Logo UAB
2023/2024

Modernitat: Art, Guerra i Crisi 

Codi: 42293 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
4313157 Estudis Anglesos Avançats OT 0 1

Professor/a de contacte

Nom:
Maria Cristina Pividori Gurgo
Correu electrònic:
mariacristina.pividori@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

Aquest és un mòdul opcional que requereix un gran interès i entusiasme per llegir i debatre obres literàries en anglès que expliquen la relació entre el Modernisme, la Primera Guerra Mundial i l'art.

Tots els/les estudiants haurien de tenir un nivell C1 d'anglès o el seu equivalent per poder fer el curs i ser capaços de realitzar tasques al nivell requerit per a l'avaluació. Es preveu que els/les estudiants participin en treballs pràctics amb textos avançats en el camp de la literatura.


Objectius

 

Virginia Woolf va afirmar que "cap a desembre de 1910, el caràcter humà va canviar". Aquesta afirmació estimulant connecta els dos temes centrals d'aquest curs: el Modernisme i la Primera Guerra Mundial. Si el caràcter humà va experimentar una transformació, l'art també ho va fer, i potser d'una manera igualment, si no més, radical. Explorant diferents gèneres, especialment prosa i poesia, adquirirem una comprensió d'aquest període tràgic, fascinant i complex de la història humana i literària. Així, aquest curs se centra en les respostes i representacions de la Gran Guerra, així com en com la literatura va intentar donar testimoniatge del trauma de l'experiència de la guerra. Examinarem la interacció entre diferents obres literàries i com la literatura s'inspirava en idees polítiques, psicoanalítiques i propagandístiques.

Un cop finalitzat aquest curs, l'alumnat aconseguirà un coneixement acadèmic dels següents temes:

 • La representació de la guerra: la distinció entre testimoniar, veure i recordar
 • "The pity of War"
 • Heroisme i desil·lusió
 • Els aspectes formals del Modernisme.
 • El lloc del Modernisme dins de la història
 • Modernisme, guerra i gènere.

 

 

 


Competències

 • Analitzar i sintetitzar informació a nivell avançat.
 • Analitzar la relació entre factors, processos o fenòmens de l'adquisició de l'anglès com a segona llengua, el seu aprenentatge i la seva metodologia d'ensenyament, i la seva literatura, història i cultura.
 • Aplicar els coneixements metodològics sobre anàlisi estadística i generació de dades, tractament i codificació de bases de dades multilingües, anàlisis de textos literaris, etc. a la recerca.
 • Argumentar críticament, emetre judicis i aportar idees a partir de l'anàlisi de la informació procedent de la producció científica en aquestes àrees.
 • Comunicar de forma oral i escrita, amb total correcció, precisió i claredat.
 • Demostrar una actitud de respecte cap a les opinions, els valors, els comportaments i les práctiques d'altres.
 • Desenvolupar habilitats d'aprenentatge autònom aplicables a la recerca.
 • Distingir i contrastar els diferents models teòrics i metodològics aplicats a l'estudi acadèmic de l'adquisició, l'ensenyament i l'ús de l'anglès com a segona llengua en contextos multilingües i multiculturals, els estudis literaris i els estudis culturals.
 • Utilitzar l'idioma anglès per a finalitats acadèmiques i professionals relacionats amb la recerca en els àmbits de l'adquisició, l'ensenyament i l'ús de l'anglès com a segona llengua en contextos multilingües i multiculturals, els estudis literaris i els estudis culturals.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar i interpretar a nivell avançat textos crítics sobre la Literatura Anglesa del Modernisme, extraient cites rellevants i realitzant síntesis dels seus continguts
 2. Analitzar i interpretar a nivell avançat textos literaris sobre la Literatura Anglesa del Modernisme (primera meitat del S. XX)
 3. Analitzar i sintetitzar informació a nivell avançat.
 4. Comunicar de forma oral i escrita, amb total correcció, precisió i claredat.
 5. Demostrar una actitud de respecte cap a les opinions, els valors, els comportaments i les práctiques d'altres.
 6. Desenvolupar habilitats d'aprenentatge autònom aplicables a la recerca.
 7. Distingir i contrastar els diferents models teòrics i metodològics aplicats a l'estudi acadèmic del Modernisme en llengua anglesa
 8. Llegir i analitzar la representació literària i cultural en llengua anglesa del tema de l'impacte de la guerra sobre l'art i la literatura del Modernisme.
 9. Realitzar presentacions orals en anglès sobre temes i textos relacionats amb la investigació avançada de la Literatura Anglesa del modernisme.
 10. Redactar textos argumentant una idea en relació a un text literari en anglès del Modernisme, aplicant fonts secundàries a l'argumentació crítica

Continguts

Estudiarem els següents textos en l'ordre indicat. Heu de conèixer-los prèviament abans de començar el curs. Pel primer i tercer text, obteniu l'edició especificada. Per al segon i quart, qualsevol edició serà vàlida.

