Logo UAB
2023/2024

Traducció

Codi: 106319 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2504212 Estudis Anglesos OT 3 0
2504212 Estudis Anglesos OT 4 0
2504380 Estudis d'Anglès i Català OT 0 0
2504380 Estudis d'Anglès i Català OT 3 0
2504380 Estudis d'Anglès i Català OT 4 0
2504386 Estudis d'Anglès i Espanyol OT 3 0
2504386 Estudis d'Anglès i Espanyol OT 4 0

Professor/a de contacte

Nom:
Hortensia Curell Gotor
Correu electrònic:
hortensia.curell@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

S'espera que l'estudiantat tingui un nivell C2 de la Common European Framework of Reference for Languages (CEFR), segons el qual l'estudiantat pot: comprendre una àmplia gamma de textos llargs i complexos, i en reconeix el sentit implícit; expressar-se amb fluïdesa i ser capaços d'utilitzar la llengua de manera flexible i eficaç per a propòsits socials, acadèmics i professionals.

INFORMATION FOR INTERNATIONAL STUDENTS

This subject is NOT available to international students.


Objectius

L'assignatura permet a l'estudiant desenvolupar coneixements teòrics i pràctics del món de la traducció així com adquirir les habilitats i estratègies necessàries per encarar amb èxit temes complexos d'aquesta àrea.

Es presentarà una varietat de textos per tal d'assegurar que es cobreixen diverses àrees lèxiques i problemes gramaticals, diferències d'estil i d'audiència. També es cobriran diferents registres que poden anar des de la traducció literària a la traducció audiovisual passant per textos tècnics. La metodologia a l'aula es basarà en el treball individual i en grup i en l'anàlisi de textos per tal de identificar àrees problemàtiques.


Competències

  Estudis Anglesos
 • Aplicar els conceptes, recursos i mètodes adquirits a l'estudi de la llengua anglesa en un context social global, multilingüe, d'aprenentatge i ensenyament de llengües.
 • Aplicar els principis ètics científics al tractament de la informació.
 • Comprendre i produir textos acadèmics escrits i orals en anglès a nivell d'usuari experimentat amb domini total (C2).
 • Demostrar habilitats per treballar de manera autònoma i en equip a fi d'assolir els objectius planificats.
 • Distingir i contrastar els diferents paradigmes i metodologies aplicats a l'estudi de l'anglès.
 • Utilitzar l'anglès escrit i oral per a fins acadèmics i professionals relacionats amb l'estudi de la lingüística, la filosofia del llenguatge, la història, la cultura i la literatura angleses.
 • Utilitzar les eines digitals i les fonts documentals específiques per a la captació i organització d'informació.
  Estudis d'Anglès i Català
 • Comprendre i produir textos acadèmics orals i escrits amb adequació i fluïdesa en diferents contextos comunicatius.
 • Demostrar el coneixement normatiu de la llengua catalana i els seus fonaments i el domini en totes les aplicacions en l’àmbit acadèmic i professional.
 • Utilitzar les eines digitals i les fonts documentals específiques per a la captació i l'organització d'informació.
  Estudis d'Anglès i Espanyol
 • Comprendre i produir textos acadèmics orals i escrits amb adequació i fluïdesa en diferents contextos comunicatius.
 • Demostrar habilitats per treballar de manera autònoma i en equip a fi d'assolir els objectius planificats en contextos multiculturals i interdisciplinaris.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Utilitzar les eines digitals i les fonts documentals específiques per a la captació i l'organització d'informació.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar els conceptes i mètodes adquirits a l'anàlisi i producció de textos orals i escrits de forma automàtica (PLN) i/o en un context judicial.
 2. Aplicar els conceptes i mètodes adquirits a la detecció de necessitats pròpies de cada disciplina, i al disseny curricular pertinent.
 3. Aplicar els conceptes i mètodes adquirits a la traducció de textos de diferent tipologia i en diferent format.
 4. Comprendre textos acadèmics especialitzats (C2) sobre recerca en traducció, anglès per a fins específics i aplicacions lingüístiques.
 5. Comprendre textos acadèmics especialitzats sobre recerca en traducció, anglès per a fins específics i aplicacions lingüístiques.
 6. Expressar-se amb eficàcia oralment i per escrit, d'una manera adequada a cada àmbit professional.
 7. Expressar-se en anglès oralment i per escrit en un registre professional i utilitzant la terminologia apropiada en relació amb la traducció, l'anglès per a fins específics i les aplicacions lingüístiques.
 8. Identificar i comprendre les diferents metodologies adequades als camps de la traducció, l'anglès per a fins específics i les aplicacions lingüístiques.
 9. Identificar i comprendre les diferents teories sobre traducció, anglès per a fins específics i aplicacions lingüístiques.
 10. Incorporar idees i conceptes de fonts publicades als treballs citant i referenciant de manera adequada.
 11. Localitzar informació especialitzada i acadèmica i seleccionar-la segons la rellevància.
 12. Planificar la feina de manera efectiva individualment o en grup per a la consecució dels objectius plantejats.
 13. Produir textos acadèmics escrits i orals a nivell d'usuari experimentat amb domini total (C2) sobre els conceptes i competències rellevants per a l'estudi de la traducció, l'anglès per a fins específics i les aplicacions lingüístiques.
 14. Produir textos escrits i orals amb correcció normativa.

