Logo UAB
2023/2024

Educació Digital i Socioemocional

Codi: 106734 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500260 Educació social FB 1 1
2500261 Pedagogia FB 1 1
2500797 Educació Infantil FB 1 1
2500798 Educació Primària FB 1 2

Professor/a de contacte

Nom:
Cristina Mercader Juan
Correu electrònic:
cristina.mercader@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Josefina Sala Roca
María Alejandra Bosco Paniagua
Adrián Bermúdez Ruiz
Ingrid Noguera Fructuoso
Carme Serret Vidal
Maria del Mar Duran Bellonch

Prerequisits

Es recomana un nivell intermig en competència digital (marc DigComp).

Es recomana portar un dispositiu electrònic propi (portàtil o tauleta)


Objectius

Educació Digital i Socioemocional és una de les assignatures que componen la formació bàsica de la Facultat de Ciències de l’Educació que prepara en competències bàsiques que qualsevol professional de l'educació necessita. L'assignatura té un vessant clarament pràctic i aplicatiu i per això es dissenya la docència amb un percentatge molt alt de seminaris amb grups reduïts d'estudiants i requereix d’un seguiment i participació de les classes continuat.

 

Objectius

- Desenvolupar competències socioemocionals i de treball en equip en contextos educatius.

- Iniciar el desenvolupament de la competència digital docent en les seves àrees


Competències

  Educació social
 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics. 
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental. 
 • Analitzar i reconèixer les pròpies competències socioemocionals (en termes de fortaleses, potencialitats i debilitats) per desenvolupar aquelles que siguin necessàries en el desenvolupament professional.
 • Contextualitzar l'acció socioeducativa en funció dels diferents paradigmes teòrics que han elaborat les ciències de l'educació i en funció del context socio-històric dels individus, grups i institucions.
 • Treballar en equips i amb equips (del mateix àmbit o interdisciplinar).
 • Utilitzar les tecnologies de la informació i comunicació per aprendre, comunicar-se i col·laborar en contextos educatius.
  Pedagogia
 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Analitzar i reconèixer les pròpies competències socioemocionals (en termes de fortaleses, potencialitats i debilitats) per desenvolupar aquelles que siguin necessàries en el seu exercici i desenvolupament professional.
 • Incorporar les tecnologies de la informació i la comunicació per aprendre, comunicar-se i col·laborar en contextos educatius i formatius.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Treballar en equips i amb equips (del mateix àmbit o interdisciplinar).
  Educació Infantil
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Analitzar i reconèixer les pròpies competències socioemocionals (en termes de fortaleses, potencialitats i debilitats) per desenvolupar aquelles que siguin necessàries en el desenvolupament professional.
 • Incorporar les tecnologies de la informació i la comunicació per aprendre, comunicar-se i compartir en contextos educatius i formatius.
  Educació Primària
 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Analitzar i reconèixer les pròpies competències socioemocionals (en termes de fortaleses, potencialitats i debilitats), per desenvolupar aquelles que siguin necessàries en el desenvolupament professional.
 • Incorporar les tecnologies de la informació i la comunicació per aprendre, per comunicar-se i col·laborar en els contextos educatius i formatius.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar críticament els principis, valors i procediments que regeixen l'exercici de la professió.
 2. Analitzar i incorporar de forma crítica les qüestions més rellevants de la societat actual que afecten a l'educació: impacte social i educatiu dels llenguatges audiovisuals i de les pantalles.
 3. Analitzar les desigualtats per raó de sexe/gènere i els biaixos de gènere en l'àmbit de coneixement propi.
 4. Comunicar fent un ús no sexista ni discriminatori del llenguatge.
 5. Conèixer experiències internacionals i exemples de pràctiques innovadores en educació per analitzar la pràctica docent i les condicions institucionals que l'emmarquen.
 6. Conèixer les tecnologies de la informació i de la comunicació, la seva evolució i les seves implicacions educatives.
 7. Desenvolupar un treball col·laboratiu, en equip, com a pas previ per al treball en xarxa.
 8. Expressar-se i utilitzar els llenguatges corporal, musical i audiovisual per discernir selectivament la informació audiovisual que contribueix a l'educació, a la formació cívica i a la riquesa cultural.
 9. Identificar les competències socioemocionals que intervenen en les interaccions individuals i grupals, analitzar i identificar les dinàmiques de grup, per aplicar estratègies per a la dinamització de grups, adquirir habilitats socials en contextos educatius i saber treballar en equips amb altres professionals.
 10. Identificar les principals desigualtats i discriminacions per raó de sexe/gènere presents a la societat.
 11. Proposar nous mètodes o solucions alternatives fonamentades.
 12. Proposar projectes i accions viables que potenciïn els beneficis socials, econòmics i mediambientals.
 13. Valorar l'impacte de les dificultats, els prejudicis i les discriminacions que poden incloure les accions o projectes, a curt o llarg termini, en relació amb determinades persones o col·lectius.

