Logo UAB
2023/2024

Dret Ambiental

Codi: 106755 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2504604 Ciències Ambientals FB 1 2

Professor/a de contacte

Nom:
Anna Borrell Mauri
Correu electrònic:
anna.borrell.mauri@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Marià de Visa Cases

Prerequisits

Es recomana que els alumnes tinguin uns coneixements bàsics en Dret. Tot i així, cada any es fa una petita introducció sobre les normes que són aplicables, la seva jerarquia, el règim competencial, i els diversos nivells judicials.


Objectius

L'objectiu de l'assignatura és que l'estudiant conegui i sàpiga interpretar el règim jurídic bàsic aplicable al medi ambient i la sostenibilitat. Es tractarà especialment el Dret ambiental administratiu, que és una disciplina amb clars trets identificadors del dret públic, però que també té una incidència rellevant en el mon de l'empresa.
Amb aquella finalitat, l'assignatura s'estructura en tres grans blocs temàtics. En el primer es tracta d'oferir una visió general de què s'entén actualment per Dret Ambiental, quines disciplines jurídiques conflueixen i de quina manera; Aqui és absolutament indispensable veure la rellevància del dret internacional del medi ambient així com del dret ambiental de la Unió Europea. També caldrà incidir en el dret dels ciutadans a disposar d'un medi ambient adequat pel desenvolupament de la persona i en el deure de conservar-lo i en l'obligació dels
poders públics de vetllar per la utilització racional de tots els recursos naturals. Per això s'haurà de tractar el paper de l'Administració ambiental i el dels ciutadans en l'elaboració i execució del Dret Ambiental.

En el segon bloc s'estudiaran diversos mecanismes transversals, que tenen per finalitat garantir la participació dels ciutadans en els afers ambientals, prevenir els perjudicis al medi ambient, afavorir els sistemes voluntaris de qualificació o gestió ambiental, o establir la responsabilitat dels causants de danys ambientals, com l'accés a la informació ambiental, la responsabilitat per danys al medi ambient, el control integrat de la contaminació, les avaluacions d'impacte ambiental, l'etiquetatge ecològic i les auditories ambientals.

Per últim, el tercer bloc oferirà una visió general de quin es el règim jurídic aplicable a subsectors ambientals als quals habitualment s'atorga un tractament normatiu independent, tant pel que fa a la distribució competencial existent i grau de desenvolupament a nivell estatal, autonòmic i local, com a l'organització administrativa adoptada, a les normes actualment vigents, a la seva interpretació i al nivell d'aplicació que s'observa: la protecció dels espais naturals i de la biodiversitat, i protecció, gestió i ordenació del paisatge; el litoral, la costa i el medi marí; les aigües continentals; els residus i els sòls contaminats i la contaminació atmosfèrica, acústica i lumínica. Depenent del temps que es disposi es treballaran més o menys a fons.


Resultats d'aprenentatge

  • CM18 (Competència) Interpretar i desenvolupar un recurs administratiu amb relació al medi ambient.
  • CM20 (Competència) Identificar des d'una perspectiva jurídica desigualtats per raó de sexe/gènere en l'àmbit del medi ambient.
  • CM21 (Competència) Transmetre adequadament a un públic general la informació jurídica bàsica associada a un problema mediambiental.
  • KM28 (Coneixement) Identificar els fonaments principals de dret que intervenen en els processos mediambientals.
  • KM29 (Coneixement) Identificar els elements bàsics del dret administratiu i el dret ambiental.
  • KM30 (Coneixement) Reconèixer l'organització administrativa ambiental en diferents sectors i nivells territorials.
  • SM25 (Habilitat) Descriure les tècniques d'intervenció administrativa principals en relació amb el medi ambient.
  • SM26 (Habilitat) Extreure la informació jurídica rellevant de memòries, plans, projectes, programes i articles de temàtiques de dret ambiental.
  • SM27 (Habilitat) Expressar-se de forma clara, explicativa i sintètica utilitzant el llenguatge jurídic adequat en referència a problemàtiques ambientals concretes.

