Logo UAB
2023/2024

Anglès per a Finalitats Específiques

Codi: 106320 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2504212 Estudis Anglesos OT 3 0
2504212 Estudis Anglesos OT 4 0
2504380 Estudis d'Anglès i Català OT 0 0
2504380 Estudis d'Anglès i Català OT 3 0
2504380 Estudis d'Anglès i Català OT 4 0
2504386 Estudis d'Anglès i Espanyol OT 3 0
2504386 Estudis d'Anglès i Espanyol OT 4 0
2504393 Estudis d'Anglès i Francès OT 0 0
2504393 Estudis d'Anglès i Francès OT 3 0
2504393 Estudis d'Anglès i Francès OT 4 0
2504394 Estudis d'Anglès i de Clàssiques OT 3 0
2504394 Estudis d'Anglès i de Clàssiques OT 4 0

Professor/a de contacte

Nom:
Sonia Oliver Del Olmo
Correu electrònic:
sonia.oliver@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

Cal un nivell inicial d’anglès de C2 (proficiency) del  Common European Framework of Reference for Languages.


Objectius

Objectius

Aquest curs ofereix una introducció al estudi de l’anglès per a finalitats específiques i de la seva terminologia, utilitzant, entre d’altres, eines de les tecnologies de la informació i les comunicacions (les TIC) pel tractament, anàlisi i transmissió de la informació a classe i fora d’ella.

Al finalitzar el curs, l'estudiant haurà de ser capaç de:

 • descriure i entendre els elements bàsics de l’anglès per a finalitats específiques (AFE).
 • reconèixer les característiques fonamentals de diferents tipus d’AFE.
 • utilitzar eines TIC per l’anàlisi visual, auditiu i textual de diferents tipus d’AFE.
 • sintetitzar informació i comunicar conclusions sobre els temes a debatre a classe.
 • defendre opinions i punts de vista a l’hora de donar presentacions orals.
 • trobar eines creatives per ensenyar l’AFE a alumnes de secundària.

Competències

Estudis Anglesos
 • Demostrar que es comprèn una àmplia varietat de textos en llengua anglesa, en qualsevol mitjà (oral, imprès, audiovisual), i reconèixer-hi sentits implícits.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
 • Produir textos en llengua anglesa clars, ben estructurats i detallats, sobre temes complexos, mostrant un ús correcte dels mecanismes d'organització, articulació i cohesió del text.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi queparteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Treballar de manera autònoma i responsable en un entorn professional o investigador en llengua anglesa i en altres llengües, per aconseguir els objectius planificats prèviament.
 • Utilitzar les noves tecnologies per captar i organitzar informació en anglès i en altres llengües, i aplicar-la a la formació pròpia continuada i a la resolució de problemes en l'activitat professional i/o investigadora.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar a la feina en un entorn en llengua anglesa les metodologies de planificació del treball adquirides.
 2. Aplicar a la recerca en llengua anglesa les metodologies científiques i de planificació del treball adquirides.
 3. Aplicar els coneixements adquirits a la generació de recerca innovadora i competitiva de nivell bàsic.
 4. Aplicar els coneixements i les competències adquirits a les activitats professionals i acadèmiques relacionades amb la lingüística.
 5. Aplicar la informació en llengua anglesa localitzada a Internet, en bases de dades, etc., als entorns de treball i/o recerca.
 6. Argumentar idees i opinions amb precisió en les llengües pròpies i en les adquirides al grau.
 7. Comprendre textos avançats, acadèmics o professionals en les llengües pròpies i en les adquirides al grau.
 8. Demostrar un coneixement sòlid dels temes avançats relacionats amb l'estudi de la lingüística.
 9. Dur a terme presentacions orals en un anglès correcte i adequat a una varietat de temes relativament especialitzats en contextos formals acadèmics i professionals.
 10. Entendre i reflexionar sobre textos autèntics en anglès relativament especialitzats en diversos camps acadèmics i professionals.
 11. Entendre material auditiu autèntic en anglès sobre temes relativament especialitzats en diversos camps acadèmics i professionals.
 12. Expressar-se eficaçment aplicant els procediments argumentatius i textuals en els textos formals i científics.
 13. Expressar-se en la llengua estudiada, oralment i per escrit, utilitzant el vocabulari i la gramàtica de manera adequada.
 14. Generar noves iniciatives professionals.
 15. Localitzar i organitzar informació rellevant en llengua anglesa disponible a Internet, en bases de dades, etc.
 16. Redactar textos en un anglès correcte i adequat a una varietat de temes relativament especialitzats en contextos formals acadèmics i professionals.