Continguts

Els continguts de l'assignatura es concreten en tres grans temes: 

 

1. L'educació socioemocional a les organitzacions educatives

1.1. Educació emocional. L’expressió, comprensió i regulació emocionals. La influència dels estils atribucionals. 

1.2. L’acompanyament emocional i la resiliència. 

 

2. El treball en equip

2.1. El treball en equip i el treball col·laboratiu

2.2. La dinamització de grups, l’observació grupal i les habilitats socials en contextos educatius

2.3. El treball en xarxa, la comunicació i el treball col·laboratiu amb eines digitals

 

3. La Competència Digital Docent i d'Educadors/es

3.1. Les tecnologies digitals a l’educació. Conceptualització de la Competència Digital de Docents i Educadors/es

3.2. Recursos digitals per a l’aprenentatge: ensenyament i aprenentatge, continguts digitals, avaluació i feedback

3.3. El desenvolupament professional amb i sobre les tecnologies digitals i l'empoderament de la ciutadania amb les competències digitals (espais formals, no formals i informals)


Metodologia

L’assignatura s’organitza en dos grans àmbits: l’àmbit d’Educació Digital (ED) i l’àmbit d’Educació Socioemocional (ESE). Els dos àmbits funcionen en paral·lel i de manera coordinada en les sessions de classe establertes al cronograma.

Els seminaris en grups reduïts són espais de treball (amb 1/3 del gran grup) on mitjançant activitats diverses (estudi de casos, anàlisi de materials, dinàmiques de grup, resolució de problemes, creació de material visual, etc.) s'aprofundeix en els continguts de l'assignatura.

Les sessions de gran grup són espais de fonamentació dels conceptes de l’assignatura. Serveixen per establir les qüestions bàsiques i es realitza amb tot el grup classe.

Donat el caràcter de l’assignatura, tant a les sessions de seminari com a les de gran grup, es potencien les metodologies actives com el treball per projectes, l’aprenentatge col·laboratiu, l’avaluació entre iguals, la resolució de problemes, la gamificació, els debats, entre d’altres.

L’alumnat ha de ser capaç d'expressar-se amb fluïdesa i correcció i ha de mostrar un alt grau de comprensió dels textos acadèmics. Una activitat pot ser retornada (no avaluada) o suspesa si el/la professor/a considera que l'alumne/a no compleix aquests requisits. En totes les activitats (individuals i en grup) es tindrà en compte, doncs, la correcció lingüística, la redacció i els aspectes formals de presentació.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Activitats en seminaris 31 1,24 1, 2, 4, 7, 8, 10, 11, 12
Presencials en gran grup 14 0,56 3, 6, 7, 9, 13
Tipus: Supervisades      
Tutories i seguiment 15 0,6 1, 2, 7, 8, 9, 11, 12
Tipus: Autònomes      
Desenvolupament autònom de les activitats formatives 30 1,2 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13

Avaluació

Al procés d'avaluació s’aplicaran rúbriques, checklists, pautes d'avaluació, entre d'altres instruments per assegurar el seguiment continuat i formatiu de les activitats. El procés d’avaluació del portafoli digital s’inclou una pràctica d’avaluació entre iguals formativa que es desenvoluparà durant una de les sessions de classe. Aquella sessió serà d'assistència obligatòria, en cas contrari, no es podrà desenvolupar en un altre moment (a excepció de les faltes de salut justificades amb certificat mèdic). 

Per a superar l'assignatura caldrà demostrar haver desenvolupat les competències d’educació emocional, treball en equip i digital docent. Per això s'ha de superar cadascuna de les evidències d’avaluació amb una nota mínima de 5. Si alguna de les evidències no queda aprovada, l'assignatura queda suspesa. 

L'assistència i participació a les sessions és obligatòria per desenvolupar les competències establertes a l'assignatura, cal haver assistit almenys al 80% de les classes de cada àmbit (80% d'assistència a ED; 80% d'assistència a ESE).

