Logo UAB
2023/2024

Pràctiques Externes

Codi: 106547 Crèdits: 15
Titulació Tipus Curs Semestre
2501233 Gestió aeronàutica OT 4 0

Professor/a de contacte

Nom:
Xavier Verge Mestre
Correu electrònic:
xavier.verge@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

Els definits al règim de permanència, dins l'apartat de progressió de matrícula. Cal haver superat com a mínim totes les assignatures de primer curs i un nombre total de 120 crèdits dels tres primers cursos.

Tot i això, com l'objectiu principal de les pràctiques externes és que els estudiants puguin posar en pràctica els coneixements adquirits durant el grau és recomanable que l'estudiant estigui acabant el grau (que hagi cursat els tres primers cursos), així com que disposi de temps per poder portar a terme una tasca laboral fora de la UAB.

Per cursar l'assignatura:

 • l'estudiant ha d'haver estat seleccionat per una plaça (una vegada valorada la seva idoneïtat en funció de les actituds, coneixements i les competències acreditades);
 • l'estudiant s'ha de matricular de l'assignatura en el moment en que sigui seleccionat per a la plaça;
 • s'ha de signar el conveni amb l'empresa que estableixi la normativa vigent i, en qualsevol cas, el conveni específic per a l'estudiant (on es defineix el seu pla de treball);

La informació del protocol a seguir, el calendari i la plataforma de gestió de pràctiques s'especifica al Campus Virtual (espai de coordinació) i a la pàgina web de l'Escola.


Objectius

Els objectius formatius de les pràctiques acadèmiques externes són:

 • Permetre que l'estudiant apliqui i complementi les capacitats i els coneixements, teòrics i pràctics, adquirits al llarg de la seva formació acadèmica.
 • Afavorir l'adquisició de competències tècniques, metodològiques i participatives que preparin l'estudiant per a l'exercici de l'activitat professional, preferentment, al sector aeronàutic
 • Facilitar el coneixement de la metodologia de treball adequada a la realitat professional en que els estudiants hauran d'operar, contrastant i aplicant els coneixements adquirits.
 • Afavorir la consolidació de competències personals com la capacitat de treball en equip, l'esperit emprenedor, la resolució de problemes en entorns nous, la creativitat i les habilitats de comunicació.
 • Obtenir una experiència pràctica que faciliti la inserció en el mercat de treball i millori l'empleabilitat futura.

Competències

 • Actitud personal.
 • Actuar amb ètica i professionalitat.
 • Comunicació.
 • Hàbits de pensament.
 • Hàbits de treball personal.
 • Identificar, desenvolupar o adquirir, i mantenir els recursos necessaris per donar resposta a les necessitats tàctiques i operatives inherents a les activitats del transport aeri.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adaptar-se a situacions imprevistes.
 2. Assumir la responsabilitat social, ètica i professional que es derivi de la pràctica de l'exercici professional.
 3. Avaluar de forma crítica el treball realitzat.
 4. Comunicar eficientment de forma oral i/o escrita coneixements, resultats i habilitats, tant en entorns professionals com davant de públics no experts.
 5. Desenvolupar el pensament sistèmic.
 6. Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, síntesi i prospectiva.
 7. Desenvolupar la curiositat i la creativitat.
 8. Desenvolupar un pensament i un raonament crític.
 9. Dissenyar i crear el sistema objecte del treball.
 10. Generar propostes innovadores i competitives en l'activitat professional.
 11. Gestionar el temps i els recursos disponibles. Treballar de manera organitzada.
 12. Planificar el treball que ha de desenvolupar l'estudiant en l'empresa.
 13. Prendre decisions pròpies.
 14. Prevenir i solucionar problemes.
 15. Treballar de manera autònoma.

Continguts

Les pràctiques externes es podrán realitzar en diferents departaments d'aerolínies, aeroports, així com empreses d'enginyeria relacionades amb el sector aeronàutic amb les quals s'han establert els corresponents convenis de col·laboració a aquest efecte. També es podran avaluar activitats en empreses i/o departaments relacionats amb l'àmbit de la Logistica en general.

