Logo UAB
2023/2024

Pràctica Clínica en Salut Mental

Codi: 106714 Crèdits: 4
Titulació Tipus Curs Semestre
2502442 Medicina OB 6 0

Professor/a de contacte

Nom:
Marc Ferrer Vinardell
Correu electrònic:
marc.ferrer@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Jorge Miguel Cuevas Esteban
Marta Subira Coromina
Jose Antonio Soriano Pacheco

Prerequisits

És aconsellable que l'alumnat no tingui cap assignatura dels cursos anteriors pendent d'aprovar. És convenient haver assolit coneixements suficients en Bioestadística; Bioètica i comunicació; Epidemiologia; Fisiopatologia i semiologia clínica; Patologia mèdica; Farmacologia clínica; Salut Mental i Coneixement d’una tercera llengua, preferentment l’anglès.

 

És necessari haver superat l’assignatura Psiquiatria i convenient las següents assignatures: Fisiologia Mèdica I i II. Psicologia Mèdica. Anatomia Humana: Neuroanatomia. Farmacologia General. Fisiopatologia i Semiologia Clínica.  Epidemiologia.

 

L'alumnat adquirirà el compromís de preservar la confidencialitat i secret professional de les dades que pugui tenir accés per raó dels aprenentatges als serveis assistencials. També en mantenir una actitud d'ètica professional en totes les seves accions.


Objectius

L’assignatura correspon al darrer any del Grau de Medicina (6è curs), un cop l'alumnat ja coneix els fonaments científics i clínics de la Psiquiatria. L’objectiu general és que l'alumnat consolidi els anteriors coneixements i assoleixi les habilitats clíniques, comunicatives i de cerca i maneig de l’informació científica referents a la Salut Mental.

 • Conèixer les bases de la relació transaccional entre biología i ambient en la Salut Mental.
 • Fer un diagnòstic a través de saber fer una història clínica i establir un diagnòstic diferencial, sota la supervisió del professorat.
  • Saber realitzar una anamnesi psiquiàtrica completa, centrada en el pacient i orientada a les diferents psicopatologies, interpretant el seu significat.
  • Conèixer la semiologia i la tècnica de l’exploració psicopatològica que permeti reconèixer les principals síndromes psiquiàtriques.
 • Fer un diagnòstic i establir el tractament d’una patologia determinada, sota la supervisió del professorat.
  • Conèixer els fonaments pràctics de la psicoteràpia.
  • Conèixer l’ús pràctic dels principals grups de fàrmacs.
 • Establir una bona comunicació interpersonal que capaciti per a dirigir-se amb eficiència i empatia a pacients, a familiars, acompanyants, equip mèdic i altres professionals sanitaris.

Competències

 • Comunicar-se de manera clara, tant oral com escrita, amb altres professionals i amb els mitjans de comunicació.
 • Comunicar-se de manera efectiva i clara, tant oral com escrita, amb els pacients, els familiars i acompanyants, per facilitar-los la presa de decisió, el consentiment informat i el compliment de les prescripcions.
 • Demostrar una experiència clínica adequada en institucions hospitalàries, centres de salut o altres institucions sanitàries, sota supervisió, així com coneixements bàsics de gestió clínica centrada en el pacient i utilització adequada de proves, medicaments i altres recursos del sistema sanitari.
 • Desenvolupar la pràctica professional amb respecte a l'autonomia del pacient, a les seves creences i cultura, amb respecte a altres professionals de la salut, demostrant habilitats de treball en equip.
 • Escoltar amb atenció, obtenir i sintetitzar informació pertinent sobre els problemes que afligeixen al malalt i comprendre el contingut d'aquesta informació.
 • Establir una bona comunicació interpersonal que capaciti per dirigir-se amb eficiència i empatia als pacients, als familiars, acompanyants, metges i altres professionals sanitaris.
 • Mantenir i actualitzar la seva competència professional, prestant una importància especial a l'aprenentatge autònom de nous coneixements i tècniques i a la motivació per la qualitat.
 • Mantenir i utilitzar els registres amb informació del pacient per a la posterior anàlisi, preservant la confidencialitat de les dades.
 • Tenir capacitat de treballar en un context internacional.
 • Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació en l'activitat professional.
 • Valorar críticament i utilitzar les fonts d'informació clínica i biomèdica per obtenir, organitzar, interpretar i comunicar la informació científica i sanitària.

