Logo UAB
2023/2024

Treball de Fi de Màster

Codi: 42501 Crèdits: 15
Titulació Tipus Curs Semestre
4313382 Estudis Avançats de Llengua i Literatura Catalanes OB 0 2

Professor/a de contacte

Nom:
Maria Eulalia Bonet Alsina
Correu electrònic:
eulalia.bonet@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Luis Gonzaga Maria Cabre Olle

Equip docent extern a la UAB

Jordi Fortuny Andreu
Lola Badia Pàmies

Prerequisits

No n'hi ha.


Objectius

Aquest mòdul es destina enterament a l’elaboració d’un treball d’investigació breu, de temàtica lliurement escollida per l’estudiant sota la supervisió d’un dels docents-especialistes del màster. El treball pot ser una primera mostra de producció científica a nivell avançat o una investigació aplicada.


Competències

 • Analitzar, interpretar, adequar i produir textos en llengua catalana.
 • Aplicar els mètodes d'investigació propis dels àmbits lingüístic i literari.
 • Buscar informació en la literatura científica fent servir els canals apropiats i integrar aquesta informació per plantejar i contextualitzar un tema de recerca.
 • Construir un discurs argumentat de valoració crítica d'una anàlisi lingüística o literària.
 • Contextualitzar textos per analitzar-los i produir-los.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar la metodologia d'investigació, tècniques i recursos específics per investigar i produir resultats innovadors en un determinat àmbit d'especialització en llengua o literatura catalanes.
 2. Buscar informació en la literatura científica fent servir els canals apropiats i integrar aquesta informació per plantejar i contextualitzar un tema de recerca.
 3. Construir un discurs argumentat de valoració crítica d'una anàlisi lingüística o literària.
 4. Produir un text d'anàlisi sobre obres literàries o sobre dades o textos lingüístics.
 5. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 6. Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 7. Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 8. Situar en el seu context històric, sociocultural i pragmàtic dades i textos per analitzar-los.

Continguts

Els relacionats amb el tema escollit per a la realització del TFM.


Metodologia

Calendari de treball

1. Reunió informativa prèvia: en la primera sessió del mòdul comú del màster (Competències i recursos per a la recerca i la professionalització), s’informarà sobre la finalitat del TFM, la tria de tutor(s) i el calendari.

2. Tria de tema (aproximat) per al TFM i tria de tutor entre els professors dels departaments de la UB i la UAB implicats en el màster. Si es fa el màster en un any, és imperatiu escollir el tema abans de Nadal.

3. Presentació breu del projecte en la primera sessió del segon semestre del mòdul comú del màster, davant els tutors del mòdul comú i del coordinador del mòdul (febrer).

4. Presentació, també dins del mòdul comú, en sessions separades llengua/literatura, de l’estat i orientació futura del treball davant els tutors de llengua o literatura del mòdul comú, del tutor del treball i dels coordinadors de llengua o literatura d’aquest mòdul (maig).

5. Dipòsit i defensa del treball escrit davant els coordinadors de llengua o literatura i el tutor que hagi dirigit el treball, a mitjan juliol o, molt excepcionalment, a principis de setembre.

És obligatori fer un mínim de 5 sessions de seguiment amb el tutor i lliurar un mínim de 2 esborranys de text escrit.

Als estudiants que fan el màster en 2 anys i que ara es troben en el segon, encara que tinguin cursat el mòdul comú els recomanem (si no tenen la intenció de presentar el treball el primer semestre) que també facin les dues presentacions al mòdul comú. 

Es comunicaran oportunament les dates exactes de lliurament del treball i el calendari de presentacions.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Supervisades      
Presentació oral del TFM 2,5 0,1 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Treball amb el tutor i relació de la marxa del TFM a les tutories de seguiment 12 0,48 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Tria d'un tema i formulació d'una hipòtesi de treball 30 1,2 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Tipus: Autònomes      
Consulta bibliogràfica, treball de camp, recerca en arxius i biblioteques 165 6,6 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Redacció del TFM 165 6,6 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Avaluació

El TFM s'ha d'enviar en format pdf a cada membre de la comissió avaluadora i a la secretaria del Departament de Filologia Catalana de la UAB. L'extensió aconsellada (annexos a part) és de 30 a 60 pàgines.

La comissió avaluadora estarà formada pels dos coordinadors de l'itinerari (llengua/literatura) del mòdul i el tutor del TFM.

La presentació oral del treball ha de ser breu (20-30 minuts); l'estudiant ha de justificar el treball en resposta a les observacions i preguntes que li formuli la comissió avaluadora.

Els criteris establerts a les rúbriques d’avaluació es donaran a conèixer abans del segon semestre.

S’obtindrà un ‘no avaluable’ quan no s’hagi entregat el TFM en la data establerta de setembre.

La matrícula d’honor s’assignarà per consens entre les comissions de llengua i de literatura.

Aquesta assignatura/mòdul no preveu el sistema d'avaluació única.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Presentació oral del TFM 30% 0,5 0,02 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Treball de final de màster (escrit) 70 % 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Bibliografia

La recomanada pel tutor relativa al tema escollit per al TFM.


Programari

Cap.