Logo UAB
2023/2024

Màrqueting Sociopolític

Codi: 42228 Crèdits: 10
Titulació Tipus Curs Semestre
4313148 Màrqueting OT 0 2
4313335 Ciència Política OT 0 2

Professor/a de contacte

Nom:
Marta Gallina
Correu electrònic:
marta.gallina@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Guillermo Rico Camps

Equip docent extern a la UAB

Marta Gallina
Paula Zuluaga

Prerequisits

S'espera que els estudiants matriculats en aquest curs tinguin un nivell de grau en ciències polítiques o en qualsevol altra disciplina de ciències socials. Es recomana als estudiants que es familiaritzin amb els llibres següents, especialment si tenen títols d'altres disciplines:

- Dalton, R.J. (2013) Citizen Politics: Public Opinion and Political Parties in Advanced Industrial Democracies. CQ Press

- Negrine, R. and Stanyer J. (eds) (2007) The Political Communication Reader. Routledge.


Objectius

El primer objectiu d'aquest mòdul és entendre les bases científiques del comportament electoral. Així, estudiarem quines són les causes de la votació i analitzarem els models que intenten predir-la. El segon objectiu del mòdul tracta de les bases comunicatives de la política. Així, analitzarem com els actors polítics, els mitjans de comunicació i la gent en general interactuen amb la comunicació política. L'objectiu final del mòdul és familiaritzar l'estudiant amb els debats actuals sobre l'opinió pública i els temes electorals.

Competències

  Màrqueting
 • Abordar situacions i/o problemes empresarials que puguin comportar un dilema ètic a partir d'una reflexió crítica.
 • Analitzar dades d'enquesta mitjançant el programari estadístic adequat.
 • Argumentar i redactar informes precisos i clars sobre problemes comercials plantejats.
 • Desenvolupar habilitats comunicatives en presentacions orals davant de públics crítics.
 • Dissenyar i executar investigacions de mercat.
 • Traslladar a l'àmbit sociopolític l'anàlisi, la planificació i el disseny d'estratègies en el màrqueting.
 • Treballar en equips de caràcter interdisciplinari.
  Ciència Política
 • Analitzar el comportament i les actituds polítiques dels ciutadans i els processos de comunicació política en els quals estan immersos.
 • Aplicar les tècniques qualitatives i quantitatives d'anàlisi necessàries per a l'anàlisi sistemàtica i rigorosa d'aspectes concrets de la realitat política.
 • Dissenyar un projecte de recerca que satisfaci els criteris de rigor i excel·lència acadèmica.
 • Elaborar i redactar projectes i informes tècnics i acadèmics de manera autònoma fent ús de la terminologia, l'argumentació i les eines analítiques adequades a cada context.
 • Treballar en equips de caràcter internacional i interdisciplinari, els membres dels quals tenen orígens i trajectòries diferents.

Resultats d'aprenentatge

 1. Abordar situacions i/o problemes empresarials que puguin comportar un dilema ètic a partir d'una reflexió crítica.
 2. Analitzar dades d'enquesta mitjançant el programari estadístic adequat.
 3. Analitzar dades d'enquesta mitjançant el programari estadístic apropiat.
 4. Argumentar i redactar informes precisos i clars sobre problemes comercials plantejats.
 5. Descriure les diferents teories sobre els efectes i conseqüències de la comunicació política i saber estimar el seu impacte real en contextos concrets.
 6. Desenvolupar habilitats comunicatives en presentacions orals davant de públics crítics.
 7. Dissenyar i dur a terme una anàlisi a través d'enquestes coneixent els diferents aspectes (qüestionari, mostreig, mode d'administració).
 8. Dissenyar i portar a terme una anàlisi mitjançant enquestes i conèixer-ne els diferents aspectes (qüestionari, mostreig, mètode d'administració).
 9. Distingir les fonts de dades per a l'estudi de problemes sociopolítics.
 10. Elaborar i redactar projectes i informes tècnics i acadèmics de manera autònoma fent ús de la terminologia, l'argumentació i les eines analítiques adequades a cada context.
 11. Fer observables i quantificables els fenòmens sociopolítics.
 12. Identificar els actors clau del sistema polític: els seus repertoris d'acció, interessos i recursos.
 13. Identificar les diferents variables implicades en un problema d'investigació sociopolític i com es relacionen entre si.
 14. Interioritzar les funcions, temps, eixos de competició i indicadors de les eleccions.
 15. Plantejar un ampli rang de dissenys d'investigació diferents per a respondre diferents preguntes d'investigació de caràcter sociopolítics i saber quin és el més adequat en cada ocasió.
 16. Plantejar un ampli rang de dissenys de recerca diferents per respondre diferents preguntes d'investigació de caràcter sociopolític i saber quin és més adequat en cada ocasió.
 17. Reconèixer el funcionament de les principals institucions polítiques i com aquestes poden incidir en el comportament dels ciutadans.
 18. Treballar en equips de caràcter interdisciplinari.
 19. Treballar en equips de caràcter internacional i interdisciplinari, els membres dels quals tenen orígens i trajectòries diferents.
 20. Utilitzar el llenguatge visual i verbal més freqüent en les campanyes electorals i institucionals.
 21. Utilitzar recursos per a la presentació atractiva i resumida de dades i resultats en matèria d'anàlisi sociopolític.
 22. Utilitzar recursos per a la presentació atractiva i resumida de dades i resultats en matèria d'anàlisi sociopolítica.