Competències

  Estudis Anglesos
 • Aplicar els principis ètics científics al tractament de la informació.
 • Comprendre i produir textos acadèmics escrits i orals en anglès a nivell d'usuari experimentat amb domini total (C2).
 • Demostrar habilitats per treballar de manera autònoma i en equip a fi d'assolir els objectius planificats.
 • Distingir i contrastar els diferents paradigmes i metodologies aplicats a l'estudi de l'anglès.
 • Utilitzar l'anglès escrit i oral per a fins acadèmics i professionals relacionats amb l'estudi de la lingüística, la filosofia del llenguatge, la història, la cultura i la literatura angleses.
 • Utilitzar les eines digitals i les fonts documentals específiques per a la captació i organització d'informació.
  Estudis d'Anglès i Català
 • Comprendre i produir textos acadèmics orals i escrits amb adequació i fluïdesa en diferents contextos comunicatius.
 • Demostrar habilitats per treballar de manera autònoma i en equip per assolir els objectius planificats, si escau en contextos multiculturals i interdisciplinaris.
 • Utilitzar correctament l’anglès escrit i oral per a finalitats acadèmiques i professionals, relacionades amb l’estudi de la lingüística, la història, la cultura i la literatura.
 • Utilitzar les eines digitals i les fonts documentals específiques per a la captació i l'organització d'informació.
  Estudis d'Anglès i Espanyol
 • Comprendre i produir textos acadèmics orals i escrits amb adequació i fluïdesa en diferents contextos comunicatius.
 • Demostrar habilitats per treballar de manera autònoma i en equip a fi d'assolir els objectius planificats en contextos multiculturals i interdisciplinaris.
 • Fer servir correctament l’anglès i l’espanyol escrit i oral per finalitats acadèmiques i professionals, relacionades amb l’estudi de la lingüística, la història, la cultura i la literatura.
 • Utilitzar les eines digitals i les fonts documentals específiques per a la captació i l'organització d'informació.
  Estudis d'Anglès i Francès
 • Comprendre i produir textos acadèmics orals i escrits amb adequació i fluïdesa en diferents contextos comunicatius.
 • Fer servir correctament l’anglès i el francès oral i escrit per finalitats acadèmiques i professionals, relacionades amb l’estudi de la lingüística, la història, la cultura i la literatura.
 • Utilitzar les eines digitals i les fonts documentals específiques per a la captació i l'organització d'informació.
  Estudis d'Anglès i de Clàssiques
 • Comprendre i produir textos acadèmics orals i escrits amb adequació i fluïdesa en diferents contextos comunicatius.
 • Demostrar habilitats per treballar de manera autònoma i en equip a fi d'assolir els objectius planificats en contextos multiculturals i interdisciplinaris.
 • Fer servir correctament l’anglès escrit i oral per finalitats acadèmiques i professionals, relacionades amb l’estudi de la lingüística, la història, la cultura i la literatura angleses.
 • Utilitzar les eines digitals i les fonts documentals específiques per a la captació i l'organització d'informació.

