Logo UAB
2023/2024

Crítica Textual

Codi: 106388 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2504211 Llengua i Literatura Espanyoles OT 3 0
2504211 Llengua i Literatura Espanyoles OT 4 0

Professor/a de contacte

Nom:
Ramon Valdes Gazquez
Correu electrònic:
ramon.valdes.gazquez@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

Atès que l'estudiant ha demostrat, mitjançant l'obtenció dels crèdits corresponents a les assignatures de formació bàsica i les obligatòries, haver adquirit les competències bàsiques, haurà de ser capaç d'expressar-se amb correcció oralment i per escrit. Per aquesta raó, els eventuals errors ortogràfics i d'expressió que pogués cometre comportaran un descens de la puntuació en la qualificació final.

Les activitats, pràctiques i treballs presentats en l'assignatura hauran de ser originals i no s'admetrà, sota cap circumstància, el plagi total o parcial de materials aliens publicats en qualsevol suport. L'eventual presentació de material no original sense indicar adequadament el seu origen implicarà, automàticament, la qualificació de suspens (0).

Així mateix es considera que l'estudiant coneix les normes generals de presentació d'un treball acadèmic. No obstant això, podrà aplicar les normes específiques que pugui indicar-li el professor de l'assignatura, si així ho creu necessari.


Objectius


Són objectius específics i formatius de l'assignatura:

1. Conèixer les principals fases històriques i tendències de la Crítica Textual.

2. Conèixer i aplicar el mètode de la Critica Textual i de les seves principals orientacions actuals.

3. Diferenciar els tipus d'errors que es produeixen en la transmissió de textos.

4. Analitzar problemes de transmissió textual diversos.

5. Aplicar mètodes i principis de la Crítica textual i de les orientacions actuals en la resolució dels problemes textuals i la fixació de textos literaris.

6. Conèixer les necessitats i estratègies d'anotació i aclariment del text literari.

7. Conèixer l'especificitat i la validesa dels mètodes per a enfrontar-se a textos de diferents èpoques.


Competències

  Llengua i Literatura Espanyoles
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Analitzar els principals fenòmens de variació lingüística de l'espanyol (variació històrica, diatòpica, semàntica i pragmàtica).
 • Aplicar els principis ètics científics al tractament de la informació.
 • Aplicar les tècniques i mètodes propis de l'edició crítica i del processament digital a l'anàlisi i tractament de textos escrits i d'arxius multimèdia.
 • Demostrar habilitats per treballar de manera autònoma i en equip a fi d'assolir els objectius planificats en contextos multiculturals i interdisciplinaris.
 • Elaborar argumentacions aplicables als àmbits de la literatura hispànica, de la teoria literària, de la llengua espanyola i la lingüística, i avaluar-ne la rellevància acadèmica.
 • Fer treballs escrits o presentacions orals efectius i adaptats al registre adequat en diferents llengües.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Utilitzar les eines digitals i les fonts documentals específiques per a la captació i l'organització d'informació.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adquirir consciència de la diversitat lingüística i cultural per a una bona tasca d'edició.
 2. Aplicar la tecnologia digital a la transcripció i edició de textos.
 3. Esmenar un text sobre bases científiques i metodològiques.
 4. Fer edicions col·laboratives i socials.
 5. Fer prediccions i inferències literàries sobre el contingut d'un text.
 6. Identificar els errors en una tradició textual.
 7. Identificar les peculiaritats i l'aportació de la tradició hispànica en els estudis de crítica textual.
 8. Justificar el procés de transmissió d'un text, els seus arguments i conclusions.
 9. Prendre consciència de la variació lingüística diastràtica, diafàsica i diatòpica, així com dels diferents contextos culturals, per aconseguir una bona edició de textos.
 10. Prendre consciència dels diferents contextos jurídics i de respecte a l'ètica i els drets morals i de còpia relacionats amb el text.
 11. Proposar nous mètodes i solucions alternatives que es reflecteixin en els projectes editorials creats.
 12. Proposar projectes editorials que potenciïn els beneficis socials, econòmics i mediambientals.
 13. Relacionar i avaluar la rellevància de la variació lingüística en la transmissió, transcripció i edició dels textos hispànics.
 14. Transmetre informació rellevant sobre la tradició textual, tant per a un públic especialitzat com a no especialitzat, utilitzant la terminologia i els conceptes adequats.
 15. Utilitzar eines digitals en un procés filològic d'edició de textos, des de la localització de fonts crítiques a la confrontació, la transcripció i la documentació per a l'anotació i disposició del text.

Continguts

1. Història de la crítica textual fins al segle XX.

2. La filologia d'autor, la Crítica Genètica.

3. L'edició digital de textos.

4. Principals fases de la Crítica textual i l'edició crítica d'un text.

5. Mitjans de transmissió del text i especificitat dels problemes i els mètodes per a afrontar la seva edició.

6. L'anotació de textos. Diversitat de les necessitats d'anotació: gèneres, èpoques, i nivells del públic lector. De l'edició divulgativa a l'especialitzada.


Advertiment. El temari serà abordat a partir d'una profusa presentació de casos seleccionats en funció de l'interès per al tractament dels diferents temes.


