Logo UAB
2023/2024

Gestió i Anàlisi de Polítiques Públiques

Codi: 42271 Crèdits: 10
Titulació Tipus Curs Semestre
4313335 Ciència Política OB 0 1

Professor/a de contacte

Nom:
Francesc Xavier Ballart i Hernàndez
Correu electrònic:
xavier.ballart@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Raquel Gallego Calderon
Ixchel Perez Duran
Leire Maria Rincon Garcia
Roger Soler Marti

Prerequisits

Al ser una assignatura que es fa íntegrament en anglès, algunes pestanyes previstes en català no es tradueixen: l'alumne no la pot cursar si no té el nivell d'anglès requerit. 

Students taking this course should have Bachelor's level knowledge about political and administrative institutions and comparative politics.


Objectius

 1. To understand the main theoretical and methodological models in public policy analysis and management.
 2. To learn how to apply those theoretical and methodological models in order to carry out a research in this field.
 3. To understand how to apply that knowledge to the analysis of and intervention in complex social and political problems.
 4. To acquire the knowledge and the necessary skills to apply it within organizational environments in the field of politics and public management.

Competències

 • Analitzar polítiques públiques en diferents àmbits sectorials.
 • Aplicar els coneixements teòrics adquirits a l'anàlisi de situacions reals i, a partir de l'anàlisi de la realitat política, generar orientacions útils per a la presa de decisions.
 • Demostrar comprensió lectora de textos especialitzats en anglès.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 • Reconèixer la complexitat i la diversitat de la realitat política i les tensions a les quals està sotmesa, amb un èmfasi especial en el context espanyol i europeu.
 • Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Treballar en equips de caràcter internacional i interdisciplinari, els membres dels quals tenen orígens i trajectòries diferents.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar les polítiques públiques independentment de la seva especialització sectorial.
 2. Anticipar les conseqüències que pot tenir el disseny d'una determinada política pública.
 3. Aplicar les principals teories per a l'anàlisi dels processos d'elaboració, implementació i avaluació de les polítiques públiques.
 4. Demostrar comprensió lectora de textos especialitzats en anglès.
 5. Dissenyar els instruments per avaluar una política pública concreta.
 6. Distingir els principals actors implicats en els processos de generació i elaboració de les polítiques, amb especial atenció no sols a la seva complexitat particular sinó també a la dels entorns de xarxa en què s'interrelacionen.
 7. Identificar els diferents actors rellevants implicats en la definició d'una política, els seus repertoris d'acció, interessos i recursos.
 8. Identificar els factors i les variables que poden incidir en la definició i els resultats d'una política pública.
 9. Identificar la importància dels contextos polítics específics a l'hora de dissenyar una política.
 10. Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 11. Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 12. Treballar en equips de caràcter internacional i interdisciplinari, els membres dels quals tenen orígens i trajectòries diferents.

Continguts

 

PUBLIC MANAGEMENT TOPICS

Today’s context for Public and Third Sector Management

What leaders do: power and negotiation

Comparative Performance 

Work and Public Sector Motivation 

Accountability and transparency in public administration

Regulation, representation and trust 

Algorithms in Public Administration

 

PUBLIC POLICY TOPICS

Introduction to Public Policy Process: Actors, Problems and Agendas

Minimum income policies

Inequality and poverty  

New Social Risks and current challenges to social policies

Policies for the young

Other policies  

 


Metodologia

Learning is based on the reading and discussion of theoretical and empirical knowledge.

The aim is to acquire the capacity to formulate questions and answers. To this end, students will have to be active and autonomous in searching and selecting relevant information, in reading and thinking in order to create a rich and informed dialogue with the lecturer.

This autonomous effort will be required previously to each session, via reading, essay writing and some cases and exercices. This work will then be complemented with seminar discussions and oral presentations, which will help to better understand both theory and practice-based knowledge as well as to question it.

Class teaching will combine lectures and seminar/case, exercise discussions on theoretical and empirical knowledge –always trying to find the applicability of theory to the real world.

Tutorial teaching will focus on the preparation of essays, exercises and presentations.

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Clases, assistència i participació 125 5 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Tipus: Supervisades      
Seminaris i tutories 50 2 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Tipus: Autònomes      
Lectura, exercicis i redacció de textos tipus assaig 70 2,8 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Avaluació

Evaluation will be botn continuous and final. It will be based on the outputs of the different activities in which students will engage to show they have achieved the expected competencies.

Such activities and outputs include:

 1. Practical exercises proposed in class (public management) 
 2. Short essays and exercises  (public policy)
 3. A test (public management)
 4. A final term policy essay (public policy)   

Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
3 exercicis avaluació continua (Public Management) i 3 assajos curts avaluació continua (Public Policy) 50% 3 0,12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Assaig llarg Public Policy 25 % 1 0,04 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11
Test final part de Public Management 25% 1 0,04 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Bibliografia

More recent papers and adjusted to the each topic in the Syllabus to be distributed in class

PUBLIC MANAGEMENT 

Boyne, G.A. (2003) “Sources of Public Service Improvement: A Critical Review and Research Agenda”, Journal of Public Administration Research and Theory, 13 (3): 367- 394

De Vries, M.; Nemec, J. 2013 “Public Sector Reform: An Overview of Recent Literature and Research on NPM and Alternative Paths”, International Journal of Public Sector Management, 26(1):4-16.

Ferlie, E., Lynn, L.E. Jr and Pollitt, Ch. 2005 The Oxford Handbook of Public Management, New York: Oxford University Press.