Continguts

Tema 1. Introducció al Dret. L'ordenament jurídic. Les fonts del dret. Els principis generals del dret. La interpretació del dret. Conceptes jurídics rellevants (persona física, persona jurídica, poders públics, Administració pública, sanció; negoci jurídic...)

Tema 2. Les Branques de l'ordenament jurídic. Dret públic: a) Dret Internacional públic; b) Dret Europeu; c) Dret Constitucional, d) Dret Administratiu, e) Dret Penal, f) Dret Financer i Tributari, g) Dret del treball; Dret privat: a) Dret civil, b) Dret mercantil; c) Dret Internacional Privat.

Tema 3. La protecció del medi ambient com objecte del Dret Introducció al Dret ambiental. El marc internacional de la protecció jurídica del medi ambient. La rellevància de l'ONU. Els tractats, programes i conferències més rellevants. Els principis i regles que informen la política i el dret del medi ambient forjats en l'àmbit internacional.

Tema 4. El Dret ambiental de la Unió Europea. La competència de la Unió Europea per a la protecció del medi ambient. Els objectius i els principis rectors de l'acció comunitària ambiental. L'estructura institucional europea ambiental. El finançament de les actuacions ambientals. Els programes d'acció en matèria ambiental. L'incompliment del dret ambiental europeu.

Tema 5. Marc constitucional, competencial i organitzatiu. La concepció constitucional i estatutària del medi ambient. La distribució territorial de competències. L'organització administrativa del medi ambient. Les entitats col·laboradores de l'administració. Dret penal ambiental. Responsabilitat ambiental. La limitació dels drets de propietat i de llibertat d'empresa per la protecció del medi ambient.

Tema 6. La informació, la participació ciutadana i l'accés a la justícia en la protecció del medi ambient. La responsabilitat per danys ambientals El dret dels ciutadans a participar en la protecció del medi ambient. El Conveni de Aarhus de 1998. La Llei estatal 27/2006, de 18 de juliol i les lleis de regulació de la transparència i de l'accés a la informació. L'accés a la informació mediambiental: subministrament actiu i passiu o a petició dels ciutadans. La participació. la informació mediambiental: subministrament actiu i passiu o a petició dels ciutadans. La participació ciutadana i de grups en l'elaboració i execució del Dret ambiental. L'acció popular en assumptes mediambientals. El contenciós ambiental. La responsabilitat per danys ambientals.

Tema 7. Les tècniques de regulació, limitació i control per la protecció del medi ambient. Mecanismes transversals: -L'avaluació d'impacte ambiental de projectes d'obres, instal·lacions i activitats. -L'avaluació ambiental de plans i programes o avaluació ambiental estratègica. -La policia industrial. La prevenció i el control ambiental de les activitats potencialment contaminants. El règim de les autoritzacions i llicències ambientals i de la comunicació ambiental; -Contractació Pública ecològica; Responsabilitat social Corporativa.

Tema 8. Les tècniques d'incentiu o foment. Les subvencions o ajuts públics ambientals. Els sistemes voluntaris de qualificació i de gestió ambiental. Eldistintiu de garantia de qualitat ambiental i l'etiqueta ecològica europea (Ecolabel). El sistemacomunitari de gestió i auditoria ambientals (EMAS) i el sistema ISO

Tema 9. El règim jurídic sectorial aplicable a : - La protecció dels espais naturals i de la biodiversitat, i protecció, gestió i ordenació del paisatge i de les espècies. -La protecció del litoral i del medi marí -La protecció de les aigües continentals - Els residus i dels sòls contaminats - qualitat de l'aire i contaminació atmosfèrica - canvi climàtic. - La contaminació acústica i la contaminació lumínica.

Tema 10. Integració del dret ambiental en polítiques i actuacions sectorials. Alimentació (malbaratament alimentari); sector forestal; sector pesquer, sector agrícola; habitatge; mineria; transport; energia.


