Logo UAB
2023/2024

Literatura dels Estats Units II: del Modernisme a la Primera Meitat del Segle XX

Codi: 106305 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2504212 Estudis Anglesos OB 3 1
2504380 Estudis d'Anglès i Català OT 0 0
2504380 Estudis d'Anglès i Català OT 3 0
2504380 Estudis d'Anglès i Català OT 4 0
2504386 Estudis d'Anglès i Espanyol OT 3 0
2504386 Estudis d'Anglès i Espanyol OT 4 0
2504393 Estudis d'Anglès i Francès OT 0 0
2504393 Estudis d'Anglès i Francès OT 3 0
2504393 Estudis d'Anglès i Francès OT 4 0
2504394 Estudis d'Anglès i de Clàssiques OT 3 0
2504394 Estudis d'Anglès i de Clàssiques OT 4 0

Professor/a de contacte

Nom:
Laura Gimeno Pahissa
Correu electrònic:
laura.gimeno@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Clara Román Vanden Berghe
Nicholas Livingston Spengler

Prerequisits

 1) Per cursar aquesta assignatura és recomanable haver cursat ‘Literatura Anglesa del s. XX’ de primer del Grau Estudis Anglesos i “Literatura americana del segle XIX”.

2) Cal un nivell inicial d'anglès entre C1 (advanced) i C2 (proficiency) del Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. Amb C1 l'estudiantat pot: comprendre una àmplia gamma de textos llargs i complexos, i reconèixer-ne el sentit implícit; expressar-se amb fluïdesa i espontaneïtat sense haver de cercar d’una manera gaire evident paraules o expressions; utilitzar la llengua de manera flexible i eficaç per a propòsits socials, acadèmics i professionals; produir textos clars, ben estructurats i detallats sobre temes complexos, i demostrar un ús controlat d’estructures organitzatives, connectors i mecanismes de cohesió. Amb C2 l'estudiant pot comprendre sense esforç pràcticament tot el que llegeix o escolta; resumir informació procedent de diferents fonts orals o escrites, reconstruir fets i arguments, i presentar-los d’una manera coherent; expressar-se espontàniament, amb fluïdesa i precisió, distingint matisos subtils de significat fins i tot en les situacions més complexes.

3) Aquest curs es complementa amb una assignatura que els estudiants han cursat l’any anterior:  Història i cultura dels EUA.


Objectius

1) L’assignatura ‘Literatura dels Estats Units II: Del Modernisme a la primera meitat del segle XX" ofereix una introducció a la narrativa i poesia publicades als Estats Units durant la primera meitat del segle XX, mitjançant la lectura, l’anàlisi, el debat i la interpretació de textos escrits pels principals autors d’aquell moment.

2) La formació obtinguda és imprescindible per a cursar la resta d’assignatures relacionades amb la Literatura Nord-americana al llarg del grau en tant que el seu objectiu principal és formar l’estudiant com a lector.

3) En completar l’assignatura “Literatura dels Estats Units II: Del Modernisme a la primera meitat del segle XX", l’estudiant podrà:

 • Demostrar una molt bona comprensió lectora de la narrativa i poesia de la primera meitat del s. XX en anglès dels Estats Units
 • Generar crítica literària bàsica mitjançant assaigs i presentacions
 • Utilitzar els recursos de qualsevol biblioteca universitària en relació a la matèria estudiada.
 • Expressar una valoració informada sobre el textos literaris que llegeixi.