Continguts

Part 1. Comportament electoral

1.1.Les bases de posició social del vot: escissions i alineacions

1.2.Les bases de valors del vot: identificació del partit, ideologia i estats d'ànim polítics

1.3.Les bases personals del vot: la importància dels líders

1.4.Emetre vots i suport de partits de nínxol

1.5.Els models espacials de la competició de partits: proximitat i direccionalitat

1.6.Votació econòmica: la importància de la situació econòmica

1.7.Votació estratègica: la importància del sistema electoral

1.8.Votació d'esdeveniments: com els esdeveniments configuren els resultats de les eleccions

1.9.Politics multinivells i eleccions de segon ordre

1.10.Sense vot: causes i antecedents

1.11.Les conseqüències polítiques de no votar

 

Part 2. Comunicació política

2.1.Efectes de campanya: són mínims?

2.2.Persuasió política i resistència a la persuasió 

2.3.El paper de les predisposicions: l'exposició selectiva partidista

2.4.La hipòtesi de la bretxa de coneixement

2.5.Campanya negativa

2.6.El populisme com a estil de comunicació

2.7.Repolitització del ‘gènere’: partits polítics i comunicació a les xarxes socials

2.8.Diferències de gènere en la comunicació dels polítics: discursos, publicitat i autorepresentació en les formes tradicionals i digitals de comunicació

2.9.Diferències de gènere en la cobertura dels mitjans polítics

2.10.Dones polítiques i violència política en línia

2.11.Escletxes de gènere en el compromís polític: exposició a notícies, participació en línia i veu política

2.12.Gènere i comunicació política: IA, comunicació política digital i altres

 

Part 3. Opinió pública

3.1.L'opinió pública i la seva mesura: una introducció

3.2.Formació de l'opinió pública: una revisió de teories;

3.3.Opinió pública i sensibilitat a les polítiques: el problema de la congruència entre les elits de masses;

3.4.Reptes en la investigació de l'opinió pública: la qüestió de la 'desirabilitat social' i la qualitat de les enquestes d'opinió pública

3.5.Populisme (i): Conceptualització i Mesura

3.6.Populisme (ii): causes i conseqüències

3.7.Les emocions a la política

3.8.Raonament motivat


Metodologia

Una sessió típica inclourà una conferència més una discussió comuna de les lectures obligatòries. Aquí, un alumne presentarà un treball i la resta de la classe discutirà les conclusions. S'espera que tots els alumnes llegeixin les lectures obligatòries del seminari i preparin les seves intervencions.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Lectures 40 1,6 5, 11, 12, 13, 14, 17, 20
Seminars 24,5 0,98 9, 13, 22
Tipus: Supervisades      
Essay writing 50 2 3, 4, 8, 10, 15, 19
Reading 50 2 1, 5, 9, 14
Tipus: Autònomes      
Individual study 80 3,2 5, 12, 14, 17

Avaluació

L'avaluació es divideix en els elements següents:

1. Presentació de les lectures obligatòries i participació en el debat (25%). Cada setmana un alumne s'encarregarà de presentar la lectura obligatòria. Cada exposició tindrà la finalitat de presentar la lectura en totes les seves parts de manera clara i exhaustiva, incloent al final de la presentació tres preguntes per tal d'alimentar la discussió/debat a classe. Els alumnes encarregats de la presentació hauran de preparar les diapositives i enviar les diapositives al professor que impartirà la classe. S'avaluaran les seves habilitats de presentació, la capacitat de relacionar-se amb l'article i la seva literatura, la seva comprensió dels resultats/descobertes presentats en la lectura, la qualitat de la seva presentació oral i visual i la rellevància de les seves tres preguntes. Els estudiants que no es presentin a la presentació programada rebran una penalització de 5 punts sobre la seva nota d'aquesta part. Les presentacions han de durar uns 15 minuts. Les presentacions més curtes (menys de 12 minuts) o més llargues (més de 16 minuts) seran penalitzades. Tots els alumnes han de llegir les lectures obligatòries i participar en la discussió a classe. La participació al debat a classe també formarà part de l'avaluació. Per tant, els alumnes que facin una bona presentació de la lectura però no participin activament en la discussió durant la resta de sessions seran penalitzats en la seva nota d'aquesta part.