Grant, A. 2012 “Leading with Meaning: Beneficiary Contact, Prosocial Impact and the Performance Effects of Transformational Leadership”, Academy of Management Journal, 55 (2):458-476 

Heifetz R. A. Linsky, M. 2002 Leadership on the Line. Boston, Mas: Harvard Business School Press. Pages 9-30

Kelly, J. 2007 “Reforming Public Services in the UK: Bringing in The Third Sector” Public Administration, 85 (4):1003-1022

Koffijberg, J. De Bruin, H. Priemus, H. 2012 “Combining Hierarchical and Network Strategies: Successful Changes in Dutch Social Housing” Public Administration, 90 (1):262-275 

Kotter, J.P. 2001 “What Leaders Really Do”. Harvard Business Review, December  

Kuhlmann, S. and Wollmann, H. 2014 Introduction to Comparative Public Administrations. Administrative Systems and Reform in Europe. Cheltenham and Northampton, MA:  Edward Elgar

Latham, G.P., Borgogni, L., Petitta, L. 2008 “Goal Setting and Performance Management in the Public Sector” International Public Management Journal, 11(4) 385-403

McGuire, M Agranoff, R. 2011 “The Limitationsof Public Management Networks” Public Administration, 89 (2):265-284

Milward, H.B. Provan. K.G. (2000) “Governing theHollow State” Journal of PublicAdministration Research and Theory 10 (2) 359-379

Moynihan, D.P. 2005 “What Do We Talk About When We Talk About Performance. Dialogue Theory and Performance Budgeting” Journal of Public Administration Research and Theory, 16: 151-168

Moynihan, D. P. Pandey, S. K. 2010 “The Big Question for Performance Management: Why Do Managers Use Performance Information” Journal of Public Administration Research and Theory, 20:849-866

OECD, 2008. Public-Private Partnerships. In Pursuit of Risk Sharing and Value for Money. Paris. OECD Publications. Chapter 1.  

Olsen, J. P.  2005 “Maybe It is Time to Rediscover Bureaucracy”, Journal of Public Administration Research and Theory, 16:1-24 

Page, E. Hood, C. Lodge, M. 2005. “Conclusion; Is Competency Management a Passing Fad”  Public Administration, 83 (4): 853-860

Perry, J., Christensen, R.K. 2015 Handbook of Public Administration, London: Routledge.

Perry, J. Hondeghem, A. Wise L.R. 2008. “Revisiting the Motivational Bases of PublicService: Twenty Years of Research and an Agenda for the Future”  Public Administration Review 70 (5):681-690    

Pollit, C. 2009 “Bureaucracies Remember; Post-Bureaucratic Organizations Forget”, Public Administration, 82 (2): 198-218

Pollit, C. and Bouckaert, G. 2004 Public Management Reform. A Comparative Analysis, Oxford: Oxford University Press

Truss, C. 2008 “Continuity and Change: The Role of the HR Function in the Modern Public Sector” Public Administration, 86 (4):1071-1088

Vandenabeele, W. 2008 “Government calling: Public Service Motivation as an Element in Selecting Government as an Employer of Choice”, Public Administration 86 (4):1089-1105

Van Ryzin, G. G. Charbonneau 2010 “Public Service Use and Perceived Performance;An Empirical Note on the Nature of the Relationship” Public Administration, 88 (2): 551-563

Van Ryzin, G. G. Immerwahr, Altman, S. 2008 “Measuring Street Cleanliness:  A Comparison of New York City’s Scorecard and Results from a Citizen Survey” Public Administration Review March –April: 295-303

Weibel A., Rost, K., Osterloh, M. “Pay for Performance in the Public Sector-Benefits and Hidden Costs” Journal of Public Administration Research and Theory 20: 387-412

Wright, B.E. Moynihan, D.P. Pandey, S. K.2011 “Pulling the Levers: Transformational Leadership, Public Service Motivation and Mission Valence”, Public Administration Review 77 (2): 206-215

 

PUBLIC POLICY 

Albi, E.; González-Páramo, J.; López Casasnovas, G. 1997. Gestión pública. Barcelona. Ariel.

Aguilar, L. 1992. La hechura de las políticas públicas. México. M.A. Porrua. 4 vols.

Ballart, X. 1992 ¿Cómo evaluar programas y servicios públicos? Madrid. Ministerio para las Administraciones Públicas.

Barzelay, M.; Gallego, R. 2006. ‘From “new institutionalism” to “institutional processualism”: Advancing knowledge about public management policy change’. Governance, 19, 4:531-557.

Colebatch, H. 2002. Policy. London: Open University Press. 2nd edition.

Hill, M. ed. 1997. The policy process. A reader. Hertfordshire. Prentice Hall/Harvester Wheatsheaf. 2nd edition.

Kingdon, J. 1995. Agendas, alternatives, and public policies. New York. HarperCollins. 2nd edition.

Knoepfel, P.; Larrue, C.; Varone, F. 2001. Analyse et pilotage des politiques publiques. Basel. Helbing and Lichtenhahn.

Lane, J. 1993. The public sector. Concepts, models and approaches. London. Sage.

Loseke, D. 2003. Thinking about social problems. New Jersey. Aldine Transaction. 2nd edition.

Moore, M. 1995. Gestión estratégica y creación de valor en el sector público. Paidós. Barcelona. (traducció 1998).

Pressman, J.; Vildavsky. A. 1984. Implementation. Berkeley. University of California Press. 3rd edition.

Sabatier, P. ed. 1999. Theories of the policy process. Oxford. Westview Press.

Stone, D. 2002. Policy paradox. The art of political decision making. London. Norton. 2nd edition.


Programari

(More detail in the syllabus to be distributed)