Logo UAB
2023/2024

Fonaments i Orientacions Metodol˛giques en Psicologia Social

Codi: 42780 CrŔdits: 6
Titulaciˇ Tipus Curs Semestre
4313402 Recerca i Intervenciˇ Psicosocial OT 0 2

Professor/a de contacte

Nom:
Lupicinio I˝iguez Rueda
Correu electr˛nic:
lupicinio.iniguez@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaš. Per consultar l'idioma us caldrÓ introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informaciˇ Ús provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Francisco Javier Elejabarrieta Olabarri
Juan Pujol Tarres
Luz Maria Martinez Martinez
Jenny Cubells Serra

Prerequisits

No hi ha prerequisits.

S'aconsella haver cursat els mòduls previs de l'itinerari (M1, M2a, M3a, M3b, M4)


Objectius

- Conèixer fonaments teòrics i les bases pràctiques que sustenten els sistemes d'obtenció d'informació per tal de poder implementar-los en l'estudi i acostament a la realitat social.

- Adquirir les bases teorico-pràctiques per a la selecció i ús de recursos metodològics dirigits a l'obtenció d'informació en la Psicologia social actual.

- Aprendre les habilitats artesanals que impliquen el recurs a procediments d'obtenció d'informació i aprendre com operar-hi perquè el seu ús sigui adequat i s'acomodi de manera consistent a les necessitats i condicions d'un context i propòsit particular.


CompetŔncies

 • Defensar arguments i justificar una idea amb claredat i precisiˇ, d'una manera apropiada al context, valorant les aportacions d'altres persones
 • Establir objectius operatius fonamentals, rellevants te˛ricament i socialment, que tinguin en compte la complexitat de la realitat psicosocial
 • Identificar, relacionar i aplicar conceptes, teories i perspectives en l'abordatge teoricoprÓctic de la realitat psicosocial
 • Orientar te˛ricament la definiciˇ dels objectius, el disseny i l'anÓlisi en la comprensiˇ dels fen˛mens psicosocials
 • Que els estudiants sÓpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resoluciˇ de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos mÚs amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva Órea d'estudi.
 • Seleccionar i aplicar les tŔcniques necessÓries per a la recollida, l'anÓlisi i la presentaciˇ de material empÝric de carÓcter qualitatiu

Resultats d'aprenentatge

 1. Defensar arguments i justificar una idea amb claredat i precisiˇ, d'una manera apropiada al context, valorant les aportacions d'altres persones
 2. Descriure diferents tŔcniques de recollida d'informaciˇ qualitativa en l'Ómbit psicosocial
 3. Dissenyar i executar el treball de camp d'una investigaciˇ concreta en l'Ómbit de la psicologia social
 4. Guiar te˛ricament la sistematitzaciˇ del material empÝric recollit en la recerca pr˛pia
 5. Que els estudiants sÓpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resoluciˇ de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos mÚs amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva Órea d'estudi.
 6. Valorar l'adequaciˇ de les tŔcniques en el procÚs d'investigaciˇ, d'acord amb els objectius establerts

Continguts

- La realització del mostreig: bones i males pràctiques

- Obtenció d'informació lingüística individual

- Grups de discussió

- Recerca social en temps de virtualitat

- Material etnogràfic

- Produccions narratives


Metodologia

Les metodologies docents podran combinar les següents formes de treball: seminaris, tutories individuals i col·lectives, elaboració i desenvolupament de treballs, recollida de materials empírics, lectura d'articles i/o informes d'interès i estudi personal.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulaciˇ, per a la complementaciˇ per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluaciˇ de l'actuaciˇ del professorat i d'avaluaciˇ de l'assignatura/m˛dul.


Activitats formatives

TÝtol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals i discussions grupals 30 1,2 1, 2, 3, 4, 5, 6
Exposicions orals 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6
Tipus: Supervisades      
Recollida de material empÝric 49 1,96 1, 2, 3, 4, 5, 6
Tipus: Aut˛nomes      
Elaboraciˇ i desenvolupament de treballs 40 1,6 1, 2, 3, 4, 5, 6

Avaluaciˇ

a) Condicions de l'avaluació

Per tal de superar l'assignatura es prendran en consideració tots els resultats d'aprenentatge vinculats a l'adquisició de les diferents competències recollides a l'assignatura. Més en concret, és imprescindible que l'estudiant realitzi:

1. Ev1: Activitats d’aprenentatge autònom (fora de l’aula) (50%): presentació dels resultats del treball de camp i del pre-anàlisi d'un material empíric (activitat individual presentada virtualment per escrit).

