Logo UAB
2023/2024

Projecte Integral I: Medis Físic i Biòtic

Codi: 106761 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2504604 Ciències Ambientals OB 2 1

Professor/a de contacte

Nom:
Mario Zarroca Hernandez
Correu electrònic:
mario.zarroca.hernandez@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Sara Maria Dallares Villar
Carlos Hernandez Castellano
Jose Gabriel Salminci Panizo

Prerequisits


No es demanen prerequisits específics, però seran molt útils coneixements previs en matèria de Ciències de la Terra i Biologia.


Objectius

L'assignatura Projecte integral I té com a objectiu proporcionar a l’alumnat criteris i metodologies que els hi permetin entendre millor com les dinàmiques del medi físic es relacionen i interaccionen amb els sistemes biològics.

L’aprenentatge es farà de manera aplicada, a través de l’anàlisi de casos d’estudi reals que abordaran problemàtiques ambientals, estretament relacionades amb algunes de les principals dinàmiques geològiques (geomorfològiques, hidrogeològiques i geoantròpiques) i biològiques (vegetació i la seva dinàmica, herbivorisme, depredació i pol·linització) del territori. Més concretament, es proposa treballar en dos nivells: per una banda, s’integraran els coneixements i principis bàsics assolits en les diverses assignatures cursades fins el moment i, per l'altra, es concretaran aquests principis en exemples a escala local i regional, introduint el concepte de sistema conca i relacionant-lo amb el sistema biològic associat. El principal producte de l’assignatura serà l’elaboració, per part de l’alumnat, de Projectes GeoBioAmbientals que abordaran algunes de les problemàtiques ambientals que es donen a la zona d’estudi.


Resultats d'aprenentatge

  • CM30 (Competència) Avaluar casos d'estudi reals amb relació a problemàtiques i conflictes ambientals.
  • CM31 (Competència) Avaluar els factors relacionats amb els objectius de desenvolupament sostenible associats a un problema ambiental concret disponible.
  • CM32 (Competència) Desenvolupar a partir de casos d'estudi reals projectes mediambientals treballant en grups reduïts.
  • KM38 (Coneixement) Indicar les dinàmiques i les interrelacions principals entre el medi fisicoabiòtic i els sistemes biològics.
  • SM38 (Habilitat) Integrar els diferents coneixements científics, tecnològics i socials associats a un problema concret disponible.
  • SM39 (Habilitat) Aplicar les principals tècniques i elements de mostreig del medi i d'obtenció de dades qualitatives i quantitatives rellevants per a les ciències mediambientals.
  • SM41 (Habilitat) Utilitzar sobre el terreny tècniques, material i instruments relacionats amb l'obtenció de mostres geològiques i/o biològiques.

Continguts

Temes de geomorfologia, hidrologia-hidrogeologia, de fauna i flora, d’ecologia, i d’aprofitament agrícola ramader i forestal, aplicats a la identificació, cuantificació i diagnosi de problemàtiques ambientals.

 


Metodologia

La metodologia d’aprenentatge contemplarà tasques desenvolupades tant al medi natural (al camp),  com al gabinet (a l’aula-laboratori). Es visitarà una zona d’estudi específica (Conca de Tremp, Pallars Jussà), a on s’abordaran temes de geomorfologia, hidrologia-hidrogeologia, de fauna i flora, d’ecologia, i d’aprofitament agrícola ramader i forestal. Durant els treballs de camp, l’alumnat es familiaritzarà amb les tècniques de reconeixement i interpretació del paisatge i treballarà amb les diferents escales, tant espacials com temporals. També se l’introduirà en les activitats de mostreig i anàlisi de mostres biològiques, així com de tractament de les dades obtingudes.

A l’aula, l’alumnat adquirirà capacitats per a l’elaboració de models conceptuals i models numèrics hidro-bio-ambientals, que construirà i alimentarà amb les dades que hagi generat durant les tasques de camp i gabinet i altres que es puguin necessitar i que cercarà posteriorment. La modelització numèrica es podrà fer amb l’ajut de software específic d'accés lliure. Es realitzarà un treball i exposicions orals per grups sobre la zona estudiada.

 

TEMARI TEÒRIC i PREPARACIÓ DE LA SORTIDA DE CAMP (TE: 6h). Formació teòrica sobre conceptes bàsics, essencials per al bon desenvolupament del Projecte. Aquesta formació tindrà com objectiu integrar i complementar els conceptes assolits en les assignatures prèvies, i introduir a l’alumnat en les tècniques d’adquisició de dades a camp, mostreig-anàlisi  i construcció-explotació de models.

Introducció a la zona d'investigació i estudi d'antecedents. 

 

SEMINARIS I PRÀCTIQUES D’ORDINADOR (SEM: 4h). Introducció al les tècniques d'investigació geofísca ambiental. Metodologies d'adquisició de dades al camp, procesat i modelització  

 

PRÀCTIQUES A LABORATORI - CAMPUS UAB. (PLAB: 4h). Pràctiques de laboratori en entorn natural al Campus UAB. Caracterització de sistemes hídrics naturals i mostrejos hidroambientals.  

