Logo UAB
2023/2024

Pràctiques Professionals

Codi: 106923 Crèdits: 12
Titulació Tipus Curs Semestre
2503710 Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial OT 4 0

Professor/a de contacte

Nom:
Joan Carles Llurdes Coit
Correu electrònic:
joancarles.llurdes@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

Per poder cursar l'assignatura l'estudiant ha de complir tota una sèrie de requisits:

 1. A l’assignatura de Pràctiques Externes s’hi accedeix mitjançant un procés de preinscripció que té un calendari que es fa públic cada any. Podeu consultar el calendari al següent enllaç (https://www.uab.cat/web/estudiar/graus/graus/informacio-1345722449027.html). No haver fet la preinscripció comporta la impossibilitat de matricular-se després a l’assignatura de Pràctiques Externes. Només s’assignarà una plaça de pràctiques a l’alumnat que s’hagi preinscrit dins del termini establert.
 2. Sobre això últim, de totes formes cal tenir en compte que en el cas que hagi més demanda de places que oferta disponible es procedirà a una selecció en funció de la nota mitjana de l'expedient acadèmic de l'alumnat. Per tant, la preinscripció no garanteix tampoc que finalment es puguin fer les pràctiques.
 3. Matrícula per part de l'estudiant, prèvia comprovació a l'oficina de Gestió Acadèmica de la seva inclusió en el llistat d'estudiants definitivament admesos. Subscripció d'una pòlissa d'assegurança complementària.
 4. Signatura d'un conveni de pràctiques individual per a l'estudiant, o bé signatura d'una resolució de la Degana de la Facultat en el cas que les pràctiques es facin en l'àmbit de la UAB (p. ex. en grups de recerca).
 5. Es recomana que l'estudiant disposi de firma digital (aquesta facilita i agilitza molt la tramitació posterior del conveni).
 6. L'estudiant ha de disposar del CV actualitzat.
 7. Per a altres consideracions caldrà remetre's al que s'indiqui al protocol de pràctiques externes de la Facultat de Filosofia i Lletres, aprovat per la Comissió d'Ordenació Acadèmica (COA) de la Facultat en data de 30 d'abril de 2019.

Tot i que no ha de ser considerat com un prerequisit, es recomana a l'estudiant que estigui amatent a la possibilitat que la realització de les pràctiques pugui ser incompatible amb el seguiment de la docència presencial programada per al curs en qüestió. Altrament dit, que els horaris docents dificultin o, fins i tot, impossibilitin la realització de les pràctiques.


Objectius

La finalitat d'aquesta assignatura és aplicar les competències adquirides durant el grau en un entorn real professional en empreses i institucions de l'àmbit de la planificació territorial, sostenibilitat, medi ambient i la geografia en general. Concretament els objectius d'aquestes pràctiques són:

 1. Permetre que l'alumnat apliqui i complementi els coneixements teòrics i pràctics, adquirits al llarg de la seva formació acadèmica.
 2. Facilitar el coneixement de la metodologia de treball adequada a la realitat professional en què l'estudiantat haurà d'operar, contrastant i aplicant els coneixements adquirits.
 3. Afavorir l'adquisició de competències tècniques, metodològiques, personals i participatives que prepari a l'estudiantat per a l'exercici en alguna de les activitats professionals de la Geografia.
 4. Obtenir una experiència pràctica que faciliti la inserció en el mercat de treball i millori l'ocupabilitat futura.
 5. Afavorir els valors de la innovació, creativitat i compromís social.

Competències

 • Analitzar i interpretar de manera sistèmica elements ambientals, demogràfics, urbans i paisatgístics.
 • Elaborar propostes d'acció i intervenció en el territori que abordin problemes sociodemogràfics i ambientals.
 • Introduir els aspectes teòrics i aplicats de les principals polítiques territorials, ambientals i urbanes en la pràctica professional.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Treballar de manera cooperativa en equips multidisciplinaris.
 • Utilitzar el llenguatge científic i professional propi de les ciències socials.

Resultats d'aprenentatge

 1. Identificar els millors mètodes per respondre propostes durant la tasca.
 2. Identificar enfocaments i mètodes de l'anàlisi territorial útils en un equip interdisciplinari.
 3. Integrar els coneixements adquirits en projectes interdisciplinaris.
 4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 5. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 6. Treballar de manera cooperativa en equips multidisciplinaris.
 7. Utilitzar el llenguatge científic i professional propi de les ciències socials.

