Logo UAB
2023/2024

Treball de Fi de Màster

Codi: 42600 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
4313402 Recerca i Intervenció Psicosocial OB 0 2

Professor/a de contacte

Nom:
Jesús Rojas Arredondo
Correu electrònic:
jesus.rojas.arredondo@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Francisco Javier Elejabarrieta Olabarri
Lupicinio Iñiguez Rueda
José Luis Lalueza Sazatornil
Margarita Pujal Llombart
Juan Pujol Tarres
Joel Feliu Samuel Lajeunesse
Jenny Cubells Serra
Marisela Montenegro Martinez
Silvia Camps Orfila
Francisco Javier Tirado Serrano
Remedios Rubio García

Prerequisits

Haver cursat la totalitat de mòduls del Màster.


Objectius

 • Sintetitzar el conjunt d'aprenentatges obtinguts a la comprensió de la recerca i la intervenció psicosocial.
 • Integrar l'experiència d'acostament al camp dels fenòmens psicosocials a través d'una anàlisi orientada teòricament.
 • Defensar públicament arguments teòrics i metodològics propis de l'activitat realitzada

Competències

 • Considerar el context institucional, ètic i polític de la pràctica psicosocial, valorant i donant resposta a les implicacions derivades de l'acompliment responsable en la relació professional amb institucions, grups i poblacions.
 • Defensar arguments i justificar una idea amb claredat i precisió, d'una manera apropiada al context, valorant les aportacions d'altres persones
 • Establir objectius operatius fonamentals, rellevants teòricament i socialment, que tinguin en compte la complexitat de la realitat psicosocial
 • Identificar, relacionar i aplicar conceptes, teories i perspectives en l'abordatge teoricopràctic de la realitat psicosocial
 • Orientar teòricament la definició dels objectius, el disseny i l'anàlisi en la comprensió dels fenòmens psicosocials
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit
 • Seleccionar i aplicar les tècniques necessàries per a la recollida, l'anàlisi i la presentació de material empíric de caràcter qualitatiu
 • Seleccionar, dissenyar, adaptar i aplicar instruments de descripció i diagnòstic de fenòmens i problemàtiques psicosocials que contribueixin al desenvolupament i a l'avaluació de plans i programes d'intervenció psicosocial.
 • Treballar en equip i generar sinergies en entorns de treball amb diverses persones que treballen de manera coordinada i col·laborativa
 • Usar recursos teòrics, metodològics i epistemològics en el desenvolupament i plantejament reflexiu de la pràctica professional en relació amb la comprensió i la millora del benestar psicosocial
 • Utilitzar amb eficàcia les tecnologies de la informació i de la comunicació en la recollida, l'elaboració i la transmissió de coneixement

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar els principis ètics i polítics de la investigació o la intervenció social, sobre la base de l'experiència pròpia
 2. Analitzar i presentar l'experiència concreta d'investigació o intervenció psicosocial desenvolupada
 3. Analitzar i valorar els objectius d'investigació o intervenció establerts prèviament
 4. Aplicar perspectives d'investigació o intervenció psicosocial des d'un punt de vista reflexiu i crític.
 5. Defensar arguments i justificar una idea amb claredat i precisió, d'una manera apropiada al context, valorant les aportacions d'altres persones
 6. Integrar els aspectes teòrics i pràctics de la investigació o la intervenció psicosocial
 7. Justificar públicament la rellevància dels instruments seleccionats per al fenomen psicosocial abordat
 8. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
 9. Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit
 10. Treballar en equip i generar sinergies en entorns de treball amb diverses persones que treballen de manera coordinada i col·laborativa
 11. Utilitzar amb eficàcia les tecnologies de la informació i de la comunicació en la recollida, l'elaboració i la transmissió de coneixement
 12. Valorar analíticament les tècniques de recollida de material empíric

Continguts

El treball de fi de màster consisteix en un treball original en format d'article científic amb el qual es presenta l'abordatge a un fenòmen o problemàtica psicosocial específic. El treball integra les diferents competències del màster, incloent necessariament una aproximació teòrica, la definició de la rellevància social del fenòmen psicosocial considerat, la reflexió i aproximació metodològica, l'anàlisi empírica, la presentació de resultats i les implicacions psicosocials dels resultats obtinguts.

