Logo UAB
2023/2024

Seguretat i Desenvolupament: Pautes d'Anàlisi i d'Intervenció

Codi: 41714 Crèdits: 15
Titulació Tipus Curs Semestre
4313800 Relacions Internacionals, Seguretat i Desenvolupament OT 0 1

Professor/a de contacte

Nom:
Alessandro Demurtas
Correu electrònic:
alessandro.demurtas@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Ana Ayuso Pozo
Carlos Daniel Martin Faus
Maria Claudia Jimenez Franco

Equip docent extern a la UAB

Andrea Costafreda
Laia Serra

Prerequisits

Es demanen els requisits d'entrada al màster. S'oferirà per part del coordinador bibliografia addicional per als alumnes que ho sol·licitin o que, a criteri del coordinador, necessitin ajudes complementàries.


Objectius

Els objectius són:

- Familiaritzar-se amb els enfocaments, les teories, els conceptes i els instruments pràctics dels estudis i la pràctica de la seguretat, el desenvolupament, la resolució de conflictes i la construcció de la pau.

- Aconseguir una comprensió profunda dels diversos conceptes, models teòrics i instruments metodològics i pràctics existents als camps d'estudi de la seguretat, la resolució de conflictes i el desenvolupament.

- Conèixer i ser capaç d'aplicar i avaluar críticament la teoria i la pràctica del desenvolupament humà, de la resolució de conflictes i de la seguretat humana.

- Adquirir els coneixements necessaris per elaborar propostes dintervenció sobre els principals aspectes relacionats amb les polítiques i estratègies de seguretat, desenvolupament, construcció de pau i cooperació per al desenvolupament.

 

El mòdul pretén concretament que els alumnes es familiaritzin, coneguin i puguin fer servir:

(a) El marc general de la postguerra freda, quant a agenda, actors, conceptes, dinàmiques i instruments d'anàlisi i d'intervenció, a partir de la convergència de les agendes de seguretat i de desenvolupament.

(b) Els principals conceptes, enfocaments, polítiques, estratègies i instruments existents en el camp dels estudis de seguretat i d'anàlisi de conflictes i mètodes de resolució d'aquests, amb un èmfasi particular en la construcció de pau.

(c) Els principals conceptes, enfocaments, polítiques, estratègies i instruments existents en el camp dels estudis i la pràctica del desenvolupament i de la cooperació per al desenvolupament, així com en temes relacionats com el comerç, el medi ambient i els drets humans.

(d) Les principals eines i instruments d'intervenció usats en cooperació per al desenvolupament, l'anàlisi de conflictes, la prevenció de conductes violentes i la construcció de pau en general i en alguna regió particular.


Competències

 • Analitzar, sintetitzar, organitzar i planificar projectes i treballs relacionats amb el seu àmbit d'estudi.
 • Aplicar els instruments metodològics necessaris per a l'anàlisi sistemàtica i rigorosa de les relacions internacionals (observació, comparació, formulació d'hipòtesi, etc.), així com les eines d'intervenció (elaboració de polítiques i estratègies, la planificació, tècniques de negociació i mediació, etc.).
 • Buscar informació en la literatura científica fent servir els canals apropiats i integrar aquesta informació per plantejar i contextualitzar un tema de recerca.
 • Fer un diagnòstic de les problemàtiques de seguretat i de desenvolupament als països, regions i àmbits del sistema internacional proposats, i a partir d'aquest diagnòstic generar orientacions útils a la presa de decisions.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar, sintetitzar, organitzar i planificar projectes i treballs relacionats amb el seu àmbit d'estudi.
 2. Buscar informació en la literatura científica fent servir els canals apropiats i integrar aquesta informació per plantejar i contextualitzar un tema de recerca.
 3. Escriure informes, articles acadèmics o propostes d'intervenció sobre problemes concrets de seguretat i de desenvolupament.
 4. Formular pautes d'intervenció en seguretat i desenvolupament, especialment en contextos de processos de pau i construcció de la pau, des de diferents perspectives teòriques.
 5. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
 6. Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats
 7. Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit

