Logo UAB
2023/2024

Eina I: Tractament Estadístic de Dades

Codi: 106748 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2504604 Ciències Ambientals FB 2 1

Professor/a de contacte

Nom:
Josep Maria Burgues Badia
Correu electrònic:
josepmaria.burgues@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

És recomanable que s'hagi superat l'assignatura de Matemàtiques de primer curs.


Objectius

L'objectiu de l'assignatura és introduir les eines estadístiques bàsiques per tal d'analitzar dades provinents d'experiments o observacions, incidint sobre la seva correcta utilització i la interpretació dels resultats. Les pràctiques amb ordinador d'aquesta assignatura, que es realitzen amb un paquet de software estadístic a l'aula d'informàtica de la facultat, són una eina indispensable per tal d'aconseguir aquests objectius.


Resultats d'aprenentatge

  • CM02 (Competència) Transmetre adequadament a un públic general la informació matemàtica bàsica associada a un problema mediambiental.
  • KM01 (Coneixement) Identificar les relacions bàsiques entre els principis i els fonaments de les matemàtiques i els processos mediambientals.
  • SM01 (Habilitat) Plantejar la resolució de problemes matemàtics bàsics associats amb l'àmbit mediambiental.
  • SM04 (Habilitat) Expressar-se adequadament fent servir el llenguatge matemàtic bàsic.

Continguts

1. Estadística Descriptiva. Variabilitat i errors. Precisió i exactitud. Anàlisi descriptiu de dades provinents d'una variable. Anàlisi descriptiu de dades provinents de dues variables: la recta de regressió.

2. Probabilitat. Propietats bàsiques de la probabilitat. Combinatòria. Probabilitat condicionada. Independència d'esdeveniments. Fórmula de Bayes. Variables discretes. Esperança i variància. Variables contínues. La distribució Normal. Aproximació de la Binomial per la Poisson i per la Normal. Independència de variables aleatòries.

3. Estadística. Introducció a l'Estadística: població, mostra, paràmetres i estimadors. Distribucions mostrals. Intervals de confiança. Introducció als tests d'hipòtesis. Tests per a la mitjana i per a la variància. Tests per a la proporció. Tests de comparació de mitjanes o de variàncies per a dues poblacions normals. Tests de comparacions de dues proporcions. Test khi-quadrat d'independència. Tests de normalitat i tests no paramètrics.Análisi de la variança i introducció al diseny d'experiments.

 

0.- Introducció a paquets de tratament estadístic. (A les clases pràctiques i fent servir dades ambientals)


Metodologia

L'assignatura està formada per:

  1.  Classes de teoria  on s’introdueixen i expliquen els conceptes bàsics i les tècniques pròpies de l’estadística, tot mostrant exemples de la seva aplicació.
  2.  Classes de problemes  on es treballaran els conceptes introduïts a les classes de teoria, per aprendre el significat dels conceptes i l’us de les eines explicades, posant en pràctica les diferents metodologies que es vagin introduint.
  3.  Classes de pràctiques  on l'alumne aprendrà a fer servir programari estadístic específic. En aquestes classes s'aplicaran les eines estadístiques introduides a les classes de teoria, i ja treballades a les classes de problemes, analitzant dades d’interès en l'àmbit de les ciències ambientals en situacions que requereixen l'ús d'un aplicatiu informàtic.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes de problemes resolts 10 0,4 CM02, KM01, SM01, SM04
Classes de teoria 30 1,2 CM02, KM01, SM01, SM04
Practiques amb softwware estadistic 10 0,4 CM02, KM01, SM01, SM04
Tipus: Supervisades      
Tutories 10 0,4 CM02, KM01, SM01, SM04
Tipus: Autònomes      
Treball autònom 81 3,24 KM01, SM01

Avaluació

La nota de l’avaluació continuada de l’assignatura, AC, s'obtindrà a partir de:

  1. les notes de dos exàmens parcials, E1 i E2,
  2. la nota  de pràctiques amb ordinador, P.

    
d’acord amb la fórmula: AC = 0,35 E1 + 0,40 E2 + 0,25 P

Per poder aprovar l'assignatura sense haver de fer recuperació, s'ha d'haver obtingut una puntuació mínima de 3.5 en E1 i E2.

L'alumne supera l'assignatura si AC és superior o igual a 5. En cas contrari, l'alumne disposa d'un examen de recuperació la nota del qual, ER, substituirà la nota dels dos exàmens parcials, E1 + E2. La nota P  de pràctiques NO és recuperable. Per poder assistir a la recuperació, l'alumne ha hagut d'haver estat avaluat prèviament d'activitats d'avaluació continuada que equivalguin a 2/3 de la nota final. La nota de recuperació en cap cas podrà ser superior a 6,5.

Les Matrícules d'Honor s’assignaran en funció de la nota d’avaluació continuada AC, en els casos que es consideri oportú.

 

Es considera que l’alumne es pressenta a l’avaluació del curs si ha participat en activitats d’avaluació que superin el 50% del total. En cas contrari la seva qualificació serà de No Avaluable.

 

AVALUACIÖ ÚNICA

Els estudiants que ho hagin sol·licitat ABANS DE LA PRIMERA PROVA D'AVALUACIÓ CONTINUADA poden acollir-se a la modalitat d'avaluació única. L'avaluació única suposa la renúncia irrevocable al dret a l'avaluació continuada.

Les pràctiques amb software estadístic i la corresponent AVALUACIÓ son d'assistència obligatòria.

L'estudiant que s'aculli a aquesta modalitat d'avaluació realitzarà, en la data del segon parcial, un exàmen de tota l'assignatura.

Si l'estudiant no supera l'assignatura, podrà optar a l'examen de recuperació en els mateixos termes que la resta de l'alumnat.

 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen E1 35% 3 0,12 CM02, KM01, SM01, SM04
Examen E2 40% 3 0,12 CM02, KM01, SM01, SM04
Pràctiques P 25% 3 0,12 CM02, KM01, SM01, SM04

Bibliografia

  1.  Delgado, R. Probabilidad y Estadística para ciencias e ingenierías, Editorial Delta, 2008.
  2.  Bardina, X., Farré, M. Estadística descriptiva, Manuals UAB, 2009.
  3.  Devore, Jay L. Probabilidad y Estadística para ingeniería y ciencias, International Thomson Editores, 1998.
  4.  Milton. J. S. Estadística para Biología y Ciencias de la Salud, Interamericana de España, McGraw-Hill, 1994.
  5.  Moore, D. S. Estadística aplicada básica, Antoni Bosch editor, 2000.

 


Programari

En aquesta assignatura s'utilitzarà el programari RCommander o un de similar.