Resultats d'aprenentatge

 1. Comprendre textos acadèmics especialitzats (C2) sobre recerca en traducció, anglès per a fins específics i aplicacions lingüístiques.
 2. Comprendre textos acadèmics especialitzats a nivell d'usuari experimentat amb domini total (C2) sobre recerca en traducció, anglès per a fins específics i aplicacions lingüístiques.
 3. Comprendre textos acadèmics especialitzats sobre recerca en traducció, anglès per a fins específics i aplicacions lingüístiques a nivell d'usuari experimentat amb domini total (C2).
 4. Comprendre textos acadèmics especialitzats sobre recerca en traducció, anglès per a fins específics i aplicacions lingüístiques.
 5. Conèixer els instruments digitals i bibliogràfics fonamentals en llengua francesa d’un àmbit professional determinat.
 6. Elaborar treballs on s’apliquin els instruments digitals i bibliogràfics fonamentals per a l’àmbit d’estudi.
 7. Expressar-se en anglès oralment i per escrit en un registre professional i utilitzant la terminologia apropiada en relació amb la traducció, l'anglès per a fins específics i les aplicacions lingüístiques.
 8. Identificar i comprendre les diferents metodologies adequades als camps de la traducció, l'anglès per a fins específics i les aplicacions lingüístiques.
 9. Identificar i comprendre les diferents teories sobre traducció, anglès per a fins específics i aplicacions lingüístiques.
 10. Incorporar idees i conceptes de fonts publicades als treballs citant i referenciant de manera adequada.
 11. Localitzar informació especialitzada i acadèmica i seleccionar-la segons la rellevància.
 12. Planificar la feina de manera efectiva individualment o en grup per a la consecució dels objectius plantejats.
 13. Planificar la feina de manera efectiva, individualment o en grup, per a la consecució dels objectius plantejats.
 14. Planificar, organitzar i fer treballs en equip.
 15. Produir textos acadèmics escrits i orals a nivell d'usuari experimentat amb domini total (C2) sobre els conceptes i competències rellevants per a l'estudi de la traducció, l'anglès per a fins específics i les aplicacions lingüístiques.

Continguts

 
 • Introducció a l’estudi de l’AFE (anglès per a finalitats especifiques)
 • Anàlisis de diferents tipus d’AFE.
 • Terminologia, neologismes i estratègies de comunicació.
 • Les tecnologies de la informació i les comunicacions (les TIC)
 • El lloc de l’AFE a l’ensenyament de l’anglès. Exemples pràctics.

Metodologia

La metodologia docent es basa en:

Activitats dirigides (30%, 1.8 cr)

Activitats supervisades (15%, 0.9 cr)

Activitats autònomes (50%, 3 cr)

Activitats d’avaluació (5%, 0.3 cr)

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques 25 1 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Discussió d'exercicis 15,03 0,6 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15
Discussió de textos acadèmics 10,04 0,4 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15
Resolució d'exercicis 14,5 0,58 2, 4, 7, 9, 10, 11, 12
Tipus: Supervisades      
Feedback individualitzat dels exercicis 10,05 0,4 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15
Resolució de dubtes 26,6 1,06 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15
Tipus: Autònomes      
Estudi 20 0,8 2, 5, 7, 8, 10, 14, 15
Lectura de textos acadèmics 15,3 0,61 1, 7, 8, 10, 11, 12

Avaluació

 • Tasca 1 – 20%
 • Tasca 2 – 20%
 • Projecte final – 40%
 • Exercicis a classe, deures  i participació – 20%

 

* Aquesta és una assignatura de avaluació continua.

* Tots els ítems d'avaluació son OBLIGATORIS.

* La nota final de l'assignatura es calcula segons el quadre de l'apartat d'activitats d'avaluació.

* Les dates de realització de les activitats d'avaluació continuada i lliurament de treballs, les dates per la recuperació de les proves no superades, així com les dates de revisió de les qualificacions s'establiran a classe i es publicaran al campus virtual, però poden estar subjectes a canvis de programació per motius d'adaptació a possibles incidències.

* Per aprovar l'assignatura, l'alumne haurà de tenir com a mínim un 5. La recuperació sols s'oferirà a aquells estudiants que obtinguin un mínim d'un 3,5 o superior de nota mitjana de l'assignatura. El docent determinarà quins ítems s'han de recuperar. A la recuperació només es podrà obtenir un 5 com a nota màxima.

