Logo UAB
2023/2024

Varietats de l'Anglès

Codi: 106314 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2504212 Estudis Anglesos OT 3 0
2504212 Estudis Anglesos OT 4 0
2504380 Estudis d'Anglès i Català OT 0 0
2504380 Estudis d'Anglès i Català OT 3 0
2504380 Estudis d'Anglès i Català OT 4 0
2504386 Estudis d'Anglès i Espanyol OT 3 0
2504386 Estudis d'Anglès i Espanyol OT 4 0
2504393 Estudis d'Anglès i Francès OT 0 0
2504393 Estudis d'Anglès i Francès OT 3 0
2504393 Estudis d'Anglès i Francès OT 4 0
2504394 Estudis d'Anglès i de Clàssiques OT 3 0
2504394 Estudis d'Anglès i de Clàssiques OT 4 0

Professor/a de contacte

Nom:
Susagna Tubau Muntaña
Correu electrònic:
susagna.tubau@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

Cal un nivell inicial d’anglès de C2 (proficiency) del Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. Amb C2 l'estudiant pot comprendre sense esforç pràcticament tot el que llegeix o escolta; resumir informació procedent de diferents fonts orals o escrites, reconstruir fets i arguments, i presentar-los d’una manera coherent; expressar-se espontàniament, amb fluïdesa i precisió, distingint matisos subtils de significat fins i tot en les situacions més complexes.


Objectius

L'objectiu d'aquest curs és oferir una caracterització lingüística de les principals varietats geogràfiques i socials de l'anglès, tot relacionant les varietats no-estàndars de l'anglès amb el canvi lingüístic i, potencialment, amb altres consideracions sociolingüístiques (prestigi, identitat, etc.).

 


