Logo UAB
2023/2024

Gestió i Mercats de la Comunicació

Codi: 42445 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
4313227 Mitjans, Comunicació i Cultura OT 0 1

Professor/a de contacte

Nom:
Lluis Reales Guisado
Correu electrònic:
lluis.reales@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Aida Martori Muntsant

Prerequisits

Haver cursat estudis de llicenciatura o de grau en ciències socials, humanístiques o informàtica


Objectius

1. Conèixer les dinàmiques dels mercats de la indústria de la comunicació i el paper que té en aquesta les tècniques de gestió empresarial

2. Comprendre que el funcionamient i les dinàmiques de les empreses de comunicació estan generades en el temps per agents, relacions socials, estratègies polítiques, económiques, tecnològiques, necessitats, interessos, accions racionals i que tenen un naturalesa reactiva respecte als paràmetres del context en que es situen.


Competències

 • Comprendre i tenir coneixements que aportin una base o una oportunitat per desenvolupar i/o aplicar idees de manera original, sovint en un context de recerca
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 • Saber analitzar l'impacte de les estratègies dels grups mediàtics en els processos de comunicació social a fi de promoure noves formes de cultura i comunicació participatives
 • Ser capaç de planificar i dirigir projectes de recerca bàsica i aplicada en comunicació mediàtica i cultura
 • Treballar en equips de caràcter interdisciplinari i dirigir-los

Resultats d'aprenentatge

 1. Comprendre i tenir coneixements que aportin una base o una oportunitat per desenvolupar i/o aplicar idees de manera original, sovint en un context de recerca
 2. Desenvolupar projectes de recerca sobre l'economia de la comunicació.
 3. Generar idees i solucions innovadores i competitives en relació a la gestió de mitjans de comunicació.
 4. Identificar els factors específics de la gestió d'empreses de comunicació.
 5. Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 6. Reconèixer i identificar els aspectes polítics i socials i la relació que tenen amb la gestió de mitjans de comunicació i les dinàmiques dels mercats de la comunicació.
 7. Reconèixer l'abast i l'aplicació dels principis econòmics en el funcionament de la indústria de la comunicació
 8. Treballar en equips de caràcter interdisciplinari i dirigir-los

Continguts

1. Establir els fonaments de la gestió empresarial de les diferents activitats de la comunicació des d'una perspectiva que consideri tant les especificitats de les empreses com la posició que ocupen en en el seu context macroeconòmic i industrial. Conèixer aquests entorns és el fonament de qualsevol innovació que portin a terme els emprenedors. L'anàlisi de les empreses de comunicació s'ha de completar, a més a més, amb els fonaments de: la gestió de màrqueting, la gestió de producció i la gestió financera.

2. Anàlis de les transformacions estructurals en la indústria de la comunicació: transformacions tecnològiques, polítiques, econòmiques i culturals. L'impacte de l'ecosistema digital.

3. Estratègies de gestió en les empreses de mitjans de comunicació: desenvolupament de nous models de negoci.

En la dinàmica de continguts, es tindrà en compte la perspectiva de gènere.

En les sessions també hi participaran professionals de la comunicació que han impulsat empreses en l'entorn digital.

El calendari detallat amb el contingut de les diferents sessions s'exposarà el dia de presentació de l'assignatura. Es penjarà també al Campus Virtual on l'alumnat podrà trobar la descripció detallada dels exercicis i pràctiques, els diversos materials docents i qualsevol informació necessària per a l'adequat seguiment de l'assignatura.


Metodologia

1. Classes teòriques interactives

2. Estudi de casos d'estratègies d'empreses de comunicació

3. Lectura

4. Tutories

5. Realització de treballs

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals 30 1,2 2, 3, 6, 8
Tipus: Supervisades      
Realització treballs per a l'avaluació del curs 15 0,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Tipus: Autònomes      
Lectures, realització de treballs 105 4,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Avaluació

1. Avaluació dels treballs d'anàlisi de casos 50%

2. Presentacions a l'aula dels anàlisis de casos 30%

3.-Diversitat de pràctiques a classe 20%

L'alumnat tindrà dret a la recuperació de l'assignatura si ha estat avaluat del conjunt d'activitats el pes de les quals equivalgui a un mínim de 2/3 parts de la qualificació total de l'assignatura. 

Pel que fa al procés de la recuperació, l'alumnat que no superi l'assignatura realitzarà una prova final que consistirà en un test teòric (50%) i una part pràctica (50%). En cas de segona matrícula, l'alumnat podrà fer una única prova de síntesi que també consistirà en un test teòric i una part pràctica.

En cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d'avaluació, amb independència dels procés disciplinari que s'hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació d'una mateix assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0.

 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Presentació del treball 20% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Pràctiques de laboratori 30% 0 0 4, 5, 6, 7
Treball de fi de mòdul 50% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Bibliografia

-ROSARIO DE MATEO ET AL. Gestión de empreses de comunicación. Sevilla: Comunicación social. Ediciones y publicacions. (2009)

-MERCEDES MEDINA LAVERÓN. Estructura y gestión de empreses audiovisuales. Ediciones Universidad de Navarra (2015)

-ROBERT PICARD, STEVEN WILDMAN (ED). Handbook on the Economics of the Media. Edward Elgar Publishing (2015)

-DANIEL INNERARITY. Governance in the New Global Disorder. Columbia University Press (2016)

Brevini, Benedetta & Swiatek, Lukasz (2021). Amazon: understanding a global communication giant. Routledge.

Cagé, Julia (2016). Salvar los medios de comunicación. Anagrama.

Hari, Johann (2023). El valor de la atención: Por qué nos la robaron y cómo recuperarla. Ediciones Península.

Peirano, Marta (2019). El enemigo conoce el sistema: Manipulación de ideas, personas e influencias después de la economía de la atención. Debate.

Zuboff, Shoshana (2021). La era del capitalismo de vigilancia. Editora Intrínseca.

Pariser, Eli (2017). El filtro burbuja: Cómo la web decide lo que leemos y lo que pensamos. Taurus.

SOBRE CREATIVIDAD

-R.E. CAVES. Creative Industries. Cambridge., MA: Harvard University Press (2000)

-AMABILE, HADLEY, KRAMER. Creativity under the gun, Harvard Business Review, August: 52-61 (2002)

-GIL, SPILLER. The organizational implications of creativity. California Management Review, 50 (2007)

SOBRE CULTURA ORGANIZACIONAL

-SCHEIN. Organizational Culture and Leadership. San Francisco, CA: Jossey-Bass (1992)

-KÜNG. Innovators in Digital News. London: I.B. Taurus (2015)

--De Mateo, R, Bergés, L., Sabater, M. (2009): "Gestión de empresas de comunicación". Comunicación Social, ediciones y publicaciones. Sevilla-Zamora. Además se tendrá en cuenta la bibliografiá de este libro como complementaria


Programari

Per l'edició de textos.