* Un exercici no entregat o una presentació no donada implica una nota de ‘0’. Si ja s’ha entregat algun exercici per ser avaluat, però desprès es decideix deixar l’assignatura, això vol dir que l’estudiant no podrà optar a un ‘No Avaluable’ com a nota final del curs.

Informació important: Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, es qualificaran amb un zero les irregularitats comeses per l'estudiant que puguin conduir a una variació de la qualificació d'un acte d'avaluació. Per tant, copiar o deixar copiar una pràctica o qualsevol altra activitat d'avaluació implicarà suspendre-la amb un zero, i si és necessari superar-la per aprovar, tota l'assignatura quedarà suspesa. No seran recuperables les activitats d'avaluació qualificades d'aquesta forma i per aquest procediment, i per tant l'assignatura serà suspesa directament sense oportunitat de recuperar-la en el mateix curs acadèmic.

 

Aquestes irregularitats inclouen, entre d'altres:

- la còpia total o parcial d'una pràctica, informe, o qualsevol altra activitat d'avaluació;

- deixar copiar;

- presentar un treball de grup no fet íntegrament pels membres del grup (aplicat a tots els membres, no solament als que no han treballat);

- presentar com a propis materials elaborats per un tercer, encara que siguin traduccions o adaptacions, i en general treballs amb elements no originals i exclusius de l'estudiant;

- tenir dispositius de comunicació (com telèfons mòbils, smart watches, bolígrafs amb càmera, etc.) accessibles durant les proves d'avaluació teorico-pràctiques individuals (exàmens);

- parlar amb companys durant les proves d'avaluació teorico-pràctiques individuals (exàmens);

- copiar o intentar copiar d'altres alumnes durant les proves d'avaluació teorico-pràctiques (exàmens);

- usar o intentar usar escrits relacionats amb la matèria durant la realització de les proves d'avaluació teorico-pràctiques (exàmens), quan aquests no hagin estat explícitament permesos.

En resum: copiar, deixar copiar o plagiar (o l'intent de) en qualsevol de les activitats d'avaluació equival a un SUSPENS, no compensablei sense convalidacions de parts de l'assignatura en cursos posteriors.

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

Avaluació única:

Realització d'examen teòrico- pràctic (1h 30 min) 35%

Presentació oral sobre una temàtica de ESP (20 min) 35%

Lliurament d'exercicis el dia dels altres dos exàmens (escrit i oral) 30%

L'avaluació única ("Single Assessment"), aplicable només a assignatures amb docència dirigida, no suposa cap canvi amb relació al model de docència actual. Per tant, cal separar docència d'avaluació.  L'estudiant pot continuar assistint a classe encara que s'adhereixi a l'avaluació única. I algunes d'aquestes classes poden ser d'assistència obligatòria.

S’aplicarà el mateix sistema de recuperació que per l’avaluació continuada.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Exercicis a classe, deures i participació 20% 3,5 0,14 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Projecte Final 40% 0,48 0,02 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15
Tasca 1 20% 6 0,24 1, 3, 7, 9, 10, 11, 12, 15
Tasca 2 20% 3,5 0,14 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15

Bibliografia

Anthony, Laurence. Introducing English for Specific Purposes. London ; New York : Routledge, [2018] | Series: Routledge introductions to English for specific purposes: Routledge, 2018. http://dx.doi.org/10.4324/9781351031189.

Basturkmen, Helen (2010). Developing courses in English for specific purposes. Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan.

Belcher, Diane Dewhurst (2009). English for specific purposes in theory and practice. Ann Arbor: University of Michigan Press.

Bhatia, V., P. Sánchez Hernández, P. Pérez-Paredes (2011). Researching Specialized Languages. Amsterdam/Philadelphia : John Benjamins.

Kenny, Nalan, Elvan Eda Işık-Taş, and Huang Jian, eds. (2020). English for Specific Purposes Instruction and Research. Cham: Springer International Publishing. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-32914-3.

Paltridge, Brian, and Sue Starfield (2012). The handbook of English for specific purposes. Malden, Ma: John Wiley & Sons Inc.

 

Programari

No s'utilitza cap programari específic.


Programari

No s'utilitza cap programari específic.