La tipologia de les activitats dependrà, per tant, de les feines que s'hi porten a terme. Abans d'iniciar l'estada caldrà definir un projecte formatiu (que acompanya el conveni específic de cooperació educativa per a la realització de pràctiques), acordat amb l'empresa o centre, on es detallin les tasques i els continguts de les feines que es realitzaran, i es concretin els objectius educatius. Aquest projecte formatiu haurà d'estar validat pel professor responsable de l'assignatura.

Els continguts de l'assignatura, per tant, es desenvoluparan mitjançant la formalització, per a cada estudiant, del projecte formatiu, on s'establirà:

 • Les dades del projecte formatiu (dates inici i final, lloc de desenvolupament, horaris, possibles retribucions en concepte d'ajut al estudi, ...)
 • L'objectiu general de l'estada de pràctiques
 • Les competències i resultats de l'aprenentatge que ha d'haver adquirit l'estudiant en finalitzar l'estada
 • El contingut detallat de les tasques a realitzar
 • El procediment de seguiment per part de la persona tutora designada per l'entitat col·laboradora

Aquest aspectes quedaran definits al document de proposta d'activitat, disponible a la web de l'Escola d'Enginyeria, que l'estudiant formalitzará en col·laboració amb l'empresa.

Continguts de la memòria (Informe final de pràctiques)

 • La memòria tindrà una midaentre 8 i 10 pàgines, i ha de seguir el format i contingut proposats per la coordinació del Grau, que inclou:
 • Dades personals de l'estudiant, de l'entitat col·laboradora i dels tutors extern i acadèmic.
 • Descripció de l'empresa (o entitat) i el departament/àrea/servei on s'han desenvolupat les pràctiques (sector d'activitat, organització, número de treballadors, posició que ocupa en el mercat, infraestructura disponible en el lloc de treball, material de suport existent, ...).
 • Valoració de les tasques desenvolupades respecte els coneixements i les competències adquirides en les assignatures del Grau. Adequació dels ensenyaments rebuts a l'Escola pel desenvolupament de les pràctiques.
 • Relació dels problemes plantejats i el procediment seguit per a resoldre'ls.
 • Identificació de les aportacions que, en matèria d'aprenentatges, ha suposat l'estada de pràctiques.
 • Justificació de la manera com s'han assolit al llarg de l'estada de pràctiques, les competències establertes a la guia docent de l'assignatura.
 • Descripció d'altres competències i habilitats adquirides amb les pràctiques.
 • Valoració personal sobre l'aprenentatge aconseguit. Autoavaluació de la consecució d'habilitats i competències al llarg de l'estada de pràctiques.
 • Aspectes positius i negatius més significatius relacionats amb el desenvolupament de les pràctiques.
 • Suggeriments de millora (personals, empresa i programa de pràctiques)
 • Declaració de responsabilitat


L'estudiant ha de mantenir el secret professional sobre qualsevol informació confidencial de l'entitat col·laboradora que conegui com a conseqüència de la realització de les pràctiques.


Metodologia

Existeixen tres mecanismes per fer el pràcticum en empresa:

 1. Pràcticums proposats per la Coordianció del Grau, en empreses o centres col·laboradors. L'oferta la farà l'Escola.
 2. Pràcticums promoguts pel propi alumne a través del contacte directe amb l'empresa. El coordinador de pràctiques també haurà de validar el projecte formatiu i que es compleixin la resta de requisits de l'assignatura.
 3. Pràcticums a través del servei d'ocupabilitat sempre i quan s'hagi validat el reconeixement acadèmic per part de la coordinació (requisit previ a l'inici de l'estada)

Es recomana que des de l'inici del curs els alumnes s'inscriguin al servei d'ocupabilitat.

En qualsevol dels casos, l'alumne ha d'obtenir el vistiplau de la coordinació previ al començament del pràcticum per poder ser vàlid.

En tots el casos l'estudiant comptarà amb la supervisió d'un tutor acadèmic i d'un tutor extern. El tutor extern serà la persona de l'empresa o centre que acollirà l'estudiant, li assignarà la feina segons el projecte formatiu definit, en farà el seguiment i emetrà els informes d'avaluació pertinents. El tutor acadèmic serà un professor de la universitat que realitzarà el seguiment del treball, vetllant perquè es compleixin els objectius de l'assignatura, i també emetrà la qualificació.