Metodologia

La docència de l'assignatura és compartida entre dos professors.
En tots els temes s'aportarà documentació variada sobre els aspectes més significatius en la matèria que han incidit en la conformació d'un Dret del Medi Ambient, invocable i protegible per part dels agents públics.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes de teoria 50 2 CM18, CM20, CM21, KM28, KM29, KM30, SM25, SM26, SM27
Tipus: Supervisades      
Tutoria 5 0,2 CM18, CM20, KM28, KM29, KM30, SM26
Tipus: Autònomes      
Estudi 66 2,64 CM18, CM20, KM28, KM29, KM30, SM26
Lecturea de documents 25 1 CM18, CM20, KM28, KM29, KM30

Avaluació

1. En tots els temes es facilitarà als estudiants -directament a classe o per mitjà del campus virtual documentació complementària per a ampliar coneixements (p.e. normes, resolucions judicials significatives, informacions periodístiques, informes, etc).

 

2. L’avaluació continuada s’estructurarà de la següent manera:

(i) Primer examen parcial: 40%. Constarà d’una part test i de preguntes curtes a desenvolupar.

(ii) Segon examen parcial: 40%. Constarà d’una part test i de preguntes curtes a desenvolupar.

(iii) Primer treball pràctic: 10%

(iv) Segon treball pràctic: 10%

 

Els estudiants que no entreguin algun o la totalitat d'exercicis solament podran obtenir com a nota final la resultant de l'examen i dels treballs i exercicis avaluats efectivament.

L'estudiant que suspengui la mitjana aritmètica de l’assignatura (amb un resultat per sota del 5 sobre 10) haurà de re-examinar-se el dia de la recuperació dels dos exàmens parcials. Els exercicis, treballs i pràctiques, equivalents a un 20% de la nota final, no seran recuperables.

 

Examen de recuperació d’avaluació continuada (80%): Constarà d’una part test i de preguntes curtes a desenvolupar.

Per participar a l'examen de recuperació, l'estudiant ha d'haver estat prèviament avaluat en els exàmens parcials. I haurà d'haver obtingut, de mitjana (tenint en compte els exàmens parcials i els treballs pràctics), una qualificació final igual o superior a 2,5 (sobre 10).

 

3. Avaluació única:

L’alumnat que s’hagi acollit ala modalitat d’avaluació única haurà de realitzar una prova final que consistirà en un examen format per (i) una part test, i (ii) dos temes a desenvolupar de manera extensa i raonada.

Si la nota final no arriba a 5, l’estudiant té una altra oportunitat de superar l’assignatura mitjançant l’examen de recuperació que se celebrarà en la data que fixi la coordinació de la titulació.

 

Examen de recuperació d’avaluació única: consistirà en un examen format per (i) una part test, i (ii) dos temes a desenvolupar de manera extensa i raonada.

 

4. No hi haurà la possibilitat de que, per ampliar la nota final dels exàmens, els estudiants realitzin algun treball o exercici.

 

5. En cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació de la qualificació d'un acte d'avaluació (p.e. còpia, plagi), es qualificarà amb 0 aquest acte d'avaluació, amb independència del procés disciplinari que s'hi pugui instruir.

 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
1er examen parcial 40% 2 0,08 CM18, CM20, CM21, KM28, KM29, KM30, SM25, SM26, SM27
2on examen parcial 40% 2 0,08 CM18, CM20, CM21, KM28, KM29, KM30, SM25, SM26, SM27
Primer treball pràctic 10% 0 0 CM18, CM20, CM21, KM28, KM29, KM30, SM25, SM26, SM27
Segon treball pràctic 10% 0 0 CM18, CM20, CM21, KM28, KM29, KM30, SM25, SM26, SM27

Bibliografia

S'ofereixen a continuació, a títol exemplificatiu, referències d'obres de dret intern; internacional i europeu que es consideren rellevants. També s'incorpora un apartat de webgrafia.