Competències

  Estudis Anglesos
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental. 
 • Aplicar els conceptes, recursos i mètodes adquirits a l'estudi de la llengua anglesa en un context social global, multilingüe, d'aprenentatge i ensenyament de llengües.
 • Aplicar els principis ètics científics al tractament de la informació.
 • Comprendre i produir textos acadèmics escrits i orals en anglès a nivell d'usuari experimentat amb domini total (C2).
 • Demostrar habilitats per desenvolupar-se de manera professional en els àmbits de les aplicacions lingüístiques, la docència i la gestió literària i cultural en anglès.
 • Demostrar habilitats per treballar de manera autònoma i en equip a fi d'assolir els objectius planificats.
 • Distingir i contrastar els diferents paradigmes i metodologies aplicats a l'estudi de l'anglès.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat. 
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Utilitzar l'anglès escrit i oral per a fins acadèmics i professionals relacionats amb l'estudi de la lingüística, la filosofia del llenguatge, la història, la cultura i la literatura angleses.
 • Utilitzar les eines digitals i les fonts documentals específiques per a la captació i organització d'informació.
  Estudis d'Anglès i Català
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Analitzar les principals propietats fonètiques, fonològiques, morfològiques, sintàctiques, lèxiques i semàntiques de la llengua catalana i de l’anglesa, la seva evolució al llarg de la història i la seva estructura actual.
 • Aplicar els conceptes, recursos i mètodes adquirits a l’estudi de la variació de les llengües catalana i anglesa, tant en un context històric com en el context social global i multilingüe actual.
 • Comprendre i produir textos acadèmics orals i escrits amb adequació i fluïdesa en diferents contextos comunicatius.
 • Demostrar el coneixement normatiu de la llengua catalana i els seus fonaments i el domini en totes les aplicacions en l’àmbit acadèmic i professional.
 • Demostrar habilitats per treballar de manera autònoma i en equip per assolir els objectius planificats, si escau en contextos multiculturals i interdisciplinaris.
 • Fer treballs escrits o presentacions orals efectius i adaptats al registre adequat en diferents llengües.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Utilitzar correctament l’anglès escrit i oral per a finalitats acadèmiques i professionals, relacionades amb l’estudi de la lingüística, la història, la cultura i la literatura.
 • Utilitzar les eines digitals i les fonts documentals específiques per a la captació i l'organització d'informació.
  Estudis d'Anglès i Espanyol
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Aplicar els conceptes, els recursos i els mètodes adquirits a l’estudi de la llengua anglesa i de l’espanyola en un context social global i multilingüe.
 • Comprendre i produir textos acadèmics orals i escrits amb adequació i fluïdesa en diferents contextos comunicatius.
 • Fer servir correctament l’anglès i l’espanyol escrit i oral per finalitats acadèmiques i professionals, relacionades amb l’estudi de la lingüística, la història, la cultura i la literatura.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
  Estudis d'Anglès i Francès
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Aplicar els conceptes, els recursos i els mètodes adquirits als diferents àmbits de la lingüística anglesa i francesa aplicada, en un context social global, multilingüe i d’aprenentatge de llengües.
 • Comprendre i produir textos acadèmics orals i escrits amb adequació i fluïdesa en diferents contextos comunicatius.
 • Fer servir correctament l’anglès i el francès oral i escrit per finalitats acadèmiques i professionals, relacionades amb l’estudi de la lingüística, la història, la cultura i la literatura.
 • Utilitzar les eines digitals i les fonts documentals específiques per a la captació i l'organització d'informació.
  Estudis d'Anglès i de Clàssiques
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental. 
 • Aplicar els conceptes, recursos i mètodes adquirits a l’estudi de la llengua anglesa amb la finalitat de conèixer el seu canvi diacrònic, així com la seva diversitat geogràfica i social en l'actualitat, i a l'estudi de la seva adquisició i aprenentatge en una societat global i multilingüe.
 • Comprendre i produir textos acadèmics orals i escrits amb adequació i fluïdesa en diferents contextos comunicatius.
 • Demostrar habilitats per treballar de manera autònoma i en equip a fi d'assolir els objectius planificats en contextos multiculturals i interdisciplinaris.
 • Fer servir correctament l’anglès escrit i oral per finalitats acadèmiques i professionals, relacionades amb l’estudi de la lingüística, la història, la cultura i la literatura angleses.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Utilitzar les eines digitals i les fonts documentals específiques per a la captació i l'organització d'informació.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar els efectes de l'aplicació de diferents polítiques de gestió de la diversitat lingüística en els àmbits institucionals en els quals l'anglès és llengua d'ús generalitzat: empresarial, educatiu, turisme, tecnologies de la comunicació, etc.
 2. Analitzar situacions professionals simulades a l'aula i avaluar els recursos que permeten abordar-les.
 3. Aplicar els coneixements adquirits a la solució de problemes sociolingüístics contemporanis.
 4. Comprendre textos acadèmics especialitzats (C2) de recerca sobre l'ús/aprenentatge de l'anglès en contextos multilingües, la variació i el canvi lingüístic, la sociolingüística i la política lingüística.
 5. Comprendre textos acadèmics especialitzats a nivell de mestratge (C2) sobre recerca en l’ús/aprenentatge de l’anglès en contextos multilingües, la variació i el canvi lingüístic, la sociolingüística i la política lingüística.
 6. Comprendre textos acadèmics especialitzats de recerca sobre l'ús/aprenentatge de l'anglès a nivell de domini total (C2) en contextos multilingües, la variació i el canvi lingüístic, la sociolingüística i la política lingüística.
 7. Comprendre textos acadèmics especialitzats de recerca sobre l'ús/aprenentatge de l'anglès en contextos multilingües, la variació i el canvi lingüístic, la sociolingüística i la política lingüística a nivell d'usuari experimentat amb domini total (C2).
 8. Comprendre textos acadèmics especialitzats de recerca sobre l'ús/aprenentatge de l'anglès en contextos multilingües, la variació i el canvi lingüístic, la sociolingüística i la política lingüística.
 9. Expressar-se en anglès oralment i per escrit en un registre acadèmic i utilitzant la terminologia adequada en relació amb l'estudi de l'anglès com a llengua d'abast global, la variació lingüística i, en general, els usos socials del llenguatge.
 10. Identificar i analitzar des d'un punt de vista crític els models i conceptes existents per conceptualitzar l'auge i ús de l'anglès com a llengua franca de comunicació global.
 11. Identificar i comprendre els diferents enfocaments socioculturals i les seves metodologies per a l'estudi de la llengua anglesa.
 12. Identificar les causes de la variació derivades del registre.
 13. Identificar les idees principals i les secundàries i expressar-les amb correcció lingüística.
 14. Identificar les principals propietats lingüístiques de les varietats no estàndards de l'anglès aplicant els conceptes adquirits durant l'estudi lingüístic de l'anglès estàndard.
 15. Incorporar idees i conceptes de fonts publicades als treballs citant i referenciant de manera adequada.
 16. Localitzar informació especialitzada i acadèmica i seleccionar-la segons la rellevància.
 17. Organitzar el treball acadèmic de manera eficaç.
 18. Planificar la feina de manera efectiva individualment o en grup per a la consecució dels objectius plantejats.
 19. Planificar la feina de manera efectiva, individualment o en grup, per a la consecució dels objectius plantejats.
 20. Produir textos acadèmics escrits i orals a nivell d'usuari experimentat amb domini total (C2) sobre els conceptes i competències rellevants per a l'estudi de la sociolingüística, el multilingüisme i les varietats de l'anglès.
 21. Produir textos escrits i orals amb correcció normativa.
 22. Reflexionar activament sobre els dilemes ètics de la recerca sociolingüística.

Continguts

UNITAT 1. Nocions bàsiques i l'expansió de l'anglès

UNITAT 2. L'anglès a Escòcia i a Irlanda

UNITAT 3. Variació morfològica, sintàctica i fonològica

UNITAT 4. L'anglès a Anglaterra

UNITAT 5. Varietats de l'anglès Nord-americà; varietats de l'anglès a l'hemisferi sud; estàndards

 


Metodologia

50 hores de treball dirigit a classe: 30 hores de teoria i 20 de pràctica

50 hores de treball autònom: 25 hores de lectura i 25 hores d'estudi

25 hores de treball supervisat

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals 30 1,2 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 17
Classes pràctiques 20 0,8 1, 2, 3, 9, 10, 20, 21, 22
Tipus: Supervisades      
Treball individual i discussió en grup 25 1 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 18, 19, 20, 21, 22
Tipus: Autònomes      
Estudi personal i exercicis 50 2 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

Avaluació

Les dates exactes de totes les activitats avaluables es confirmaran a principis de curs mitjançant un calendari publicat al Moodle de classe. El nivell d'anglès es tindrà en compte per a la correcció de les activitats avaluables escrites.

