Logo UAB
2023/2024

Ecologia

Codi: 106778 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2504604 Ciències Ambientals OB 2 1

Professor/a de contacte

Nom:
Josep Piñol Pascual
Correu electrònic:
josep.pinol@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Carlos Hernandez Castellano

Prerequisits

 No hi ha prerequisits oficials. Tanmateix, en ser una assignatura amb continguts transversals, seria desitjable haver superat la majoria de les assignatures dels cursos anteriors.


Objectius

L'objectiu d'aquesta assignatura és donar els coneixements d’ecologia bàsics per a un graduat en ciències ambientals. Aquesta disciplina biològica és fonamental per a entendre la interacció entre l’home i el medi ambient, que, al cap i la fi, és l’objectiu clau dels estudis de Ciències Ambientals. Tot i que l’enfocament és de ciència bàsica, es tractarà de fer veure la utilitat dels conceptes ecològics que s’estudien. L’assignatura posa un èmfasi especial en els aspectes quantitatius de l’ecologia, de manera que l’alumne es trobarà en la necessitat d’utilitzar les eines matemàtiques i estadístiques que ha cursat en assignatures prèvies del grau.


Resultats d'aprenentatge

  • KM50 (Coneixement) Identificar i valorar la funció biològica dels organismes i del paisatge vegetal sobre el medi ambient.
  • KM51 (Coneixement) Identificar els organismes i els processos biològics en el seu context mediambiental.
  • KM52 (Coneixement) Identificar els aspectes bàsics que tenen les dinàmiques i les relacions entre poblacions biològiques dins de la gestió dels sistemes naturals.
  • SM49 (Habilitat) Establir les relacions adequades entre els fluxos d'origen físic (d'energia, matèria, etc.) i biològic que tenen lloc en els ecosistemes.
  • SM50 (Habilitat) Caracteritzar espècimens, poblacions i comunitats biològiques.
  • SM51 (Habilitat) Utilitzar de forma segura tècniques i instruments per a l'anàlisi de mostres biològiques al camp i/o al laboratori.

Continguts

El temari es divideix en quatre blocs. El primer bloc es dedica a l’estudi d’espècies individuals (poblacions) i la seva dinàmica. Les seves principals aplicacions són el camp de la conservació i gestió o explotació d’espècies. El segon bloc ja considera totes les espècies alhora (comunitat) i es pregunta, bàsicament, perquè en uns llocs o moments n’hi ha més que en altres, i com es relacionen les diferents espècies entre sí. Les seves principals aplicacions es troben també en el camp de la conservació. El tercer bloc també tracta les comunitats però s’interessa per la seva interacció amb el medi, en particular pel que fa als intercanvis de matèria i energia: producció de biomassa, circulació d’aigua i de nutrients, per posar-ne un parell d’exemples. Les seves principals aplicacions es troben en el camp de la gestió sostenible dels bens i serveis ambientals que ens proporcionen els ecosistemes i en l’estudi del canvi ambiental global. El quart bloc consisteix en unes pràctiques de camp i unes d'ordinadors que il·lustraran diferents aspectes de l’assignatura

 

Bloc 1. Dinàmica de poblacions

1. Introducció. Què és l’ecologia? L’ecologia en el context de les ciències ambientals. La necessitat d’un enfocament quantitatiu. L’home a la natura. Som a prop del col·lapse ecològic?

2. Com creixen les poblacions? Processos demogràfics bàsics. El creixement il·limitat i el creixement regulat per la densitat. Explotació de poblacions.

3. No tots som iguals: poblacions estructurades. Creixement exponencial amb estructurad’edats. Altres factors d’estructuració. Matrius de transició.

4. Les poblacions a l’espai. Poblacions locals i metapoblacions. Extinció local i regional. Colonització. Models de metapoblacions. Conservació de poblacions.

5. No estem sols: interaccions entre espècies. Competència, depredació i mutualisme. Efectes indirectes.

 

Bloc 2. Les comunitats ecològiques

6.  L’arquitectura de la biodiversitat. Diversitat i biodiversitat. Mesura de la biodiversitat. Xarxes ecològiques. Espècies clau.

