Logo UAB
2023/2024

AnÓlisi Avanšada de la Veu

Codi: 106736 CrŔdits: 6
Titulaciˇ Tipus Curs Semestre
2500893 LogopŔdia OT 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
Sonia Darbra Marges
Correu electr˛nic:
sonia.darbra@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaš. Per consultar l'idioma us caldrÓ introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informaciˇ Ús provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent extern a la UAB

Neus Calf

Prerequisits

Formació bàsica prèvia en logopèdia de la veu i en anàlisi acústica.


Objectius

 

Anàlisi avançada de la veu és l'assignatura optativa d'especialització en logopèdia vocal.
 
 
L'objectiu general de l'assignatura és l'adquisició de competències especialitzades en avaluació de la veu, com a formació avançada per a futures professionals logopedes  o investigadores en veu.
Les estudiants podran experimentar de manera pràctica com l'ús integrat de l'avaluació auditiva-perceptiva i l’anàlisi acústica dóna lloc a avaluacions més fiables, tant validant-se mútuament com resolent les incerteses degudes a les limitacions de cadascuna de les dues aproximacions emprades separadament.
 
En particular, l'estudiant podrà:
 
-Comprendre la pròpia veu com a punt de partida per entendre les veus de les persones ateses, assolint un coneixement en profunditat de la natura auditiva-perceptiva i acústica de la veu, les diferents qualitats associades amb la veu sana i la veu eficient, així com les qualitats vocals associades amb l’alteració vocal i la patologia.
 
-Conèixer els canvis que es produeixen en la pròpia veu i en la veu de les companyes després de la pràctica d'exercicis logopèdics que inclourà al seu repertori de recursos professionals.
 
-Adquirir hores de vol en avaluació de la veu, utilitzant les eines més avançades i practicant el procés complet d'avaluació integrada auditiva-perceptiva i acústica a través de casos reals, adquirint competències avançades a nivell professional.
 
-Emetre informes logopèdics detallats i discutir sobre les estratègies d'intervenció més adequades a cada cas.      
 

 


CompetŔncies

 • Actuar en l'Ómbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raˇ de sexe/gŔnere.
 • Analitzar i sintetitzar informaciˇ.
 • Comprendre, interpretar i expressar oralment i per escrit continguts propis de l'Ómbit de la salut en una llengua estrangera.
 • Demostrar que es comprenen els trastorns de la comunicaciˇ, el llenguatge, la parla, l'audiciˇ, la veu i les funcions orals no verbals.
 • Introduir canvis en els mŔtodes i els processos de l'Ómbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un Órea d'estudi que parteix de la base de l'educaciˇ secundÓria general, i se sol trobar a un nivell que, si bÚ es recolza en llibres de text avanšats, inclou tambÚ alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessÓries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants sÓpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocaciˇ d'una manera professional i tinguin les competŔncies que se solen demostrar per mitjÓ de l'elaboraciˇ i la defensa d'arguments i la resoluciˇ de problemes dins de la seva Órea d'estudi.
 • Utilitzar les tŔcniques i els instruments d'exploraciˇ propis de la professiˇ i registrar, sintetitzar i interpretar les dades aportades integrant-les al conjunt de la informaciˇ.
 • Valorar de manera crÝtica les tŔcniques i els instruments d'avaluaciˇ i diagn˛stic en logopŔdia, aixÝ com els procediments de la intervenciˇ logopŔdica.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar i sintetitzar.
 2. Analitzar una situaciˇ i identificar-ne els punts de millora.
 3. Argumentar la utilitat dels mŔtodes de mesura objectiva de la veu.
 4. Comprendre, interpretar i expressar oralment i per escrit continguts propis de l'Ómbit de la salut en una llengua estrangera.
 5. Comunicar de manera inclusiva, evitant un ˙s sexista o discriminatori del llenguatge.
 6. Descriure les caracterÝstiques de la veu normal i patol˛gica.
 7. Identificar situacions que necessiten un canvi o millora.
 8. Interpretar les dades aportades per les tŔcniques de mesura objectiva de la veu per emetre un diagn˛stic.
 9. Proposar nous mŔtodes o solucions alternatives fonamentades.
 10. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un Órea d'estudi que parteix de la base de l'educaciˇ secundÓria general, i se sol trobar a un nivell que, si bÚ es recolza en llibres de text avanšats, inclou tambÚ alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 11. Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessÓries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 12. Que els estudiants sÓpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocaciˇ d'una manera professional i tinguin les competŔncies que se solen demostrar per mitjÓ de l'elaboraciˇ i la defensa d'arguments i la resoluciˇ de problemes dins de la seva Órea d'estudi.
 13. Utilitzar les tŔcniques de mesura objectiva de la veu: enregistrament i anÓlisi del so glotal, estrobosc˛pia, filtraciˇ inversa, electroglotografia, anÓlisi laringosc˛pica per cimografia profunda, transformaciˇ de Fourier, etc.