 

Avaluació contínua

La nota final es calcularà de la següent manera:

     -1 examen de desenvolupament teòric (35%)

     -1 exercici pràctic (assignment) en grups (20%)

     -1 examen en parelles/grups amb apunts (35%)

     - Exercicis puntuals a classe (10%)

 

Avaluació única

-Realització d'1 examen de desenvolupament teòric (1 hora i mitja) (40%) i 1 examen amb apunts (1 hora i mitja) (40%) en un mateix dia.

-Entrega d'1 exercici pràctic (assignment) el mateix dia en què es realitzin els dos exàmens (20%).

 

Procediment de revisió de les qualificacions

En el moment de la realització de cada activitat d'avaluació, el professor o professora informarà l'alumnat (Moodle) del procediment i de la data de revisió de les qualificacions.
 

Recuperació

Alumnat amb evaluació continuada:

Per a participar en la recuperació l'alumnat ha d'haver estat avaluat d'un conjunt d'activitats el pes de les quals sigui equivalent a un mínim de 2/3 de la qualificació total del curs (65% o més) i haver obtingut una qualificació mitjana final de 3,5. La recuperació consistirà en una prova final sumativa a realitzar en el dia i hora assignats per la Facultat.

Alumnat amb avaluació única:

Per a participar en la recuperació l'alumnat ha d'haver estat avaluat de les tres activitats previstes i haver obtingut una qualificació mitjana final de 3,5. S'aplicarà el mateix sistema de recuperació que per a l'avaluació continuada.

 

Plagi

En cas que l'estudiant cometi qualsevol tipus d'irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, aquest serà qualificat amb un 0, independentment del procés disciplinari que pugui derivar-se'n. En cas que es verifiquin vàries irregularitats en els actes d'avaluació d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0.

 

Condicions per a la qualificació de 'No avaluable'

L'estudiant rebrà la qualificació de 'No avaluable' sempre que no hagi entregat més de 1/3 part de les activitats d'avaluació.

 

 

 

 

 

 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Exercici pràctic (Assignment) 20% 10 0,4 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
Exercicis a classe 10% 5 0,2 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 22
Test 1 35% 5 0,2 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21
Test 2 35% 5 0,2 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21

Bibliografia

Adams, G. Brendan. 1977. The dialects of Ulster. In Diarmaid Ó Muirthe (ed.), The English Language in ireland. Dublin: Mercier Press, 56-70.

Aitchison, Jean. 1991. Language Change: Progress or Decay?. Cambridge: Cambridge University Press.


Anderwald, Lieselotte. 2002. Negation in Non-Standard British English. Gaps, regularizations and asymmetries. London: Routledge.

Bauer, Laurie. 1994. English in New Zealand. In Robert W. Burchfield (ed.), The Cambridge History of the English Language. Vol. V: English in Britain and Overseas, Origins and Developments. Cambridge: Cambridge University Press, 382-429.

Bauer, Laurie. 2002. An Introduction to International Varieties of English. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Branford, William. 1994. English in South Africa. In Robert W. Burchfield (ed.), The Cambridge History of the English Language. Vol. V: English in Britain and Overseas, Origins and Developments. Cambridge: Cambridge University Press, 430-496.

Butler, Susan. 2001. Australian English - an identity crisis. In David Blair and Peter Collins (eds.), English in Australia. Amsterdam and Philadelphia: Benjamins, 151-161.

Filppula, Markku. 1999. The Grammar of Irish English. London and New York: Routledge.


Kortmann, Berndt & Edgar Schneider (eds.). 2004. A Handbook of Varieties of English: A multimedia reference tool. Mouton: de Gruyter.

Labov, William. 1994. Principles of Linguistic Change: Internal factors. Oxford and Cambridge, MA: Blackwell.

McClure, J. Derrick. 1994. English in Scotland. In Robert W. Burchfield (ed.), The Cambridge History of the English Language. Vol. V: English in Britain and Overseas, Origins and Developments. Cambridge: Cambridge University Press, 23-93.


McMahon, April. 1994. Understanding Language Change. Cambridge: Cambridge University Press.

Peters, Pam. 2001. Varietal effects: the influence of American English on Australian and British English. In Bruce Moore (ed.). Who's Centric Now? Melbourne: Oxford University Press, 297-309.

Sudbury, Andrea. 2001. Falkland Islands English. A southern hemisphere variety? English World-Wide 22: 55-80.


Trudgill, Peter. 1990. The Dialects of England. Oxford: Blackwell. 

Wells, J.C. 1982. Accents of English. Cambridge: Cambridge University Press.

Wolfram, Walt and Natalie Schilling-Estes. 1998. American English. Malden, MA and Oxford: Blackwell.


Programari

No aplica.