I. Dret Intern ambiental
- ALONSO GARCÍA, Enrique. y LOZANO CUTANDA, Blanca. (Dir.), Diccionario de Derecho Ambiental, Iustel, Madrid, 2006.
-ALONSO GARCIA, Enrique, ORTEGA ALVAREZ Luis. Tratado de derecho ambiental, Tirant lo Blanch, 2013
-ARANA García, Estanislao; Torres López, María Asunción, Derecho Ambiental.3ed. Tecnos 2018
- AUDIVERT ARAU, Rafael.,Régimen jurídico de la etiqueta ecológica, Cedecs, Barcelona, 1996
- BETANCOR RODRÍGUEZ, Andres., Derecho Ambiental, la Ley, 2014.
- CAMPINS ERITJA, Mar. et al ( PONT CASTEJON, Isabel).,Environmental Law in Spain, Kluwer Law, 2nd ed. 2014-
- CASADO CASADO, Lucía. i FUENTES i GASÓ, Josep Ramon., Medi ambient i ens locals, Cedecs, Barcelona, 2008-
-CASADO CASADO, Lucía. i PONT CASTEJÓN, Isabel., "La elasticidad de las competencias normativas en materia ambiental: querer es poder", a El derecho administrativo en el umbral del siglo XXI:homenaje al profesor Dr. D. Ramón Martín Mateo, Madrid, 2000.
- ESTEVE PARDO, José., Derecho de Medio Ambiente, Marcial Pons, 4a .Ed. 2017
- FERNANDEZ de GATTA, Dionisio, Sistema jurídico Adiministrativo de protección del medio ambiente, Editorial: Ratio Legis, 9ª ed 2020
- LAVILLA ROVIRA, Juan Jose., MENÉNDEZ ARIAS, Maria José., (coord.) (PONT CASTEJON), Todo sobre el Medio Ambiente , Praxis, Barcelona, 1996.
-LOPEZ RAMON, Fernando coord ( et al. Post 2021) (coord), Observatorio de Políticas Ambientales ( edición anual).
-LOZANO CUTANDA, Blanca., Derecho Ambiental Administrativo, 11ª ed. LA LEY, Madrid, 2011.
-LOZANO CUTANDA, Blanca. (Directora), LAGO CANDEIRA, Alejandro. y LÓPEZ ÁLVAREZ, Luis Felipe., Tratado de Derecho Ambiental, Ediciones CEF, Madrid, 2014.
- LOZANO CUTANDA, Blanca., y ALLI TURRILLAS, Juan Cruz., Administración y Legislación Ambiental, Dykinson, Madrid, 11 ed. 2020
- MartÍn Mateo, Ramón., Tratado de Derecho Ambiental, Trivium, Madrid, 4 Vols; MARTÍN MATEO, Ramón., Manual de Derecho Ambiental, Aranzadi, Navarra, 3a. Ed. 2005
-NIETO MORENO, Juan Emilio., Elementos estructurales de la evaluación ambiental de planes y programas, Aranzadi, 2011.
- ORTEGA ÁLVAREZ, Luis., ALONSO GARCÍA, Consuelo y VICENTE MARTÍNEZ, Rosario de., Tratado de Derecho Ambiental, Tirant lo Blanch, Valencia, 2013
- PONS CÀNOVAS, Ferran., "Intervención pública en la actividad privada para la protección ambiental. Limitaciones a los derechos de propiedad y de libertad de empresa", a Diccionario de Derecho Ambiental, Enrique Alonso García y Blanca Lozano Cutanda (Directors), Iustel, Madrid, 2006. pp. 778 a 789.
- PONS CÀNOVAS, Ferran., "Puertos, urbanismo y medio ambiente", a Obras públicas, urbanismo y medio ambiente, Fernando López Ramón y Víctor Escartín Escudé (Coords.), Marcial Pons, 2013.
- PONT CASTEJÓN, Isabel., "El procedimiento administrativo de autorización de vertidos a aguas continentales ante elreto de una Administración hidráulica eficaz", a Revista Aranzadi de derecho ambiental, núm. 5, 2004, pp. 15 a 36.
-PONT CASTEJÓN, Isabel. "Un nuevo reto en materia competencial: Estado y Comunidades Autónomas ante las exigencias del Protocolo de Kyoto", a Los retos de la aplicación del protocolo de Kyoto en España y Canadá, Mar Campins Eritja (Coord.), 2005.
- PONT CASTEJÓN, I., "Medio Ambiente" a Derecho Administrativo Práctico, Tirant lo Blanch, Valencia, 1997, pp. 303-331.
- PONT CASTEJÓN, Isabel. i CAMPINS ERITJA, Mar., (Coord.), Perspectives de Dret Comunitari Ambiental, Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra, 1997.
- CAMPINS, M; CASADO, L; NIETO, J.E; PIGRAU, A; PONT, I; Environmental Law in Spain, WolterKluwers-kluwer Law International, The Netherlands, 2014
- TORRES LÓPEZ, Maria Asunción. y ARANA GARCÍA, Estanislao. (Directors), Derecho Ambiental, Tecnos, Madrid, 3a.ed 2018

