Logo UAB
2023/2024

Tècniques de Recerca

Codi: 42277 Crèdits: 10
Titulació Tipus Curs Semestre
4313335 Ciència Política OB 0 2

Professor/a de contacte

Nom:
Danislava Milkova Marinova
Correu electrònic:
dani.marinova@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Eva Kristine Ostergaard-Nielsen
Roberto Pannico
Lara Ivana Maestripieri
Miriam Acebillo Baque

Prerequisits

La part quantitativa del curs no requereix cap coneixement previ que no sigui una base matemàtica mínima. Els estudiants que no hagin cursat cap tipus de curs quantitatiu des de l’escola secundària haurien de llegir el text següent abans que comenci el curs:

Bolker, E. D., & Mast, M. 2015. Common Sense Mathematics. Mathematical Association of America. Available at http://www.cs.umb.edu/~eb/qrbook/qrbook.pdf  

Per a més informació sobre estadística: 

Wheelan, C. 2013. Naked Statistics: Stripping the Dread from the Data. New York: WW Norton & Company.


Objectius

L'objectiu d'aquest curs és que els estudiants coneguin i sàpiguen aplicar algunes de les principals tècniques d'investigació en ciències socials per a la recopilació i l'anàlisi de dades. Per tal assolir aquests objectius, tractarem tant tècniques quantitatives com qualitatives. Prioritzem qüestions de formació pràctica i d' interpretació per sobre de qüestions estrictament matemàtiques.

Les sessions sobre tècniques quantitatives i qualitatius transcorreran en paral·lel durant les 8 setmanes del curs. Les classes combinen classes teòriques amb seminaris i sessions de pràctica de les diferents tècniques. Una part important del curs es fa fora de l'aula per consolidar l'ús d'una selecció de les tècniques d'investigació.

 Competències específiques

 • Identificar i saber afrontar les principals dificultats metodològiques que es produeixen en una anàlisi de ciències polítiques
 • Treballar amb un conjunt complex i divers de dades i fonts d'informació
 • Dissenyar un projecte de recerca que satisfaci criteris d'excel·lència i anàlisi rigorós.
 • Aplicar aquelles tècniques de recerca qualitatives i quantitatives necessàries per a una anàlisi sistemàtica i rigorosa de la realitat política.


Competències transversals

 • Ser capaç d'avaluar la investigació aplicada o acadèmica amb criteris rellevants.
 • Ser capaç de dissenyar projectes de recerca acadèmica i aplicada de manera independent i utilitzant la terminologia, l'argumentació i el marc analític adients.
 • Demostrar la capacitat de llegir i entendre textos especialitzats en anglès.

Competències

 • Aplicar les tècniques qualitatives i quantitatives d'anàlisi necessàries per a l'anàlisi sistemàtica i rigorosa d'aspectes concrets de la realitat política.
 • Avaluar amb els criteris adequats informes, documents i recerques elaborats per tercers de manera autònoma.
 • Demostrar comprensió lectora de textos especialitzats en anglès.
 • Dissenyar un projecte de recerca que satisfaci els criteris de rigor i excel·lència acadèmica.
 • Elaborar i redactar projectes i informes tècnics i acadèmics de manera autònoma fent ús de la terminologia, l'argumentació i les eines analítiques adequades a cada context.
 • Gestionar un conjunt de dades i fonts específiques de la ciència política, com ara estadístiques, enquestes o documents.
 • Identificar les principals dificultats metodològiques que sorgeixen en l'anàlisi de la política i saber abordar-les amb les eines existents.