1. Walter, George (ed.) The Penguin Book of First World War Poetry. Harmondsworth: Penguin, 2006.

2. Malouf, David. Fly Away Peter. 

3. Woolf, Virginia (ed. & intro. D Bradshaw) Mrs Dalloway. (Oxford: Oxford UP, 2009)

4. D. H. Lawrence, Lady Chatterley’s Lover.

 

Entre els temes que discutirem destaquen:

 1. La representació de la guerra: com s’ha de narrar la guerra? Quins valors hauria de mantenir? Quin paper juga el patriotisme?
 2. Què vol dir testimoniar, veure i recordar en el context de la Gran Guerra?
 3. Com es relaciona activament la literatura, inclosa la ficció modernista, amb la commemoració, la memòria i la comprensió de la guerra?
 4. "The Pity of War": Com hauria de reaccionar la societat davant una massacre? La tragèdia ha de ser la forma literària dominant?
 5. Heroisme: es va veure afectat el vincle tradicional entre guerra i heroisme? Com?
 6. Aspectes formals i teòrics del Modernisme: la poètica de la psicoanàlisi en la comprensió del conflicte.
 7. Guerra i gènere: de quina manera la guerra va alterar els rols de gènere? I la sexualitat?
 8. Fins a quin punt aquestes qüestions particulars afecten la nostra manera d’entendre el conflicte actual?

Metodologia

 

Aquesta assignatura es basa en l'intercanvi d'idees entre el professor i els/les estudiants, així com entre els mateixos estudiants. Això requerirà un alt nivell de preparació i participació activa per part de tots/totes. A més, s'espera que els/les estudiants realitzin presentacions i compleixin com a mínim un exercici durant les classes.

A més de l'assistència obligatòria, es dóna per suposat que els/les estudiants han llegit detingudament tant el material principal com el secundari. Aquest curs es centra principalment en la literatura, però també requereix un cert coneixement històric. Com que les discussions a classe implicaran contextos històrics rellevants, als estudiants se'ls assignaran lectures addicionals al llarg del curs.

Tota la informació sobre aquestes lectures addicionals i altres tasques similars es publicarà a la plataforma del Campus Virtual.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
assistència, diàleg 30 1,2 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8
Tipus: Supervisades      
presentació oral, exercici escrit 10 0,4 6, 7, 9, 10
Tipus: Autònomes      
Estudi, lectura, anàlisi 75 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Avaluació

1) AVALUACIÓ CONTÍNUA:

EL PROCEDIMIENT D'AVALUACiÓ CONTÍNUA ES BASA EN:

 • Treball final: Sobre una llista de temes/preguntes rellevants s’haurà de triar el tema del treball final=50%
 • Altres exercicis escrits: hi haurà diversos, sovint ad-hoc, incloent, com a mínim, un exercici fet a classe=25
 • Avaluació oral: es basarà en la participació en classe i en presentacions individuals=25%

ATENCIÓ!

 • Tots els exercicis són OBLIGATORIS.
 • El lliurament de qualsevol exercici exclou la possibilitat d’obtenir la qualificació de “No Avaluable” com a nota final.
 • En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professor o professora informarà l’alumnat (Moodle) del procediment i data de revisió de les qualificacions.
 • En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams o altres plataformes, assegurant que tot l’estudiantat hi pot accedir

2) AVALUACIÓ ÚNICA

EL PROCEDIMIENT D'AVALUACiÓ ÚNICA ES BASA EN:

 • 3 ítems avaluats que es realitzaran en un únic examen a classe:
 • Ítem 1: Integració de fonts crítiques en un comentari literari (30%)
 • Ítem 2: Escriure un assaig crític (45%) 
 • Ítem 3: Presentació oral (25%)

RECUPERACIÓ

 • La recuperació d'aquesta assignatura es realitzarà mitjançant una prova de síntesi
 • Les activitats referides en l'apartat 3 no es podran recuperar.
 • La nota definitiva d'un ítem recuperat serà 5.