Resultats d'aprenentatge

 1. Accedir de forma real als protocols assistencials de les diferents entitats que conformen el conjunt de la patologies.
 2. Analitzar els registres mèdics de manera sistemàtica.
 3. Analitzar les limitacions que hi ha en la interpretació de la conducta mitjançant la comunicació no verbal.
 4. Aplicar els coneixements teòrics de la patologia que s'han adquirit durant el grau a la pràctica clínica.
 5. Aplicar els elements essencials de la bioètica (drets del pacient, obligacions del metge).
 6. Col·laborar en maniobres clíniques i quirúrgiques simples que s'hagin practicat amb simuladors sota supervisió.
 7. Comunicar-se adequadament amb el pacient i els seus familiars.
 8. Comunicar-se de manera clara, tant oral com escrita, amb altres professionals i amb els mitjans de comunicació.
 9. Consultar adequadament i mantenir en ordre els registres d'informació del pacient.
 10. Conèixer els elements bàsics de la comunicació de resultats de la recerca clínica.
 11. Descriure correctament els criteris d'hospitalització.
 12. Descriure el procés de comunicació i el seu efecte sobre la relació professional-pacient.
 13. Distingir emocions bàsiques en pacients d'atenció primària a través de la interacció entre els diversos components no verbals.
 14. Fer una anamnesi i exploració física completa per aparells i sistemes en adults i nens.
 15. Identificar els elements bàsics de l'entrevista metge-pacient en un entorn propi d'alta accessibilitat i presència, amb atenció longitudinal.
 16. Identificar les formes de presentació dels diferents processos patològics.
 17. Identificar les normes bàsiques de la farmacoteràpia en adults i nens.
 18. Indicar i utilitzar els procediments diagnòstics i terapèutics específics de l'edat pediàtrica (fototeràpia, nebulitzadors i aerosols amb cambra espaiadora, estudis genètics i metabòlics).
 19. Mantenir i actualitzar la seva competència professional, prestant una importància especial a l'aprenentatge autònom de nous coneixements i tècniques i a la motivació per la qualitat.
 20. Observar l'actitud terapèutica, el curs evolutiu i la seva prevenció en els casos que sigui possible.
 21. Participar activament en les tasques assistencials, fent històries clíniques, sol·licitant estudis complementaris (laboratori, tècniques d'imatge) quan sigui necessari i ajudin a orientar la història clínica.
 22. Participar en les discussions per solucionar els problemes clínics plantejats.
 23. Redactar ordres mèdiques, informes de consulta i assistència, comunicats oficials i certificats.
 24. Redactar una història clínica completa de manera sistematitzada.
 25. Respectar la participació del pacient en les decisions sobre el procés de salut i malaltia.
 26. Tenir capacitat de treballar en un context internacional.
 27. Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació en l'activitat professional.

Continguts

A. Rotacions pels diferents dispositius assistencials dels Serveis de Psiquiatria i de Salut Mental de les Unitats Docents.

B. Assistència i participació a les Reunions dels Equips d’Urgències/Participació a les Sessions Clíniques del Servei de Psiquiatria/Assistència a guàrdia de Psiquiatria: a criteri i segons la disponibilitat de la Unitat Docent. 


Metodologia

Es reservaran 15 minuts de la rotació, dins del calendari establert pel centre, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura.

* Excepcionalment i segons criteri del professorat responsable, els recursos disponibles i la situació sanitària de cada moment a les diferents Unitats Docents, part dels continguts corresponents a les lliçons teòriques, practiques i seminaris podran ser impartits de forma presencial o virtual.

** L’avaluació representa un 5% dels 4 ECTS (100 h), és a dir 5 h. És una avaluació pràctica.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
PRÀCTIQUES CLÍNIQUES ASSISTENCIALS (PCAh) 54 2,16 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
Tipus: Autònomes      
Lectura de textos, resum i assimilació conceptual 41 1,64 2, 4, 11, 15, 16, 17, 23, 27

Avaluació

Avaluació de la pràctica (rotació) 60%:

 • Avaluació continuada de la rotació 30%
 • Presentació cas clínic 15%
 • Realització de mini ACOE 15%

Valoració

Notes *

Assistència  i puntualitat

1

2

3

4

5

Actitud

1

2

3

4

 

Participació i integració

1

2

3

 

 

Iniciativa

1

2

 

 

 

Comunicació

1

2

 

 

 

 • L'alumne es considerarà APTE si assoleix una suma puntuacions igual o superior a 11/16

DEFINICIONS DE LES DIFERENTS DIMENSIONS

 • Assistència i puntualitat: es valorarà que els alumnes hagin assistit regularment a tots els dies de la rotació i que en cas d'absència hagin avisat.
 • Actitud: es valorarà que l'alumne estigui disposat a aprendre, que conegui i repassi els casos clínics, que es faci preguntes i es mostri positiu en l'aprenentatge.
 • Participació i integració: Es valorarà la responsabilitat del alumnes en les tasques que el tutor li demani, la capacitat de treball en equip i les opinions que aporti en una sessió o en altres activitats assistencials.
 • Iniciativa: Es valorarà si l'alumne té curiositat per aprendre, llegir els protocols del servei, les guies de diagnòstic i tractament.
 • Comunicació: Es valorarà si l'alumne és capaç de sintetitzar i comunicar un cas clínic als companys del equip en una sessió clínica del servei.

PRESENTACIÓ DEL  CAS CLINIC : S'avaluarà presentació de cas clínic seguit durant la rotació, tan la memòria/resum escrit com la presentació oral.

 

ACOEs  40%:

 • Part pràctica 20% 
 • Part Teòrica 20%

Aquesta assignatura no preveu el sistema d’avaluació única.

 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Avaluació clínica objectiva estructurada (ACOEs) 40% de la nota final 1,5 0,06 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
Avaluació de la pràctica 60% de la nota final 3,5 0,14 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27

Bibliografia

 • Vallejo Ruiloba, Julio. Introducción a la psicopatología y la psiquiatria. 8ª edición. Barcelona. Elsevier, 2015. https://bibcercador.uab.cat/permalink/34CSUC_UAB/avjcib/alma991000598859706709 
 • Sadock, Benjamin J., Ahmad S., and Sadock V.A.Kaplan & Sadock. Manual de bolsillo de psiquiatría clínica. 6a Edición. Wolters Kluwer Health, 2018. https://bibcercador.uab.cat/permalink/34CSUC_UAB/1eqfv2p/alma991010762933406709 
 • Stahl, S.M. Psicofarmacología esencial de Stahl: guía del prescriptor. 6a Edición. Madrid. Editorial Grupo Aula Médica, 2018
 • Goodman, R., and Scott S. Child and Adolescent Psychiatry. 3rt Edition. Wiley-Blackwell, 2012  
 • Cuevas-Esteban J. Hospitalización Psiquiátrica Breve. Manual clínico. 1ª Edición. Editorial Panamericana, 2020 (no disponible al catàleg UAB)  

Programari

No s’usa.