Logo UAB
2023/2024

AnÓlisi de la PrÓctica Psicosocial

Codi: 42778 CrŔdits: 6
Titulaciˇ Tipus Curs Semestre
4313402 Recerca i Intervenciˇ Psicosocial OT 0 2

Professor/a de contacte

Nom:
Marisela Montenegro Martinez
Correu electr˛nic:
marisela.montenegro@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaš. Per consultar l'idioma us caldrÓ introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informaciˇ Ús provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Silvia Camps Orfila

Prerequisits

No hi ha pre-requisits. 


Objectius

 • Comprendre i analitzar casos concrets d'intervenció psicosocial
 • Relacionar les dimensions teòriques i pràctiques de la intervenció psicosocial
 • Desenvolupar habilitats comunicatives per exposar temes i casos
 • Participar en la construcció d'un coneixement col·laboratiu

CompetŔncies

 • Defensar arguments i justificar una idea amb claredat i precisiˇ, d'una manera apropiada al context, valorant les aportacions d'altres persones
 • Establir objectius operatius fonamentals, rellevants te˛ricament i socialment, que tinguin en compte la complexitat de la realitat psicosocial
 • Identificar, relacionar i aplicar conceptes, teories i perspectives en l'abordatge teoricoprÓctic de la realitat psicosocial
 • Orientar te˛ricament la definiciˇ dels objectius, el disseny i l'anÓlisi en la comprensiˇ dels fen˛mens psicosocials
 • Que els estudiants sÓpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resoluciˇ de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos mÚs amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva Órea d'estudi.
 • Seleccionar i aplicar les tŔcniques necessÓries per a la recollida, l'anÓlisi i la presentaciˇ de material empÝric de carÓcter qualitatiu

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar i presentar l'experiŔncia concreta d'intervenciˇ psicosocial desenvolupada en les prÓctiques externes
 2. Defensar arguments i justificar una idea amb claredat i precisiˇ, d'una manera apropiada al context, valorant les aportacions d'altres persones
 3. Guiar te˛ricament la sistematitzaciˇ de diferents projectes i experiŔncies en la intervenciˇ psicosocial
 4. Integrar els aspectes te˛rics i prÓctics de la intervenciˇ psicosocial
 5. Que els estudiants sÓpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resoluciˇ de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos mÚs amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva Órea d'estudi.
 6. Valorar crÝticament l'actuaciˇ pr˛pia en el camp de la intervenciˇ psicosocial, d'acord amb els objectius establerts en el procÚs de prÓctiques externes

Continguts

 • Descripció i anàlisi dels eixos fonamentals d'anàlisi de la pràctica de la intervenció psicosocial: teòric, epistemològic, metodològic, tecnològic i relacional.
 • Exposició de casos concrets de pràctica professional per part del professorat, tenint en compte actors, problemes socials definits, metodologies d'intervenció i sistemes d'avaluació.
 • Exposició, per part de l'estudiantat, dels seus projectes d'intervenció vinculats a les pràctiques externes.
 • Anàlisi de l'activitat professional a partir dels models teòrics i metodològics implementats en les diferents experiències pràctiques de l'estudiantat.

Metodologia

La Metodologia docent es basa en l’anàlisi de casos, a partir dels següents eixos:

 • Teòric
 • Epistemològic
 • Metodològic
 • Tecnològic
 • Relacional

L’anàlisi de casos anirà a càrrec del professorat (3 sessions) i a càrrec dels i les estudiants (4 sessions).

En el cas de les anàlisis fetes per estudiants, s’hauran de basar en l’experiència en les pràctiques del Màster. En cas que, per motius excepcionals, no s’hagin dut a terme, cal consultar el cas concret amb la coordinació del Mòdul. 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulaciˇ, per a la complementaciˇ per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluaciˇ de l'actuaciˇ del professorat i d'avaluaciˇ de l'assignatura/m˛dul.