2. Ev2: Activitats d’ensenyament-aprenentatge presencial (a l’aula) (30%): presentar problemes en relació a la recollida i anàlisi de material empíric, reflexionant sobre possibles vies de solució (activitat individual presentada oralment a l’aula).

3. Ev3: Activitats d’aprenentatge autònom (fora del’aula) (20%): informe d'aprenentatge del mòdul pel TFM. Informe sobre l'aplicació del mòdul al procés del TFM, corregit pel tutor/a de l'estudiant seguint les directrius de qui coordina el mòdul (activitat individual presentada virtualment per escrit).

La qualificació final serà la suma dels resultats ponderats de les evidències 1, 2 i 3.

Un/a estudiant que hagi lliurat evidències d'aprenentatge (una o vàries) amb un pes igual o superior a 4 punts (40%) no podrà constar en actes com a “no avaluable”.

b) Lliurament/realització d'evidències:

Consultar calendari del Màster.

c) Avaluació unica

Quan el/a estudiant opti per l'avaluació única, el procediment serà el següent: S'avaluaran tots els continguts del mòdul en la data de lliurament de l'Evidència 1. Aquell dia es farà una exposició oral (Ev2: 30%)en equip amb la resta de persones acollides a l'avaluació única sobre els problemes en relació a la recollida i anàlisi de material empíric, reflexionant sobre possibles vies de solució, que s'avaluarà amb els criteris marcats per a l'evidència 2; es lliurarà el treball escrit de l'evidència 1 a l'aula Moodle (Ev1: 50%) i es lliurarà l'informe sobre l’aprofitament del mòdul pel procés del TFM (Ev3: 20%).

d) Recuperació

No es fan avaluacions de recuperació.

Pautes d'avaluació de la Facultat de Psicologia: https://www.uab.cat/web/estudiar/graus/graus/avaluacions-1345722525858.html


Activitats d'avaluaciˇ continuada

TÝtol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Ev1: Desenvolupament i presentaciˇ escrita del treball de camp i del pre-anÓlisi d'un material empÝric 50% 20 0,8 3, 4, 5, 6
Ev2: Exposicions orals 30% 1 0,04 1, 5, 6
Ev3: Informe d'aprenentatge del m˛dul pel TFM 20% 0 0 1, 2, 5, 6

Bibliografia

Banister, Peter; Burman, Erica; Parker, lan; Taylor, Maye i Tindall, Carol (1994). Qualitative Methods in Psychology. A Research Guide. Open University Press.

Delgado, José Manuel i Gutiérrez Fernández, Juan (Coor.) (1995). Métodos y técnicas cualitativas de investigación en ciencias sociales. Síntesis, 1999.

Denzin, Norman K. i Lincoln, Yvonna S. (Eds.). (1994/2013) Manual de investigación cualitativa. Vol III. Las estrategias de investigación cualitativa. Gedisa.

Denzin, Norman K. i Lincoln, Yvonna S. (Eds.). (1994/2013) Manual de investigación cualitativa. Vol IV. Métodos de recolección y análisis de datos. Gedisa.

Ibáñez, Jesús (1986). Perspectivas de la Investigación Social: el diseño en las tres perspectivas. En M. García Ferrando, J. Ibáñez i F. Alvira (Comps.) El análisis de la realidad social. Métodos y técnicas de investigación. Alianza Editorial, 1996, 42-75.

Ibáñez, Tomás i Íñiguez, Lupicinio (1997). Aspectos Metodológicos de la Psicología Social Aplicada. En J.L. Álvaro, A. Garrido i J.R. Torregrosa (Coords.) Psicología Social Aplicada. McGraw Hill, 57-84.

Pla, Marga (1999). El rigor en la investigación cualitativa. Atención Primaria, 5(24), 295-300.

Ruiz Olabuénaga, José Ignacio (1996). Metodología de la investigación cualitativa. Universidad de Deusto.

Silverman, David (2000). Doing Qualitative Research. A Practical Handbook. Sage.

Taylor, Steven J. i Bogdan, Robert (1984). Introducción a los métodos cualitativos de investigación. Paidós, 1997.

La bibliografia específica per a cada contingut del mòdul es proporcionarà a través del campus virtual.


Programari

Aquesta assignatura fomenta l'ús de programari lliure per raons ètiques i polítiques. Recomanem a l'alumnat que utilitzi sistemes operatius lliures (per exemple, distribucions de Linux), que elabori els seus treballs en programari lliure (per exemple, LibreOffice i similars) i que el faci els lliuraments en formats oberts (per exemple .odt, .odp. ods).