 

 


Metodologia

Amb el treball de fi de màster (TFM) el/la estudiant haurà d'integrar els coneixements i competències adquirides durant els estudis de màster. Es tracta d'un treball escrit original en format d'article científic, amb el qual s'abordarà una temàtica, fenomen o problemàtica psicosocial. Aquest treball serà escrit per cada alumne/a sota la supervisió d'un/a d'els/les docents del màster, el qual li serà assignat a l'inici del curs

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Supervisades      
Tutories de seguiment del treball 45 1,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Tipus: Autònomes      
Realització del TFM 105 4,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Avaluació

El procés d'avaluació del TFM es conforma de la següent manera:
El treball escrit (té un pes de 80% de la nota final):

 • L'avaluació dels treballs escrits serà a càrrec de diversos tribunals conformats per tres professores/professors del mateix màster (en aquests tribunals no participarà el tutor/al fet que ha supervisat el treball).
 • Cada tribunal tindrà a càrrec seu l'avaluació de diversos TFM i procedirà de la següent manera:
  • Una vegada avaluats els treballs, s'informarà cada estudiant (en dates previstes en el calendari del màster), de la nota que ha obtingut i se li lliurarà un informe de l'avaluació duta a terme (aquest informe pot contenir preguntes, suggeriments, comentaris, etc., que el tribunal consideri pertinents).

Defensa del TFM (té un pes de 20% de la nota final):

 • Una vegada emeses les notes i els informes d'avaluació per part dels tribunals, es procedirà a la defensa pública del TFM:
  • La defensa del TFM és un acte públic que es durà a terme els dies assenyalats per la coordinació del màster i que es donaran a conèixer a l'inici del curs.
  • La defensa del TFM es realitzarà exclusivament amb base als comentaris que la/l'estudiant ha rebut per part del tribunal que ha avaluat el seu treball.
  • La durada de la defensa és de 20 minuts aprox.
 • Una vegada realitzada la defensa, el tribunal atorgarà la nota a l'exercici realitzat per l'estudiant.
 • Després de la defensa, el tribunal també pot revisar la nota assignada al treball escrit.

 

 • Una vegada s'hagin conclòs les defenses de tots els treballs lliurats, la coordinació del màster publicarà les notes finals:
  • 80% nota del treball escrit + 20% nota de la defensa
 • Finalment, es procedirà a introduir les notes en l'acta per al seu tancament.

 

El procés d'avaluació dels TFM és un procés similar al que duen a terme els comitès editorials de revistes científiques per a determinar si un article compleix amb els criteris necessaris per a ser publicat. Aquesta avaluació es durà a terme de la següent manera:

   • L'article no és publicable: Suspès (3-4).
   • L'article no té la qualitat suficient per ser publicat en aquesta revista i hauria d'enviar-se a una altra de menys qualitat: Aprovat (franja 5-6)
   • L'article és retornat, però es recomana que torni a sotmetre's a avaluació en un futur: Aprovat (franja 7)
   • L'article seria publicable, però amb canvis majors (Major revisions): Notable (franja 8).
   • L'article és publicable amb canvis menors (Minor revisions): Excel·lent (franja 9).
   • L'article és publicable tal com està: Excel·lent (10) 

 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Defensa oral del TFM 20% 0 0 2, 5, 7, 11
Memòria TFM 80% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Bibliografia

Bibliografia bàsica

Ashmore, M. (1989). The Reflexive Thesis. Writing Sociology of Scientific Knowledge. Chicago: The University of Chicago Press.

Ballenger, B. P. (2004). The curious researcher : A guide to writing research papers (4th ed.). New York: Pearson/Longman.

Booth, W. C., Colomb, G. G., & Williams, J. M. (2003). The craft of research (2nd ed.). Chicago: University of Chicago press.

Kaufer, D. S. (2004). The power of words : Unveiling the speaker and writer's hidden craft. Mahwah, N.J. ; London: Lawrence Erlbaum.

Locke, David (1992). La ciencia como escritura. Madrid: Cátedra.

Lakoff, George y Johnson, Mark (1980). Metáforas de la vida cotidiana. Madrid: Cátedra, 2001.

Smyth, T. R. (2004). The principles of writing in psychology. Houndmills, Basingstoke, Hampshire ; New York, N.Y.: Palgrave Macmillan.

Veit, R. (2004). Research : The student's guide to writing research papers (4th ed.). New York: Pearson/Longman.

Enllaços Web: http://owl.english.purdue.edu/workshops/hypertext/ResearchW


Programari

Per a aquesta assignatura no es requereix cap mena de programari específic, encara que recomanem l'ús de programes lliures i de formats oberts sempre que sigui possible.