Resultats d'aprenentatge

 1. Accedir a les fonts de dades apropiades per a l'anàlisi de la ciència política.
 2. Avaluar amb els criteris adequats informes, documents i recerques elaborats per tercers de manera autònoma.
 3. Conèixer els debats i reptes actuals de les principals tècniques d'investigació quantitativa i qualitativa.
 4. Conèixer les característiques de les principals tècniques de recerca quantitatives i qualitatives.
 5. Demostrar comprensió lectora de textos especialitzats en anglès.
 6. Elaborar i redactar projectes i informes tècnics i acadèmics de manera autònoma fent ús de la terminologia, l'argumentació i les eines analítiques adequades a cada context.
 7. Fer observables i/o quantificables els fenòmens sociopolítics.
 8. Identificar el mètode estadístic més apropiat per respondre una pregunta de recerca amb les dades disponibles i analitzar dades quantitatives mitjançant el programari estadístic apropiat.
 9. Identificar els avantatges i les dificultats principals respecte de la validesa i la fiabilitat de les tècniques seleccionades.
 10. Identificar les tècniques qualitatives apropiades per respondre una pregunta d'investigació i analitzar dades qualitatives mitjançant les principals tècniques d'anàlisi i el programari de codificació apropiat.
 11. Processar i preparar les dades recollides per a l'anàlisi mitjançant l'ús del programari corresponent.
 12. Relacionar una o diverses tècniques quantitatives i/o qualitatives amb una pregunta de recerca i justificar per què aquesta selecció és la més adequada.

Continguts

MÈTODES QUALITATIUS (Coordinadora: Eva Ostergaard)

Introducció:

Sessió 1. Introducció a l’estudi de les tècniques qualitatives

Característiques fonamentals de la recerca qualitativa. Com avaluar la validesa i fiabilitat a la recerca qualitativa. Tipus de preguntes que es poden respondre utilitzant mètodes qualitatius. Tipus de tècniques que es poden combinar com triangular-es-

Recopilació de dades:

Sessió 2. Investigació sobre el terreny

Aquesta classe examinarà aspectes metodològics i pràctics de la investigació etnogràfica. Es tractaran: tipologies d’investigació de camp, codificació del treball de camp, l’observació (participant), la recopilació d’informació i l’anàlisi de l’evidència qualitativa.

Sessió 3. Entrevistes I

Trets i diferències entre entrevistes estructurades, semiestructurades i obertes / narratives.  

Sessió 4. Entrevistes II -

Sessió 5. Entrevistes III – Grups de discussió

Introducció al grup de discussió, tenint en compte les consideracions conceptuals, les bones pràctiques i els elements del disseny

Sessió 6. Altres qüestions en Investigació Qualitativa

Qüestions ètiques, temes sensibles i transparència en la investigació qualitativa.

Anàlisi de dades:

Sessió 7. Anàlisi del discurs

Aquesta sessió aclarirà què són els discursos, com funcionen i com podem analitzar-los. A més, tractarem els tipus d’anàlisi del discurs i reflexionarem sobre el tipus de dades que podem examinar discursivament.

Sessions 8, 9 i 10. Anàlisi d’entrevistes.

 

MÈTODES QUANTITATIUS (Coordinadora: Danislava Marinova)

Sessió A: Introducció a l'anàlisi de dades quantitatives

Sessió B: estadística descriptiva

Sessió 1: Anàlisi bivariant bàsic

Sessió 2: Introducció a la inferència estadística

Sessió 3: Proves d'hipòtesis bivariades

Sessió 4: Correlació i regressió bivariades

Sessió 5, 6: Regressió múltiple (I)

Sessió 7, 8: Regressió múltiple (II): variables independents categòriques

Sessió 9: Regressió múltiple (II): Interaccions

Sessió 10, 11: Regressió logística (I)

Sessió 12 & 13: Límits i Extensió dels models de regressió

Session 14, 15: Postestimació, gràfics, taules: Sessions pràctiques


Metodologia


Completar els treballs és necessari per l'assoliment del curs. Els professors estaran oberts a la incorporació dels interessos de recerca dels alumnes durant el curs, especialment els relacionats amb les tesis de màster

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Lecture 25 1 3, 4, 8, 9
Pràctiques a clase 25 1 1, 2, 4, 8, 11
Tutories col.lectives i discussió de projectes 5 0,2 2, 4, 9, 12
Tipus: Supervisades      
Tutories individuals 10 0,4 4, 6, 8, 9, 11, 12
Tipus: Autònomes      
Anàlisi de dades qualitatives 30 1,2 6
Anàlisi de dades quantitatives 30 1,2 4, 6, 8, 9, 11
Escritura d'assajos i informes 30 1,2 2, 3, 4, 5, 6, 9
Generació i recopilació de dades qualitatives 30 1,2 4, 6, 11
Lectures 30 1,2 2, 3, 4, 5, 9

Avaluació

Per aprovar el mòdul, cal que els alumnes aprovin cadascuna de les seves dues parts del mòdul (la part qualitativa i la part quantitativa). S'aplicará una penalització del 10% de la nota per cada dia de retard en l'entrega d'un treball.

