Logo UAB
2023/2024

Pràctiques Externes

Codi: 42500 Crèdits: 10
Titulació Tipus Curs Semestre
4313382 Estudis Avançats de Llengua i Literatura Catalanes OT 0 2

Professor/a de contacte

Nom:
David Paloma Sanllehi
Correu electrònic:
david.paloma@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent extern a la UAB

Francesc Bernat

Prerequisits

Per tal de poder matricular l'assignatura de Pràctiques Externes o Pràcticum, cal contactar amb la coordinació del Màster per tal que aquesta pugui avaluar el perfil de l'estudiant que sol·licita realitzar les pràctiques i la idoneïtat d'aquestes en relació amb les competències i els resultats d'aprenentatge del programa de màster.


Objectius

Les Pràctiques externes del Màster Oficial Interuniversitari d’Estudis Avançats de Llengua i Literatura Catalanes és un mòdul de 10 ECTS, de caràcter optatiu, que es cursa durant el segon semestre. L’objectiu d’aquestes pràctiques externes, regulades amb els convenis corresponents, és posar en contacte cada estudiant amb una empresa o institució que desenvolupa tasques directament relacionades amb les matèries impartides en l’esmentat màster oficial perquè conegui les activitats que s'hi desenvolupen.


Competències

  • Analitzar, interpretar, adequar i produir textos en llengua catalana.
  • Demostrar una actitud de respecte cap a les opinions, els valors, els comportaments i les pràctiques d'altres investigadors i professionals.

Resultats d'aprenentatge

  1. Aplicar els coneixements i les habilitats a les tasques encomanades.
  2. Demostrar una actitud de respecte cap a les opinions, els valors, els comportaments i les pràctiques d'altres investigadors i professionals.

Continguts

Les Pràctiques externes es realitzaran en empreses i institucions tant del sector públic com del sector privat. Així mateix, aquells estudiants que tinguin interès a conèixer la recerca relacionada amb les àrees de coneixement d'aquest màster tindran la possibilitat de fer aquestes pràctiques en algun centre, grup o projecte de recerca de qualsevol de les dues universitats organitzadores.

Pel que fa als àmbits afectats, hi ha mitjans de comunicació (premsa, ràdio, televisió i internet), agències de notícies, l’administració pública, òrgans de normalització lingüística, editorials, fundacions, centres de normalització terminològica, serveis d’idiomes universitaris, entitats culturals, biblioteques, hemeroteques, arxius, i també centres, grups i projectes de recerca, entre altres possibilitats.

 Les activitats majoritàries són d’edició i/o de correcció de textos orals i escrits, d’assessorament lingüístic, de dinamització lingüística, de codificació gramatical i lexicogràfica, de promoció cultural i de documentació, i també les pròpies de la gestió, l'anàlisi i la difusió de l'activitat investigadora en llengua i literatura catalanes.


Metodologia

La metodologia docent del mòdul Pràctiques externes es basa, d’una banda, en la realització de l’estada de pràctiques en l’empresa o en la institució assignada i, de l’altra, en l’elaboració d’una memòria que descrigui i valori les tasques apreses i posades en pràctica. La dedicació global de l’estudiant a les pràctiques externes és de 250 hores, que inclouen 20 hores de preparació de la memòria.

La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries. 

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Supervisades      
Estada de pràctiques 230 9,2 1
Tipus: Autònomes      
Elaboració d'una memòria 20 0,8 1

Avaluació

L’avaluació de les pràctiques sortirà, d'una banda, d’un informe emès pel tutor de pràctiques designat per l’empresa o institució i, de l’altra, de la valoració de la memòria per part del tutor (o tutors) designat per la universitat.

En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professor o professora informarà l’alumnat (Moodle) del procediment i data de revisió de les qualificacions. 

No s'atorga la qualificació de Matrícula d'Honor atès el caràcter potestatiu d'aquesta qualificació i l'heterogeneïtat d'aquesta assignatura en les diferents titulacions de la Facultat. L'assignatura de Pràctiques Externes no pot recuperar-se en cas que l'estudiant obtingui la qualificació de Suspens.

L’estudiant rebrà la qualificació de “No avaluable” sempre que no hagi lliurat més del 30% de les activitats d’avaluació. 

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0. 

 


Aquesta assignatura/mòdul no preveu el sistema d'avaluació única

 

 

 

 

Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Informe del tutor extern 50% 0 0 1
Mem?ria de les pr?ctiques 50% 0 0 1, 2

Bibliografia

N/A


Programari

Cap