MOLT IMPORTANT:   Cal aprendre a respectar la propietat intel·lectual aliena i a identificar sempre les fonts que es puguin fer servir, i és imprescindible responsabilitzar-se de l’originalitat i autenticitat del text propi.

 En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte  d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la  qualificació final d’aquesta assignatura serà 0. 

Les irregularitats fan referència, per exemple, a copiar en un examen, copiar de fonts sense indicar l'autoria, o un ús indegut de la IA com presentar com a original un treball que ha estat generat per una eina o programa d'IA. Aquestes activitats d’avaluació no són recuperables.

 

 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Altres treballs escrits 25% 5 0,2 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10
Assaig crític 50% 25 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10
Avaluació oral 25% 5 0,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Bibliografia

Basic secondary material on literature and war:

Fussell, Paul. The Great War and Modern Memory. London: Oxford UP, 1977.

Gilbert, ‘Sandra M. Soldier’s Heart: Literary Men, Literary Women, and The Great War’ (Signs, Vol. 8: 3, Spring 1983) pp. 422-450.

McLoughlin. Authoring War: The Literary Representation of War from The Iliad to Iraq. Cambridge: Cambridge UP, 2011.

Owen, David and Pividori, Cristina. Writings of Persuasion and Dissonance in the Great War. That Better Whiles May Follow Worse. The Netherlands: Brill, 2016.

Pividori, Cristina. "Eros and Thanatos Revisited: the Poetics of Trauma in Rebecca West's "The Return of the Soldier"  Atlantis. 32.2 (2010): 89-104. 

---. "Of Heroes, Ghosts, and Witnesses: the Construction of Masculine Identity in the War Poets' Narratives." Journal of War & Culture Studies. 7.2 (2014): 162-178. 

---.  "Impressions from the Front: the Crisis of the Witness in Ford Madox Ford’s Parade’s End." in David Owen and Cristina Pividori (eds) Writings of Persuasion and Dissonance in the Great War. That Better Whiles May Follow Worse. The Netherlands: Brill:  106-120. 

Saunders, Nicholas.  Matters of Conflict: Material Culture, Memory and the First World War. Taylor & Francis, 2004.

Tylee, Claire. The Great War and Women’s Consciousness: Images of Militarism and Womanhood in Women’s Writings: 1914-1964. Iowa City: Iowa UP, 1990.

Winter, Jay. Sites of Memory, Sites of Mourning. Cambridge: Cambridge UP, 1995.

 

Basic secondary material on modernism:

Booth, Allyson. Postcards from the Trenches: Negotiating the Space between Modernism and the First World War. New York: Oxford UniversityPress, 2011. 

Cole, Sarah. Modernism, Male Friendship, and the First World War. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. 

Goldman, Jane. Modernism, 1910-1945: Image toApocalypse. Basingstoke: Palgrave-Macmillan, 2004.

Hawkes, Rob. Ford Madox Ford and the Misfit Moderns: Edwardian Fiction and the First World War. Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan, 2013. 

(ed.) Levenson, Michael. The Cambridge Companion to Modernism. Cambridge: Cambridge UP, 2011.

Sherry, Vincent B. The Great War and the Language of Modernism. New York: Oxford UP, 2003.

Tate, Trudi. Modernism, History and the First World War. Manchester: Manchester UP, 1998.

 

Basic secondary material on World War One:

Anievas, Alexander. Cataclysm 1914: The First World War and the Making of Modern World Politics. Chicago: Haymarket Books, 2016. 

Howard, Michael. The First World War. New York: Oxford UP, 2002

Mazower, Mark. Dark Continent: Europe’s Twentieth Century. Harmondsworth:Penguin, 2003.

Sheffield, Gary. Forgotten Victory: The First World War, Myth and Realities. London: Headline, 2001.

Stiener, Zara S. Britain and the Origins of the First World War. Basingstoke: Palgrave-Macmillan, 2003


Programari

International Society for First World War Studies: https://www.firstworldwarstudies.org/

Imperial War Museum: https://www.iwm.org.uk/