Logo UAB
2023/2024

Llibres Infantils i Juvenils

Codi: 42954 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
4313816 Biblioteca Escolar i Promoció de la Lectura OB 0 1

Professor/a de contacte

Nom:
Martina Fittipaldi
Correu electrònic:
martina.fittipaldi@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

No hi ha prerequisits.


Objectius

Aquest mòdul és obligatori i abordarà la descripció, anàlisi i selecció d'una diversitat de corpus de llibres infantils i juvenils en la formació del lector literari. Es tractaran els criteris de selecció i de valoració de llibres infantils de narrativa, poesia, àlbum i llibres de coneixement, així com els valors socials i la ideologia subjacents en els textos literaris. 


Competències

 • Desenvolupar valors professionals que incloguin l'ètica, en particular, el respecte a la diversitat d'opinions i de manera de ser i de fer.
 • Detectar, valorar i seleccionar els recursos de ficció i no-ficció adequats als diferents tipus de destinataris de la intervenció educativa o de promoció.
 • Incorporar les TIC per aprendre, comunicar i compartir en contextos educatius.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis

Resultats d'aprenentatge

 1. Detectar els valors educatius i la ideologia subjacents en les obres.
 2. Establir relacions respectuoses amb tots els integrants de la comunitat educativa o social en la seva identitat i formes culturals.
 3. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
 4. Seleccionar els llibres infantils i juvenils adequats per a la biblioteca escolar i les activitats de promoció segons els diferents tipus i edats dels destinataris i els contextos determinats.
 5. Utilitzar les TIC com a instruments d'aprenentatge i comunicació en la realització de les activitats.
 6. Valorar la qualitat de les obres segons els sistemes artístics visuals, textuals i multimodals.
 7. Valorar les obres segons la seva adequació als aprenentatges escolars.

Continguts

1. Tipologia de la producció literària infantil i juvenil actual, impresa i digital.

2. Criteris de valoració de les obres infantils.

3. La selecció dels llibres segons les diverses edats i funcions escolars.

4. Els valors socials i la ideologia.

 


Metodologia

Les activitats formatives inclouen classes presencials amb activitats a l'aula; lectures i treball virtual. Es combinaran les lectures i els treballs individuals fora de l'aula amb les activitats en grup a l'aula.

Es realitzaran treballs d'anàlisi, selecció i valoració d'obres segons diferents paràmetres.


Les activitats virtuals i de presentació a l'aula incorporaran les diferents possibilitats de les TIC.

 

La metodologia docent i l'avaluació proposades poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Activitats presencials de tot el grup 18 0,72
Tipus: Supervisades      
Activitats i treballs durant el mòdul. Participació en els fòrums virtuals 36 1,44
Tipus: Autònomes      
Lectures bibliogràfques i d'obres infantils i juvenils 96 3,84

Avaluació

 

L'assistència a classe és obligatòria. Per poder obtenir una avaluació final positiva, l'estudiant haurà d'haver assistit a un mínim d'un 80% de les classes. 

Es realitzaran activitats de:

1. Anàlisi de les característiques actuals de la literatura infantil i juvenil en obres determinades.

2. Valoració de les obres segons la seva funció en els aprenentatges literaris escolars.

3. Selecció per a l'ús escolar o de promoció lectora de llibres infantils i juvenils.

4. Participació en les activitats a l’aula i en els fòrums virtuals segons les pautes marcades.

 

L’avaluació es farà a partir de les activitats lliurades, que seran valorades pel professorat.

Es tindrà en compte també la participació a l’aula. Les activitats han de fer ús de les lectures de cada tema.

Per acollir-se a l’avaluació continuada l’alumne haurà de presentar totes les activitats i aprovar-ne un 80%. En cas contrari, es considerarà "No Presentat" (NP).

El procediment de revisió i recuperació de les proves es realitzarà de manera individual.

 

Avaluació única

 

En el cas d'optar per a l'avaluació única, s’aplicarà el mateix sistema d'avaluacióirecuperació que per l’avaluació continuada, però el lliuraments escrits i les presentacions orals es faran en un únic dia (25 d'octubre). Cap d'aquestes entregues rebrà avaluació formativa perquè optar a l'avaluació única implica una renúncia a l'avaluació continuada. En el cas de l'avaluació única al conjunt d'activitats que s'avaluen s'hi afegeix una entrevista avaluadora. Per tant, en el cas d'optar a l'avaluació única les evidències que s'avaluaran seran les següents:

 

Assistència i qualitat de la participació a classe: 5%

Lliurament escrit i/o oral d'anàlisis i valoració de les obres de literatura infantil i juvenil: 25%

Lliurament escrit i/o oral d'anàlisis d'articles i de projectes literaris: 25%

Memòria/treball individual de mòdul: 25%

Entrevista avaluadora: 20%

 

Recuperació:

S'aplicarà el mateix sistema de recuperació que per a l'avaluació continuada. La recuperació es realitzarà el dia 3 de novembre.