II) Dret Internacional i Europeu del Medi Ambient
BIRNIE, P.W.-BOYLE, A.E., REDGWELL, C.,International Law and Environment, 3a ed. Oxford UniversityPress, 2009. ( updated -Fourth Edition- in 2021)
BROWN WEISS, E. (Edited), Environmental Challenge and International Law, The United Nations University Press, 1992.; International Environmental Law, Second Edition (Casebook) 2nd Edition, 2006
CLÉMENT,Marc. Droit européen de l'environnement.Jurisprudence commentée, ed, Larcie, 4ème édition 2021
DE SADELEER Nicolas. EU environmental law and the internal market. Oxford: Oxford University Press, 2014
FAJARDO,Teresa. La política exterior de la Uión Europea en materia ambiental, Tecnos, 2005
JANS, Jan ; Hans H.B. Vedder; European Environmental Law, Europa law Publishing ( Fourth Edition) 2012
JUSTE RUIZ, J., CASTILLO DAUDÍ,M., la protección del medio ambiente en el ámbito internacional y en laUnión europea, Tirant lo Blanc, Valencia, 2014
HAIGH, Nigel, EU Environmental Policy:Its jouney to Centre Stage. 2016.
Kingston, Suzanne; Heyvaert Veerle; Čavoški , Aleksandra - European Environmental Law, Cambridge University Press 2017
KISS, Alexandre., SHELTON, Dinah., A Guide to International Environmental Law, Martinus Nijhoff Publishers, 2007
KRAMER, Ludwig. EU Environmental Law, Sweet and Maxwell, 8th ed. 2016
KRAMER, Ludwig Environmental Justice and European Union Law,Croatian Yearbook of European Law and Policy 16, , December 2020, https://www.researchgate.net/publication/348484000_Environmental_Justice_and_European_Union_Law
LEE, Maria; EU Environmental Law, Governance and Decision-Making, 2nd Ed. 2014

MACRORY (2014),Regulation, Enforcement and Governance of Environmental Law, 2nd edition HartPublishing, Oxford
MACRORY et al. (2004), Principles of European Environmental Law. Europa Law Publishing.
SANDS, Philippe. PEEL Jacqueline, Principlesof International Environmental Law, Cambridge University Press, 4d Ed., Manchester/N.Y., 2018 2nd Edition: https://www.academia.edu/37547219/Philippe_Sands_Principles_of_Int_Environmental_Law
THORNTON, James; GOODMAN, Martin, CLIENT EARTH 2017. Scribe Publications (May 11, 2017)
VAN CARLSTER, Geert, EU Environmental Law, Elgar European Law series, 2017

III) Webgrafia de carácter general útil per al nostre curs.
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural http://agricultura.gencat.cat/ca/inici/
Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico https://www.miteco.gob.es/es/
Official website European Union http://europa.eu/index_en.htm
Training Package on Principles of EU Environmental Law http://ec.europa.eu/environment/legal/law/principles.htm
Summaries of the European environmental and climate change legislation https://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/20.html
European Commission (Environment) : https://ec.europa.eu/environment/index_en.htm
EU Environmenal Law Training Package. https://ec.europa.eu/environment/legal/law/training_package.htm
https://ieep.eu/understanding-the-eu/manual-of-european-environmental-policy
European Environment Agency http://www.eea.europa.eu
PNUMA (United Nations Program for Environment https://www.unep.org/
European Court of Human rights http://hudoc.echr.coe.int
Council of Europe. "Manual on human rights and the environment"; Council of Europe Publishing 2012,
http://www.echr.coe.int/LibraryDocs/DH_DEV_Manual_Environment_Eng.pdf
IEEP ( Institut for European Environmental Policy) https://ieep.eu/
EEB (European Environamental Bureau) https://eeb.org


Programari

L'assignatura no exigeix un programari específic.