2. Assaig escrit (25%). Els estudiants elaboraran una redacció escrita escollint entre una llista de possibles títols/temes que es posaran a la seva disposició a l'inici del curs. L'assaig seguirà l'estructura clàssica d'un article científic, incloent resum,introducció, literatura, mètodes, resultats, discussió, llista de referències (s'han d'incloure almenys tres referències). Els estudiants hauran de presentar una pregunta de recerca clara i ben definida i intentar respondre a la pregunta de recerca a partir de la literatura/descobriments anteriors o en la seva pròpia elaboració de dades/recursos. Els assaigs han de tenir un mínim de 3000 paraules i un màxim de 4000 paraules, excloent les referències. Els assaigs s'han de redactar en anglès i lliurar-los al professor responsable del tema seleccionat en el termini indicat. Els assaigs enviats fora de la data límit rebran una penalització de 2 punts per cada dia de retard. El plagi i l'ús de la intel·ligència artificial no es toleraran sota cap circumstància. NO es poden presentar treballs que hagin estat preparats per a altres cursos o per a la tesi.

3. Examen final (50%). Al final de les classes, els alumnes hauran de fer una prova final. La prova inclourà 20 preguntes de resposta múltiple sobre els temes exposats a classe durant el curs.

En cas de recuperació de l'examen, s'aplicarà el mateix mètode d'avaluació descrit anteriorment.

Els alumnes seran qualificats amb una nota numèrica que va de 0 a 10, sent 10 la millor nota.

Els estudiants han d'assistir com a mínim al 80% de les sessions per aprovar aquest mòdul.

Els professors proporcionaran més detalls i informació sobre el procés d'avaluació durant la presentació del mòdul.

En el cas de l'avaluació única, els estudiants hauran de:

- Presentar comentaris escrits (màxim 3000 paraules) sobre una lectura que puguin escollir entre les seleccionades pels professors (25%)

- Presentar un assaig escrit escollintd'unallista de possibles títols/temes (en termes de recompte de paraules, estructura de l'assaig, etc. s'apliquen les mateixes regles descrites anteriorment) (25%)

- Fer un examen final (20 preguntes d'opció múltiple) sobre una selecció de lectures que cada professor posarà a disposició dels estudiants (50%)

En cas de recuperació de l'examen, s'aplicarà el mateix mètode d'avaluació descrit anteriorment per a l'avaluació única.

 

En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professor o la professora informarà l’alumnat (Moodle) del procediment i la data de revisió de les qualificacions.

L’estudiant rebrà la qualificació de “No avaluable” sempre que no hagi lliurat més del 1/3 parts de les activitats d’avaluació.

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

Els exàmens on hi ha hagut irregularitats (per exemple, plagi, ús no autoritzat de la IA, etc.) no són recuperables.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Final test 50 1 0,04 5, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20
Presentation and partecipation in class 25 2,5 0,1 1, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21
Written essay 25 2 0,08 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22

Bibliografia

Les lectures bàsiques són:

Bartels, Larry M. 2008. "The Study of Electoral Behavior." Extended version of a chapter in Jan E. Leighley, ed., The Oxford Handbook of American Elections and Castells, M (2009). Communication Power. Oxford: Oxford University Press.

Eijk, Cees van der, and Mark Franklin. 2009. Elections and Voters. London: Palgrave Macmillan.

Evans, Jocelyn A.J. 2004. Voters and Voting: An Introduction. London: Sage.

Iyengar, S., McGrady, Jennifer A. (2007). Media Politics: A Citizen’s Guide. New York: W.W. Norton & Company.

Lowery, S.A., De Fleur, M.L. (1994). Milestones in Mass Communication Research: Media Effects. New York: Pearson.

McNair, Brian (2003). An Introduction to Political Communication. London: Routledge.

Perloff, Richard M. (2014). The Dynamics of Political Communication. Media and Politics in a Digital Age. New York: Routledge.

Soroka, Stuart N., Wlezien, Christopher (2010). Degrees of Democracy: Politics, Public Opinion and Policy. New York: Cambridge University Press

El temari conté una bibliografia detallada per a cada sessió.


Programari

No aplicable