 

SORTIDA-CAMPAMENT (PCAM i PCAMs: 40 h; 5 dies amb pernocta). Observació, descripció, mesura/mostreig i anàlisi del medi físic i biòtic a un sistema Conca. Identificació i diagnosi de problemàtiques ambientals. Tècniques de reconeixement, mesura i anàlisi de variables geobioambientals "in situ".   

 

ORIENTACIÓ ELABORACIÓ TREBALL i AVALUACIÓ (5h). Estructura de l’informe-Projecte que s’haurà de lliurar per equips de treball i avaluació.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Campament Conca de Tremp 40 1,6 CM30, CM31, CM32, KM38, SM38, SM39, SM41
Classes teòriques 6 0,24 CM30, KM38, SM38
Pràctiques a laboratori natural - Campus UAB 4 0,16 SM39, SM41
Seminaris - Pràctiques d'ordinador 4 0,16 CM30, SM39
Tipus: Autònomes      
Projecte - Treball en grup i estudi 83 3,32 CM30, CM31, CM32, KM38, SM38, SM39, SM41

Avaluació

Projecte treballat en grup: Redacció de memòria (35%) i presentació oral davant del grup (35%). El projecte inclourà el plantejament d’una problemàtica GeoBioAmbiental, la síntesi dels resultats obtinguts i diagnosi, i una proposta de solució.

Treball individual, actitud i assistència durant les pràctiques, seminaris i campament (30%). Lliurament d'exercicis pràctics individuals.  

 

 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Projecte treballat en grup. Presentació oral 35 0,5 0,02 CM30, CM31, CM32, KM38, SM38
Projecte treballat en grup. Redacció de memòria 35 8 0,32 CM30, CM31, CM32, KM38, SM38
Treball pràctic individual 30 4,5 0,18 CM30, CM31, CM32, KM38, SM38, SM39, SM41

Bibliografia

Mapes:

http://www1.igc.cat/web/gcontent/pdf/mapes/igc_GT2_290q21_66x23_v1g.pdf
http://www1.igc.cat/web/gcontent/pdf/mapes/igc_GT2_290q12_65x24_v1g.pdf

Articles:

Linares, R.; Rosell, J.; Roqué, C.; Gutiérrez, F. Origin and evolution of tufa mounds related to artesian karstic springs in Isona area (Pyrenees, NE Spain)Geodinamica Acta. 2010, vol. 23, num. 1-3, p. 129-150. doi: 10.3166/ga.23.129-150.
 
Linares, R.; Rodríguez, J.A.P. Tufa mounds on Earth and Mars. Featured image of July, in IAG Planetary Geomorphology Working Group. 2011.
 
Linares, R.; Zarroca, M.; Rodríguez, J.A.P. Mart a Catalunya. Nota de Premsa. UAB. 2011.
 
Pellicer, X.M.; Linares, R.; Gutiérrez, F.; Comas, X.; Roqué, C.; Carbonel, D.; Zarroca, M.;  Rodríguez, J.A.P. Morpho-stratigraphic characterization of a tufa mound complex in the Spanish Pyrenees using ground penetrating radar and trenching, implications for studies in MarsEarth and Planetary Science Letters. 2014, vol. 388, p. 197-210.
 
Zarroca, M.; Pellicer, X.M.; Gutiérrez, F.; Carbonel, D.; Roqué, C.; Linares, R. Characterising tufaceous accumulations in groundwater discharge zones by means of geophysical surveying (ERT, GPR) and trenching. The Isona-Basturs complex (Pyrenees, NE Spain). 8th IAG/AIG International Conference on Geomorphology, Geomorphology and Sustainability, Paris, France. 2013, August 27-31.

https://ddd.uab.cat/pub/uabdivulga/uabdivulga_a2015m1/uabdivulga_a2015m1a9.pdf

http://www.psi.edu/pgwg/images/jul11image.html

Linares, R.; Rosell, J.; Pallí, L.; Roqué, C. 2002. Afforestation by slope terracing accelerates erosion. A case study in the Barranco de Barcedana (Conca de Tremp, NE Spain).Environmental Geology volume 42pages11–18

Roqué, C.; Linares, R.; Zarroca, M.; Rosell, J.; Pellicer, X.M. & Gutiérrez, F. 2013. Chronology and paleoenvironmental interpretation of talus flatiron sequences in a mountainous area: Tremp Depression, Spanish Pyrenees. Earth Surface Processes and Landforms 38: 1513-1522. doi: 10.1002/esp.3391.

https://www.uab.cat/web/detall-de-noticia/descoberts-nous-registres-paleoclimatics-a-la-conca-de-tremp-1345469002000.html?articleId=1345665905860

https://www.uab.cat/web/detall-de-noticia/quan-les-muntanyes-es-mouen-1345469002000.html?articleId=1345650535617

Llibres:

C. Philip Wheater, James R. Bell, Penny A. Cook. 2020. Practical Field Ecology: A Project Guide, 2nd Edition, 480pp. https://www.wiley.com/en-us/Practical+Field+Ecology:+A+Project+Guide,+2nd+Edition-p-9781119413226


Programari

N/A