Continguts

L'assignatura, en estar orientada a la capacitació professional de l'estudiant, no imparteix pròpiament uns continguts strictu sensu, ni de forma presencial ni tampoc online. El principal objectiu és la realització d'activitats formatives relacionades amb les sortides professionals de la Geografia. A través de les pràctiques externes, l'estudiant hauria d'assolir, ampliar i aplicar coneixements propis dels continguts de les assignatures cursades anteriorment i que estan relacionats amb molts àmbits de la Geografia, principalment, amb:

 1. Les tecnologies de la informació territorial: cartografia i Sistemes d'Informació Geogràfica.
 2. Planificació territorial a diferents escales.
 3. Medi ambient i sostenibilitat.
 4. Anàlisi, ordenació i gestió de la ciutat, el territori i el paisatge
 5. La societat del coneixement: educació contínua, treballs editorials, divulgació mediàtica i solidaritat.
 6. Mobilitat.
 7. Meteorologia.
 8. Demografia.
 9. Economia social i solidària, cooperativisme.
 10. També hi ha la possibilitat de fer les pràctiques en un grup d'investigació del Departament de Geografia o en altres organismes dins el Campus UAB (p. ex. el GRAMP, GEMOTT, ICTA, IERMB, etc.).

Es procedirà a l'obertura d'una aula Moodle on a més de publicar-hi determinats documents de referència per al seguiment de l'assignatura, serà també l'espai principal de comunicació entre estudiant i coordinador de l'assignatura (p. ex. a través de la secció d'"Avisos").

A títol informatiu, les empreses i entitats amb què s'ha col·laborat en els darrers cursos són les que es citen tot seguit; ha de quedar clar que convenis de pràctiques passats no garanteixen sempre convenis futurs:

 1. Aigües de Manresa.
 2. Ajuntaments varis.
 3. Anthesis-Lavola.
 4. Àrea Metropolitana de Barcelona.
 5. Associació per a la Defensa i Estudi de la Natura de Catalunya (ADENC).
 6. Barcelona Regional.
 7. Camí General.
 8. Centre d'Estudis Demogràfics (CED).
 9. Consorci d'Espais d'Interès Natural del Ripollès.
 10. Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya.
 11. Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
 12. El Temps (TV3).
 13. Espai Natural Guilleries - Savassona.
 14. Espai TReS.
 15. Fundació Comerç Ciutat.
 16. Fundació Ribus.
 17. GPM Consultors.
 18. Grup de Recerca en Àrees de Muntanya i Paisatge (GRAMP) (Departament de Geografia UAB).
 19. Grup de Recerca de Geografia i Gènere (Departament Geografia UAB).
 20. Ingeniería Social.
 21. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA-UAB).
 22. Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB) --> Institut Metròpoli.
 23. Intra SL.
 24. Landlab.
 25. Nexus Geographics.
 26. Observatori del Paisatge.
 27. Parc Natural de Collserola.
 28. Parc Natural del Garraf.
 29. Parc Natural de Sant Llorenç del Munt.
 30. Parc Natural Zona Volcànica de la Garrotxa.
 31. Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat).
 32. Simbiosy.
 33. Sistemas Medioambientales.
 34. Societat Catalana de Geografia.
 35. Solucions Geogràfiques
 36. Taiko Meteorologia.
 37. Unitat de Planificació i Gestió de la Mobilitat de la UAB.
 38. Urbaser.
 39. Vaic Mobility.

Metodologia

Els continguts de l'assignatura es desenvoluparan mitjançant la formalització, per a cada estudiant, d'un conveni específic de cooperació educativa per a la realització de pràctiques on s'estableixen:

 1. Les dades identificatives de l'entitat col·laboradora i de l'estudiant.
 2. Les dades del projecte formatiu, amb indicació també del període (data d'inici i final de pràctiques) i horari (diari i setmanal).
 3. La motivació de l'estudiant. L'objectiu de l'estada de pràctiques.
 4. Les competències que ha d'haver adquirit l'estudiant en finalitzar l'estada de pràctiques.
 5. Les tasques a realitzar per part de l'estudiant.
 6. El procediment de seguiment per part de la persona tutora designada per l'entitat col·laboradora.
 7. El conveni haurà d'estar firmat per les tres parts: entitat, Deganat de la Facultat i estudiant i es prioritzarà que totes tres siguin digitals. La Facultat no permet convenis amb firmes manual i digital alhora.