Competències

  Estudis Anglesos
 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics. 
 • Aplicar els principis ètics científics al tractament de la informació.
 • Aplicar la metodologia d'anàlisi i conceptes crítics per analitzar la literatura, la cultura i la història dels països de parla anglesa.
 • Comprendre i produir textos acadèmics escrits i orals en anglès a nivell d'usuari experimentat amb domini total (C2).
 • Demostrar habilitats per treballar de manera autònoma i en equip a fi d'assolir els objectius planificats.
 • Identificar i analitzar els principals corrents, gèneres, obres i autors de la literatura en anglès i comparada.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Utilitzar l'anglès escrit i oral per a fins acadèmics i professionals relacionats amb l'estudi de la lingüística, la filosofia del llenguatge, la història, la cultura i la literatura angleses.
 • Utilitzar les eines digitals i les fonts documentals específiques per a la captació i organització d'informació.
 • Utilitzar metodologies filològiques actuals per interpretar textos literaris en anglès i el seu context cultural i històric.
  Estudis d'Anglès i Català
 • Comprendre i produir textos acadèmics orals i escrits amb adequació i fluïdesa en diferents contextos comunicatius.
 • Demostrar habilitats per treballar de manera autònoma i en equip per assolir els objectius planificats, si escau en contextos multiculturals i interdisciplinaris.
 • Identificar i interpretar els textos literaris de diferents llengües i analitzar-ne els trets genèrics, formals, temàtics i culturals d’acord amb conceptes i mètodes propis del comparatisme i de la teoria literària.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Reconèixer els períodes, les tradicions, les tendències, els autors i les obres més significatives de les literatures en llengües catalana i anglesa en el seu context historicosocial.
 • Utilitzar correctament l’anglès escrit i oral per a finalitats acadèmiques i professionals, relacionades amb l’estudi de la lingüística, la història, la cultura i la literatura.
 • Utilitzar les eines digitals i les fonts documentals específiques per a la captació i l'organització d'informació.
 • Valorar críticament la producció literària i cultural en català i anglès i el seu context històric i social.
  Estudis d'Anglès i Espanyol
 • Analitzar de manera crítica la producció lingüística, literària i cultural en anglès i en espanyol aplicant les tècniques i els mètodes propis de l’edició crítica i del processament digital.
 • Comprendre i produir textos acadèmics orals i escrits amb adequació i fluïdesa en diferents contextos comunicatius.
 • Demostrar habilitats per treballar de manera autònoma i en equip a fi d'assolir els objectius planificats en contextos multiculturals i interdisciplinaris.
 • Fer servir correctament l’anglès i l’espanyol escrit i oral per finalitats acadèmiques i professionals, relacionades amb l’estudi de la lingüística, la història, la cultura i la literatura.
 • Fer treballs escrits o presentacions orals efectius i adaptats al registre adequat en diferents llengües.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Utilitzar les eines digitals i les fonts documentals específiques per a la captació i l'organització d'informació.
  Estudis d'Anglès i Francès
 • Aplicar de manera crítica les diferents metodologies filològiques actuals per interpretar textos literaris en anglès i francès i el seu context cultural i històric.
 • Comprendre i produir textos acadèmics orals i escrits amb adequació i fluïdesa en diferents contextos comunicatius.
 • Demostrar habilitats per treballar de manera autònoma i en equip per assolir els objectius planificats, si escau en contextos multiculturals i interdisciplinaris.
 • Fer servir correctament l’anglès i el francès oral i escrit per finalitats acadèmiques i professionals, relacionades amb l’estudi de la lingüística, la història, la cultura i la literatura.
 • Reconèixer els períodes, tradicions, tendències, obres i autors més significatius de la literatura en llengua anglesa i francesa en el seu context historicosocial.
 • Utilitzar les eines digitals i les fonts documentals específiques per a la captació i l'organització d'informació.
  Estudis d'Anglès i de Clàssiques
 • Aplicar la metodologia d’anàlisi i els coneixements sobre gèneres, mètrica i estilística per comentar textos literaris i analitzar la cultura i la història dels països de parla anglesa i del món antic.
 • Comprendre i produir textos acadèmics orals i escrits amb adequació i fluïdesa en diferents contextos comunicatius.
 • Fer servir correctament l’anglès escrit i oral per finalitats acadèmiques i professionals, relacionades amb l’estudi de la lingüística, la història, la cultura i la literatura angleses.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Reconèixer els períodes, les tradicions, les tendències, les obres i els autors més significatius de les literatures en llengües grega, llatina i anglesa en el seu context historicosocial.
 • Utilitzar les eines digitals i les fonts documentals específiques per a la captació i l'organització d'informació.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar críticament textos nord-americans per comprendre la complexitat de la literatura nord-americana i el seu context històric i cultural.
 2. Aplicar els principis bàsics d'anàlisi del text literari.
 3. Comprendre i analitzar la diversitat dels Estats Units respecte a la identitat cultural, racial, de gènere, d'orientació sexual, religiosa, lingüística i ideològica.
 4. Comprendre textos acadèmics especialitzats (C2) sobre recerca en àmbits relacionats amb autors i textos nord-americans.
 5. Comprendre textos acadèmics especialitzats a nivell d'usuari experimentat amb domini total (C2) sobre recerca en àmbits relacionats amb autors i textos nord-americans.
 6. Comprendre textos acadèmics especialitzats sobre recerca en àmbits relacionats amb autors i textos nord-americans a nivell d'usuari experimentat amb domini total (C2).
 7. Comprendre textos acadèmics especialitzats sobre recerca en àmbits relacionats amb autors i textos nord-americans.
 8. Expressar-se de manera eficaç oralment i per escrit utilitzant tècniques expositives i argumentatives.
 9. Expressar-se en anglès oralment i per escrit en un registre acadèmic i utilitzant la terminologia apropiada en relació amb l'estudi de la literatura nord-americana.
 10. Fer recerques bibliogràfiques bàsiques.
 11. Fer servir els recursos i la metodologia apropiats per a un treball acadèmic.
 12. Identificar els principals arguments d'un text escrit.
 13. Identificar fonts primàries i secundàries.
 14. Identificar i descriure les característiques que presenten els textos nord-americans estudiats.
 15. Incorporar idees i conceptes de fonts publicades als treballs citant i referenciant de manera adequada.
 16. Interpretar, comentar i escriure assaigs sobre textos escrits per autors o autores nord-americans i poder distingir-ne les característiques més rellevants.
 17. Localitzar informació especialitzada i acadèmica i seleccionar-la segons la rellevància.
 18. Organitzar continguts de manera clara i adequada per presentar-los oralment.
 19. Planificar la feina de manera efectiva individualment o en grup per a la consecució dels objectius plantejats.
 20. Redactar un resum de continguts de manera coherent i cohesionada.

