Logo UAB
2023/2024

Farmacologia Bàsica Avançada

Codi: 42359 Crèdits: 9
Titulació Tipus Curs Semestre
4311309 Farmacologia OB 0 1

Professor/a de contacte

Nom:
Francesc Jimenez Altayo
Correu electrònic:
francesc.jimenez@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Antoni Barbadilla Prados
Anna Maria Bassols Teixido
Magi Farre Albaladejo
Jesus Giraldo Arjonilla
Marcel Jimenez Farrerons
Armand Sanchez Bonastre
Antonio Vallano Ferraz
Ignacio José Gich Saladich
Caridad Pontes Garcia
Montserrat Solé Piñol
Joan Seoane Suárez
Javier Cortés Castán
Josep Torrent Borras
Alheli Rodriguez Cortes
Francesc Jimenez Altayo

Equip docent extern a la UAB

B. Belosillo
H. Verdaguer
J. Abian
L. Izquierdo
M. Calatrava
P. DOcon
T. Macarulla

Prerequisits

Haver adquirit els coneixements bàsics de fisiologia, bioquímica i biologia cel·lular impartits en les llicenciatures i els graus pertanyents a Ciències de la Salut, Biociències i Ciències.


Objectius

Adquirir els coneixements científics bàsics de farmacologia i aprofundir en els conceptes fisiològics, bioquímics i genètics que els sustenten. Introducció als criteris d'ús clínic dels fàrmacs.


Competències

 • Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • Definir les diferents etapes del recorregut dels fàrmacs pel organisme, descriure les seves característiques i interpretar la seva relació amb l'efecte farmacològic.
 • Desenvolupar habilitats d'autoaprenentatge.
 • Desenvolupar un pensament crític i autocrític.
 • Reconèixer els criteris d'ús clínic dels fàrmacs
 • Reconèixer les bases científiques de la farmacologia i dels conceptes fisiològics, bioquímics i genètics que la sustenten.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar l'origen de la variabilitat en la resposta als fàrmacs.
 2. Analitzar la relació fàrmac-efecte farmacològic.
 3. Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 4. Definir les diferents etapes del recorregut dels fàrmacs pel organisme.
 5. Descriure les característiques dels fàrmacs.
 6. Desenvolupar habilitats d'autoaprenentatge.
 7. Desenvolupar un pensament crític i autocrític.
 8. Explicar el mecanisme d'acció dels fàrmacs com a modificadors de l'activitat biològica.
 9. Identificar els principis de genètica, biologia molecular i biologia cel·lular que subjeuen en l'estructura, l'acció i els efectes dels fàrmacs.
 10. Interpretar les implicacions clíniques dels conceptes bàsics de farmacologia: resposta clínica i efectes adversos.

Continguts

a) Farmacocinètica: conceptes, definicions, objectius i processos LADME. Alliberament: concepte i importància de la galènica, definicions (forma farmacèutica, formulació, etc.), impacte de la forma farmacèutica en l'eficàcia terapèutica, estabilitat dels medicaments. Formes farmacèutiques: dissolució / suspensió, administracions tòpiques (emulsions, pegats transdèrmics, formulacions sòlides, noves tecnologies. Absorció. Distribució. Metabolisme. Excreció. Models compartimentals. Models no-compartimentals i mètodes model independents. Cinètica dosi / temps dependent. Cinètica de metabòlits . Relació entre la cinètica i la Dinamia: modelatge PK-PD. Impacte clínic dels paràmetres farmacocinètics. Disseny de les pautes posològiques: factors farmacocinètics i farmacodinàmics.

 b) Farmacodinamia: definició i principis bàsics. Acció i efecte farmacològic. Concepte de selectivitat i reversibilitat farmacològica. Corba concentració / efecte: descripció dels principals paràmetres que descriuen aquesta relació. Dianes farmacològiques: receptors, enzims, canals iònics, transportadors i estructures cel·lulars. Accions intervingudes per receptor: concepte de receptor, interacció fàrmac-receptor (teories cinètica i ocupacional), agonisme i antagonisme farmacològic, característiques estructurals dels principals tipus de receptors. Regulació de receptors: sensibilització i dessensibilització, estat constitutiu d'un receptor, receptors de reserva. Accions farmacològiques intervingudes per canals iònics: tipus de canals iònics. Accions farmacològiques intervingudes per enzims: diferents mecanismes d'interacció fàrmac-enzim, tipus d'enzims com a dianes farmacològiques. Accions farmacològiques intervingudes per transportadors. Noves dianes farmacològiques: gens, receptors exògens. Aspectes temporals de la resposta farmacològica: tolerància, sensibilització.

