Logo UAB
2023/2024

L'Ensenyament de l'Anglès a l'Educació Infantil

Codi: 106450 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500797 Educació Infantil OT 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
Maria Dolors Masats Viladoms
Correu electrònic:
dolors.masats@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Berta Torras Vila

Prerequisits

Competència comunicativa i interactiva no inferior al nivell B1.2 del MECR.


Objectius

Aquesta és una assignatura optativa que proporciona una introducció a l’ensenyament/aprenentatge de la llengua estrangera a l’educació infantil, clau per a aquelles persones que estiguin interessades en impartir docència en anglès en aquesta etapa educativa.

Els objectius fonamentals de l’assignatura són proporcionar coneixements bàsics, eines, recursos i estratègies que ajudin als futurs mestres a familiaritzar-se amb els requeriments d’una docència efectiva de la llengua anglesa a l’educació infantil, i promoure la reflexió sobre la tasca educativa en anglès en aquesta etapa.


Competències

 • Abordar amb eficàcia situacions d'aprenentatge de llengües en contextos multiculturals i multilingües.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Afavorir les capacitats de parla i d'escriptura.
 • Conèixer el currículum de llengua i lectoescriptura d'aquesta etapa així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges corresponents.
 • Conèixer el procés d'aprenentatge de la lectura i l'escriptura. Afrontar situacions d'aprenentatge de llengües en contextos multilingües.
 • Conèixer i dominar tècniques d'expressió oral i escrita.
 • Conèixer la tradició oral i el folklore.
 • Demostrar que coneix i comprèn els objectius, continguts curriculars i criteris d'avaluació de l'Educació Infantil.
 • Demostrar que coneix l'evolució de la comunicació no verbal i del llenguatge en la primera infància, saber identificar possibles disfuncions i vetllar per la seva correcta evolució. Abordar amb eficàcia situacions d'aprenentatge de llengües i comunicació en contextos multiculturals i multilingües.
 • Demostrar que coneix l'evolució del llenguatge en la primera infància, saber identificar possibles disfuncions i vetllar per la seva correcta evolució.
 • Expressar-se adequadament oralment i per escrit i dominar l'ús de diferents tècniques d'expressió.
 • Reconèixer i avaluar la realitat social i la interrelació de factors implicats com a necessària anticipació a l'acció.
 • Ser capaç de fomentar una primera aproximació a una llengua estrangera.

Resultats d'aprenentatge

 1. Comprendre els efectes lingüístics del contacte de llengües en les situacions d'aprenentatge.
 2. Comunicar fent un ús no sexista ni discriminatori del llenguatge.
 3. Descriure l'evolució del llenguatge en la primera infantesa i saber identificar possibles disfuncions.
 4. Dominar l'ús de diferents tècniques d'expressió i expressar-se adequadament oralment i per escrit en situacions pròpies de l'àmbit professional.
 5. Explicitar oralment i per escrit els objectius, continguts curriculars i criteris d'avaluació de la llengua oral a l'educació infantil.
 6. Fer servir contes, poemes i cantarelles pròpies de l'àmbit cultural de la llengua meta i adequades per a l'educació infantil.
 7. Haver adquirit els coneixements corresponents relatius al currículum de la llengua oral d'aquesta etapa així com de les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges que s'hi relacionen.
 8. Reconèixer i avaluar la realitat social i la interrelació de factors implicats com a necessària anticipació a l'acció.
 9. Saber analitzar aspectes de l'evolució de la comunicació no verbal i del llenguatge en la primera infantesa, identificar possibles disfuncions i argumentar propostes per a la seva correcta evolució.
 10. Saber analitzar diferents situacions d'aprenentatge de la llengua meta en contexts multilingües.
 11. Saber fer servir eines i estratègies per despertar el interès per entendre i comunicar-se en una tercera llengua.
 12. Saber fer ús de les tècniques d'expressió verbal i no verbal que faciliten la comunicació i la interacció lingüística amb els infants.
 13. Saber utilitzar les estratègies lingüístiques que faciliten i estimulen el desenvolupament de les capacitats de parla infantil.