Continguts

 1. Revisió de l'avaluació de la veu

 • Avaluació perceptiva (subjectiva) de la veu
○      Anàlisi de l'escena auditiva (ASA)
○      Instrument de referència per a l’avaluació auditiva-perceptiva de la veu: CAPE-V
○      Limitacions de l'avaluació perceptiva pura: il·lusions, confusions, interferències, biaix, presbiacúsia 
 • Anàlisi acústica (objectiva) de la veu
○      Eines acústiques d'anàlisi de la veu
○      Com l'anàlisi acústica resol casos que l'oïda entrenada no pot resoldre
○      Limitacions de l'anàlisi acústica

 

 • Un protocol integrat per a l'avaluació de la veu

 

2. Entrenament de la capacitat d'anàlisi de l'escena auditiva (ASA) i avaluació integrada: 

 • Intensitat vs volum
 • La veu ressonada
 • Veu rugosa; rugositats tipus I, II i III
 • Veu bufada
 • Veu amb excés de tensió
 • Veu hipernasal
 • Tipus d'atacs vocals
 • Tipus d'inestabilitats
 • Estratègies per a la millora de l'eficiència vocal

 3. L’avaluació de la veu en la pràctica professional

 • Aportacions a l’informe logopèdic
 • Objectius i estratègies d’intervenció logopèdica
 • Recerca en veu

Metodologia

 

Les classes inclouen presentacions i demos per part de la professora i treball presencial per part dels estudiants: aprenentatge entre iguals (peer instruction), discussió general i treball pràctic d'anàlisi.
 
No hi ha classes teòriques o pràctiques específiques sinó que totes les sessions integren aprenentatge teòric i pràctic. L'assignatura és eminentment pràctica, ja que està dirigida a conferir competències, experiència i confiança en un mateix com a futur logopeda. L'estudiant serà el centre del seu procés d'aprenentatge, amb la pròpia veu com a punt de partida per entendre les veus dels seus futurs usuaris.
 
 
Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.
 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulaciˇ, per a la complementaciˇ per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluaciˇ de l'actuaciˇ del professorat i d'avaluaciˇ de l'assignatura/m˛dul.


Activitats formatives

TÝtol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes (vegeu descripciˇ) 36 1,44 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Tipus: Supervisades      
Tutories 3 0,12 1, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12
Tipus: Aut˛nomes      
Estudi 50 2 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13
Exercicis prÓctics 25 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Lectura crÝtica d'articles, capÝtols de llibre; visualitzaciˇ crÝtica de recursos en lÝnia 18 0,72 1, 10, 11
Preparaciˇ d'evidŔncies d'aprenentatge 7 0,28 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Avaluaciˇ

 

Avaluació

Avaluació continuada.
No implica (només) avaluació fraccionada, sinó que és una aproximació que permet a l'estudiant i a la docent fer un seguiment del progrés del procés d'aprenentatge i identificar aspectes que requereixen reforç. Cadascuna de les avaluacions forma part també del procés d'aprenentatge. Per aquest motiu, l'Evidència 1 consisteix de diferents exercicis que treballen diferents problemes específics, mentre que l'Evidència 2 representa un primer assaig general d'avaluació global idèntica a la de l'Evidència 3 (final). La docent dona retorn individual de totes i cadascuna de les evidències.
 
● Evidència 1 - Avaluació continuada: 10 proves pràctiques curtes, individuals, escrites, virtuals, per tal d'avaluar competències específiques, el progrés de l'estudiant, i per identificar punts febles que cal atendre.
● Evidència 2 - Prova individual, a mig quadrimestre, presencial, escrita, que té com a objectiu avaluar el progrés en l'adquisició de competències. Avaluació de casos. Primera setmana d'avaluacions.
● Evidència 3 - Prova individual, final, presencial, escrita, que té com a objectiu avaluar totes les competències de l'assignatura. Avaluació de casos. Setmana d'avaluacions finals.
 
Definició d'assignatura superada: Haver assolit una nota igual o superior a 5 tant a l'EV3 com a la mitjana d'EV1,2,3.
 
Recuperació: D'acord a la normativa UAB, les estudiants que no hagin superat l'assignatura havent lliurat evidències que representin com a mínim 2/3 de la nota global (al marge d'haver-les aprovat o suspès), podran recuperar l'assignatura. En aquesta assignatura la recuperació consistirà en una prova equivalent a l'EV3, la setmana d'exàmens de recuperació. Per superar l'assignatura cal assolir una nota igual o superior a 5 a la prova de recuperació.
Condició per ser considerat no-avaluable: D'acord a la normativa UAB, haver lliurat evidències que representin menys del 40% de la nota global, al marge d'haver-les aprovat o suspès.
 

Comportaments no ètics: Segons l'Art 266, punt 10 Normativa UAB, en cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat (còpia, plagi, suplantació d'identitat o falsificació de signatura en la llista d'assistència presencial i/o altres conductes acadèmiques deshonestes...) que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d'avaluació. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació d'una mateixa assignatura/mòdul, la qualificació final serà 0. El responsable d'assignatura/mòdul comunicarà a la coordinació de titulació qualsevol acció que s'hagi fet en aquest sentit.

Aquesta assignaturano preveu l'avaluació única

 

Pautes avaluació de la Facultat de Psicologia t: https://www.uab.cat/web/estudiar/graus/graus/avaluacions-1345722525858.html


Activitats d'avaluaciˇ continuada

TÝtol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
EvidŔncia 1 - Avaluaciˇ continuada: proves prÓctiques curtes 15% 7 0,28 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
EvidŔncia 2 - Prova intermŔdia: anÓlisi de mostres vocals 35% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
EvidŔncia 3 - Prova final: anÓlisi de mostres vocals 50% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Bibliografia

 

Bibliografia complementària (disponible a la biblioteca): 
 
Bozeman, Kenneth W. (2013). Practical vocal acoustics. Pedagogic Applications for Teachers and Singers (Hillsdale, NY: Pendragon Press, 2013). 
Estella P.-M. Ma; Edwin M.-L. Yiu (2011). Handbook of voice assessments. Plural Publishing.

 


Programari

Praat (freeware): https://www.fon.hum.uva.nl/praat. Disponible per a PC, Mac i Lynux.