c) Definicions i evolució històrica. Elements bàsics de biologia molecular, el genoma humà, biosíntesi proteica. Farmacogenètica: expressió de polimorfismes amb implicació farmacocinètica o farmacodinàmica. Impacte de la farmacogenètica en l'eficàcia terapèutica i els efectes adversos. Farmacogenòmica. Farmacoproteòmica: configuració proteica i eficàcia terapèutica. Biologia de sistemes: metabolòmica i citòmica. Farmacologia personalitzada. Aspectes bioètics
 
d) Resposta clínica als fàrmacs i el seu mesurament. Tractament dels símptomes, modificació de l'evolució de la malaltia, curació i prevenció. Esdeveniments clínics enfront de variables subrogades. Els efectes adversos i la seva identificació: efectes tòxics, classificació dels efectes adversos segons diferents dimensions (mecanismes de producció, freqüència, gravetat, etc.), causalitat. La relació benefici / risc en l'administració de fàrmacs. Sobredosificación i intoxicació: principis bàsics d'intervenció.
 
e) Factors propis del pacient (sexe, edat, raça, etc.): exemples. Factors propis de la patologia de base del pacient (alteracions dels òrgans i sistemes responsables dels processos d'absorció, distribució i eliminació): exemples. Interaccions farmacològiques amb medicaments i altres substàncies: exemples.

Metodologia

La nota del mòdul és la mitjana aritmètica de les notes de les matèries que el componen.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Pràctiques d'aula (PAUL) 14 0,56 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10
Seminaris de casos clínics (SCC) 5 0,2 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10
Teoria (TE) 49,5 1,98 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10
Tipus: Supervisades      
Revisió de treballs 16 0,64 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10
Tutories no programades 3 0,12 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10
Tutories programades 4 0,16 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10
Tipus: Autònomes      
Estudi, treballs... 130 5,2 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Avaluació

Cada matèria que compon el mòdul s'avalua independentment amb les activitats que s'indiquen a la taula següent, i la nota del mòdul és la mitjana aritmètica de les diferents matèries que el componen. L'estudiant ha d'assistir com a mínim al 80% de les sessions.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Assistència i participació 40 % 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Examen pregunta escrita 24 % 1,5 0,06 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10
Exposició de treballs 18 % 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10
Presentació de treballs 18 % 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10

Bibliografia

 • Malcolm Rowland , Thomas N. Tozer. Introduction to Pharmacokinetics and Pharmacodynamics: The Quantitative Basis of Drug Therapy. 2010.
 • José Domenech; José Martínez Lanao; Concepción Peraire. Tratado general de biofarmacia y farmacocinética. 2013.
 • BRUNTON, L.L. Goodman and Gilman: Las Bases Farmacológicas de la Terapéutica. Buenos Aires: Mc-Graw-Hill Interamericana, 13ª ed., 2018.
 • FLOREZ, J.; ARMIJO, J. A.; MEDIAVILLA, A. Farmacología Humana. Barcelona: Ediciones Científicas y Técnicas (Masson i Salvat), 6a ed., 2014.
 • RANG, H. P.; DALE, M. M.; RITTER, J.M.; FLOWER, R.J.; HENDERSON, G. Pharmacology, Edinburgh, Elsevier. Churchill-Livingstone, 9th ed., 2020.
 • Leff P The two-state model of receptor activationTrends Pharmacol Sci. 1995 Mar;16(3):89-97.
 • Giraldo J, Vivas NM, Vila E, Badia A Assessing the (a)symmetry of concentration-effect curves: empirical versus mechanistic models. Pharmacol Ther. 2002;95(1):21-45.
 • Rovira X, Roche D, Serra J, Kniazeff J, Pin JP, Giraldo J Modeling the binding and function of metabotropic glutamate receptors. J Pharmacol Exp Ther. 2008;325(2):443-56.
 • Rovira X, Pin JP, Giraldo J The asymmetric/symmetric activation of GPCR dimers as a possible mechanistic rationale for multiple signalling pathways. Trends Pharmacol Sci. 2010;31(1):15-21.
 • Roche D, Gil D, Giraldo J Mechanistic analysis of the function of agonists and allosteric modulators: reconciling two-state and operational models. Br J Pharmacol. 2013;169(6):1189-202.
 • Roche D1, Gil D, Giraldo J Multiple active receptor conformation, agonist efficacy and maximum effect of the system: the conformation-based operational model of agonism. Drug Discov Today. 2013;18(7-8):365-71.
 • Giraldo J Modeling cooperativity effects in dimeric G protein-coupled receptors. Prog Mol Biol Transl Sci. 2013;115:349-73.
 • JR Laporte, D Capellà. Mecanismos de producción y diagnóstico clínico de los efectos indeseables producidos por medicamentos. (http://www.icf.uab.es/ca/pdf/publicacions/pem/cap5.pdf). En JR Laporte, G Tognoni. Principios de epidemiología del medicamento, 2ª Ed. Accés gratuït a http://www.icf.uab.es/ca/pdf/publicacions/pem

Programari

no cal programari específic