La reavaluació consistirà en una exposició oral i/o un examen escrit, segons si la part suspesa és la part teòrica o pràctica. 

 

 

 

 

 

 

Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Anàlisi d'activitats literàries escolars 15% 0 0 1, 3, 4, 5, 6, 7
Fòrums de reflexió sobre les lectures teòriques 20% 0 0 2, 3
Informe d'una llibreria 20% 0 0 2, 3, 5
Puzzle dels càssics LIJ i TOP 10 10% 0 0 1, 3, 5
Recitació de poesia 10% 0 0 4, 5, 6, 7
Treball d'animació lectora a partir d'un àlbum 25% 0 0 1, 3, 4, 5, 7

Bibliografia

Bonnafé, M. (2008) Los libros, eso es bueno para los bebés. México D.F.: Océano.

Chambers, A. (2009) Dime. Los niños, la lectura y la conversación. México D.F.: Fondo de Cultura Económica.

Chambers, A. (2007) El ambiente de la lectura. México D.F.: Fondo de Cultura Económica.

Colomer, T. (2010) Introducción a la literatura infantil y juvenil actual. Madrid: Síntesis.

Colomer, T. (2010) La literatura infantil: una minoría dentro de la literatura. 32 Congreso Internacional de IBBY. Santiago de Compostela: 8-12 septiembre, 2010.

Colomer, T. (dir) (2002) Siete llaves para valorar las historias infantiles. Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez (descargable en http://www.gretel.cat/es/lecturas/pdf-per-descarregar-siete-llaves-para-valorar-historias-infantiles/). Fecha de visita: 9 de julio de 2019.

Colomer, T. (2009)  La formación del lector literario. Narrativa infantil y juvenil. Madrid: Anaya (2da. ed.).

Colomer, T. (coord) (2009) Lecturas adolescentes. Barcelona: Graó (2da. ed.).

Colomer, T. (2005) Andar entre libros. México D.F.: Fondo de Cultura Económica.

Colomer, T.; Fittipaldi, M. (2012) La literatura que acoge. Inmigración y álbumes ilustrados. Barcelona: Banco del Libro.

Correro, C (2018) Els llibres infantils del segle XXI. (Tesi doctroal no publicada: https://ddd.uab.cat/pub/tesis/2018/hdl_10803_665173/cci1de1.pdf

Duran, T.; Luna, M. (2002) Un iun i un… fan cent. Barcelona: La Galera.

Equipo Peonza (2004) Cien libros para un siglo. Madrid: Anaya.

Garralón, A. (2013) Leer y saber. Los libros informativos para niñosMadrid: Tarambana libros.

GRETEL (2014) Actas del Simposio internacional "la literatura en pantalla. Textos, lectores y prácticas docentes. Barcelona: UAB.

Hunt, P. (ed) (1996) International companion encyclopedia of children's literature. London: Routledge.

Lluch, G.; Valriu, C. (2013) La literatura per a infants i joves en català. Anàlisi, gèneres i historia. Alzira: Bromera.

Lluch, G. (2003) Análisis de narrativas infantiles y juveniles. Cuenca: Publicaciones de la UCLM-CEPLI.

Lluch, G. (ed.) (2007) Invención de una tradición literaria. De la narrativa oral a la literatura para niños. Cuenca: Ediciones de UCLM.

Molist, P. (2003) Els llibres tranquils. Lleida: Pagès editor.

Molist, P. (2008) Dins del mirall. La literatura infantil explicada als adults. Barcelona: Graó.

Munita, F. (2021) Yo, mediador (a). Mediación y formación de lectores. Barcelona: Octaedro.

Munita, F. (2019) Hacia una «poesía para niños también»: Tendencias de la poesía infantil en dos premios del ámbito hispanoamericano (2004-2017). En Córdova, A. (coord.): Renovar el asombro. Un panorama de la poesía infantil y juvenil contemporánea en español (pp. 103-141). Cuenca: Ediciones Universidad de Castilla La Mancha.