Continguts

1.  El currículum de l'etapa d’educació infantil i el disseny d'activitats per afavorir el desenvolupament de les capacitats de parla i de comunicació.

 • L’ensenyament de les llengües estrangeres en contextos multilingües. Els enfocaments plurals de les llengües i les cultures a Catalunya. Les tasques que promouen el desenvolupament de la competència plurilingüe i pluricultural dels infants en l’etapa 0-6.
 • El disseny d’activitats d’aprenentatge de segones llengües i de la iniciació a l’aprenentatge de llengües estrangeres en l’etapa 0-6.

2.  El llenguatge verbal i no verbal en la comunicació. El joc i la creativitat en l’aprenentatge de les llengües estrangeres en l’educació infantil.

3.   Recursos didàctics: les tècniques dramàtiques, les cançons, els contes i la poesia com a eines de suport per a l'aprenentatge d’una llengua estrangera a l'educació infantil.


Metodologia

En aquesta assignatura adquirirem els coneixements teòrics necessaris per poder desenvolupar docència en anglès a l'educació infantil a Catalunya. Paral·lelament s'analitzaran exemples reals d'aula, es compartiran estratègies, es categoritzaran recursos digitals, s'observaran diferents exemples de material didàctic, es facilitaran eines per poder redactar textos amb el desplegament del curriculum de l'àrea de llengua anglesa a educació primària, etc. Tot això amb la finalitat de poder anar creant diferents situacions i propostes educatives (individualment, en parelles o en grups). 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques 45 1,8 1, 2, 5, 6, 8, 10, 11, 12
Tipus: Supervisades      
Tutories supervisades 30 1,2 1, 2, 4, 5, 8
Tipus: Autònomes      
Elaboració de treballs i activitats directament relacionades amb els continguts de l'assignatura 75 3 1, 2, 4, 5, 6, 9, 11

Avaluació

AVALUACIÓ CONTINUADA

1) Tots els treballs són OBLIGATORIS, així com l'assistència al 80% de les classes.

2) La nota mínima de cada treball per fer mitjana amb la resta és de 5.

3) Es tindrà en compte el nivell d'anglès en la correcció dels treballs orals i escrits. 

4) El plagi, total o parcial, o l'ús de l'intel·ligència artificial en un dels treballs comporta automàticament l'anul·lació de tots els treballs presentats i la qualificació final de SUSPÈS (0) en aquesta assignatura. 

5) És obligatori que en els treballs les referències bibliogràfiques es citin correctament fent servir les directrius APA.

Data de recuperació: Divendres 28 de juny de 2024 de 8h a 11h.

Només els estudiants que hagin superat 3 de les 4 tasques d’avaluació podran participar a la sessió de recuperació.

A la sessió de recuperació, els estudiants només poden obtenir una nota màxima de 5 sobre 10 en la tasca a recuperar. 

AVALUACIÓ ÚNICA

En el cas d'acollir-se a l'avaluació única s'hauran de lliurar o implementar, el dia 28 de juny de 2024 de 8h a 11h les següents tasques:

1) Text expositiu basat en tres lectures 30% cal lliurar-lo el dia de la prova

2) Disseny d'una seqüència didàctica 40% cal lliurar-lo el dia de la prova, durant la prova s'implementarà oralment.

3) Presentació d'una activitat basada en una d'aquestes opcions: TPR, Music, Classroom Routines o Arts and Crafts 10% a realitzar oralment el dia de la prova

4) Selecció, justificació i narració d'un conte 20% a realitzar oralment i per escrit el dia de la prova

Data de recuperació: Divendres 5 de juliol de 2024 de 8h a 11h.

Només els estudiants que hagin superat 3 de les 4 tasques d’avaluació podran participar a la sessió de recuperació.