L'estada a l'entitat col·laboradora serà de 280 hores com a mínim. El calendari i els horaris han de ser compatibles amb l'activitat acadèmica, formativa, de representació i participació de l'estudiant a la universitat, i s'establiran per a cada estudiant, d'acord amb les característiques de les pràctiques i segons les disponibilitats de l'entitat col·laboradora.

Un cop finalitzades les pràctiques, l'alumne redactarà una memòria, que s'haurà de presentar segons el format establert (disponible a la web de l'Escola) i dins els terminis que estableixi la coordinació de pràctiques.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Planificació i seguiment de la pràctica en empresa 35 1,4 5, 12, 14
Tipus: Autònomes      
Informe de práctiques 60 2,4 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 15
Pràctica 280 11,2 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Avaluació

Al final de l'estada la coordinació d'estudis avaluarà les pràctiques, atenent els informes emesos pel tutor acadèmic que avaluarà l'Informe de Planificació del treball a desenvolupar (10% de la nota final), la memòria de pràctiques presentada per l'estudiant (40% de la nota) i l'informe emès pel tutor extern de l'entitat col·laboradora (50% de la nota).

L'Informe de Planificació del treball a desenvolupar estarà signat per l'estudiant i s'haurà de lliurar a la Gestió Acadèmica del centre en un termini màxim de 15 dies des de l'inici de l'estada.

El tutor de pràctiques de l'empresa valorarà el grau de satisfacció vers les pràctiques realitzades mitjançant un document preparat per la coordinació del Grau i que està diponible a la web de la titulació. Aquest informe, signat i segellat per l'empresa, es lliurarà conjuntament amb la memòria de pràctiques, signada per l'estudiant, a la Gestió Acadèmica del centre en un termini màxim de 15 dies des de la finalització de l'estada.

Criteris avaluació de la memòria final de l'estudiant

De contingut (50% nota):

 • Informació rigorosa en la descripció de l'empresa i de les tasques desenvolupades
 • Domini de coneixements específics
 • Reflexió sobre la feina realitzada durant les pràctiques (continguts i aportacions)
 • Anàlisi crítica en l'adquisició d'habilitats i competències
 • Propostes de millora de la seva intervenció, de l'empresa i del programa de pràctiques

De redacció i format (50% nota):

 • Llenguatge clar i concís
 • Ús de vocabulari tècnic i professional
 • Correcció ortogràfica i sintàctica
 • Fidelitat dels continguts als punts indicats
 • Presentació

L'incompliment, sense causa justificada, per part de l'estudiant dels acords establerts en el conveni específic, que ell mateix haurà subscrit a través de la seva signatura, serà causa de rescissió del conveni així com una qualificació de Suspens (nota numèrica 0) en l'assignatura.

Un cop iniciades les pràctiques ja no es pot obtenir una nota de "No presentat".

D'acord amb la coordinació del Grau i la direcció de l'Escola d'Enginyeria aquesta assignatura és no recuperable, pel seu caràcter eminentment pràctic.

Atorgar una qualificació de matrícula d'honor és decisió del professorat responsable de l'assignatura. La normativa de la UAB indica que les MH només es podran concedir a estudiants que hagin obtingut una qualificació final igual o superior a 9.00. Es pot atorgar fins a un 5% de MH del total d'estudiants matriculats. Per a aquesta assignatura, s'atorgarà ÚNICAMENT si la nota final de totes i cadascuna de les tres activitats d'avaluació de l'assignatura és igual o superior a 8 punts.

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, es qualificaran amb un zero les irregularitats comeses per l'estudiant que puguin conduir a una variació de la qualificació d'un acte d'avaluació. Per tant, la còpia, el plagi, l'engany, deixar copiar, etc. en qualsevol de les activitats d'avaluació implicarà suspendre-la amb un zero.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Informe de planificació 10% 0 0 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15
Informe tutor extern 50% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15
Memòria de pràctiques 40% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15

Bibliografia

n/a


Programari

Molt divers. Segons pràctiques