Muñoz-Tebar, J.I.; Silva Díaz , M. C. (ed.) (1999) El libro-álbum: invención y evolución de un género para niños”. Parapara Clave. Caracas: Banco del Libro.

Nikolajeva, M. (2005) Aesthetic Approaches to children’s Literature. Oxford: The Scarecrow Press.

Olid, B. (2011) Les heroïnes contraataquen. Models literaris contra l'universal masculí a la literatura infantil i juvenil. Lleida: Pagès editor.

Pagès, V. (2009) De Robinson Crusoe a Peter Pan. Un canon de literatura infantil i juvenil. Barcelona: Ariel.

Pelegrín, A. (2004) La aventura de oír: cuentos tradicionales y literatura infantil. Madrid: Anaya.

Prats, M. (2002) "La poesia per a infants: un gènere entre el folklore i l'obra d'autor". En: Colomer, Teresa (ed.): La literatura infantil i juvenil catalana: un segle de canvis. Bellaterra: ICE-UAB, 45-56.

Ramada, L. (2018) "Infantil, digital, aumentada y virtual: los mil y un apellidos de una realidad literaria". Diablotexto Digital 3, 8-31.

Teixidor, E. (2007) La lectura y la vida. Barcelona: Ariel.

Turrión, C. (2012) “LIJ Digital: nuevas formas narrativas para niños”. CLIJ  248, 40-47.

Van Der Linden, S. (2015) Álbum(es). Caracas: Banco del Libro y Variopinta Ediciones.

 

Webs de recursos y selecciones de libros infantiles y juveniles

Biblioteca Artur Martorell: http://w110.bcn.cat/portal/site/ArturMartorell/index209c.html

Biblioteca Xavier Benguerel. Centro de Documentación del Libro Infantil: http://www.bcn.cat/bibxavierbenguerel

ClijCAT (Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil): http://www.clijcat.cat/

Club Kirico. Selección de 150 libros y otras recomendaciones.http://www.clubkirico.com/150-libros-infantiles-para-leer-y-releer

Fundación Germán Sánchez Ruipérez. Centro de Documentación e Investigación: www.fundaciongsr.es. Selección de webs para infantes y jóvenes de la FGSR http://recursos.fgsr.es/wfavo/

GRETEL: Base de datos de los libros actuales más recomendados por la crítica: www.gretel.cat, sección “Recomendados crítica”. 

GRETEL: Página de Literatura infantil de la UAB: http://www.gretel.cat

GRUP POCIÖ: http://www.viulapoesia.com/

Llibres al replàhttp://llibresalrepla.blogspot.com.es/

UOC: http://lletra.uoc.edu/

Quins llibres...?: Selección realizada por el Seminario de Bibliografía infantil y juvenil de la "Associació de Mestres Rosa Sensat". Se puede acceder a través de la web de la asociación (http://www.rosasensat.org/textos/16/), y a través de la web del Departament d'Educació,en el apartado de "Escola Oberta": http://www.xtec.net/epergam/quins/quins.htm?codi=quins_llib

Tantàgora: asociación de fomento de actividades de literatura oral: http://www.tantagora.net/doc/home.php?l=ca

Una mà de contes: cuentos para ver y escuchar, que se pueden escoger a partir del tema, autor, ilustrador, origen geográfico, etc. (http://www.unamadecontes.cat/).

 

Conferencias recomendadas

“Arnal Ballester”. Presentación del ilustrador en su taller. 26/04/2011.  http://www.youtube.com/watch?v=kTSzyz4YxOc

Cassany, D.: “Literatura juvenil electrónica: remix, fanfic, posts y blogs”: http://www.slideshare.net/DanielCassany/literatura-juvenil-electrnica-remix-fanfic-post-blogs.

Colomer, T.: “Literatura infantil y alfabetización inicial”. Ministerio de Educación de Argentina-OEI. 2010. http://www.youtube.com/watch?v=TG0GlQCNLYc y http://www.youtube.com/watch?v=TtcduLrIt98

Duran, T.: “Los sabores de la literatura infantil”. Fundación Jordi Sierra i Fabra. Medellín 2011. http://www.youtube.com/watch?v=OesERzXRQUc 

Reyes, L.: “El prèstec de llibres en una aula de primària”. http://www.uab.es/servlet/Satellite/videos/reproduccio-1193208676085.html?param1=10divulgacio&param2=40cienciessocials&param4=educacio&url_video=1337839896358


Programari

No aplicable.