Continguts

UNITAT 1. Introducció a la traducció

UNITAT 2. La traducció de registres específics

UNITAT 3. La traducció d'aspectes lingüístics concrets

UNITAT 4. La traducció de conceptes culturals

 

En aquesta assignatura es tindrà en compte la perspectiva de gènere en els aspectes següents:

 1. Incloure la traducció del gènere com un dels temes a tractar.
 2. Explicitar els usos sexistes del llenguatge, i donar alternatives no sexistes.
 3. No permetre un ús sexista del llenguatge a les contribucions orals i escrites de l'alumnat.
 4. Garantir a l'aula un ambient respectuós amb la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i polítiques.
 5. Evitar els estereotips de gènere en els exemples.
 6. Posar a la bibliografia els noms complets dels autors i autores, en comptes de només la inicial.

Metodologia

La metodologia docent es basa en:

 • Activitats dirigides (33% - 2 cr)
 • Activitats supervisades (17% - 1 cr)
 • Activitats autònomes (33% - 2 cr)
 • Activitats d'avaluació (17% - 1 cr)

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes pràctiques 20 0,8 1, 2, 3, 6, 7, 13, 14
Classes teòriques 30 1,2 8, 9, 11
Tipus: Supervisades      
Activitats de traducció 25 1 1, 2, 3, 11, 13, 14
Tipus: Autònomes      
Lectures 30 1,2 4, 5, 8, 9, 11, 12
Presentació oral (preparació) 20 0,8 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14

Avaluació

La nota final es calcularà de la manera següent:

 • Resolució de problemes de traducció 1: 15%
 • Resolució de problemes de traducció 2: 15%
 • Resolució de problemes de traducció 3: 15%
 • Resolució de problemes de traducció 4: 15%
 • Presentació oral: 25%
 • Deures, activitats a classe i progressió: 15%

Els exercicis de resolució de problemes de traducció es lliuraran cada 4 setmanes aproximadament. Les presentacions orals es faran al llarg del semestre, a partir de la setmana 4 o 5, i els deures i activitats a classe s’aniran fent també al llarg del semestre. Les dates exactes de les activitats d’avaluació es confirmaran a començament de curs a través d’un calendari publicat a l’aula Moodle.

Aspectes importants

 1. Els exercicis de resolució de problemes i la presentació oral són OBLIGATORIS, així com el 70% dels deures i de les activitats fetes a classe.
 2. La nota mínima per fer mitjana en tots els ítems és 4.
 3. El lliurament del 30% dels ítems d'avaluació exclou la possibilitat d'obtenir la qualificació de "No avaluable" com a nota final del curs.
 4. El nivell d'anglès es tindrà en compte en la correcció dels treballs escrits i en l'avaluació final.
 5. En cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d'avaluació, amb independència del procés disciplinari que es pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0.

NOTA: Les irregularitats fan referència, per exemple, a copiar en un examen, copiar de fonts sense indicar-ne l'autoria, o un ús indegut de la IA com presentar com a original un treball que ha estat generat per una eina o programa d'IA.

Procediment de revisió de les qualificacions

En el moment de realització de cada activitat avaluativa, la professora informarà l'alumnat (Moodle) del procediment i data de revisió de les qualificacions.

Recuperació

La recuperació d'aquesta assignatura es realitzarà mitjançant una prova de síntesi amb les següents condicions:

 • L'alumnat haurà d'haver obtingut una qualificació mitjana igual o superior a 3,5.
 • L'alumnat haurà d'haver aprovat el 60% de l'avaluació de l'assignatura.
 • La qualificació màxima que es pot obtenir a la recuperació és de 6.

Activitats avaluatives excloses de la recuperació

Les activitats següents no poden ser recuperades:

 • Deures i activitats fetes a classe
 • Presentació oral.
 • Qualsevol activitat en què hi hagi hagut alguna irregularitat

IMPORTANT: Aquesta assignatura no preveu el sistema d’avaluació única.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Deures, activitats a classe i progressió 15% 3 0,12 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14
Presentació oral 25% 6 0,24 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14
Resolució de problemes de traducció 1 15% 4 0,16 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14
Resolució de problemes de traducció 2 15% 4 0,16 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14
Resolució de problemes de traducció 3 15% 4 0,16 1, 2, 3, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14
Resolució de problemes de traducció 4 15% 4 0,16 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14

Bibliografia

Llibres sobre traducció

Ainaud, Jordi, Espunya, Anna & Pujol, Didac (2003): Manual de traducció anglès-català. Vic: Eumo Editorial.

Beeby, Allyson (1996). Teaching Translation from Spanish to English: Worlds beyond Words. Otawa: Universtiy of Otawa Press.

Haywood, Louise M. et al. (2008). Thinking Spanish Translation. London: Routledge.

Diccionaris monolingües anglès

Collins Cobuild Dictionary. 1987. London: Collins.

Webster's New English Dictionary. 1972. New York: Simon and Schuster. Diccionaris monolingües català i espanyol

María Moliner - Diccionario de Uso del Español. 1987. Madrid: Gredos.

Manuel Seco - Diccionario de Dudas y Dificultades de la Lengua Española. 1998. Madrid: Espasa Calpe.

Diccionario de la Real Academia Española. 1992. Madrid: Espasa Calpe.

Diccionari de la Llengua Catalana. Segona edició, DIEC2. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans. http://dlc.iec.cat/

Diccionaris bilingües

Collins Spanish-English, English-Spanish. 2000. Barcelona : Grijalbo; Glasgow : HarperCollins.

Collins Electronic Dictionary - Bilingual Dictionary. 2002. Paris : Softissimo.

The Oxford Spanish Dictionary: Spanish-English, English-Spanish by Beatriz Galimberti Jarman, Roy Russell, Nicholas Rollin, Carol Styles Carvajal. 2008. Oxford: Oxford UniversityPress.

Al llarg del semestre es proporcionarà bibliografia específica per a cada unitat.


Programari

No aplica.