PART QUALITATIVA (40% de la nota final final del mòdul)

Els estudiants s'avaluaran a base de quatre treballs en mètodes qualitatius:
• Exercici 1 (30% of the qualitative part), Fieldwork/observational techniques
• Exercici 2 (30% of the qualitative part), Interview exercise
• Exercici 3 (30% of the qualitative part), Data analysis (using Atlas.ti al programari per donar suport a l'analysis és optional)
• Exercici 4 (10% de qualitatives part), Group presentation on the research process


Per aprovar la part qualitativa del mòdul, els estudiants han de complir amb tots quatre dels següents requisits :

1. assistir almenys al 80% de les sessions de classe;
2. lliurar les quatre feines;
3. rebre una qualificació aprovatòria (de 5 o més) en tres dels quatre treballs;
4. tenir una nota mitjana superior a 5 en els quatre treballs.

Plagi: copiar en una tasca resultarà en un zero per a aquesta tasca i l'estudiant haurà de presentar-se a l'examen de recuperació.

Examen de recuperació: els alumnes que tinguin una nota mitjana inferior a 5 o que hagin copian en un o més dels treballs podran ser examinats a l'examen de recuperació, sempre que compleixin amb els dos requisits següents:
1. haver assistit al 80% de les sessions de classe I
2. haver lliurat els quatre treballs.


L'examen de recuperació es qualifica com a aprovat o no. Si els estudiants aproven l'examen de recuperació, poden rebre, en el millor dels casos, una nota final de 5 per a la part qualitativa del mòdul.

 


PART QUANTITATIVA (60% de la nota final del mòdul)


Els estudiants seran avaluats sobre la base de cinc treballs per portar a casa en estadístiques aplicades. Cada tasca tindrà el mateix pes per a la qualificació final.


Per rebre una qualificació aprovatòria, els estudiants han de complir els quatre requisits següents:

assistir almenys al 80% de les sessions de classe;
lliurar els cinc treballs;
rebre una qualificació aprovatòria (de 5 o més) en almenys tres dels cinc treballs;
tenir una nota mitjana superior a 5 a les cinc tasques.
Plagi: copiar en una feina resultarà en un zero per a aquesta feina i l'estudiant haurà de presentar-se a l'examen de recuperació.


Examen de recuperació: els estudiants que tinguin una qualificació mitjana inferior a 5 en els cinc treballs o hagin copiat en qualsevol de les cinc tasques poden prendre l'examen de recuperació si compleixen els dos requisits següents:

haver assistit al 80% de les sessions de classe I
haver lliurat les cinc assignacions.
Lexamen de recuperació es qualifica a base daprovat o no aprovat. Si els estudiants aproven l'examen de recuperació, podeu rebre, en el millor dels casos, una nota final de 5 per al mòdul quantitatiu.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Exercicis part qualitativa 40% 15 0,6 1, 5, 10, 11
Treballs part quantitativa 60% 20 0,8 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Bibliografia

Qualitative

Della Porta, D. & M. Keating, M. 2008. Approaches and Methodologies in the Social Sciences: A Pluralist Perspective. Cambridge: Cambridge University Press.

Denzin, N. K., & Y. S. Lincoln (Eds.). 2012. Strategies of Qualitative Inquiry, 4th ed. Thousand Oaks, CA: Sage.

 

Quantitative

Acock, A.C. 2014. A Gentle Introduction to Stata, 4th ed. College Station, TX: Stata Press.

Agresti, A. 2009. Statistical Methods for the Social Sciences, 4th ed. Pearson Prentice Hall.

Kellstedt, P. M. & G. D. Whitten. 2013. The Fundamentals of Political Science Research, 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press.

Lewis-Beck, M.  (1980) Applied regression: An introduction. Thousand Oaks: Sage Publications.

Pollock, P. H. 2012. The Essentials of Political Analysis, 4th ed. Washington, DC: CQ Press.

Pollock, P. H. 2015. A Stata Companion to Political Analysis, 3rd ed. Washington, DC: CQ Press.


Programari

Tècniques qualitatives

 • Nvivo 
 • Atlas-ti

Tècniques quantitatives

 • Stata (16)