Continguts

Unitat 1 Henry James: Washington Square

Unitat 2 Ernest Hemingway: A Farewell to Arms

Unitat 3 F.S. Fitzgerald: The Great Gatsby

Unitat 4 Nella Larsen: Passing

Unitat 5 Poesia modernista: Robert Frost, Langston Hughes, Marianne Moore, William Carlos Williams, Edna St Vincent Millay, etc. 

Es recomana comprar-se l'edició Penguin, Oxford World's Classics o Vintage Classics de les quatre novel·les.

 


Metodologia

 

1. Les sessions s’organitzaran a partir de les explicacions del context històric, literari i cultural dels Estats Units a la primera meitat del segle XX així com amb la discussió a classe dels textos en qüestió. Per això es demana als estudiants que s'hagin llegit els textos amb antel·lació per tal de poder participar en les discussions activament.

2. L'estudi de la literatura implica una lectura reflexiva i profunda de les fonts primàries.

Nota: “es reservaran 15 minuts d’una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació,  per a la complementació per part de l’alumnat de les enquestes d’avaluació de l’actuació del  professorat i d’avaluació de l’assignatura” per tal de recordar al professorat la necessitat de  potenciar les enquestes entre l’alumnat.

 

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Activitats dirigides a l'aula 50 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
Tipus: Supervisades      
Activitats supervisades 25 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
Tipus: Autònomes      
Activitats autònomes 50 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

Avaluació

1. Avaluació escrita:  
"Mid-term paper" 45%
Examen 45%
L'estudiant haurà de redactar textos acadèmics expressant una opinió, argumentant una idea o comentant un text en anglès sobre temes relatius a la literatura americana del s.XX.
 
 
2. Avaluació participativa: inclou discussions a classe, i treball/tasques en grups = 10%
L’estudiant haurà d’interpretar, comunicar i presentar en anglès les seves pròpies idees sobre els textos.
 