Hi ha una data de reavaluació per aquells que hagin suspès alguna de les activitats amb més d'un 3,5. Si l'estudiant no ha realitzat o no aporta al treball en equip, no es pot recuperar de manera individual i, per tant, l'assignatura quedar suspesa. Quan es consideri que l'estudiant no ha pogut aportar prou evidències d'avaluació, en l'acta es consignarà aquesta assignatura com a no avaluable.

La còpia o plagi de material, tant en el cas de treballs com en el cas dels exàmens, constitueixen un delicte que serà sancionat amb un zero a l'activitat i l'assignatura i no es tindrà dret a reavaluar-la. Recordem quees considera "còpia" un treball quereprodueix tot o gran part del treball d'un/a altre/a company/a. "Plagi" és el fet de presentar tot o part d'un text d'un/a autor/a com a propi, sense citar les fonts, siguin en paper o en format digital. Podeu veure la documentació de la UAB sobre "plagi" a: http://wuster.uab.es/web_argumenta_obert/unit_20/sot_2_01.html

 

El professorat farà la devolució de l'avaluació de les evidències en un màxim de 20 dies hàbils. 

 

Aquesta assignatura no preveu el sistema d'avaluació única 

 

Activitats d’avaluació:

Projecte en grup: 40% (ED+ESE)

Portafoli individual ED en format blog: 30%

Treball introspectiu ESE: 30%

Les activitats esmentades inclouen pràctiques d'aula i evidències d'avaluació contínua al llarg de les sessions (marcades al programa de cada assignatura proporcionat a l'inici de curs).

 

Considerant que hi ha 8 grups amb dies de docència diferents, les dates d'avaluació es troben concretades al programa de l'assignatura de cada grup. Les entregues de les evidències estan planificades per a realitzar-se en els següents espais temporals: 

Primer semestre (grups 1, 2, 61 i 62)

Projecte en grup: primeres setmanes de gener 2024

Portafoli individual en format blog: feedback entre iguals primeres setmanes de novembre 2023, entrega final una setmana després de l'última classe (gener 2024)

Treball introspectiu ESE: primeres setmanes de desembre 2023

 

Segon semestre (grups 21, 31, 41 i 71)

Projecte en grup: meitat de maig 2024

Portafoli individual en format blog: feedback entre iguals a l'abril 2024, entrega final una setmana després de l'última classe (maig 2024)

Treball introspectiu ESE: primeres setmanes de maig 2024

 

La reavaluació es realitzarà per aquelles activitats que s'hagin suspès amb una nota entre el 3.5 i el 4.9 el dia de classe entre el 29 de gener al 9 de febrer del 2024 en el cas de la assignatura del primer semestre i entre el 25 de juny al 5 de juliol del 2024 en el cas de l'assignatura del segon semestre. La data exacte està concretada en el programa de cada grup. 

 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Portafoli individual Educació Digital en format blog 30 20 0,8 1, 2, 4, 5, 6, 8
Projecte en grup 40 25 1 4, 7, 8, 9, 11, 12
Treball instrospectiu individual ESE 30 15 0,6 1, 3, 4, 9, 10, 13