Les pràctiques de l'assignatura es defineixen de forma específica per a cada estudiant segons ho determini el projecte formatiu específic que s'hagi aprovat i estan en funció dels interessos formatius i de les necessitats tant dels estudiants com de les entitats col·laboradores.

ATENCIÓ (1): hi haurà una reunió informativa a l'inici de cada semestre per explicar amb més detall el contingut de l'assignatura de les pràctiques. L'assistència no és obligatòria però sí molt recomanable i cal preveure la possibilitat que dita reunió pugui ser online.

ATENCIÓ (2): Cal preveure la possibilitat que les pràctiques es puguin fer, en part, de manera online. En cap casno s'acceptaran convenis que preveguin unes pràctiques online en la seva totalitat.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Supervisades      
Informes de seguiment (2) i informe final 10 0,4 3, 7
Tutories (presencials o virtuals), reunions informatives, seminaris professionalitzadors 10 0,4 1, 4, 5, 7
Tipus: Autònomes      
Treball autònom segons instruccions de la persona tutora a l'entitat col·laboradora, test de competències 280 11,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Avaluació

A més de l'anterior, s'ha de tenir en compte el següent:

 1. "No avaluable": nota que s'assignarà a l'estudiant que no hagi fet un 10% de les hores presencials previstes en el conveni.
 2. "Suspens": nota que s'assignarà a l'estudiant que havent superat aquest 10% de presencialitat, no hagi completat les hores presencials previstes en el conveni, o bé sigui avaluat negativament pel tutor/a de l'entitat.
 3. "Matrícula d'honor": donada l'heterogeneïtat de l'avaluació de les pràctiques externes i el caràcter potestatiu d'aquesta qualificació, no s'atorgaran Matrícules d'Honor.
 4. Les pràctiques no es poden recuperar en cas que l’estudiant obtingui la qualificació de "Suspens".

ATENCIÓ (1): Com a part de les activitats formatives especificades a l’avaluació de les Pràctiques, cal que l’alumnat compleixi aquests dos requisits:

 1. Haver assistit a almenys 2 dels cursos de orientació professional organitzats pel Servei d’Ocupabilitat de la UAB i acreditar-ho adjuntant a l'informe final de pràctiques els corresponents certificats d’assistència.
 2. Haver realitzat el qüestionari Test de Competències Professionals ofert pel Servei d’Ocupabilitat de la UAB i Barcelona Activa. El resultat del test es pot descarregar i adjuntar a l'informe final.

ATENCIÓ (2): encara que en aquesta assignatura no té gaire sentit, per si de cas i d'acord amb la normativa vigent, a propòsit del PLAGI, en cas que l'estudiant faci qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificaràamb lanota de 0 aquest acte d'avaluació, amb independència del procés disciplinari que s'hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0.

Aquesta assignatura no preveu el sistema d'avaluació única. 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Cursos professionalitzadors, test de competències 10% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Informe de l'entitat col·laboradora 60% 0 0 2, 3, 5
Informes de seguiment (2) i informe final 30% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 7

Bibliografia

A continuació uns quants enllaços web d'entitats que regularment ofereixen cursos o organitzen activitats amb un caire professionalitzador:

 1. Servei d'Ocupabilitat de la UAB (Treball Campus) --> https://www.uab.cat/web/servei-d-ocupabilitat-de-la-uab-1345704838572.html
 2. Odisseu --> http://www.odisseujove.cat/
 3. Col·legi de Geògrafs --> https://geografs.org
 4. Societat Catalana de Geografia --> http://scg.iec.cat
 5. Barcelona Activa --> https://www.barcelonactiva.cat/
 6. Asociación Española de Geografía --> https://www.age-geografia.es/site/
 7. EGEA --> https://egea.eu/

Programari

Depenent de l'entitat on s'acabin fent les pràctiques l'alumnat haurà de demostrar un cert domini d'algunes eines i programaris, des dels més habituals i d'ús general a uns altres de més específics amb què habitualment treballi l'entitat assignada (p. ex. entorn de Microsoft office, ArcGis, QGIS, etc). Després de saber què li ofereix l'entitat col·laboradora, l'estudiant haurà d'estar convençuda que podrà realitzar les pràctiques sense cap inconvenient pel que fa a aquesta qüestió; en cas contrari caldrà que l'estudiant renunciï i es procedeixi a buscar una altra opció.