Logo UAB
2023/2024

Disseny i Metodologia de Projectes en Ecologia Terrestre

Codi: 42921 Crèdits: 9
Titulació Tipus Curs Semestre
4313774 Ecologia Terrestre i Gestió de la Biodiversitat OT 0 2

Professor/a de contacte

Nom:
Bernat Claramunt Lopez
Correu electrònic:
bernat.claramunt@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

Realització dels mòduls inicials del màster.


Objectius

 

Aquest mòdul ofereix un nexe entre la formació més teòrica i genèrica oferta en els mòduls anteriors del màster i la seva aplicació, en el treball de fi de màster, a la resolució d'un problema determinat en l'àmbit de l'ecologia terrestre. Es tracta d'un treball individual realitzat sota la supervisió d'un director i l'objectiu és que l'estudiant (1) s'integri en un grup de recerca o de treball en l'àmbit corresponent; (2) es familiaritzi amb la literatura especialitzada en la temàtica del seu treball; (3) sigui capaç d'aportar solucions vàlides als problemes o incògnites que se li plantegin per al disseny del que serà el seu treball de fi de màster; (4) produeixi un disseny experimental complet per aplicar al que serà el seu treball de fi de màster; (5) planifiqui aquest treball i el distribueixi de manera realista en el temps; i (6) conegui i aprengui a utilitzar correctament les metodologies que necessitarà per desenvolupar aquest treball.

Es tracta d'una formació supervisada per preparar l'estudiant en un àmbit específic de l'ecologia terrestre. Es pot dur a terme a les instal·lacions de la UAB, en qualsevol de les altres institucions que participen directament en el màster (CREAF, IRTA, CSIC) o en empreses (públiques o privades) o organismes públics que treballin en l'àmbit de l'ecologia terrestre.

 


Competències

 • Buscar informació en la literatura especialitzada fent servir els canals apropiats i integrar aquesta informació per plantejar i contextualitzar un tema de recerca
 • Organitzar, planificar i gestionar projectes relacionats amb el seu àmbit d?estudi.
 • Planificar, dissenyar i desenvolupar de manera autònoma treballs tècnics o de recerca originals en l'àmbit de la biologia ambiental
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit
 • Valorar críticament els punts forts i febles d'un treball

Resultats d'aprenentatge

 1. Aportar solucions vàlides als problemes o incògnites que se li plantegin per al disseny del que serà el seu treball de final de màster.
 2. Debatre idees utilitzant evidències i arguments científics.
 3. Demostrar l?esperit crític (constructiu) essencial en ciència.
 4. Interpretar textos especialitzats
 5. Organitzar i dur a terme un estudi en el camp de l?ecologia terrestre de manera autònoma, des del plantejament de les hipòtesis inicials fins a la seva planificació detallada.
 6. Participar i coordinar-se en un equip d?investigació o de treball en l?àmbit de l?ecologia terrestre.
 7. Planificar el treball i distribuir-lo de manera realista en el temps.
 8. Produir un disseny experimental complet per aplicar al treball de final de màster.
 9. Treballar de manera autònoma mostrant curiositat a partir de l?aprofundiment en un àmbit d?estudi determinat.
 10. Utilitzar correctament les metodologies que necessitarà per desenvolupar el treball.

Continguts

No aplicable.


Metodologia

Treball propi de cada estudiant, supervisat pel seu director/a.

La metodologia docent proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Supervisades      
Diseny i metodologia de treballs experimentals 200 8 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Redacció de la memòria 25 1 2, 3, 4, 5

Avaluació

La memòria escrita inclourà els antecedents, la metodologia a aplicar i els resultats esperats del treball de fí de màster.

L’avaluació proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Memòria escrita 100% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Bibliografia

Hairston NG (1991) Ecological Experiments: Purpose, Design and Execution. Cambridge University Press.

Henderson PA (2003) Practical Methods in Ecology, Blackwell Publishing (llibre electrònic).

Hillborn R, Mangel M (1997) The Ecological Detective: Confronting Models With Data. Princeton University Presss (llibre electrònic).

Newport C (2016) Deep work: rules for focused success in a distracted world. Piatkus, London.

Resetarits W, Bernardo J (2001) Experimental Ecology. Issue and Perspectives. Oxford University Press.

Underwood AJ (1997) Experiments in Ecology. Their Logical Design and Interpretation Using Analysis of Variance. Cambridge University Press.

 


Programari

No aplicable.