lo necesario. México: Fondo de Cultura Económica.

Lluch, Gemma (2018). Le lectura entre el paper i les pantalles. Vic: Eumo

Lluch, G. (2012): La lectura al centre. Llegir (i escriure) llibres, pantalles, documents, al Pla de Lectura de Centre. Alzira: Bromera.

Mangel, A. (1998): Historia de la lectura. Madrid: Anaya.

Manresa, M. (2013). L'univers lector adolescent. Dels hàbitsde lectura a la intervenció educativa. Barcelona: Rosa Sensat. 

Meek, M. (2004): En torno a la cultura escrita. México: Fondo de Cultura Económica.

Monereo,  C.  (2005).  Internet  y  competencias  básicas.  Aprender  a  colaborar, a comunicarse, a participar, a aprender. Barcelona: Graó.

Moreno, V. (2004): Lectores competentes. Madrid: Anaya

Petit, M. (1999): Nuevos acercamientos a los jóvenes y la lectura. México: Fondo de Cultura Económica.

Portell, Joan (2017). Llegim? Com fer lecturs entusiastes. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Créixer Coneixements, 5) 
 
Portell, Joan; RUIZ, Gisela (2018). Lectura i adolescents. El binomi fantàstic. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Créixer Coneixements, 8) 
 
Rouxel, Annie (2005). Lectures cursives: quel accopagnement? París: Delagrave Edition / CRDP Midi-Pyrénées.

Sarland, C. (2003): La lectura en los jóvenes: cultura y respuesta. México: Fondo de Cultura Económica.

Teberosky, A. (amb la col.laboració de T.COLOMER) (2001): Proposta constructivista per aprendre a llegir i a escriure. Barcelona: Vicens Vives

Zayas,  F.  (1012).  10  idees  clau:  la  competència  lectora  segons  PISA.  Reflexions  i orientacions. Barcelona: Graó.

Recursos web:

Proyecto de lectura para centros escolares. Fundación Germán Sánchez Ruipérez: http://www.canallector.com/ 

Pàgina del Departament d’Ensenyament sobre el Pla de lectura de centre. http://www.xtec.cat/web/projectes/lectura/pladelectura


Programari