Logo UAB
2023/2024

Eines i Habilitats per la Comprensió de la Realitat Psicosocial

Codi: 42595 Crèdits: 9
Titulació Tipus Curs Semestre
4313402 Recerca i Intervenció Psicosocial OT 0 1

Professor/a de contacte

Nom:
Francisco Javier Tirado Serrano
Correu electrònic:
franciscojavier.tirado@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Miquel Domenech Argemi
Francisco Javier Elejabarrieta Olabarri
Juan Pujol Tarres
Luz Maria Martinez Martinez

Prerequisits

No existeixen prerequisits per a cursar el mòdul


Objectius

- Conèixer diferents marcs de comprensió de la realitat psicosocial.

- Identificar les potencialitats i debilitats dels diferents marcs de comprensió presentats com a eines per a l'anàlisi de fenòmens psicosocials.

- Desenvolupar habilitats per a la recollida i anàlisi d'informació per a la comprensió de problemes socials complexos.


Competències

 • Identificar, relacionar i aplicar conceptes, teories i perspectives en l'abordatge teoricopràctic de la realitat psicosocial
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit
 • Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca
 • Treballar en equip i generar sinergies en entorns de treball amb diverses persones que treballen de manera coordinada i col·laborativa
 • Usar recursos teòrics, metodològics i epistemològics en el desenvolupament i plantejament reflexiu de la pràctica professional en relació amb la comprensió i la millora del benestar psicosocial
 • Utilitzar amb eficàcia les tecnologies de la informació i de la comunicació en la recollida, l'elaboració i la transmissió de coneixement

Resultats d'aprenentatge

 1. Descriure diferents marcs teòrics propis de la psicologia social crítica
 2. Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit
 3. Relacionar les orientacions teòriques amb problemàtiques psicosocials concretes.
 4. Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca
 5. Treballar en equip i generar sinergies en entorns de treball amb diverses persones que treballen de manera coordinada i col·laborativa
 6. Utilitzar amb eficàcia les tecnologies de la informació i de la comunicació en la recollida, l'elaboració i la transmissió de coneixement

Continguts

1. Anàlisi socio-històric de les possibilitats d'acció i transformació social
2.  Aproximació als fenòmens, problemàtiques i necessitats socials des de les perspectives socio-cognitives, construccionistes i post-construccionistes
3. Comprensió, definició i transformació de la realitat social des de les perspectives feministes
4. Aportacions de la sociologia del coneixement científic per a la comprensió i transformació dels fenòmens psicosocials.
5. Implicacions de les concepcions de subjecte per a l'acció i transformació psicosocial.


Metodologia

La metodologia docent i les activitats formatives són les següents:
-Classes magistrals
Seminaris (discussió grupal)
-Exposicions orals
-Tutories
Elaboració de treballs
-Lectura d'articles, llibres i informes d'interès
-Estudi personal

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Cerca de informació 24 0,96 5, 6
Classes magistrals i discussions grupals 44 1,76 1, 2, 3, 4, 6
Exposicions orals 8 0,32 1, 2, 3, 4, 5, 6
Treball en grup 16 0,64 4, 5, 6
Tipus: Supervisades      
Tutories 32 1,28 1, 2, 3, 4, 5, 6
Tipus: Autònomes      
Elaboració de treballs 50 2 2, 3, 4, 5, 6
Lectura de diferent material (articles, llibres, webpages...) 50 2 2, 3, 6

Avaluació

Evidències d'Aprenentatge

 • EV1. Informe d'investigació. Presentació d'un informe d'investigació individual escrit on es valora la justificació teòrica  i l'implementació técnica de les nocions escollides com a marc teòric del projecte d'investigació. Es presentarà al final del semestre.
 • EV2. Presentació Oral. Presentació oral en grup de l'aplicació d'un concepte teòric, valorant els seus punts forts i febles en el moment de la seva aplicació estructural. Es presentarà a l'última sessió de treball.
 • EV3. Informe d'aprenentatge del mòdul pel TFM. Informe individual escrit sobre l'aplicació del mòdul al procés del TFM, corregit pel tutor/a de l'estudiant seguint les directrius de qui coordina el mòdul. Es presentarà al final del semestre. 

        Qualificació

 • Mòdul superat: El mòdul es considerarà superat si l'estudiant obté una nota mitjana superior a 5 en el conjunt de les proves d'avaluació.
 • Avaluable: Es considerarà Avaluable l’estudiant que hagi presentat evidències d'aprenentatge amb un pes igual o superior 40% del total del mòdul.
 • No avaluable: Es considerarà No avaluable el fet que encara que l’estudiant hagi presentat vàries proves el pes total en relació amb el conjunt del mòdul sigui inferior al 40%.
 • Reavaluació: No hi ha reavaluació

El mòdul ofereix la possibilitat d'acollir-se a una avaluació única. Aquesta consistirà en el lliurament en els dies que s'indiquin de:

-Un informe de recerca

-Un document escrit que reculli el que seria una presentació oral o comunicació preparada per a un congrés.

-Un informe de l'aprenentatge realitzat en el mòdul.

 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
EV1. Informe d'investigació 50% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6
EV2. Presentació Oral 30% 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 6
EV3. Informe d'aprenentatge del mòdul pel TFM 20% 0 0 1, 2, 3, 4

Bibliografia

A continuació es presenta una bibliografia bàsica que permet una aproximació propedèutica al mòdul. La bibliografia específica per a cada tema serà recomanada en cada sessió pel docent concernit.

-Butler, J. (2002) Cuerpos que importan: sobre los límites materiales y discursivos del sexo. Buenos Aires: Paidós.

-Gergen, K. (1999) An Invitation to Social Construction. London: Sage.

-Latour, B. (2005) Reensamblar lo social. Buenos Aires: Manantial.

-Moscovici, S. (1975) Introducción a la Psicología Social. Barcelona: Planeta.

-Veyne, P. (2009) Foucault. Barcelona: Paidós. 

No obstant això, per a discents que vulguin anar una mica més enllà dels textos propedèutics i realitzar lectures que ofereixin un marc conceptual similar al que es formularà en el mòdul, recomanem les següents obres:

-Brown, S. & Stenner, P. (2009) Psychology without Foundations. London: Sage.

-Gough, B.; McFadden, M. & McDonald, M. (2013) Critical Social Psychology. An Introduction. London: Palgrave.

-Gough, B. (Ed.) (2017) The Palgrave Handbook of Critical Social Psychology. London. Palgrave.

-Passoth, J.; Peuker, B. & Schilmeier, M. (Eds.) (2014) Agency without Actors. New Approaches to Colective Action. London: Routledge.


Programari

No es fa servir cap programari especial.