Logo UAB
2023/2024

Història Antiga

Codi: 106846 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2504611 Arqueologia FB 1 1

Professor/a de contacte

Nom:
Isaias Arrayas Morales
Correu electrònic:
isaias.arrayas@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

Qualsevol manual d’Història Antiga publicat en els darrers 10 anys pot ser un bon punt de recolzament inicial per a l’assignatura.


Objectius

Aquesta assignatura tractarà els principals processos polítics, socials i econòmics de les civilitzacions antigues. S’explicarà de quina manera es van generar i es van desenvolupar els principals models polítics i socials sorgits al llarg de l'Antiguitat. Per aconseguir el nostre objectiu estudiarem els models polítics, socials i econòmics propis dels móns pròxim-oriental i greco-romà.


Resultats d'aprenentatge

  • CM02 (Competència) Avaluar el potencial de determinades troballes per a preservar-les i adequar-les a un públic més ampli.
  • CM03 (Competència) Preservar els materials arqueològics històrics per a proporcionar una visió ètica i justa del passat de les societats.
  • KM05 (Coneixement) Identificar els materials amb el període corresponent per a reconèixer-ne la cronologia i la funció dins d'un context arqueològic.
  • SM04 (Habilitat) Aplicar els coneixements històrics per a explicar les restes arqueològiques d'un jaciment històric determinat.
  • SM05 (Habilitat) Analitzar els materials de períodes diferents per a associar-los a activitats concretes d'un moment històric.
  • SM06 (Habilitat) Descriure de forma escrita o oral el resultat de la interpretació de materials determinats en una estructura arqueològica concreta.

Continguts

1.- La Historia Antiga. Naixement de la disciplina i límits cronològics.

2.- Els orígens dels estats antics: Mesopotàmia i Egipte al III i II mil·lenni.

3.- Canvis geopolítics al POA al I mil·lenni.

4.- Naixement del món grec. La pólis.

5.- El s. V a.C. en el món grec. De les Guerres Mèdiques a les del Peloponès.

6.- La monarquia hel·lenística. Alexandre Magne.

7.- Els orígens de Roma. La monarquia.

8.- La República i la conquesta de la Mediterrània.

9.- La crisi de la República. August i l’Imperi.

10.- L’Alt Imperi. Del Principat al Dominat.

11.- El Baix Imperi. Dioclecià i Constantí.


Metodologia

- Assistència a classes teòriques dirigides pel professor/a.

- Assistència a sessions de pràctiques d’aula dirigides pel professor/a.

- Visites a museus/jaciments.

- Lectura comprensiva de textos i interpretació de cartografies, gràfics, taules i documents arqueològics.

- Realització de ressenyes, treballs i comentaris analítics.

- Estudi personal.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques 41 1,64 CM03, KM05, SM04, SM05
Tipus: Supervisades      
Pràctiques d'aula 13 0,52 CM02, CM03, KM05, SM04, SM05, SM06
Tipus: Autònomes      
Estudi dels materials del curs i comentaris de textos i mapes 79 3,16 CM02, CM03, KM05, SM04, SM05, SM06

Avaluació

L’avaluació de l’assignatura es farà a partir de dues notes:

1.- Avaluació Contínua (70%):

-Crítica i comentari de textos (50%). Es preveu l'encàrrec de dues pràctiques d'avaluació contínua (PACs) a lliurar al llarg del curs, que consistiran en el comentari crític de textos (i d'altre tipus de documents).

-Es preveu la realització de dos breus exàmens-test (20%), un de POA-Egipte i altre de Grècia-Roma, que es faran a l'acabar el corresponent bloc de l'assignatura.

2.- Examen (30%): prova final (preguntes a desenvolupar).

En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professor o professora informarà l’alumnat (Moodle) del procediment i data de revisió de les qualificacions.

L’estudiant rebrà la qualificació de “No avaluable” sempre que no hagi lliurat més del 1/3 parts de les activitats d’avaluació

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures,activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicisa través de Teams, assegurant que tot l’estudiantat hi pot accedir.