Continguts

Mòdul 1. Marc conceptual i contextual: el marc de la postguerra freda, les agendes, els actors i els conceptes i instruments en seguretat i desenvolupament (sessions d'1 a 4)

Mòdul 2. L'agenda de seguretat i desenvolupament des de l'òptica de les relacions Nord-Sud (sessions de 5 a 8)

Mòdul 3. Pràctica sobre la teoria de la securitització (sessió 9). Desenvolupament i sistema internacional de cooperació al desenvolupament i dret internacional dels drets humans: conceptes, enfocaments, polítiques i estratègies, instruments dintervenció (sessions 10 a 16)

Mòdul 4. Instruments i polítiques dintervenció en seguretat i desenvolupament: estratègies de seguretat, fer les paus, cooperació al desenvolupament i construcció de pau (sessions 17 a 19)


Metodologia

Cada classe es dedicarà preferentment a un tema específic, dins de cada bloc i tindrà unes lectures concretes a disposició de lalumnat al Campus virtual.

S'oferirà un esquema per mòdul o sessió/sessions.

Es dedicarà com a mínim mitja hora de cada sessió al comentari dels textos, amb aportacions acordades i altres espontànies.

Només excepcionalment hi haurà dossiers en paper.

Tot el material estarà disponible al campus virtual.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Clases expositivas 75 3 1, 4, 5
Tipus: Supervisades      
Exposició oral de treballs, aprenentatge basat en problemes, realització d'activitats pràctiques 112 4,48 5, 6
Tipus: Autònomes      
Lectura d'articles d'interés, elaboració de treballs, estudi personal 188 7,52 1, 2, 3

Avaluació

La nota, responsabilitat final del professor Demurtas, es compondrà de:

1. Assistència i participació a classe: 10%

2. Examen parcial sobre les lectures obligatòries del mòdul: 25%

3. Treball individual sobre la teoria de la securitització: 25%

4. Examen final individual i presencial: 40% L'examen inclourà totes les lectures i temes tractats al curs.

Per poder aprovar l'assignatura, l'alumnat haurà de realitzar les tres proves obligatòries i treure una mitjana ponderada mínima de 5.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Assistència i participació 10% 0 0 1, 4, 6, 7
Examen final 40% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6
Examen parcial 25% 0 0 1, 3, 4, 5, 6, 7
Treball sobre la teoria de la securitització 25% 0 0 1, 2, 3, 5, 6

Bibliografia

El professorat posarà a disposició de l'alumnat la bibliografia obligatòria i recomanada al Campus Virtual.

Manuals generals

Peter Hough, International Security Studies: Theory and Practice, Routledge, 2020, II ed.

Barry Buzan, Ole Waever, Jaap de Wilde, Security: A New Framework for Analysis, Boulder, Lynne Rienner, 1998. 

Johan Galtung, Peace by peaceful means. Peace and Conflict, Development and Civilization, Londres, Sage, 1996 (apartats I y II y Conclusions).

Rafael Grasa, Cinquanta anys d'evolució de la investigació per a la pau. Tendències i propostes per observar, investigar i actuar, Barcelona, Oficina de Promoció de la Pau i dels Drets Humans (Generalitat de Catalunya), 2010. 

 

Textos sobre resolució de conflictes

The Arbinger Institute, The Anatomy of Peace: Resolving the Heart of Conflict, Paperback, 2022, IV ed.

Peter Wallensteen, Understanding Conflict Resolution. War, Peace and the Global System, Sage, 2002.

H. Miall, O. Ramsbotham, T. Woodhouse, La resolución de conflictos. La prevención, gestión y transformación de conflictos letales, Barcelona, Bellaterra/ICP, 2011

J. Baylis, J. Wart, E.Cohen, C. S. Gray, Strategy in the Contemporary World. An Introduction to Strategic Studies, Oxford, Oxford University Press, 2002.