7. El canvi incessant: successió i pertorbació. Models de successió. Règim de pertorbacions. Hipòtesi de la pertorbació intermèdia.

8. Les comunitats a l’espai: biogeografia. Comunitats i metacomunitats. Relació espècies-àrea. El model de McArthur i Wilson.

9. Conservació de la biodiversitat. Extincions en el passat. L’actual gran extinció. Espècies invasores i els seus efectes. Reserves. Migració assistida. Rewilding.

 

Bloc 3. Funcionament de les comunitats ecològiques

10. Què són els ecosistemes? Matèria i energia. Característiques i estructuració dels ecosistemes terrestres i aquàtics. Models de compartiments i fluxos.

11. Què mou els ecosistemes? Flux d’energia. Producció primària. Producció nova i producció reciclada. Producció secundària. Herbívors i detritívors.

12. Quèmouen els ecosistemes? Fluxos de matèria. El cicle hidrològic. Intercanvis dels principals elements: C, N, P i S. Diferències entre ecosistemes aquàtics i ecosistemes terrestres.

13. Ecologia global. Els principals cicles biogeoquímics a la Biosfera. Alteracions: eutrofització, pluja àcida, canvi global. La hipòtesi Gaia.

 

Bloc 4. Pràctiques

Principals qüestions que es tractaran:

-  Producció i biomassa d’un bosc (pràctica de camp i d'ordinadors)

-  El planeta de les margarides de Lovelock i els tipping points de la Biosfera (pràctica d'ordinadors)

 


Metodologia

La metodologia docent combina les següents activitats d’aprenentatge:

(a) classes magistrals (en grup sencer) en les quals es presenten les bases teòriques de l’ecologia. Cobreix els blocs 1, 2 i 3 dels continguts.

(b) pràctiques d'aula (en grup partit) en les quals es durà a terme diferents activitats: (1) la resolució de problemes numèrics que ajudin a il·lustrar i consolidar els conceptes vistos a les classes de teoria (corresponents blocs 1, 2 i 3 dels continguts); i (2) la presentació i seguiment de casos d’estudi o debats corresponents a diferents blocs dels continguts.

(c) pràctiques d'ordinadors (en quatre grups) en les quals es duran a terme dues activitats: (1) resolució de problemes numèrics complexos que requereixin la utilització d’un ordinador; i (2) l’anàlisi i discussió de les dades recollides a les pràctiques de camp (bloc 4 dels continguts).

(d) pràctiques de camp (en quatre grups) en les quals es durà a terme una sortida per l'estudi de la producció i biomassa d’un bosc mediterrani. Correspon al bloc 4 dels continguts.

(e) tutories encaminades a la resolució de dubtes i a orientar els estudiants més enllà de les sessions específiques de pràctiques d'aula. L'horari de les tutories individualitzades es concretarà amb els professors a través del campus virtual.

La major part dels materials coberts en el blocs 1, 2 i 3 es poden seguir amb el llibre de text Ecologia con números disponible en format electrònic al DDD de la UAB (http://ddd.uab.cat/record/225887). El llibre està especialment indicat per la resolució de problemes numèrics, els quals formen el nucli de l’assignatura. A començament de curs s’indicaran quines parts del  llibre són d’estudi obligatori, independentment de si es tracten o no a les classes presencials. La resta del material de l’assignatura estarà disponible al campus virtual.

 

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Pràctiques d'aula 12 0,48
Pràctiques d'ordinador 6 0,24
Pràctiques de camp 6 0,24
Teoria (classes magistrals) 24 0,96
Tipus: Supervisades      
Tutories 4 0,16
Tipus: Autònomes      
Realització i presentació de treballs 31,5 1,26
estudi 62 2,48

Avaluació

L’avaluació de l’assignatura integra:

- Examen parcial corresponent al bloc 1 dels continguts (individual; 1.5h de durada): 20% de la nota

- Examen parcial corresponent als bloc 2 i 3 dels continguts (individual; 3h de durada):  40% de la nota

- Avaluació dels casos d’estudi a les pràctiques d'aula: 10% de la nota

- Avaluació de la pràctica d'ordinador: 10% de la nota

- Avaluació de les pràctiques de camp: 20% de la nota

La nota final de l'assignatura (F) es calcula com la mitjana ponderada pels percentatges indicats de les notes anteriors. Per aprovar l'assignatura cal que F sigui superior o igual a 5; també cal que la nota del primer parcial sigui superior o igual a 4 i que la del segon parcial sigui superior o igual a 4 tant en la part corresponent al bloc 2 com a la del bloc 3.