Aquesta assignatura ofereix la possibilitat d'acollir-se a una "Avaluació única". Aquesta opció suposa una única data d'avaluació, però no una única activitat d'avaluació. Per tant, l'Avaluació única d'aquesta assignatura es realitzarà a partir de dues notes:

- PRÀCTIQUES (50%): Es proposaran dues activitats pràctiques (comentaris de fonts primàries) de les quals s’haurà de lliurar un breu comentari per escrit. L'estudiant haurà de lliurar aquestes activitats, equivalents a les contemplades a l'Avaluació contínua, a la data d'avaluació establerta.

- PROVA ESCRITA (50%): Es farà a la data d'avaluació establerta i consistirà en: a) Test 30 preguntes (20%); b) Desenvolupar dues preguntes-tema, a escollir entre quatre opcions (30%).

Els exercicis d'Avaluació Única poden coincidir amb dates reservades per a l'Avaluació Continuada.

S’aplicarà el mateix sistema de recuperació que per l’Avaluació Contínua.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Avaluació Contínua 70% 14 0,56 CM02, CM03, KM05, SM04, SM05, SM06
Examen 30% 3 0,12 KM05, SM04, SM05, SM06

Bibliografia

ALVAR, J. et alii (1994), Manual de Història Universal. 2 Història Antigua, Historia 16. Madrid.

BRADLEY, K. (1998), Esclavitud y sociedad en Roma, Península, Barcelona.

BRAVO, G. (1994), Història del mundo antiguo. Una introducción crítica, Alianza Editorial, Madrid.

BRODRICK, M., MORTON, A.A. (2001), Diccionario básico de la Arqueología Egipcia, Ediciones Obelisco, Barcelona.

CHRISTOL, M., NONY, D. (1992), De los orígenes de Roma a las invasiones bárbaras, Akal, Madrid.

CORNELL, T.J. (1999), Los orígenes de Roma. C, 1000-264 a.C., Crítica, Barcelona.

CRAWFORD, M. (1981), La República romana, Taurus, Madrid.

DE LA VILLA, J. (ed.) (2004), Mujeres de la Antigüedad, Alianza, Madrid.

DOMINGUEZ MONEDERO, A. et alii (1999), Historia del mundo clásico a través de sus textos. 1- Grecia, Alianza Editorial, Madrid.

FORNIS, C. (2016), Esparta. La historia, el cosmos y la leyenda de los antiguos espartanos, Editorial Universidad de Sevilla, Sevilla.

GARCIA MORENO, L. et alii (1999), Historia del mundo clásico a través de sus textos. 2- Roma, Alianza Editorial, Madrid.

GARNSEY, P., SALLER, R. (1991), El Imperio romano. Economía, sociedad y cultura, Crítica, Barcelona.

GIARDINA, A. (ed.) (1991), El hombre romano, Alianza Editorial, Madrid.

KINDER, H.; HILGEMANN, W. (2007), Atlas Histórico Mundial: de los orígenes hasta nuestros días, Akal, Madrid.

LIVERANI, Mario, (1995), El Antiguo Oriente: historia, sociedad y economía, Crítica, Barcelona.

LÓPEZ BARJA, P., F.J. LOMAS, (2004), Historia de Roma, Akal, Madrid.

MOSSÉ, C.(1987), Historia de una democracia: Atenas, Akal, Madrid.

PÉREZ LARGACHA, A. (2006), Historia antigua de Egipto y del Próximo Oriente, Akal, Madrid.

PINA POLO, F. (1999), La crisis de la República (133-44 aC), Síntesis, Madrid.

PLÁCIDO, D. (1997), La sociedad ateniense. La evolución social en Atenas durante la guerra del Peloponeso, Crítica, Barcelona.

ROUZÉ, F., AMOURETTI, M.C. (1987), El mundo griego antiguo, Akal, Madrid.

SANMARTÍN, J., SERRANO, J.M. (1998), Historia antigua del Próximo Oriente: Mesopotamia y Egipto, Akal, Madrid.

SHIPLEY, G. (2001), El Mundo griego después de Alejandro : 323-30 a.C., Crítica, Barcelona.

VEYNE, P. (2009), El imperio grecorromano, Akal, Madrid.

(*) Per citar bibliografia, recomanable consultar: "Com citar i elaborar la bibliografia: https://www.uab.cat/web/estudia-iinvestiga/com-citar-i-elaborar-la-bibliografia-1345708785665.html".


Programari

Campus Virtual (Moodle).