3. ATENCIÓ:
• L’avaluació serà continuada.
 
• L’estudiantat rebrà la qualificació de No avaluable sempre que no hagi lliurat més del 45% de les activitats d’avaluació.
 
• El nivell d’anglès es tindrà en compte en la correcció dels treballs escrits i en l’avaluació final.
 

Revisió de les qualificacions En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professor o professorainformarà l’alumnat (Moodle) del procediment i data de revisió de les qualificacions.

Recuperació:  La recuperació d’aquesta assignatura es realitzarà mitjançant una prova de síntesi amb les següents condicions:

L’alumnat s’haurà d’haver presentat a un mínim de dos terços dels ítems d’avaluació.

-        L’alumnat haurà d’haver obtingut una qualificaciómitjana igual o superior a 3,5.

-       L’alumnat haurà d’haver aprovat el 45% de l’avaluació de l’assignatura.

-        La qualificació màxima que es pot obtenir a la recuperació és de 5.

-        Els forums i la participacio no es podran recuperar.
 
No es pot recuperar per millorar nota. En casos justificats per malaltia, un estudiant podrà recuperar l'examen en la data acordada amb el professor/a.  

En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professor o professora informarà l’alumnat (Moodle) del procediment i data de revisió de les qualificacions.

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte  d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la  qualificació final d’aquesta assignatura serà 0. 

Les irregularitats fan referència, per exemple, a copiar en un examen, copiar de fonts sense indicar l'autoria, o un ús indegut de la IA com presentar com a original un treball que ha estat generat per una eina o programa d'IA. Aquestes activitats d’avaluació no són recuperables.

 

Avaluació única: 

 
Assaig 40%
Comentari de fragments 30%
Anàlisi comparatiu 30%
 
 
 

Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Avaluació escrita 1 "mid-term paper" 45% 15 0,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
Avaluació escrita 2 45% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
Avaluació participativa 10% 8 0,32 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

Bibliografia

LECTURES

1. Henry James, Washington Square

Penguin edition. ISBN:  9780141441368

Oxford edition. ISBN: 9780199559190

2. Ernest Hemingway, A Farewell to Arms

Vintage edition. ISBN: 9780099273974

3. F.S.Fitzgerald, The Great Gatsby

Penguin edition. ISBN: 9780141182636

Oxford edition. ISBN: 9780199536405

4. Nella Larsen, Passing

Penguin edition. ISBN:  9780142437278

5. Seleccions de poesia modernista

 

Bibliografia secundària

(La bibliografia específica per a cada autor es proporcionarà als estudiants durant el curs) 

Bigsby, Christopher. The Cambridge Companion to Modern American Culture. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.

Cowley, Malcolm. Exile’s Return: A Literary Odyssey of the 1920s. New York: Penguin, 1994.

Gray, Richard J. A History of American Literature. Malden, MA: Blackwell, 2004.

Lewis, Pericles. The Cambridge Introduction to Modernism. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.

Mitchell, Angelyn (ed). Within the Circle: An Anthology of African American Literary Criticism from the Harlem Renaissance to the Present. Durham: Duke University Press, 1994.

Showalter, Elaine. A Jury of Her Peers: American Women Writers from Anne Bardstreet to Annie Proulx. London: Little, Brown Book Group, 2010.

Sollors, Werner (ed.). A New Literary History of America. Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press, 2009.

 

Fonts digitals: requereix NIU.

Donaldson, S. (ed). The Cambridge Companion to Hemingway, 1996.

Freedman, J. (ed). The Cambridge Companion to Henry James, 1998.

Hutchinson, G. (ed). The Cambridge Companion to the Harlem Renaissance, 2007.

Kalaidjian, W. (ed). The Cambridge Companion to American Modernism, 2005.

Miller, J. (ed). The Cambridge Companion to the American Modernist Novel, 2015.

Phillips, C.N. (ed). The Cambridge Companion to American Poets, 2018.

Prigozy, Ruth (ed). The Cambridge Companion to F Scott Fitzgerald, 2001.

 

 

 


Programari

No procedeix