M. Kaldor, New & Old Wars. Organized Violence in a Global Era, Londres, Polity Press, 1999.

A. Rapoport, Peace, An Idea Whose Time Has Come, Ann Arbor, University of Michigan Press, 1992

 

Textos sobre desenvolupament i cooperació per al desenvolupament

Kaul, I. (1999) "In search of a new paradigm of international development co-operation", Development, Vol, 42, nº 3.

López, G.A. y Molina de la Torre, I. (2000), Introducción a la solidaridad internacional: La cooperación para el desarrollo, Universidad de Valladolid, Valladolid.

Preston, P.W. (1997) Development Theory. An Introduction, Blackwell Publishers, Oxford pp.245-246.

Stewart, F. (1999), “Aid in the 21st century: Reconciling the real and the desirable", Development, Vol, 42, nº 3.

 

Textos centrats en enfocament de capacitats, empoderament, microfinances o gènere

Berger, I. (1989) “Giving Women Credit: the strengths and limitations of credit as a tool for alleviating poverty”, World Development, 17(7), pp.1017-1032.

Crocker, D. (1995) “Functioning and Capability: the Foundations of Sen’s and Nussbaum’s Development Ethic, Part 2” a Nussbaum, N. i Glover, J. (eds.) Women, Culture and Development. A study of human capabilities, Oxford, Oxford University Press, pp.153-198.

Francis, E. (2000) Rural Livelihoods and Gender, mimeo, pp.110-111.

Goetz, A.M. i Sen Gupta, R. (1996) “Who Takes the Credit? Gender, Power, and Control over Loan Use in Rural Credit Programs in Bangladesh” a World Development, 24(1), pp.45-63.

Moser, C. O. (1994) Gender, Planning and Development: Theory, Practice and Training, Routledge, London, capítol 4, pp.55-79.

Sen, A.K. (1999) Development as Freedom, Oxford University Press, Oxford-New York.

Sen, A.K. (1995a) Nuevo examen de la desigualdad, Alianza Editorial, Madrid.

Sen, A.K. (1990a) “Development as Capability Expansion” a K. Griffin i Knoghts, J.(eds.) Human Development and the International Strategy for the 1990s, MacMillan, London.

Sen, A.K.(1990b),“Gender and cooperative conflicts” a Tinker, I. (ed.)Persistent Inequalities. Women and World Development.

Sen, A.K. (1990c), “Justicia: medios contra libertades”, a Sen, A.K. (1998) Bienestar, Justicia y mercado, Paidós / ICE UAB, Barcelona.

Sen, A.K. (1985) “El bienestar, la condición de ser agente y la libertad. Conferencias ‘Dewey’ de 1984”, a Sen, A.K. (1998) Bienestar, Justicia y mercado, Paidós / ICE UAB, Barcelona.


Programari

Calendari orientatiu de les classes, subjecte a modificacions

 

OCTUBRE

1. Alessandro Demurtas: introducció al curs, explicació de la guia docent, dels continguts i del sistema d'avaluació (classe de 3 hores)

2. Alessandro Demurtas (lectures 1)

3. Alessandro Demurtas (lectures 2)

4. Alessandro Demurtas (lectures 3)

5. Laia Serra

6. Laia Serra

 

NOVEMBRE

7. Laia Serra

8. Laia Serra

9. Alessandro Demurtas: examen parcial en classe (25% de la nota)

10. Rafael Grasa

11. Rafael Grasa

12. Rafael Grasa

13. Claudia Jiménez (Comerç mundial y OMC)

14. Barbara Díaz (Protecció internacional dels DDHH)

 

DESEMBRE

15. Alessandro Demurtas: classe pràctica sobre securitització (25% de la nota)

16. Anna Ayuso

17. Anna Ayuso

18. Carlos Martín

 

GENER

19. Alessandro Demurtas

20. Examen final presencial: 40% de la nota