Activitats formatives

TÝtol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Sessions presencials del m˛dul. Presentacions a cÓrrec del professorat 13 0,52 1, 2, 4, 5
Tipus: Supervisades      
Sessions presencials del m˛dul. Presentacions a cÓrrec d'estudiants 17 0,68 1, 2, 3, 4, 5, 6
Tipus: Aut˛nomes      
Preparaciˇ activitats d'avaluaciˇ 119 4,76 1, 2, 3, 4, 5, 6

Avaluaciˇ

Evidències: 

 • EV1. Presentació oral a classe sobre les pràctiques del Màster, a partir del guió proposat a la Guia de l’Evidència, que es basa en (1) Descripció de les pràctiques, (2) Narrativa sobre les pràctiques i (3) Preguntes per a reflexionar.  Exposició presencial individual o en duos (sempre que coincideixi el Centre de pràctiques).
 • EV2. Anàlisi escrita de pràctiques psicosocials. Sistematització dels casos i pràctiques exposats en les diferents sessions (de professorat i estudiants) a partir dels eixos teòric, epistemològic, metodològic, tecnològic i relacional. Individual o en grup. Lliurament al campus virtual.
 • EV3. Informe escrit d'aprenentatge del mòdul pel TFM. Informe sobre l'aplicació del mòdul al procés del TFM, corregit pel tutor/a de l'estudiant seguint les directrius de qui coordina el mòdul. Individual. Lliurament al campus virtual.

 

Avaluació única: Es realitzarà en el segon període avaluatiu del mòdul. S'avaluaran tots els continguts. Es farà una exposició oral individual o en duos (sempre que coincideixi el Centre de pràctiques) sobre les pràctiques del màster a partir del guió proposat a la Guia de l’Evidència (Ev1); es lliurarà un treball escrit (individual o en grup) en què se sistematitzin casos i pràctiques exposats en les diferents sessions a partir dels eixos d’anàlisi descrits a l’avaluació continuada (EV2), i es lliurarà individualment l'informe sobre l’aprofitament del mòdul pel procés de TFM (Ev3).


Qualificacions (tant per l'avaluació continuada com per l'avaluació única):  

 • Mòdul superat: El mòdul es considerarà superat si l'estudiant obté una nota mitjana superior a 5 en el conjunt de les proves d'avaluació.
 • Avaluable: Es considerarà Avaluable l’estudiant que hagi presentat evidències d'aprenentatge amb un pes igual o superior 40% del total del mòdul.
 • No avaluable: Es considerarà No avaluable el fet que encara que l’estudiant hagi presentat diverses proves el pes total en relació amb el conjunt del mòdul sigui inferior al 40%.
 • Reavaluació: No hi ha reavaluació

Pautes d'avaluació de la Facultat de Psicologiahttps://www.uab.cat/web/estudiar/graus/graus/avaluacions-1345722525858.html


Activitats d'avaluaciˇ continuada

TÝtol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
EV1. Presentaciˇ a classe sobre les prÓctiques del MÓster, a partir del guiˇ proposat a la Guia de l'EvidŔncia, que es basa en (1) Descripciˇ de les prÓctiques, (2) Narrativa sobre les prÓctiques i (3) Preguntes per a reflexionar 30% 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 6
EV2. AnÓlisi de prÓctiques psicosocials. Sistematitzaciˇ dels casos i prÓctiques exposats en les diferents sessions (de professorat i estudiants) a partir dels eixos te˛ric, epistemol˛gic, metodol˛gic, tecnol˛gic i relacional. 50% 0 0 1, 3, 4, 5, 6
EV3 Informe d'apenentatge del m˛dul pel TFM 20% 0 0 3, 4, 5, 6

Bibliografia

La bibliografia s'especificarà al Moodle, amb antel.lació suficient per a poder preparar la sessió, i vinculada específicament a cada cas a presentar. 


Programari

L'eina fonamental de comunicació serà el Campus virtual. S'afavorirà l'ús de Programari Lliure sempre que sigui possible.