A la sessió de recuperació, els estudiants només poden obtenir una nota màxima de 5 sobre 10 en la tasca a recuperar. 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
1 text expositiu i reflexiu basat en les lectures i els temes treballats a classe relacionats amb el desplegament del currículum de l'àrea de llengua anglesa a educació primària. (Treball individual) 30% 0 0 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 13
Assistència i participació activa (individual) 10% 0 0 1, 9, 13
Disseny i presentació d'una seqüència didàctica. (Treball en grup) 30% 0 0 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13
Disseny i presentació de quatre activitats per a ensenyar l'anglès a l'educació infantil. (Treball en parelles) 20% 0 0 4, 5, 6, 12, 13
Selecció i narració d'un conte a classe. Fitxa del conte (treball individual) 10% 0 0 4, 6, 12

Bibliografia

Álvarez, Yolanda (2022). Improving skills by playing: Trabajar las habilidades mediante actividades lúdicas. Castelló: Sar Alejadría Ediciones.

Brewster, Jean, Ellis, Gail, i Girad, Denis (New Ed. 2012). The primary English teacher’s guide. Harlow: Penguin English Guides.

Cameron, Lynne (2001). Teaching languages to young learners. Cambridge: Cambridge University Press. Available at: https://didactics-a.wikispaces.com/file/view/lynne+cameron.pdf

Dooly, Melinda, i Masats, Dolors (2015). A critical appraisal of foreign language research in CLIL, YLL and TELL in Spain (2003-2012). Language Teaching: Surveys and Studies, 48(3), 1-30.

Giannikas, Christina, McLaughlin, Lou, Fanning, Gemma, i Deutsch, Nellie (Eds.). (2015). Children learning English: From research to practice. Reading: Garnet Education.

Lightbown, Patsy M. i Spada, Nina (New Ed. 2013). How Languages are Learned. Oxford: Oxford University Press.

Masats, Dolors (2016). Recursos y materiales para aprender lenguas. In D. Masats & L. Nussbaum (Ed.), Enseñanza y aprendizaje de las lenguas extranjeras en educación secundaria obligatoria (pp. 225-251). Madrid: Síntesis.

Mitchaell-Schuitevoerder, Rosemary, i Mourao, Sandie (Eds). (2006). Teachers and young learners: Research in our Classrooms. Canterbury: IATEFL.

Mont, Maria, i Gonzalez-Acevedo, Nathaly (2019). Coding toys while learning English: Programming with very younglearners. A Dolors Masats, Maria Mont i Nathaly Gonzalez-Acevedo (Eds). Joint efforts for innovation: Working together to improve foreign language teaching in the 21st century (pp. 59-65). Rothersthorpe: Paragon Publishing. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3064130

Mont, Maria, i Masats, Dolors (2018). Tips and suggestions to implement telecollaborative projects with young learners. In Melinda Dooly & Robert O’Dowd (Dirs.) In this together: Teachers’ experiences with transnational, telecollaborativelanguage learning projects (pp. 92-122). New York/Bern: Peter Lang. Gold open access.

Moon, Jayne (2000). Children Learning English. Oxford: Macmillan Heinemann.

Otto, Ana, i Corina-Pérez, Beatriz (Eds.). (2023). Handbook of CLIL in pre-primary education. Berlin: Springer.

Paran, Amos, i Watts, Eleanor (Eds). (2003). Storytelling in ELT. Whitstable: IATEFL.

Pinter, Annamaria (2017). Teaching Young Language Learners. Oxford: Oxford University Press.

Reilly, Vanessa, i Ward, Sheila M. (1997). Very Young Learners. Oxford: Oxford University Press.

Roth, Genevieve (1998). Teaching very young children. Pre-school and early primary. London: Richmond Santillana.

Schwartz, Mila (2018). Preschool bilingual education: Agency in interaction between children, teachers, and parents. Berlin: Springer.  

Shin, Joan, i Crandall, Joann (2013). Teaching young learners English. Heinle & Heinle. 

Torras Vila, Berta (2021). Music as a tool for foreign language learning in early childhood education and primary education. Proposing innovative CLIL music teaching approaches. CLIL Journal of Innovation and Research in Plurilingual and Pluricultural Education, 4(1), 35- 47. https://revistes.uab.cat/clil/article/view/v4-n1-torras-vila/60-pdf-en


Programari

No cal adquirir cap programari especial per cursar aquesta assignatura.