Bibliografia

 • Adell, J. & Castañeda, L. (Eds.) (2013). Entornos Personales de Aprendizaje: claves para el ecosistema educativo en red. Alcoy: Marfil. http://revistas.uned.es/index.php/educacionXX1/article/view/12160/11434 
 • Alonso, A. & Pelegrin, J. (2014). Historia de Sara (Odio el Rosa). Editorial Oxford University Press España. ISBN: 9788467373226
 • Área, M. & Pessoa, T. (2012). De lo sólido a lo líquido: las nuevas alfabetizaciones ante los cambios culturales de la Web 2.0., Comunicar, 38 (XIX), 13-20. En: https://www.revistacomunicar.com/index.php?contenido=detalles&numero=38&articulo=38-2012-03
 • Aronson, E. (2007). El animal social. Madrid. Alianza Editorial, S.A.
 • Asensio, J.M. (2004). Una educación para el diálogo. Barcelona: Paidós.
 • Bach, E. & Darder, P. (2004). Des-educa't. Barcelona. Ediciones 62.
 • Bach Cobacho, E. & Forés Miaravalles, A. (2007). E-mociones. Comunicar y educar a través de la red. Barcelona: Ediciones Ceac.
 • Bisquerra Alzina, R., Pérez González, J. C. & García Navarro, E. (2015). Inteligencia emocional en educación. Madrid: Editorial Síntesis.
 • Camps, V. (2005). La voluntad de vivir. Ariel. Barcelona.
 • Capell, N., Tejada, J. & Bosco, A. (2017). Los videojuegos como medio de aprendizaje: un estudio de caso en matemáticas en Educación Primaria. Pixel-Bit, 52, 133-150. En:  https://idus.us.es/xmlui/handle/11441/62678
 • Darder Vidal (Coord.) (2017). La formació emocional del professorat. Barcelona: Octaedro.
 • Domingo-Coscolla, M., Bosco-Paniagua, A., Carrasco-Segovia, S., & Sánchez-Valero, J.A. (2020). Fomentando la competencia digital docente en la universidad: Percepción de estudiantes y docentes. Revista de Investigación Educativa, 38(1), 167-782 https://revistas.um.es/rie/article/view/340551
 • Domínguez Figaredo, D. (2007). Modelos de aprendizaje en la web social. Comunicación y Pedagogía, 223. pp. 38-42.
 • Gairín, J. & Mercader, C. (2018). Usos y abusos de las TIC en los adolescentes. Revista de Investigación Educativa, 36 (1), 125-140. https://digitum.um.es/digitum/bitstream/10201/75504/1/09_RIE_N1_2018.pdf
 • García, J.M. (2015). Robótica Educativa. La programación como parte de un proceso educativo. RED-Revista de Educación a Distancia. 46 (8). En: https://www.um.es/ead/red/46/garcia.pdf
 • Gisbert, M., Gonzalez, J. & Esteve, F. (2016) Competencia digital y competencia digital docente: una panorámica sobre el estado de la cuestión. Revista Interuniversitaria de Investigación en Tecnología Educativa (RIITE), 0, 74-83. https://revistas.um.es/riite/article/view/257631
 • Gisbert, M., Esteve-Gonzalez, V. & Lázaro, J.L. (2019). ¿Cómo abordar la educación del futuro? Conceptualización, desarrollo y evaluación desde la competencia digital docente. Barcelona: Octaedro. ISBN: 978-84-17219-88-8
 • Goleman,D. (1996). Inteligencia emocional. Barcelona: Kairós.
 • Güell, M. (2005). Per què he dit blanc si volia dir negre? Tècniques assertives per al professorat i els formadors. Barcelona: GRAÓ
 • Hirschman, A.O. (1999). Las pasiones y los intereses. Península. Barcelona.
 • León del Barco, B., Gozalo Delgado, M., Gómez Carroza & Latas Pérez, C. (2005). Técnicas de aprendizaje cooperativo en contextos educativos. Badajoz: Abecedario.
 • Mariscal, S., Giménez-Dasí, M., Carriedo, N. & Corral, A (Coord.). (2009). El desarrollo psicológico a lo largo de la vida. Madrid: McGrawHill, UNED.
 • Punset, E. (2011). Excuses per no pensar. Destino. Barcelona.
 • Resnik, M.; Mlonay, J.; Monroy-Hernández,N.; Eastmond, E.; Brennan, K. Millner, A. (...) & Kafai, J. (2010). Programación para todos. En: http://eduteka.icesi.edu.co/articulos/ProgramacionParaTodos
 • Vázquez, E. & Sevillano, M. L (Eds.) (2015). Dispositivos digitales móviles en educación. El aprendizaje ubicuo. Madrid: Narcea Ediciones. ISBN: 978-84-277-2100-5. https://digitum.um.es/digitum/handle/10201/49513
 • Villalba, A. (2001). Las nuevas tecnologías, la informática y los multimedia, Las nuevas herramientas de intervención educativa. Educación Social, 19, 59-66.

Programari

A continuació es presenta el programari que es podrà utilitzar al llarg del curs, entre d'altres que, en funció de les necessitats d'aprenentatge, es podran incloure.

 • Aplicacions Web 2.0 (Kahoot, Quizizz, Symbaloo, Padlet, Mentimeter, Youtube...)
 • Audacity
 • Blogger
 • Canva
 • Classroom
 • CMAP Tools
 • Genial.ly
 • Google Drive
 • OpenShot
 • Mblock
 • Microsoft Teams
 • Mural / Miro
 • Notebookcast
 • Paquet Microsoft Office
 • Photoshop
 • Powtoon
 • Scratch
 • TinkerCAD