Metodologia

L'aprenentatge d'aquesta assignatura per part de l'alumne es distribueix de la manera següent:

· Activitats dirigides. Aquestes activitats es divideixen en classes magistrals i en pràctiques i seminaris dirigits pel professor, en què es combinarà l'explicació teòrica amb la discussió de tota mena de casos i problemes textuals.

· Activitats supervisades. Es tracta de tutories programades pel professor, dedicades a la correcció i comentari de problemes en els diferents nivells d'anàlisi literària.

· Activitats autònomes. Aquestes activitats inclouen tant el temps dedicat a l'estudi personal com a la realització de ressenyes, treballs i comentaris analítics, així com a la preparació de possibles presentacions orals.

· Activitats d'Avaluació. L'avaluació de l'assignatura es durà a terme mitjançant proves escrites i possiblement presentacions orals.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals, sessions de seminaris 40 1,6
Tipus: Supervisades      
Exposició oral 9 0,36
Tipus: Autònomes      
Preparació d'un treball escrit sobre prosa del Segle d'Or 39 1,56
Preparació i realitazació d'una prova de resolució de problemes textuals 28 1,12
Preparació i realització d'una prova escrita de carácter teòric-pràctic 28 1,12

Avaluació

L'avaluació de l'assignatura s'efectuarà a partir de la realització d'una sèrie d'activitats en les quals es valoraran els següents aspectes:

- L'assimilació de continguts teòrics,

- l'aplicació pràctica dels continguts i

- l'assistència i participació en classe.

Per a l'avaluació es realitzaran:

(1) una resenya d'una edició crítica (25 %);

(2) una resenya sobre un article o llibre de crítica textual (25%);

(3) un treball final que pot consistir en una aproximació teòrica o una pràctica d'edició de text o fragment (50%).
 
La realització de faltes d'ortografia, lèxic i sintaxi tindrà una penalització de 0,25 sobre la nota final de cadascuna de les activitats.
 
DATES D'ENTREGA I REVISIÓ DE QUALIFICACIONS
Les dates d'entrega d'aquestes proves es pactarà entre professor i estudiants. En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professor o la professora informarà l’alumnat (Moodle) del procediment i la data de revisió de les qualificacions. Totes les activitats són recuperables. 
 
AVALUACIÓ ÚNICA
L'avaluació única consistirà en la realització de les mateixes tasques de l'avaluació continuada i s'hauran de consignar en la data pactada entre professor i estudiants. S'aplicarà el mateix sistema que per a l'avaluació continuada. L’estudiant rebrà la qualificació de “No avaluable” sempre que no hagi lliurat més de 1/3 de les activitats d’avaluació. 
 
PLAGI i ALTRES IRREGULARITATS
En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.
 
NO AVALUABLE
L’estudiant rebrà la qualificació de “No avaluable” sempre que no hagi lliurat més de 1/3 de les activitats d’avaluació.
 
 

Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Ressenya crítica 25% 2 0,08
Ressenya crítica 25% 2 0,08
Treball de curs sobre un cas textual o un problema teòric 50% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Bibliografia

Anuario Lope de Vega, 20 (2014): Edición crítica y y edición digital.

Arellano, Ignacio (dir.), Crítica textual y anotación filológica en obras del Siglo de Oro, Castalia, Madrid, 1991.

Blecua, Alberto, Manual de crítica textual, Castalia, Madrid, 1983.

---, Estudios de crítica textual, Gredos, Barcelona, 2012.

Contini, Gianfranco, Breviario di ecdotica, Einaudi, Turín, 1990.

Gaskell, Philip, Nueva introducción a la bibliografía material, Ediciones Trea, Gijón, 1999.

Greetham, David C., Textual Scholarship. An Introduction, Garland, Nueva York, 1994.

Grésillon, Almuth, Élements de critique génétique: lire les manuscrits modernes, Presses Universitaires de France, París, 1994.

Martínez-Gil Víctor, L’edició de textos: història i mètode, Barcelona, EDIUOC / Pòrtic, 2012.

Moll, Jaime, Problemas bibliográficos del libro del Siglo de Oro, Arco/libros, Madrid, 2011.

Montaner, Alberto, Prontuario de bibliografía. Pautas para la realización de descripciones, citas y repertorios, TREA Ediciones, Gijón, 1999.

Pérez Priego, Miguel Ángel, La edición de textos, Síntesis, Madrid, 2012. Reedición aumentada con el título Historia del libro y edición de textos, UNED, Madrid, 2018.

Pierazzo, Elena, Digital Scholarly Editing. Theories, Models and Methods, Routledge, Farnham, Surrey, 2015.

Rico, Francisco (dir.), Imprenta y crítica textual en el Siglo de Oro, Fundación Santander Central Hispano-CECE, Valladolid, 2000.

Ruiz, Elisa, Manual de codicología, Fundación Germán Sánchez Ruipérez, Madrid, 1988. PRINCIPALES REVISTAS: Incipit (1981-), Critica del testo (1998-), Variants (2002-), Ecdotica (2005-). 

 


Programari

Si fos necessari l'ús de cap programari es comunicarà durant el curs.