L'assistència a les pràctiques de camp, a les pràctiques d'ordinador i als debats a l'aula en grup és obligatòria. La no assistència sense causa justificada comporta una nota de 0 en l'activitat corresponent.

Recuperació. Per participar a la recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura. Si la nota d'algun dels exàmens parcials de cada bloc de l'assignatura és inferior a 4, hi ha la possibilitat de fer un examen de recuperació al gener per recuperar un o més parcials. Els alumnes aprovats (F > 5), si ho desitgen, podran recuperar també els parcials per pujar nota. Pel fet de presentar-se a aquest examen o exàmens de recuperació es renuncia a la nota obtinguda anteriorment. 

 

AVALUACIÓ ÚNICA Qui s’hagi acollit a la modalitat d’avaluació única haurà de realitzar una prova final dividida en tres parts. 

PRIMERA (30% de la nota final): Un examen de teoria amb temes, qüestions curtes i preguntes de tipus test. Cal una nota mínima de 4.

SEGONA (30% de la nota final): Una prova de problemes on haurà de resoldre una sèrie d’exercicis semblants als que s’han treballat a les sessions de pràctiques d’aula.  Cal una nota mínima de 3.

TERCERA (20% de la nota final):  Un examen d’ordinadors sobre els continguts de la pràctica de camp (sempre i quan hagi assistit a la sortida de camp; altrament la nota és zero).

La qualificació serà la mitjana ponderada de les tres activitats anteriors. Els casos d'estudi a les pràctiques d'aula i la pràctica d’ordinador no formen part de l'avaluació única, de manera que s'hauran hagut de fer com la resta d'estudiants, en grup; aquesta part correspon al 20% de la nota final.

Si la nota final no arriba a 5, l’estudiant té una altra oportunitat de superar l’assignatura mitjançant l’examen de recuperació que se celebrarà en la data que fixi la coordinació de la titulació. Els casos d'estudi a les pràctiques d'aula i la pràctica d’ordinador no són recuperables.

 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Avaluació casos d'estudi a les pràctiques d'aula 10 0 0 KM50, KM52
Avaluació de les pràctiques d'ordinador 10 0 0 KM52, SM49
Avaluació de les pràctiques de camp 20 0 0 KM51, SM50, SM51
Primer examen parcial 20 1,5 0,06 KM52, SM50
Segon examen parcial 40 3 0,12 KM50, KM51, KM52, SM49, SM50

Bibliografia

Bibliografia

Gotelli NJ (2008) A primer of ecology (4th ed). Sinauer Associates. Sunderland, Massachussets, USA.

Krebs CJ (2009) Ecology. The experimental analysis of distribution and abundance (6th ed). Harper Collins, New York.

Margalef R (1974) Ecología (2a ed). Omega, Barcelona.

Molles Jr. MC (2006) Ecología. Conceptos y aplicaciones (3ª ed). McGraw-Hill · Interamericana, Madrid.

Palau J (2020) Rewilding Iberia. Explorando el potencial de la renaturalización en España. Lynx, Bellaterra (Barcelona).

Piñol J, Martínez-Vilalta J (2006) Ecología con números. Problemas y ejercicios de simulación. Lynx, Bellaterra (Barcelona). (còpia electrònioca a http://ddd.uab.cat/record/225887)

Ricklefs RE, Relyea R (2018) Ecology: the economy of nature (8th ed). Freeman, New York.

Rodríguez Martínez J (2010) Ecología (2ª Ed.). Piràmide, Madrid.

Townsend CR, Harper JL, Begon M (2014) Essentials of Ecology (4th ed). Blackwell Science, Oxford. (ebook)


Programari

 Programes de simulació del llibre Ecología con Números. Disponible a http://ddd.uab.cat/record/225887)